The Romanian term "în, prin" matches the English term "a"

other romanian words that include "în" : english :
înjosi, umili abase
ajuta, incita, provoca, stimula, at,ît,a abet
as,tepta, îndura, suferi abide
aboli, desfiint,a, abroga, anula abolish
apropo, despre, în jurul about
în străinătăte abroad
aboli, desfiint,a, abroga, anula abrogate
se îndepărta, pleca absent onself
aduna, însuma, determina abstract
termina, ajuta accomodate
însot,i accompany
ajunge, îndeplini, termina accomplish
permite, îngădui accord
plată, cauză, se gîndi, cont, crede account
îngrămădi, înghesui accumulate
ajunge, îndeplini, termina, face achieve
informa acquaint
întîrzia adjourn
permite, îngădui admit
diviniza, venera, adora adore
se apropia, înainta, avansa advance
necăji, întrista afflict
permite, îngădui afford
iar, iarăs,i, mai, din nou afresh
după, în spatele, în urma after
iar, iarăs,i, mai, din nou again
excita, clătina, agita agitate
scop, încerca, se strădui aim
cam, put,in a little
iar, iarăs,i, mai, din nou all over again
lăsa, da voie, permite, îngădui allow
singur alone
înălt,ime altitude
aluminiu aluminium
aluminiu aluminum
îngrămădi, înghesui amass
dintre, între, printre among
iar, iarăs,i, mai, din nou anew
alt, încă another
întîlnire appointment
Argentina Argentina
în jurul around
ce, cum, as,a, deoarece, fiindcă as
întreba, cere ask
aspirină aspirin
către, la, spre, aproape de, lîngă, pînă at
în fine at last
îndată at once
încerca, se strădui, testa attempt
minge ball
îndura, suferi bear
deoarece, fiindcă because
înaintea, în fat,ă before
începe, porni begin
început beginning
după, în spatele, în urma behind
înclina, apleca be inclined
îndoi, flexa bend
aproape de, lîngă, pînă beside
înseta be thirsty
dintre, între, printre between
huli, blasfemia, blestema, înjura blaspheme
afină blueberry
deranja, incomoda, indispune bother
magazin, prăvălie boutique
frîna brake
pîine bread
cres,te, îngriji, educa breed
construi, înălt,a, clădi build
împovăra, încărca, îngreuna burden
îngropa, înmormînta bury
ci, dar, iar, însă, totus,i but
aproape de, lîngă, pînă, de by
lumînare candle
apuca, prinde, captura capture
îngriji, se îngrijora care
dezmierda, mîngîia caress
îndura, suferi carry out
apuca, prinde, captura catch
înceta, se opri, stopa cease
încărca charge
vîna, hăitui chase
ieftin cheap
îns,ela, tris,a, păcăli cheat
încuraja, stimula cheer
dezmierda, mîngîia chuck
cinema cinema
închide close
alinta, mîngîia coddle
combina combine
deveni, se întîmpla come about
se întoarce come back
comanda, conduce, ordona, ordine command
începe, porni commence
început commencement
concura, rivaliza, se întrece compete
plin complete
include, cuprinde, cont,ine comprise
interesa concern
avea încredere confide
încurca confuse
învinge conquer
se gîndi consider
construi, înălt,a construct
include, cuprinde, cont,ine contain
dura, continua, t,ine continue
convinge convince
încrucis,a, traversa cross
huli, blasfemia, blestema, înjura curse
huli, blasfemia, blestema, înjura cuss
se întuneca darken
dată, întîlnire date
aduna, însuma deduce
adînc deep
învinge, cîs,tiga defeat
întîrzia delay
încînta delight
nega, dezmint,i deny
se îndepărta, pleca depart
dorint,a desire
înfricos,a, speria, descuraja deter
determina, fixa, asigura determine
înmuia dip
înfricos,a, speria, descuraja discourage
distinge, deosebi distinguish
deranja, incomoda, indispune disturb
îndepărta, înlătura do away with
cîine dog
îns,ela, tris,a, păcăli do something crooked
se îndoi doubt
îneca, se îneca drown
în timp ce, pe cînd during
alt, încă, altfel else
înfrumuset,a embellish
instiga, at,ît,a, provoca encourage
încurajare encouragement
termina, se sfîrs,i, sfîrs,it end
încerca, se strădui endeavour
îndura, suferi endure
mas,ină engine
intra enter
îngropa, înmormînta entomb
încredint,a, avea încredere entrust
invidia envy
