The English term "no smoking!" matches the Tokpisin term "no ken smok!"