The Romanian term "ajuta, incita, provoca, stimula, at,ît,a" matches the English term "abet"

other romanian words that include "ajuta" : english :
termina, ajuta accomodate
ajuta, ajutor aid
ajuta assist
ajuta, ajutor help
other romanian words that include "at" : english :
în străinătăte abroad
distrat absent-minded
distrat abstracted
plată, cauză, se gîndi, cont, crede account
adevărat actual
atent,ie acuity
atent,ie advertence
atent,ie advertency
sfat advice
bogat affluent
după, în spatele, în urma after
excita, clătina, agita agitate
apărea, se arăta, se ivi, părea appear
arma, brat, arm
armată army
constata ascertain
către, la, spre, aproape de, lîngă, pînă at
îndată at once
atent,ie attention
atent attentive
totodată at the same time
atrage, ispiti attract
mătus,ă aunt
automat automatic
spate back
bate beat
pat bed
înaintea, în fat,ă before
după, în spatele, în urma behind
iată behold
se căsători be married
bilet, plată bill
hârtia sugătoare blotter
hârtia sugătoare blotting paper
băiat boy
frate brother
plată calculation
Carpat,ii, munt,ii Carpat,i Carpathian mountains
Carpat,ii, munt,ii Carpat,i Carpathians
categorie category
aniversa, celebra, sărbători celebrate
ciocolată chocolate
cetate citadel
cetate, oras, city
curăt,a, face curat, purifica clean
curăt,a, face curat, purifica cleanse
client, cumpărător client
rezultat conclusion
conversat,ie conversation
găti cook
vată cotton-wool
sfat counsel
client, cumpărător customer
dată, întîlnire date
fată, fiică daughter
ispiti, atrage decoy
distrat distracted
îndepărta, înlătura do away with
atrage, desena draw
agăt,a, atîrna droop
rezultat effect
îmbrăt,is,a embrace
apărea, se arăta, se ivi emerge
instiga, at,ît,a, provoca encourage
fonda, întemeia, constata establish
excita, incita, provoca, stimula, at,ît,a excite
bărbat, om fellow
gata finished
patru four
proaspăt fresh
bătrină gammer
se îmbăta get drunk
se căsători get married
îndepărta, înlătura get rid of
fată girl
gramatică grammar
nepoată granddaughter
jumătate half
agăt,a, atîrna hang
compătimi have compassion on
sănătate health
iată here are
iată here is
bate hit
ospitalitate hospitality
îmbrăt,is,a hug
înghet,ată ice
înghet,ată icecream
îndată immediately
impulsiona, instiga, at,ît,a, provoca impel
îmbunătăt,i improve
incita, provoca, stimula, at,ît,a incite
înaintea, în fat,ă in front of
instiga, at,ît,a, provoca instigate
invitat,ie invitation
călătorie journey
numai, îndată just
bucătărie kitchen
băiat lad
băiat laddie
fată lass
învăt,a, se instrui learn
viat,ă life
literatură literature
ficat liver
iată look
antebrat, lower arm
ispiti, atrage lure
curăt,a, face curat, purifica make clean
bărbat, om man
căsători, se căsători marry
matematică mathematics
poate maybe
poate mayhap
cetate metropolis
dimineat,ă morning
nat,ional national
natural natural
niciodată never
nepoată niece
bătrîn, vechi old
bătrîn old man
bătrină old woman
plăti pay
poate perchance
apărea, se arăta, se ivi, intra, face, introduce, prezenta perform
poate perhaps
compătimi pity
piat,ă plaza
poate possibly
practic, adevărat practical
incita, provoca, stimula, at,ît,a provoke
piat,ă public square
curăt,a, face curat, purifica purge
gata ready
adevărat real
proaspăt recent
îndepărta, înlătura remove
rezultat result
bogat rich
îndată right away
îndată right now
excita, incita, provoca, stimula, at,ît,a rouse
sîmbătă Sabbath
salată salad
sîmbătă Saturday
clătina, agita shake
clătina, agita shock
păcat sin
instiga, at,ît,a, provoca spur on
piat,ă square
incita, provoca, stimula, at,ît,a, instiga, încuraja stimulate
excita, incita, provoca, stimula, at,ît,a stir up
stat,ie, înceta, se opri, stopa stop
bate strike
constata take note
teatru theatre
iată, acolo there
gata, prin through
către, la, spre to
atinge touch
către, la, spre toward
către, la, spre, în jurul towards
cetate, oras, town
păcat transgression
călători, merge travel
călătorie trip