fonda, întemeia erect
fonda, întemeia, constata establish
se gîndi esteem
examina, explora, cerceta examine
excita, incita, provoca, stimula, at,ît,a excite
imagina, visa fancy
se hrăni, mînca, hrăni feed
în fine finally
finant,a finance
îndeplini, termina finish
Finlanda Finland
împus,ca, încuraja, stimula fire
cinci five
monta, fixa, determina, asigura fix
înota, pluti float
făină flour
dezmierda, mîngîia fondle
în timp ce, pe cînd, deoarece, fiindcă for
interzice, opri forbid
străin foreigner
fonda, întemeia found
înghet,a freeze
vineri Friday
de, din from
plin full
bătrină gammer
grădină garden
aduna, însuma, colecta, culege, determina gather
se înfuria, se enerva get angry
îndepărta, înlătura get rid of
da, introduce, prezenta give
înapoia, restitui give back
se îndepărta, pleca go away
se întoarce, se înapoia go back
înnebuni go crazy
intra go in
apuca, prinde, captura grapple
necăji, întrista, enerva grieve
mînă hand
t,ine hang onto
deveni, se întîmpla happen
avea încredere have confidence in
se încrede, avea încredere have faith
se încrede, avea încredere have faith in
îngrămădi, înghesui, mult,ime heap
inimă heart
înălt,ime height
deranja, incomoda, indispune hinder
închiria hire
dura, continua, t,ine hold
fierbinte hot
însă, totus,i however
vîna, hăitui hunt
înghet,ată ice
înghet,ată icecream
imagina imagine
îndată immediately
înmuia immerse
impulsiona, instiga, at,ît,a, provoca impel
însemna imply
băga la închisoare, întemnit,a imprison
în, prin in
bomba incendiară incendiary bomb
incita, provoca, stimula, at,ît,a incite
înclina, apleca incline
include, cuprinde, cont,ine include
India India
indica, semnala indicate
determina induce
ieftin inexpensive
infecta infect
determina infer
informa inform
înaintea, în fat,ă in front of
în, prin inside
insista insist
inspira, încuraja, stimula inspire
instala install
în loc de instead of
instiga, at,ît,a, provoca instigate
îngropa, înmormînta inter
interpreta interpret
întrerupe interrupt
în, prin into
introduce, prezenta introduce
invada invade
inventa invent
invitat,ie invitation
invita invite
băga la închisoare, întemnit,a jail
numai, îndată just
cres,te, îngriji, observa, urmări keep
rinichi kidney
îngenunchia kneel
înnoda knot
dura, continua, t,ine last
învăt,a, se instrui learn
încet leasurely
se îndepărta, pleca, abandona, părăsi, lăsa, da voie leave
încărca, împovăra, îngreuna load
pîine loaf
încuia lock
mas,ină machine
înainta, avansa march on
făină meal
însemna mean
întîlni meet
amenint,a menace
minut minute
dimineat,ă morning
emot,iona, mis,ca, înduios,a move
cinema movie theatre
multiplica, înmult,i multiply
aproape de, lîngă, pînă near
aproape de, lîngă, pînă, aproape nearby
aproape de, lîngă, pînă near to
însă, totus,i nevertheless
aproape de, lîngă, pînă next to
se întîmpla occur
introduce, prezenta, propune offer
bun, bine okay
bătrîn, vechi old
bătrîn old man
bătrină old woman
în, prin, apropo, despre, pe on
iar, iarăs,i, mai, din nou once more
numai, singur only
comanda, conduce, ordona, ordine order
alt, încă other
din out of
devansa, depăs,i, întrece overhaul
devansa, depăs,i, întrece overtake
det,ine, poseda, avea own
alinta, mîngîia pamper
devansa, depăs,i, întrece pass
în, prin per
apărea, se arăta, se ivi, intra, face, introduce, prezenta perform
permite, îngădui permit
convinge persuade
alinta, mîngîia pet
îngrămădi, înghesui pile up
planifica, intent,iona plan
indica, semnala point out
det,ine, poseda, avea possess
întîrzia postpone
introduce, prezenta present
introduce, prezenta present with
adînc profound
interzice, opri prohibit
incita, provoca, stimula, at,ît,a provoke
apăsa, împinge push
se încălt,a put on
introduce, prezenta put on the stage
îndura, suferi put up with
încurca puzzle
întrebare question
cres,te, îngriji, educa raise
cam, put,in, de ajuns rather
înt,elege realize
