The Swedish term "god, bra, nyttig, gott, nytta, snäll" matches the English term "good"

other swedish words that include "god" : english :
antaga, acceptera, anamma, godtaga accept
godtagbarhet acceptability
acceptabelt, godtagbart acceptable
erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma admit
samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner agree
godkänner agrees
godkännande, gillande, bifall, anklang approval
bifalla, godkänna approve
godkänd approved
godtyckligt arbitrarily
godtycklig arbitrary
bemyndiga, godkänna authorize
godkännandet authorizing
tillgodohavande, balans, våg, balans, jämvikt balance
höra till god ton be good form
strandgodssökare beach-comber
i god tid betimes
god, bra, söt bonny
gjutgods castings
efterkravgods cod-goods
godtrogen confinding
lättrogen, godtrogen credulous
godkänner inte disallows
gödsel, gödsla, dynga dung
lergods, keramik, lerkärl earthenware
egendom, gods, gård, ägor, lantegendom, stärbhus estate
ilgods express parcels
göda fatten
gödsvin fattening pig
göder fattens
göda feed up
gödningsämne fertilizer
vrakgods, strandfynd flotsam
godsägare gentleman-farmer
god tro good-faith
beskedlig, gemytlig, godmodig good-natured
godnatt good-night
godsaker goodies
godhet goodness
gods, varor goods
grip, sagodjur griffin
sagodjur griffon
sagodjur gryphon
god dag, hallå, hej hallo
vrakgods jetsam
hygglig, sort, art, vänlig, god, snäll kind
godhjärtad kind-hearted
godhet, välvilja kindness
godsägare laird
godsägare land-owner
resgodsvagn luggage van
fyllnadsgods makeweight
gödsel, gödsla manure
god, munter merry
naiv, godtrogen naive
god, skön, rar, trevlig, fin, snygg nice
övergödning over-fertilization
godkänna pass a test
självgod, petig priggish
gods, ägodel, egendom, egenskap property
sköta ett gods run an estate
självgod self-righteous
patron, godsägare, väpnare squire
stöldgods, bylte, knyte swag
godis sweetie
karamell, godsak sweetmeat
godisaffär sweetshop
godkännande validation
godvillig voluntarily
skeppsbrott, vrakgods wreckage
other swedish words that include "bra" : english :
abrakadabra abracadabra
skava(nöta)av, abradera abrade
fritaga, sköta sig bra, frikänna acquit
i brand aflame
algebra algebra
algebraiskt algebraic
bra all right
ambra ambergis
mjältbrand anthrax
brant arduous
mordbrand arson
braskande reklam bally
murbräcka battering-ram
bråka be noisy
biobränsle biomass fuel
förebrår blames
bräka bleat
bräde, nämnd, styrelse, tilja board
god, bra, söt bonny
bracka, knöl bounder
gran, filial, bransch branch
brännmärka brand
brännvin, konjak brandy
Brasilien Brazil
bräckage breakage
bränningar breakers
rand, brädda, brätte, brädd brim
brinna, förbränna, vidbränna, bränna, brinna burn
bränt burned
brännare burner
brännande burning
brunnit, brann burnt
uppbränd burnt up
brådska bustle
rost, brand canker
skarp, brännande caustic
bråte, oväsen, skräpa ner clutter
brännsår combustible
förbränning combustion
storbrand conflagration
brak, knak, knäcka, spricka, knall, spräcka, reva crack
klippspets, brant klippa crag
brak crasch
krasch, flyghaveri, brak crash
bränna cremate
kofot, bräckjärn crowbar
avbräck, ramponera, åverkan damage
instrumentbräda dash-board
instrumentbräda dashboard
avdrag, avbränning deduction
bråkig disorderly
ritbräde drawing-board
rand, egg, brädd, kant edge
brant escarpment
bedrift, utnyttja, bragd exploit
förebråelse expostulation
jättebra, fantastisk fab
dåd, bragd, kraftprov feat
må bra feel well
ormbunke, bräken fern
eld, skjuta, brand, brasa fire
brandbil fire-engine
brandstege fire-escape
brandförsäkring fire insurance
brandman fireman
brandsäker, eldfast fireproof
brasved firewood
bräcklig, ytlig, tunn flimsy
brännvidd focal
brännpunkt, centrum, ställa in focus
fotbräde, fotsteg footboard
bråk (i matematik), fraktion fraction
skör, bräcklig, ömtålig fragile
skröplig, ömtålig, bräcklig frail
bränsle fuel
fjäsk, bråka, väsen, bråk fuss
spel, villebråd, parti, lek game
kallbrand gangrene
bräsch, klyfta, gap, lucka gap
gasbrännare gasjet
komma bra överens get on well
bra, stor great
brådska haste
brådska hastle
halsbränna heartburn
brådska, hasta, jäkta, fjäsk, hast, skynda, ila hurry
förebråelse, anklagelse impeachment
bråttom in a hurry
mordbrands incendiary
brandbomb incendiary bomb
bränna till aska incinerate
förbränningsanläggning incinerator
harsen, uppbragt, indignerad indignant
medelbra intermediate
bråkmakare jangler
jättebra, toppen jim-dandy
brännugn kiln
brädgård lumberyard
spöklik, brandröd lurid
membran, hinna membrane
brand, mögel, rost mildew
kallbrand, harm, förödmjukelse mortification
bråk, oljud, buller, väsen, olåt, stoj noise
högljudd, bråkig noisy
klockringning, brak peal
bracka philistinee
hembränt poteen
bränd mandel praline
bråddjup, stup precipice
brådstörtad, påskynda precipitate
brant precipitous
brådmogen precocious
bråk, skoja, trasa rag
dåligt samvete, ånger, samvetsförebråelse remorse
förebrå, förebråelse reproach
förebrå för reproach for
förebråelser reproaches
förebrående reproachfully
förebråelse reproof
förebrå, tillrättavisa reprove
likna, brås på resemble
uppjagad, uppbragd roused
slagskämpe, bråkig, ostyrig rowdy
bråk ruction
bråk rumpus
skålla, brännsår scald
brant, stup scarp
sveda, förbränna scorch
brännhet scorching
gungbräda seesaw
fönsterbräde sill
stup, brant steep
språngbräda, medel stepping-stone
solbränd sunburnt
bränningar, bränning surf
solbränna, garva tan
solbrända tanned
brädgård timber yard
förbränd torrid
skärbräde trencher
problem, bråk, krångla, oroa, genera, omak, möda trouble
bråkmakare trouble-maker
bråkig, krånglig, besvärlig troublesome
bråk, upplopp tumult
bråkig, orolig turbulent
förebrå, läxa upp upbraid
angelägen, brådskande urgent
åderbråck varicose vein
åderbråck varix
vibrate vibrera
väl, kry, källa, jo, gott, brunn, bra well
sebra zebra
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.