The Swedish term "förut, före, förrän, framför, förr, innan" matches the English term "before"

other swedish words that include "före" : english :
företräde, övertag, försteg, nytta, förmån advantage
kämpa för, förespråkare advocate
företag och organisationer agencies
förut, före ahead
förena, bundförvant ally
från tiden före syndafloden antediluvian
förutse, förekomma anticipate
förekommer anticipates
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
umgänge, samfund, association, förening association
åhörare, publik, företräde, auditorium, audiens audience
före kristus bc
förefinnas be found
förestå be in charge of
förebrår blames
förebåda bode
förebådande bodeful
klassföreståndare class superintendent
jämförelse, lätt måltid collation
företag companies
lag, firma, bolag, företag, sällskap, kompani company
företags company's
jämförelsevis comparatively
jämförelse comparison
jämförelser comparisons
förenlighet compatibilty
begrepp, avelse, föreställning conception
förbinda, förena sig conjoin
konsekvent, förenlig consistent
andelsförening, stänga in, bur för höns coop
föresats, beslutsamhet, beslut determination
föreskriva, befallning, diktera dictate
riktning, föreskrift, håll direction
oförenlig, disharmonisk discordant
föredrag, tal discourse
avvikelse, oförenlighet discrepancy
gjort, förehavande doing
arbetsgivarförening employers` association
företag, företagsamhet enterprise
vågstycke, företag enterprises
företagsam enterprising
innan, före ere
dag före helg, afton eve
föredöme example
undanflykt, ursäkt, förlåt, förevändning, förfall excuse
uppvisning, förevisning, utställning, mässa exhibition
förefinnas, existera, leva, vara exist
förebråelse expostulation
låtsas, föregiven, hyckla feign
företag firms
förebåda forebode
aning, förebud foreboding
föregångare forerunner
föregripa, förekomma forestall
förebygger forestalls
förebåda, förutsäga, spå foretell
förestående forthcoming
förebud harbinger
föredetting has-been
förespegla hold out the prospect
föreställa sig, inbilla sig, tänka sig imagine
förebråelse, anklagelse impeachment
nära förestående impending
orimlig, oförenlig incongruous
förenade incorporated
anvisning, instruktion, undervisning, föreskrift instruction
presentera, föreställa för introduce to
föremål items
förena, skarva ihop, gå med, anknyta, skarv, foga join
ytterst, hålla, sist, skoläst, vara, föregående last
föreläsa, föreläsning lecture
föredrag om lecture on
föreläst lectured
föreläsare lecturer
föresätta sig make up ones mind
hantera, förestå, handha, manövrera, förvalta manage
direktör, ledare, föreståndare, regissör manager
utforma, mönster, modell, mannekäng, föredöme model
invända, ting, föremål, tingest, objekt object
förekommande obligin
undanröja, förebygga obviate
förekomma occour
förekommande occurring
förebud, omen omen
föregiven, ostentativ ostentatious
mönster, modell, förebild pattern
perforera perforate
perforering perforation
uppträdande, föreställning performance
fenomen, företeelse phenomenon
fosforescerande phosphorescent
förebåda portend
förebud portent
gå före precede
föregånget av preceded
företräde precedence
prejudikat, föregående precedent
föreskrift precept
förebyggande precosion
föregångare precursor
företrädare predecessor
förespå, förutsäga predict
företal, förord preface
framföra, föredraga, föredra prefer
företrädesvis, helst preferably
företräde före, inställning, preferens preference
förebud, förebåda presage
föreskriva, påbjuda, ordinera prescribe
föreskrift, recept, bestämmelse prescription
förevändning pretence
låsas, påskina, föregiva pretend
förevändning pretext
föregående, tidigare previous
före, innan prior to
förtursrätt, företräde, prioritet priority
förespå prophesty
föreslå, fria propose
föreslagna proposed
föreslå propound
avsikt, mening, föresats, ändamål, uppsåt purpose
förtjusning, extas, hänryckning, hänförelse rapture
riksföreståndare, regent regent
dåligt samvete, ånger, samvetsförebråelse remorse
lämnar, föredraga, återge render
representera, framställa, föreställa represent
förebrå, förebråelse reproach
förebrå för reproach for
förebråelser reproaches
förebrående reproachfully
förebråelse reproof
förebrå, tillrättavisa reprove
återförening, sammankomst reunion
återförena reunite
förförelse seduction
förefalla, tyckas, synas seem
föresätta sig set oneself to
fackföreningsombud shop-steward
förete, uppvisa show up
förenkling simplification
förenkla simplify
förening, socitet, sällskap, samhälle, samfund society
föreskriva stipulate
föremål, ämne, subjekt, undersåte subject
ställföreträdare substitut
suggerera, påstå, antyda, föreslå suggest
föreslaget suggested
företagsförvärv takeover
föreskriver, lär teachings
fackförening trade union
forell trout
typ, skriva på maskin, skriva, förebild type
förena, ena unify
förening, förbund, förening, sammanslutning union
förena, anknyta unite
förebrå, läxa upp upbraid
ställföreträdande vicarious
föreståndare warden
vanföreställning wrong idea
other swedish words that include "förrän" : english :
förrän until (not)
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.