cres,te, îngriji rear
aminti, memora, t,ine minte recall
aminti, t,ine minte recollect
reforma, îndrepta reform
se gîndi regard
înregistra register
rămîne, sta remain
aminti, t,ine minte remember
memora, t,ine minte remind
îndepărta, înlătura remove
întîlnire rendezvous
înnoi renew
informa report
înapoia, restitui, se întoarce, se înapoia return
îndată right away
îndată right now
concura, rivaliza, se întrece rival
în jurul round
excita, incita, provoca, stimula, at,ît,a rouse
ruină ruin
înfricos,a, speria, descuraja scare
s,tiint,ă science
vedea, vizita, îngriji, se îngrijora see
clătina, agita shake
clătina, agita shock
magazin, prăvălie shop
demonstra, manifesta, indica, semnala, spectacol show
închide shut
timid, rus,inos shy
însemna signify
de, deoarece, fiindcă since
cînta sing
încet slowly
ninge, neu, zăpadă snow
înmuia soak
singur sole
singur solitary
curînd, în curînd soon
instiga, at,ît,a, provoca spur on
îngrămădi, înghesui stack
începe, porni, început start
rămîne, sta stay
rămîne, sta stay over
încă still
incita, provoca, stimula, at,ît,a, instiga, încuraja stimulate
emot,iona, mis,ca, înduios,a stir
excita, incita, provoca, stimula, at,ît,a stir up
stat,ie, înceta, se opri, stopa stop
magazin, prăvălie store
dezmierda, mîngîia stroke
îndura, suferi suffer
duminică Sunday
înconjura surround
înghit,i swallow
huli, blasfemia, blestema, înjura, jura swear
înota, pluti swim
îngriji, se îngrijora take care
se gîndi take into account
dresa, îmblînzi tame
spune, încredint,a, ordona, comanda, povesti, istorisi, nara tell
bomboană, introduce, prezenta, propune tender
termina terminate
încerca, testa test
că, ce, care, cine, as,a that
poimîine the day after tomorrow
este, sînt there are
este, sînt there is
gînd thought
amenint,a threaten
gata, prin through
apăsa, împinge thrust
pînă la till
mîine tomorrow
dinte tooth
atinge touch
către, la, spre, în jurul towards
dresa, îmblînzi, tren, antrena train
deranja, incomoda, indispune trouble
se încrede, avea încredere trust
încerca, se strădui, testa try
în fine ultimately
înt,elege understand
pînă la until
instiga, at,ît,a, provoca, grăbi urge
dorint,a, dori want
săptămînă week
bine, ia well
cînd when
în timp ce, pe cînd whereas
care, cine which
în timp ce, pe cînd, timp, vreme while
în timp ce, pe cînd whilst
care, cine who
vînt wind
vin wine
învinge, cîs,tiga win over
dorint,a, dori, voie wish
în, prin within
cuvînt, vorbă word
îngriji, se îngrijora, enerva worry
diviniza, venera, adora worship
încă, deja, s,i, însă, totus yet
tînăr young
Roman Origins
Romanian is a romance language because it is derived from Latin. But it also has Roman origins. It is derived from a type of Latin spoken in the Dacia province of Rome. The Dacian people actually had their own language and were conquered by Romans who instituted Latin as the language. So while Romanian is derived from Latin, the Latin spoken in Dacia was actually influenced by an ancient Dacian language too. This led to the development of the Daco-Romanian language. After Rome withdrew in the 3rd century, the Dacians came in contact with other people and culture such as the Byzantine empire.
A Unique Romance Language
Romanian has a unique phonology and grammar that is unlike other Romance languages. It retained the distinction between a short “o” and a long “u”. It also likes to replace consonants like “k” and “g” with labial consonants like “b,” “m” or “p.
Romanian Dialects
Daco-Romanian is the official language of Romania and is the standard for languages spoken. But there are other dialects including: Aromanian, Megleno-Romanian, and Istro-Romanian. They aren’t mutually intelligible though and linguists tend to classify them separate from Daco-Romanian. Armenian is also known as Maceo-Romanian and is spoken in Bulgaria, Kosovo, Serbia, Albania, and Greece.