The English term "at the same time" matches the Romanian term "totodată"

other english words that include "at" : romanian :
aberration gres,eală
abominate detesta, urî
abrogate aboli, desfiint,a, abroga, anula
accomodate termina, ajuta
accumulate îngrămădi, înghesui
accumulation mult,ime
adulterate se preface
agitate excita, clătina, agita
alteration schimbare
appellation nume
at către, la, spre, aproape de, lîngă, pînă
at home acasă
at last în fine
at once îndată
at present acum, acuma
attach fixa, asigura
attain ajunge
attempt încerca, se strădui, testa
attend vizita
attention atent,ie
attentive atent
at that place acolo
attic mansardă
attract atrage, ispiti
attune monta, fixa
automatic automat
bath baie
bathing suit costum de baie
bathroom baie
battle luptă
beat bate
be located se găsi
beneath sub
calculation plată
Carpathian mountains Carpat,ii, munt,ii Carpat,i
Carpathians Carpat,ii, munt,ii Carpat,i
cat pisică
catch apuca, prinde, captura
category categorie
celebrate aniversa, celebra, sărbători
cheat îns,ela, tris,a, păcăli
chocolate ciocolată
circulate circula
coat pardesiu
congratulate felicita
conversation conversat,ie
cooperate coopera, colabora
co-operate coopera, colabora
corrugate ondula, văluri
create crea, compune, scrie
date dată, întîlnire
declaration of policy program
decorate decora, împodobi, orna
decoration decor
defeat învinge, cîs,tiga
demonstrate demonstra, dovedi, expune, etala, demasca, manifesta
dictate dicta
dispatch concluziona
educate educa, cres,te
elevator lift
estimate evalua, aprecia
evacuate evacua
exaggerate exagera
fabricate fabrica, produce
fat gras
fatty gras
feather toc
flat apartament
float înota, pluti
fortunate fericit
gate poartă
gateway poartă
gather aduna, însuma, colecta, culege, determina
generate genera
gratitude mult,umire
great excelent, mare
Great Britain Marea Britanie
hat pălărie
hate detesta, urî
hesitate ezita
imitate imita
immediately îndată
indicate indica, semnala
instigate instiga, at,ît,a, provoca
insulate izola
investigate explora, cerceta
invitation invitat,ie
in what way ce, cum
isolate izola
late tîrziu
literature literatură
loathe detesta, urî
location loc
match meci, împerechea
mathematics matematică
matter afacere, caz
movie theatre cinema
narrate povesti, istorisi, nara
narrative povestire
national nat,ional
natural natural
not at all de loc
on that account de aceea, deci
operate funct,iona, merge
overcoat pardesiu
pate cap
platform peron, program
potato cartof
provided that dacă
railway station gară
rate evalua, aprecia
rather cam, put,in, de ajuns
relate povesti, istorisi, nara
Sabbath sîmbătă
Saturday sîmbătă
scatter dispersa, împrăs,tia
separate diviza, despărt,i, împărt
somewhat cam
squat se ghemui
statement of policy program
stimulate incita, provoca, stimula, at,ît,a, instiga, încuraja
terminate termina
that că, ce, care, cine, as,a
that way as,a
theatre teatru
threaten amenint,a
throat gît
tomato ros,ie
transformation schimbare
translate traduce
ultimately în fine
underneath jos, sub
United States of America S.U.A., Statele Unite ale Americii
watch ceas
water apă
weather timp, vreme
what ce
what a ce, cum