The English term "make ons's début" matches the Swedish term "debutera"

other english words that include "make" : swedish :
book-maker vadhållningsagent
cabinet-maker möbelsnickare
dressmaker sömmerska
lawmaker lagstiftare
level make avjämna
make åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra
make-believe overklighet, fantasi, låtsaslek, låtsad
make-up sammansättning, smink, sminkning
make a bet slå vad
make a blunder dabba
make a confession avlägga bekännelse
make a fortune skapa en förmögenhet
make a fuss fjäska
make a journey göra en resa
make a mistake missta sig
make a noise bullra, väsnas, stoja
make a person believe inbilla
make after rusa efter
make an appointment with beställa tid hos
make an impression imponera
make as if låtsas som om
make away with a person röja någon ur vägen
make clear klargöra
make dirty smutsa
make do with få klara sig med
make fast förtöja
make fun of gäckas med
make haste raska på
make it up bli sams, enas
make jam sylta
make known kungöra
make light of bagatellisera
make love to kurtisera
make nervous enervera
make one's voice heard göra sin röst hörd
make port angöra hamn
make sure of förvissa sig om
make the bed bädda
make the price faststalla priset
make tight täta
make up ones mind föresätta sig
make use of använda, nyttja
make worse förvärra
maker fabrikant, tillverkare, skapare
makers tillverkare
makes gör
makeshift nödfallsutväg, provisorisk
makeweight fyllnadsgods
matchmaker äktenskapsmäklare
moviemaker filmskapare
shoemaker skomakare
trouble-maker bråkmakare
watchmaker urmakare
other english words that include "ons" : swedish :
abandons överger
abbreviations förkortningar
ablutions tvagning
acquisitions förvärvande
actions händelser
activations verksamheter
additions tillägg
admissions tillträde
admonitions förmaningar
allocations tilldelningen
alterations ändringar
Anglo-saxons anglosaxerna
animations animationer
applications applikationer
assertions förfäktanden
associations associationer
calculations beräkningar
cancellations stämplar
cartoons serier
celebrations evenemang
certifications bevis
championship mästerskap
championships mästerskapen
civilizations civilisationer
collections sortiment
combinations kombinationer
command-buttons kommandoknappar
communions samfund
companionship kamratskap
comparisons jämförelser
computations databeräkningar
conjugations konjugationer
connections kontakter
consanguinity släktskap, blodsband
conscience samvete
conscience clause samvetsklausul
conscientious samvetsgrann
conscious medveten
consciousness medvetande
conscript rekryt, värnpliktig
conscription inkallelse, värnplikt
consecrate viga, inviga, helga
consecrated invigd
consecutive på varandra följande
consensus samstämmighet
consent bejaka, samtycka
consent to tillåta
consequence följd, konsekvens, slutsats
consequential följdriktig
consequently följdaktligen, därför, alltså
conservancy hamnstyrelse
conservation bibehållande, bevarande
conservative konservativ, försiktig
Conservative Party konservativa partiet
conservator upprätthållare, bevarare
conservatory musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri
conserve konservera, spara
conserves inlagd frukt, fruktkonserv
consider besinna, anse, reflektera på, överväga, betänka
considerable betydlig, ansenlig, avsevärd
considerate försynt, hänsynsfull, grannlaga, omtänksam
consideration övervägande, omtanke, hänsyn
considerations omständligheter
considered ansedd
considering betänker
considers har i åtanke
consign överlämna, sända
consignation konsignation
consignee varumottagare
consigner avsändare
consignment sändning
consignment-note fraktsedel
consignor avsändare
consist består
consisted bestod
consistency konsekvens, konsistens
consistent konsekvent, förenlig
consisting bestående
consistorial konsistoriell
consolation tröst
console konsol, stöd, trösta, manöverpanel
consolidate konsolidera, stärka, befästa
consolidation sammanslagning
consols statsobligationer
consonant överensstämmande, konsonant
consort gemål
consortium konsortium
conspicuous iögonfallande, framstående
conspiracy komplott, komplott, sammansvärjning
conspire sammansvärja sig, konspirera
consrquence följd
constable konstapel
constaint nödtvång
constant beständig, konstant
constantly jämt och samt
constants konstanter
consternation bestörtning
constipation förstoppning
