The Swedish term "hålla vid fast" matches the English term "clung to"

other swedish words that include "hålla" : english :
hallåman announcer
anhålla, begripa, uppfatta apprehend
anhållande, uppfattning, farhåga apprehension
anhållande, häkta, arrestera, arrestera arrest
anhållanden arrests
hålla tillbaka bate
hålla av, tycka om be fond of
uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter behave
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
bysthållare brasière
hållare carrier
hålla mat, skaffa mat cater
fastna, klänga, hålla fast, sitta fast cling
fasthållande clutching
högtidlighålla commemorate
inbegripa, innehålla comprise
kontakt, samband, förhållande, förbindelse connection
bibehållande, bevarande conservation
upprätthållare, bevarare conservator
innehålla contain
container, behållare container
innehållande containing
oavbruten, oupphörlig, ihållande continuous
uppehålla, fördröja, dröjsmål, anstånd, försena delay
kvarhålla detain
hushållning, hushålla economize
upprätthålla enforce
undfägna, roa, underhålla, traktera entertain
rolig, underhållande entertaining
god dag, hallå, hej hallo
hallå, hej hello
inneha, tag, hålla hold
hållare holders
hallåande hullaballoo
förvara, utfodra, hålla, fortsätta, behålla keep
hushålla keep house
hålla ordning keep in order
hålla sig i styr keep quiet
hålla takten keep time
bibehålla keep up
behållande keeping
ytterst, hålla, sist, skoläst, vara, föregående last
upprätthålla, bevara, underhålla, bibehålla maintain
underhålla, skötsel maintenance
skaffa, erhålla, vinna, anskaffa obtain
anhållan petition
utpeka, framhålla, påoeka, konstatera, poängtera point out
flöda, ösa, hälla pour
sylt, sylta, bibehålla, konservera, bevara preserve
avhålla från prevent from
förhållande ratio
få, anamma, erhålla, mottaga receive
relationer, förhållande relations
i förhållande till relatives
förhålla sig remaine
efterfrågan, anmaning, begäran, anhållan, bön request
reserv, reservera, förbehålla reserve
behållare reservoir
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
inskränka, avhålla, återhålla restrain
behålla retain
uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas sojourn
uppehålla sustain
stridsvagn, cistern, vattenbehållare tank
vidmakthålla, stödja uphold
hålla utkik watchout
hålla inne, undanhålla withhold
other swedish words that include "vid" : english :
omkring, ungefär, kring, vid, cirka about
van vid accustomed to
stå fast vid adhere
fastsittande vid adherence
adhesion, vidhäftningsförmåga, anslutning adhesion
vidare afterthought
med vidöppen mun agape
vidd, amplitud amplitude
och så vidare and so on
på, hos, i, till, vid, vid at
fäst vid attached to
granska, revidera audit
reviderade audited
tillsvidare beings
sidan om, bredvid beside
svidande blistering
vida dambyxor bloomers
vidga, bredare broader
brinna, förbränna, vidbränna, bränna, brinna burn
av, vid, bredvid, till, genom by
invid close by
sida vid sida collateral
utvidga dilate
direktvideo directvideo
ruskig, vidrig, osmaklig, äckligt, motbjudande disgusting
vidrig, osmaklig distasteful
utvidga distend
förstora, vidga enlarge
och så vidare etc
expandera, utvidga, utbreda expand
vid yta expanse
vidlyftig, vidsträckt, innehållsrik extensive
vidd, utsträckt extent
ovidkommande, artfrämmande extraneous
långt, vida far
vida berömd far-famed
likvida medel floating assets
brännvidd focal
främja, befrämja, ytterligare, vidare, bortre further
vidare furthermore
beta, snudda vid, avbeta graze
räckvidd, frekvens incidence
individuell, enskild, individ, personlig individual
individuellt individually
ovidkommande irrelevant
placera vid sidan juxtapose
betala, likvidera liquidate
