The Swedish term "mål" matches the English term "winning-post"

other swedish words that include "mål" : english :
abnormal abnorm
onormal, abnorm abnormal
onormalt abnormally
malört, absint absinth
slagsmål affray
mål, sikte, syfte, måtta aim
animal, djur animal
animalisk animality
tillkännage, anmäla, förkunna announce
anmälan, tillkännagivande announcement
anomal anomalous
avvikelse, anomali anomaly
smälla igen, skräll bang
malmåder, fynd bonanza
affär, rörelse, göromål business
tältduk, målarduk, segelduk canvas
takmålningar ceiling-paintings
flingor, spannmål cereals
smälla med, klappa, applådera clap
jämförelse, lätt måltid collation
målarbok colorbook
åkomma, klagomål complaint
klagomål complaints
slå ihop, sammansmälta conflate
gemål consort
spanmål, liktorn, säd, korn corn
knäckare, smällkaramell cracker
brottmål criminal case
smältdegel, degel crucible
målarkludd dauber
decimal decimal
decimalräkning decimal-count
decimalisera decimalize
decimaler decimals
uppehålla, fördröja, dröjsmål, anstånd, försena delay
dialekt, landsmål dialect
sammandrag, smälta maten digest
lättsmält digestible
matsmältning digestion
smälek, blamage, skam, onåd, vanheder disgrace
göra mållös dumbfound
äldre, gammal elderly
emalj enamel
emalj enemal
medel, utväg, ändamålsenlig expedient
slagsmål fighting
smällare firecracker
smäll, smälla, flik, flaxa, klaff flap
smäll, flaxa, fiasko flop
formaliteter formalities
formalitet formality
vadmal frieze
värmeledningspanna, smältugn furnace
sammansmältning fusion
mål goal
målvakt goalkeeper
mål goals
gryn, korn, spannmål, frö, säd grain
spannmålsmagasin granary
grafik, åskådlig, målande graphic
slipa, mala grind
mäld grist
smalna, avmagra, magra grow thin
målsman, förmyndare, väktare guardian
baksmälla hang-over
vördnadsvärd, gammal, grå hoary
hemvävd, vadmal, enkel homespun
skönmålning idealization
mål, språkegenhet idiom
smälek, vanära ignominy
släktingar genom giftermål in-laws
hårdsmält indigestible
dålig matsmältning indigestion
utan formaliteter, anspråkslös informal
angivare, anmälare informer
föremål items
gränd, smal väg lane
slag, rapp, piska, smäll, snärt lash
likaledes, sammaledes, jämför likewise
smältning liquefaction
malmåder lode
malström maelstrom
malaki malachi
malaj Malayan
malt, öl malt
giftemål, vigsel, äktenskap marriage
äktenskaplig, giftermåls matrimonial
malvafärgad mauve
maximal maximum
måltid, mål mat meal
tina, smälta melt
smält melting
smältdegel melting pot
smältpunkt meltingpoint
mal, nattfjäril moth
modersmål mother tongue
malsäker mothproof
vägg-, väggmålning, mur mural
smal, trång, snäv narrow
smalbröstad narrow-chested
avsmalna narrow off
smalt narrowly
normal normal
normalt normally
invända, ting, föremål, tingest, objekt object
anmälningsplikt obligation to report
förtvining, gammalmodighet obsolescence
gammal old
gammalmodig old-fashioned
optimalt optimally
optimal optimum
malm ore
måla, smink paint
målare painter
målning, måleri painting
anmälningstid period of notification
tavla, målning, bild, porträtt, bild picture
champagne, pappa, smäll pop
malmletare prospector
avsikt, mening, föresats, ändamål, uppsåt purpose
målmedveten purposeful
gammalmodig, egen quaint
anmälningsavgift, registreringsavgift registration fee
anmälningsblankett registration form
måltid repast
svar, genmäla, svara reply
rapport, knall, refererat, smälla, referera report
replik, replikera, genmäla retort
rodd, räcka, rad, slagsmål row
schemaläggare scheduler
tumult, slagsmål scuffle
marinmålning seascape
slå igen, smäll slam
smälla, daska slap
späd, smal, smärt, slank, tunn, smäcker, gänglig slender
smärt, smal, gänglig slim
pundsedel, smällkyss smacker
matbit, mellanmål snack
mållös, stum speechless
klass, normal, baner, norm, standar, fana standard
bringa i trångmål straiten
föremål, ämne, subjekt, undersåte subject
undermålig substandard
part, part i mål, friare suitor
överårig, gammalmodig superannuated
smalt ljus, smalna av taper
avsmalnande tapering
mål target
mall template
slåss, slagsmål, dust tussle
omalen unmilled
smäll whack
bearbeta, verka, göromål, job, syssla, verk work
årsgammalt djur yearling
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.