The Swedish term "åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra" matches the English term "make"

other swedish words that include "åstadkomma" : english :
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
other swedish words that include "förfärdiga" : english :
tillverkning, fabricera, förfärdiga, tillverka manufacture
other swedish words that include "göra" : english :
göra bekant med acquaint
verka, dåd, agera, handla, agera, akt, göra act
gottgöra amends
angoragarn angora wool
förinta, tillintetgöra annihilate
gottgöra astone
skenvälgörare barmecide
välgörare benefactor
välgörarinna benefactress
välgörande, välgörenhet beneficial
grund, framkalla, göra, anstifta, upphov, orsak cause
klarna, göra klar clarify
rensa, snygg, putsa, rengöra clean
rengörande cleaning
rensa, rengöra cleanse
gå i närkamp, avgöra clinch
fullgörande completing
avgörande, slutlig conclusive
överse med, förlåta, gottgöra condone
bilda, utgöra constitute
rådgöra med consult with
krympling, omintetgöra cripple
kritisk, avgörande crucial
göra döv deafen
besluta, avdöma, avgöra decide
avgörande deciding
avgörande decisive
göra invändningar demur
lösgöra, avskilja detach
bestämma, avgöra, avgöra determine
avgöra determining
göra besviken, svika disappoint
omintetgöra disconcert
göra skillnad discriminate
lösgöra, reda ut disentangle
göra arvslös disinherit
göra, duga, uträtta do
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
slavgöra, slit drudgery
göra mållös dumbfound
förklara, belysa, klargöra elucidate
frigöra, emanicipera emancipate
möjliggöra enable
möjliggörande enabling
göra kär endear
göra fruktbar, berika enrich
lösgöra, befria extricate
göra en räd, foder, plundra forage
frigörande freeing
svika, gäcka, omintetgöra frustrate
redogöra för give an account of
göra kornig granulate
grovgöra heavy work
göra orörlig immobilize
odödliggöra immortalize
göra oförmögen incapacitate
gottgörelse, gottgöra indemnity
göra snitt i kanten indent
bryta, göra intrång, kränka infringe
tänka göra intend to do
göra till gel jellify
göra flytande liquefy
göra högre louden
göra utfall, utfall lunge
göra en resa make a journey
klargöra make clear
kungöra make known
göra sin röst hörd make one's voice heard
angöra hamn make port
nödvändiggöra necessitate
knåpgöra niggling
göra en tjänst, förplikta oblige
göra visit pay a visit
göra mottaglig predispose
kungöra, förkunna, utfärda promulgate
göra räder mot, räd raid
göra uppror, rebell rebel
göra en gentjänst reciprocate
göra om redo
gottgörelse, gottgöra redress
göra om revamp
göra grov roughen
göra lantlig ruralize
bedröva, göra ledsen sadden
rengöra scavenge
befria, lösgöra, lösgiva set free
gran, göra fin, prydlig spruce
göra matt tarnish
göra undanflykter tergiversate
omintetgöra thwart
att göra todo
genomdriva, uppgöra transact
göra till offer victimize
åskådliggöra visualize
vill göra want to do
göra vit whiten
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.