The Swedish term "mod, fräckhet" matches the English term "moxie"

other swedish words that include "mod" : english :
mödravårdscentral antenatal
högmod, arrogans, övermod arrogance
vara mödan värd be worth while
käck, frimodig, morsk, djärv bold
djärv, modig, käck, morsk, tapper, trotsa brave
modigt, tapperhet bravery
anmoda call upon
modesak, konfekt, tillblandning, hopkok confection
kurage, mod courage
modig courageous
modfälld crestfallen
moder, dämma upp, damm dam
modfälla, gäcka discomfit
modfälld discouraged
modlös, missmodig down-hearted
bemödande, ansträngning, försök effort
inge mod embolden
strävan, sträva, bemöda sig endeavour
jämnmod equanimity
bemödande exertion
sätt, mode fashion
i ropet, modern, elegant fashionable
tålamod forbearance
mod fortitude
frimodig, uppriktig, öppenhjärtlig frank
sportsligt, modigt gamely
ädelmod, frikostighet generosity
givmild, generös, frikostlig, ädelmodig generous
beskedlig, gemytlig, godmodig good-natured
med möda hard-earned
strapats, umbärande, möda, vedermöda hardship
djärv, hjältemodig heroic
hjältemodigt heroical
modig, eldig high-spirited
husmor, husmoder housewife
hushåll, husmoderlig housewifely
mödomshinna hymen
frimodig, öppen ingenuous
vankelmod irresolution
kökkenmödding kitchen-midden
arbetsam, mödosam laborious
rikt modulerad lilting
ädelmod magnanimity
modelldocka, pyssling manikin
moderlig, moders maternal
modermördare matricide
ödmjuk, undergiven, tålmodig meek
vemod, svårmod, melankoli, dysterhet, tungsint melancholy
modist milliner
modevaror millinery
modeaffär millinery shop
utforma, mönster, modell, mannekäng, föredöme model
modellerande modeling
modeller models
modem modems
moderera, dämpa, måttlig, sansad, moderat moderate
modern modern
modernisera modernize
modify modifiera
modifiera modify
modifiera modifying
modul module
moduler modules
mor, moder, mamma mother
moderfartyg mother ship
modersmål mother tongue
moderkort motherboard
moderskap motherhood
moderlig motherly
nöd, armod neediness
nymodig new-fangled
nymodigt new-fashioned
nymodig newfangled
ädelmodig nobel-minded
nymodighet, nyhet novelty
förtvining, gammalmodighet obsolescence
gammalmodig old-fashioned
omodern, föråldrad outmoded
möda pains
tålamod patience
tålig, patient, tålamod patient
mönster, modell, förebild pattern
armod penury
moderkaka placenta
mod, kugga, plocka pluck
fattigdom, armod poverty
förmodligen presumably
drista sig, förmoda, undererstå sig presume
övermod, förutsättning presumption
övermodig, självsäker presumptuous
högmod, stolthet, högfärd, stolthet pride
modlös pusillanimous
vaktel, bäva, förlora modet quail
gammalmodig, egen quaint
övermod recklessness
sorg, vemod sadness
vandra mödosamt slog
mjälte, svårmod spleen
titulera, stil, mode style
överårig, gammalmodig superannuated
förmoda, tro, mena, anta suppose
antagande, förmodligen supposition
förmoda surmise
mödosam toilsome
möda, klämtning, tull, klämta toll
anfäktelse, vedermöda tribulation
problem, bråk, krångla, oroa, genera, omak, möda trouble
oförmodad, oförmärkt unawares
oväntad, oförmodad unexpected
omodern unfashionable
livmoder uterus
mod, sed, popularitet vogue
livmoder womb
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.