constitition (a person`s) fysik (en persons)
constituency valkrets
constituent beståndsdel, väljare
constitute bilda, utgöra
constitutes bildar
constitution förfalska, statsförfattning, författning
constrain hindra
constrained spärrad
constraint tvång
constraints spärrar
constrict sammandra
constriction sammandragning
construct konstruera, bygga, anlägga
constructed konstruerade
constructing konstruerande
construction konstruktion
constructs konstruktioner
construe tolka
consul konsul
consulate konsulat
consult konsultera, rådfråga
consult with rådgöra med
consultant rådssökande
consultants konsulterande
consultation samråd
consultative rådgivande
consulted kontaktade
consume konsumera, tära, förtära, förbruka
consumed förbrukade
consumer konsument
consuming förbrukande
consummate fullborda, fulländad, utsökt
consummation avslutning, fulländning
consumption konsumtion, lungsot, förbrukning, åtgång
consumptive lungsjuk
conventions överenskommelser
conversions omvandlingar
corrections rättelser
corruptions skador
coupons kuponger
cushions kuddar
declarations deklarationer
dedications tillägnande
definitions definitioner
deletions raderingar
demons demoner
demonstrate demonstrera
demonstration bevisande, demonstration
demonstrative demonstrativ, bevisande
descriptions beskrivningar
designations beteckningar
deteriorations försämringar
dimensions dimensioner
directions riktningar
disconsolate tröstlösa, otröstlig
discussions diskussioner
distinctions åtskillnader
documentations dokumenteringen
donations gåvor
emotions känslor
equations ekvationer
examinations examen
exceptions undantag
excursions utflykter
exhibitions utställningar
explosions explotioner
expressions uttryck
functions funktioner
funktions funktioner
horizons horisonter
House of Commons underhuset
html-functions html-funktioner
hydrocarbons kolväten
icons ikoner
impersonations imitationer
implications delaktigheter
inconsiderable oansenlig, obetydlig
inconsiderate hänsynslös, obetänksam
inconsistency inkonsekvens
inconsistent inkonsekvent
inconsolable otröstlig
inconstant obeständig
infections smittosam, infektioner
inscriptions inskriptioner
institutions institutioner
instructions besked, instruktioner
intentions avsikter
introductions introduktioner
invitations inbjudningskort
ironstove kamin
irresponsible oansvarig, tillräknelig, ansvarslös
jurisconsul rättslärd
lamentations klagovisorna
language-directions språk-riktningar
lessons lektioner
locations platser
manifestations manifestationer
millions miljoner
modifications ändringar
monsoon monsun
monster odjur, vidunder
monsters monster
monstrous monstruösa
moons månar
nonsense dumheter
notations noteringar
obligations skyldigheter
occasions tillfällen
onscreen skärmbild
onself sig, sig själv
onset anfall
onslaught våldsamt anfall
operations operationer
opinions åsikter
options valmöjligheter
persons personer
portions delen
precautions försiktighetsåtgärder
presentations presentationer
prisons fängelser
proportions proportioner
provisions matsäck, proviant, livsmedel
publications publikationer
qualifications kvalifikationer
questions frågor
reckons beräknar, tror
recommendations rekommendationer
reconsider på nytt överväga
reconsideration på nytt överväga
reconstruct återuppföra
registrations registreringar
regulations reglemente
relations relationer, förhållande
relationship relation
relationships relationer
religions religioner
remonstrate protestera
reputations rykten
resolutions upplösningar
response gensvar
responsibilities skyldigheter
responsibility ansvar
responsible vederhäftig, tillräknelig, ansvarig
responsible for ansvara
restorations återställande
restrictions begränsningar
seasons säsonger
self-conscious självmedveten
sessions sessioner
sessions-hall tingssal
situations situationer
solutions lösningar
specialfunctions specialfunktioner
specifications specifikationer
sponsor sponsor, fadder
sponsoring sponsrar
subconscious undermedveten
subconsciousness undermedvetande
submissions hemställningar
subsections stycke, underavdelning
summons kallelse, kallar, stämning (lag- )
tinned provisions konserv
transactions handlingar, förhandlingar
ultraconservatives ultrakonservativa
unconscious medvetslös, sanslös, omedveten
unconsciously omedvetet
unconstrained ospärrad
vaccinations vaccinationer
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.