adevărat TRUE
S.U.A., Statele Unite ale Americii United States of America
brat, upper arm
instiga, at,ît,a, provoca, grăbi urge
S.U.A., Statele Unite ale Americii USA
sat village
călătorie voyage
vată wadding
bogat wealthy
căsători wed
bogat well-off
fată wench
other romanian words that include "ît" : english :
permite, îngădui accord
obis,nuit accustomed
permite, îngădui admit
permite, îngădui afford
excita, clătina, agita agitate
lăsa, da voie, permite, îngădui allow
arhitect architect
vizita attend
atrage, ispiti attract
evita avoid
dormitor bedroom
tocit blunt
Marea Britanie Britain
britanic British
prăjitură cake
vit,el, pulpa calf
vizita call on
vîna, hăitui chase
coastă, litoral coast
felicita congratulate
discredita, ponegri, vorbi de rău cry down
obis,nuit customary
discredita, ponegri, vorbi de rău cut up
ispiti, atrage decoy
discredita, ponegri, vorbi de rău, demola, prăbus,i demolish
instiga, at,ît,a, provoca encourage
termina, se sfîrs,i, sfîrs,it end
sfîrs,it ending
evita evade
excita, incita, provoca, stimula, at,ît,a excite
vestit famous
uita forget
fericit fortunate
viitor future
înapoia, restitui give back
Marea Britanie Great Britain
fericit happy
ezita hesitate
spital hospital
ospitalitate hospitality
cît how many
cît how much
vîna, hăitui hunt
imita imitate
impulsiona, instiga, at,ît,a, provoca impel
băga la închisoare, întemnit,a imprison
incita, provoca, stimula, at,ît,a incite
rănit injured
instiga, at,ît,a, provoca instigate
invitat,ie invitation
invita invite
Italia Italy
băga la închisoare, întemnit,a jail
literatură literature
ispiti, atrage lure
urît, rău nasty
folositor of use
permite, îngădui permit
incita, provoca, stimula, at,ît,a provoke
discredita, ponegri, vorbi de rău pull to pieces
citi read
cititor reader
înapoia, restitui, se întoarce, se înapoia return
excita, incita, provoca, stimula, at,ît,a rouse
discredita, ponegri, vorbi de rău run down
coastă, litoral seaside
vedea, vizita, îngriji, se îngrijora see
trimite, expedia send
clătina, agita shake
clătina, agita shock
coastă, litoral shore
instiga, at,ît,a, provoca spur on
incita, provoca, stimula, at,ît,a, instiga, încuraja stimulate
excita, incita, provoca, stimula, at,ît,a stir up
folositor suitable
răsărit sunrise
înghit,i swallow
gît throat
obosit tired
trimite, expedia transmit
urît ugly
S.U.A., Statele Unite ale Americii United States of America
instiga, at,ît,a, provoca, grăbi urge
S.U.A., Statele Unite ale Americii USA
obis,nuit used to
obis,nuit, general usual
vizita, vizită visit
obis,nuit wonted
rănit wounded
discredita, ponegri, vorbi de rău write down
Roman Origins
Romanian is a romance language because it is derived from Latin. But it also has Roman origins. It is derived from a type of Latin spoken in the Dacia province of Rome. The Dacian people actually had their own language and were conquered by Romans who instituted Latin as the language. So while Romanian is derived from Latin, the Latin spoken in Dacia was actually influenced by an ancient Dacian language too. This led to the development of the Daco-Romanian language. After Rome withdrew in the 3rd century, the Dacians came in contact with other people and culture such as the Byzantine empire.
A Unique Romance Language
Romanian has a unique phonology and grammar that is unlike other Romance languages. It retained the distinction between a short “o” and a long “u”. It also likes to replace consonants like “k” and “g” with labial consonants like “b,” “m” or “p.
Romanian Dialects
Daco-Romanian is the official language of Romania and is the standard for languages spoken. But there are other dialects including: Aromanian, Megleno-Romanian, and Istro-Romanian. They aren’t mutually intelligible though and linguists tend to classify them separate from Daco-Romanian. Armenian is also known as Maceo-Romanian and is spoken in Bulgaria, Kosovo, Serbia, Albania, and Greece.