likviditet liquidity
underbar, vidunderlig marvellous
skriva in sig vid universitet matriculate
odjur, vidunder monster
mer, vidare, flera more
vida, mycket much
närmast, bredvid next to
vidrig, anstötlig obnoxious
vid, ovanpå, på, anmaning on
vid närmare påseende on closer inspection
vidja, vide osier
likvid, betalning, utbetalning payment
havande, grossess, gravid, innehållsrik pregnant
förskottslikvid prepayment
vidunder prodigy
vidlyftig, långrandig prolix
såvida, försedd provided
omfång, räckvidd range
finjustera, revidera readjust
vidarebefordra reship
omarbeta, revidera revise
gulblek, sälg, vide sallow
klok, vid sunt förnuft sane
sida-vid-sida side-by-side
fräsa vid matlagning sizzle
vidskepelse, vantro, skrock superstition
skrockful, vidskeplig superstitious
vidja, strömbrytare, växel switch
vidtaga, intaga, taga, ta take
vidtaga åtgärder take steps
därvid, därigenom thereby
snudda vid, röra vid, beröra, känning, vidröra touch
rörande, vidrörande touching
om inte, såvida inte, med mindre unless
tills vidare until further notice
vidmakthålla, stödja uphold
vidsträckt, vidlyftig, väldig vast
videobandsbibliotek videolibrary
videoband videotape
huruvida, om whether
kvida, gnälla whimper
kvidande, kvider whimpers
flätverk, videvärk wicker
vid, bred wide
utvidga, vidga widen
vidare, bredare wider
vidd, bredd width
vide, pil träd willow
other swedish words that include "fast" : english :
stå fast vid adhere
fastsittande vid adherence
håller troget fast adheres
fastnar, bindemedel adhesive
tillfoga, fästa affix
fästa, tillägga allfix
fastän although
taxera, fastställa värdet av, taxera assess
anknyta, bifoga, fästa attach
fäst, tillgiven attached
fäst vid attached to
fäster attaches
hopfästande attaching
faster, moster, tant aunt
jordfästa, begrava bury
fasttaga, hinna, fånga, ertappa, fatta, gripa catch
fästa cinch
fastsatt cinched
fastna, klänga, hålla fast, sitta fast cling
fasthållande clutching
bestyrka, stadfästa, bekräfta, konfirmera confirm
konfirmation, stadfästelse, bekräftelse confirmation
konsolidera, stärka, befästa consolidate
kontinent, fastland, världsdel, återhållsam continent
korsfästelse crucifixion
korsfästa crucify
fast bostad, hemort domicile
inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa establish
trofast, trogen faithful
snabb, fasta, fort fast
fastalistisk fastalistic
fastna, fästa, häfta fasten
fäste fastener
fästande fastening
fasta fasting
fasthet, snabbhet, fästning fastness
fästman fiancé
fästmö fiancée
trofasthet, trohet fidelity
brandsäker, eldfast fireproof
orubblig, stadig, fast, firma firm
karaktärsfast firm in character
fasthet firmness
fästa, fastställa, montera, laga, bestämma, häfta fix
bestämd, fast fixed
fast tillbehör fixture
fotfäste foothold
fast fot, fotfäste footing
fort, fästning fort
befästning fortification
befästa, förstärka fortify
fästning, borg fortress
jordfästning, begravning funeral
svärdsfäste hilt
häkta fast, hake, rycka, ryck hitch
haka fast, koppla, hake, krok hook
fastighet house-property
fast egendom immovables
begrava, jordfästa inter
lånat, lånade, fastan lent
fastlags lenten
fastland mainland
faststalla priset make the price
fasta nested
fasta kostnader overhead
premiss, fastighet, antagande premise
principfast principled
fästningsvall rampart
stadfästa ratify
fast rigid
rotfast rooted
massiv, solid, säker, gedigen, fast solid
fastna, pinne, käpp, stav stick
spänna fast, slejf, rem strap
fäste stronghold
fast stuck
fästman, fästmö sweetheart
fästa, fras, lapp tag
fastän though
prick, bock, fästing, ticka tick
fast unblinking
fastställd vested
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.