The Swedish term "välbärgad, rik" matches the English term "well-off"

other swedish words that include "rik" : english :
utlandet, utomlands, utrikes abroad
frikännande absolution
frikänna absolve
riklig, ymnig abudant
fritaga, sköta sig bra, frikänna acquit
frikännande acquittal
tilltala, adress, utanskrift, rikta, adressera address
amerikansk engelska ae
mycket rik, biflod affluent
afrikan African
afrikaans afrikaans
trakta efter, åsyfta, sikta mot, rikta mot aim at
inriktat aimed
Amerika America
amerikansk American
amerikatillverkade american-made
amerikanisera americanize
riklig, ymnig, dryg ample
rikligt amply
anrik ancient lineage
angloamerikan Anglo-american
antiklerikal anticlerical
Arika Arica
Österrike, österrike Austria
österrikisk Austrian
bomullstrikå balbriggan
barrikad barricade
frikostig, riklig bountiful
spirituell, lysande, genial, snillrik brilliant
uppriktig candid
uppriktighet candour
konservfabrik cannery
rubrik caption
amerikansk ren caribou
karikera, karikatyr caricature
politisk karikatyr, tecknad film cartoon
rop, skrika, larma, larm clamour
färgrik colorful
anrika, koncentrera concentrate
inrikta sig på concentrate upon
följdriktig consequential
riklig copious
korrigera, korrek, rätta, rätt, beriktiga, riktig correct
förlopp, kurs, riktning, bana, kosa, farled, lopp course
gråta, utrop, läte, ropa, rop, skrik cry
direkt, styra, stadga, hänvisa, rikta direct
riktade directed
riktning, föreskrift, håll direction
riktningar directions
frikyrklig, oliktänkande dissenter
distrikt distict
inrikes, tam domestic
inrikes flyg domestic flight
elektriker electrician
imperium, rike, kejsardöme empire
göra fruktbar, berika enrich
fänrik ensign second liutenant
felaktig, oriktig erroneous
vidlyftig, vidsträckt, innehållsrik extensive
fabriker factories
fabrik factory
oriktighet falsity
finessrikt feature-rich
fiberrika fibrous
utrikes, utländsk foreign
Frankrike France
frimodig, uppriktig, öppenhjärtlig frank
uppriktigt sagt frankly
frikostig freehanded
friktion friction
skrikig, prålig, gräll garish
sydamerikansk cowboy gaucho
ädelmod, frikostighet generosity
givmild, generös, frikostlig, ädelmodig generous
ärorik, härlig, lysande glorious
riktlinje guideline
rubrik header
överskrift, rubrik heading
rubriker headings
rubrik headline
historiker historian
historiker historians
trikåvaruhandlare hosier
trikåvaror, strumpor hosiery
tjut, gallskrika, tjuta howl
fantasirik, fantasifull imaginative
oriktigt improperly
oriktig inaccurate
oriktig, felaktig incorrect
inflytelserik influential
sinnrik, sinnrik, fyndig ingenious
inrikes inland
ej uppriktig, falsk insincere
lärorik insructive
nötskrika jay
jeriko jericho
rike, konungarike, kungarike kingdom
trikåvaror knitwear
språk-riktningar language-directions
lövrik, bladrik, lummig leafy
trikåer leotard
rikt modulerad lilting
lyriker, textförfattare lyricist
texter, lyrik lyrics
fabrikant, tillverkare, skapare maker
tillverkare, fabrikant manufacturer
riksdagsman member of Parliament
fabriksarbetare mill-hand
tusenårsrike millenium
tusenårigt riket, årtusende millennium
minister, frikyrkopräst, präst, statsråd minister
missriktad misapplied
talrik, myllrande multitudinous
frikostighet, generositet munificence
frikostig, storslagen munificencent
nationell, riks national
nybabyloniska rikets neo-babylonian
talrik, otaliga numerous
yppig, rik opulent
riksäpple, sfär, klot orb
larm, rop, rop, skrik outcry
parlament, riksdag parliament
plansch, skiva, plåt, platta, tallrik plate
tallrik platter
flott, plysch, rik plush
folkrik populous
havande, grossess, gravid, innehållsrik pregnant
rike realm
riksföreståndare, regent regent
riket reich
restriktiv restrictive
retoriker rethorician
tillbakariktad, reaktionär retrograde
retorik rhetoric
rik, riklig rich
rik på rich in
artrik rich in species
rikedomar riches
rikt richly
rikedom richness
rikoschett ricochet
befogenhet, rät, riklig, rätt, höger, rättighet right
brusa, dån, skrika, vråla, vrål, ryta, råma roar
rop, skrik scream
skrikande, skrika screaming
tjuta, skrik, tjut screech
halvfabrikat semi-manufactures
skrikande shouting
tjuta, skrik, tjut shriek
skrikande shrieking
oskrymtad, uppriktig sincere
uppriktighet sincerity
vindstöt, skrika, skråla squall
skrika gällt squawk
skrika squeal
trikå stockinet
strikt strictly
framgångsrik, lyckad successful
framgångsrikt successfully
riktning, tendens, benägenhet tendency
lydelse, mening, riktning, tenor tenor
trikåer tights
rubrik, titel title
fabriksmärke, varumärke trademark
trikå tricot
triumferande, segerrik triumphant
riktigt truly
ordrikedom verbosity
segrande, segerrik victorious
välstånd, rikedom wealth
rikedom wealthiness
rik, förmögen, välbärgade wealthy
välriktad well-aimed
skrika whoop
skogrik woody
ordrikedom wordiness
ordrik wordy
rycka, amerikan yank
amerikan yankee
vråla, skräna, gallskrika yell
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.