The Swedish term "förena, ena" matches the English term "unify"

other swedish words that include "ena" : english :
trevlig, behaglig, angenäm agreeable
fjärmande, alienation alienation
förena, bundförvant ally
allena, ensam alone
benådning, amnesti amnesty
arena arena
arsenal arsenal
såsom, enär, eftersom, som as
genast at once
försenad, dröja be late
strandpromenad boardwalk
bohem, zigenare bohemian
skena, bult, regla, bom bolt
avgrena branch off
titulera, appell, väcka, visit, benämna, kalla call
förbinda, förena sig conjoin
förorena, besmitta contaminate
förorenat contaminated
majsena corn-flour
fordringsägare, borgenär creditor
gäldenär debtor
orena, defilera defile
uppehålla, fördröja, dröjsmål, anstånd, försena delay
försenad delayed
sekt, benämning, sekt denomination
obehaglig, oangenäm, ruskig, otrevlig disagreeable
obenägenhet disiclination
obenägen disinclined
änkenåd dowager
genant embarrassing
promenadplats esplanade
etikett, konvenans etiquette
hopp- och kastgrenar field-events
fena fin
genast forthwid
zigenare, tattare gipsy
zigenare gypsy
hena hone
ofördröjligen, genast, omedelbart immediately
benägen, hågad, sinnad inclined
förenade incorporated
indisponerad, obenägen, opasslig indisposed
genast, ögonblick jiff
förena, skarva ihop, gå med, anknyta, skarv, foga join
juvenalis juvenal
ändrad senast last-modified
uppdaterad senast last-updated
senare, framdeles later on
senare latter
ligament, bindsena ligament
bli sams, enas make it up
mena, lumpen, småaktig, futtig, gemen, låg, betyda mean
utväg, menas, medel, råd (utväg) means
menade, menat meant
tusenårsrike millenium
tusenårig millennial
tusenårigt riket, årtusende millennium
enahanda, monoton, enformig monotonous
senap mustard
senapsgas mustard gas
yngre stenåldern neolithic
ena ones
enastående, framträda outstanding
försenad overdue
parad, promenadplats parade
förlåtelse, benåda pardon
delning, avsked, bena parting
förstena petrify
behaglig, trevlig, angenäm pleasant
angenämt pleasantly
förorenande ämne pollutant
orena, förorena, förorena pollute
senare än, ända, bakdel posterior
promenadkonsert prom
framstupa, benägen prone
konvenans, anständighet propriety
utrensning, rensa, rena purge
rena purify
reling, skena rail
förgrena sig ramify
förfina, raffinera, rena refine
renässans Renaissance
benådade reprieved
benådar reprieves
försena retard
återförena reunite
skena, rymma run away
rusa, skena iväg scamper
gasrenare scrubber
senaten senate
senatorer senators
lena silky
sena sinew
spelautomat, enarmad bandit slot-machine
spenat spinach
stenåldern Stone Age (the)
stenar stones
genast straightway
ströva, promenera, promenad stroll
senare subsequently
självmordsbenägen suicidal
förmoda, tro, mena, anta suppose
riktning, tendens, benägenhet tendency
sena tendon
anse, tänka, tro, mena, tycka think
tusenåriga thousand-year
resenär traveller
zigenare (Ungersk) Tzigane
undervegenation undergrowth
enande unification
enastående, unik unique
förena, anknyta unite
ohågad, ovillig, obenägen unwilling
senaste up-to-date
gång, vandra, promenad, gå, vandring, promenera walk
promenad walking
välmenande well-meaning
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.