The Swedish term "grund, gårdsplan, botten, jord, mark" matches the English term "ground"

other swedish words that include "grund" : english :
bottenlös, avgrundsdjup abysmal
svalg, avgrund abyss
på grund aground
bakgrundsfärg backcolor
bakgrundsfärger backcolors
bakgrund backdrop
bakgrund background
bakgrundsfärg background-color
ogrundad baseless
grund basic
grundutbildning basic education
grundlön basic salary
grundsyn basic view
i grund och botten basically
grunderna basics
grundval basis
grund behalf
grund, framkalla, göra, anstifta, upphov, orsak cause
begrundande, reflexion cogitation
begrunda, ha för avsikt contemplate
grundlig blöta, genomdränka drench
grundämne, grunddrag element
grundskola elementary school
grundmurad firmly rooted
förgrundsfärg forecolor
förgrund, förgrund foreground
stifta, funnen, upprätta, grunda, inrätta found
fundamentet, anläggning, grund, stiftelse foundation
gjutare, grundare founder
grundare founders
principiell, väsentlig, grundläggande fundamental
grundad grounded
grundläggande undervisning grounding
ogrundad, obefogad, grundlös groundless
grundvatten groundwater
outgrundlig inscrutable
klav, grundton keynote
grundval keystone
regel, sentens, grundsats maxim
anledning, bevekelsegrund, skäl, grond, motiv motive
grundlig, tvättäkta, total out-and-out
på grund av owing to
avgrundskval pains of hell
knallhatt, grundfärg, nybörjarbok, primer primer
radikal, radikal, grundlig radical
grund för reason to
grunderna rudiments
grund, ytlig shallow
grundvatten subsoil water
grundsats tenet
grundlig thorough
ogynnsam, outgrundlig unfathomable
grundlös unfounded
other swedish words that include "jord" : english :
jordsvin aardvark
möjlig gjord abled
tillgjordhet affectation
påverkad, gripen, tillgjord, konstlad affected
jord agrarian
jordbruks agricultural
jordbruk, lantbruk, åkerbruk agriculture
kronärtskocka, jordärtskocka artichoke
artificiell, konstgjord artificial
steril, karg jord, ofruktbar barren
jordfästa, begrava bury
jord carth
håla, jordkula, grotta cavern
jordekorre chipmunk
rengjorde cleaned
jordkoka, tölp clod
specialgjorda customised
avgjord, beslutat decided
gjorde did
jordbana dirt-track
utställda, oavgjord drawn
mull, jorden earth
jordbävning earth-quake
världslig, jordisk earthly
jordbävning earthquake
vall, kaj, vägbank, bank (av jord) embankment
bonde, lantbrukare, jordbrukare farmer
jordbruk farming
fjord fiord
fjord firth
hjord, flock, tapp, skocka sig flock
jordfästning, begravning funeral
förnämitet, finhet, tillgjordhet gentillity
gördel, sadelgjord, omkrets girth
jorden glob
handgjord hand-made
valla, hjord, skock herd
hemmagjord home-grown
hem-gjord home-made
jordbruk husbandry
begrava, jordfästa inter
begravning, jordande interment
jordanien, jordan jordan
jordansk jordanian
värd, jordägare, hyresvärd landlord
ras, jordskred landslide
lövjord leafmould
lera, lerjord loam
låsa, fjord, sjö loch
gjort, gjorda made
handgjorda man-made
tillgjord mannered
jordnöt peanut
jordnötter peanuts
oavgjord, i avvaktan på pending
täppa, jordbit plat
sadelgjord saddle-girth
jordbävnings seismic
uppgjord, ordnat settled
smutsa, jordmån, jord, mark soil
jordgubbe, smultron strawberry
underjordisk subterranean
underjordisk gång subway
jordisk terrestrial
underjordisk, tunnelbana underground
oavgjord unsettled
gjord av vax waxen
sadelgjordsväv webbing
other swedish words that include "mark" : english :
anmärkning animadversion
anmärka på animadvert
märkbar appreciable
uppmärksamhet attention
påpasslig, uppmärksam attentive
uppmärksam för attentive to
soltält, markis awning
anmärkning (i skolan) bad mark
medlemsmärke, emblem badge
fyr, sjömärke beacon
brännmärka brand
mörbulta, blåmärke, bula bruise
matsal, marketenteri canteen
markör caret
kitslig, anmärka cavil
utmärks characterizes
mota, kontramärke, hämma, hejda, kontrollera, ruta check
kommentar, anmärkning comment
märkvärdig corious
anmärkning, kritik criticism
Danmark Denmark
utmärka, beteckna denote
märke efter slag, buckla dent
skönja, märka, urskilja discern
åtskillnad, utmärkelse distinction
utpräglad, utmärkande distinctive
särskilja, urskilja, utmärka, känneteckna, skönja distinguish
eg-märkning ec-labelling
miljömärkning eco-labelling
utmärka sig excel
präktig, utmärkt, utomordentligt, förträfflig excellent
marknad, fager, blond, hygglig, skaplig, mässa fair
utmärkt famously
träsk, kärr, sankmark fen
fält, gärde, mark, åker field
markera highlight
markerat highlighted
markerade highlighting
stormarknad hypermarket
omärklig imperceptible
ouppmärksam inadvertant
ouppmärksamhet inadvertence
ouppmärksamhet inattention
ouppmärksam inattentive
märkning indentation
utmärkelsetecken insignia
uppmärksamt intently
märkt labelled
arbetsmarknad labour market
milstolpe, gränsmärke landmark
markisinna marchioness
märka, märke, markera, signera, beteckna mark
utmärkelsetecken mark of distinction
salutorg, marknad, avsättningsområde market
marknadsförande marketing
märkning, markering marking
märken marks
markis marquess
markis marquis
sumpmark marsch
sumpmark, träsk, moras, kärr marsh
sumpmark marshland
minnesmärke memorial
födelsemärke naevus
märkbara, sevärd, märklig, anmärkningsvärd notable
anmärkningsvärd noteworthy
märkbar noticable
iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning notice
märkbart noticeably
märkte noticed
uppmärksam observant
obygd, vildmark outback
utmark, avlägsen outlying land
betesmark, betesmark, hage pasture
ta notis om, uppmärksamma, lystra till pay attention to
märka, uppfatta, märka, förnimma, varsebli perceive
kännbar, skönjbar, märkbar perceptible
koppa, märke pock
framträda, bemärkt, framträdande prominent
anmärkning remark
anmärka på remark with
påfallande, anmärkningsvärd, märkvärdig remarkable
svarsmärke reply-stamp
svarsmärken reply-stamps
utmärkt ripping
provtagare, märkduk sampler
känsla, mening, bemärkelse, vett, betydelse, sinne sense
signalera, signal, märklig signal
märkbar, signifikant significant
märkbart significantly
singularis, märklig singularis
smutsa, jordmån, jord, mark soil
prägel, stampa, frankera, frimärke, stämpla stamp
främmande, egen, konstig, märkvärdig, underlig strange
markis sunblind
stormarknad supermarket
spåra, spår, märke, aning, spana trace
varumärke trade mark
fabriksmärke, varumärke trademark
av-markera un-select
av-markerad un-selected
oförmodad, oförmärkt unawares
omarkerad, ohämmad unchecked
avmarkera unmark
avmarkerade unmarked
obemärkt unobserved
uppmärksam på warned
ödemark wasteland
vattenmärke watermark
vildmark, öken wilderness
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.