The Swedish term "bjuda över" matches the English term "out-bid"

other swedish words that include "över" : english :
överge, lämna abandon
övergivna, övergiven abandoned
överger abandons
flöda över av abound
ovan, uppe, över, ovanför above
överflöd, ymnighet abundance
överflödande abundant
behöver acquires
företräde, övertag, försteg, nytta, förmån advantage
överlagt advisedly
övergrepp aggression
samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner agree
enig, höll med, överrenskommet, överens agreed
överenskommelse, ackord, avtal agreement
överenskommelser agreements
överklaga appeal against
högmod, arrogans, övermod arrogance
överfalla, angrepp, anstorm assault
överlåtare assigner
överst at the top
överfalla, överfall, angrepp, anfalla, anfall attack
överhet, myndighet authorities
övervara be present at
förhasta sig, överila sig be rash
ta övererhand become predominant
övertygelse, övertygelse, tro belief
över, förutom, utom, bortom beyond
övermåttan beyond measure
luftangrepp, överraskande blitz
bro, slå bro över, brygga bridge
översittare bully
mild övertalning cajolery
överstrykning, avbeställning cancellation
överhuvud chif
överlista, kringgå circumvent
väppling, klöver clover
äckla, övermåtta cloy
klöver och ruter clubs and diamonds
övertygande cogent
översten colonel
gemensam överhöghet condominium
överse med, förlåta, gottgöra condone
konferera, tilldela, skänka, överlägga confer
överbefolkad, överbelastad congested
kongruens, överensstämmelse congruence
manövertorn connecting tower
segra, besegra, erövra, övervinna conquer
besinna, anse, reflektera på, överväga, betänka consider
övervägande, omtanke, hänsyn consideration
överlämna, sända consign
konsol, stöd, trösta, manöverpanel console
överensstämmande, konsonant consonant
överenskommelse convention
överenskommelser conventions
transportera, meddela, framföra, överföra, leda convey
fälla, överbevisa, straffånge, bevisa convict
fällande, övertygelse conviction
övertyga convince
övertygande convincing
överensstämmelse, korrespondens, brevväxling correspondence
sängöverkast, täcke counterpane
pärm, överdrag, omslag, lock, skyla, täcka, täcke cover
täcke, sängöverkast coverlet
korsa, vresig, kryss, övergå, kors cross
gränsöverskridande cross-border
överfart, överresa crossing
röveriväsen dacoity
dataöverförings datel
övermorgon day after tomorrow
överenskommelse, planka, handla deal
överlägga, betänksam deliberate
överläggning deliberation
glädje över delight at
utlämna, avlämna, leverera, överlämna, rädda deliver
befrielse, överlämnande deliverance
syndaflod, översvämning deluge
övergiven derelict
öde, desertera, överge, förtjänst, öken, öken desert
överlöpare, desertör deserter
övergå, överlåta devolve
debatt, överläggning, diskussion, diskussion discussion
överskådlig easy to survey
översvallande effusive
överhud epidermis
överallt, allestädes everywhere
överdriva exaggerate
överdrift exaggeration
överskrida, överstiga exceed
överstigit exceeded
övermåttan, synnerligen exceedingly
överstiger exceeds
överskott excess
överdriven, omåttlig excessive
övermåttan excessively
utöva, manöver, övning, inöva, öva, motion exercise
överdåd, utsvävning extravagance
överdriven, slösaktig, vräkig extravagant
överflöd, översvallande glädje exuberance
översvallande exuberant
flod, högvatten, översvämning, översvämma flood
överflödande flooded
översvämning flooding
blomstrande, rödlätt, svulstig, överlastad florid
med våld, övertygande forcibly
vada över, vadstålle ford
övergiven, hopplös forlorn
överge forsake
övergiven forsaken
massor av, i överflöd galore
komma bra överens get on well
frossa, överfylla glut
högre läroverk grammar-school
gräma sig över grieve at
räcka över till hand (over to)
överlämna hand over
överensstämmande harmonised
överhuvud, huvud, huvud, chef, ledare head
överskrift, rubrik heading
övervintra hibernate
övervintrar hibernates
högre skola, läroverk, högskola high-school
överhuset House of Lords
överkänslig hyperaesthetic
överdrift hyperbole
överkritisk hypercritical
överkänslig hypersensitive
overksam, fåfäng, lat, sysslolös, sysslolös idle
överhängande imminent
overksamhet inaction
overksamhet inactivity
överseende indulgence
efterlåten, eftergiven, överseende, efterlåten indulgent
oövervinnerlig insuperable
oöverstiglig insurmountable
översatt interpreted
översättare, tolk interpreter
översvämma inundate
oövervinnerlig invincibility
oövervinnerlig invincible
kasta överbord jettison
dra olycka över jinx on
glädja sig över joice at
språköversättning language-translation
språköversättare language-translator
avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse leave
vänster, lämnade, över left
mildhet, överseende leniency
mild, överseende lenient
överstycke lintel
redig, klar, överskådlig, lysande lucid
overklighet, fantasi, låtsaslek, låtsad make-believe
manöverduglighet maneuverability
manöver, manövrera manoeuvre
övervaka monitor
övervakning monitoring
rån, överfall mugging
manöverduglig navigable
behöver inte needn't
knopp, överklassare nob
dästhet, överdriven fetma obesity
överdriven obsessive
överhoppad omitting
överhuvudtaget, på det hela taget on the whole
överflöd, välstånd opulence
övergiven orphane
överträffa, överglänsa outdo
överlista, överflygla outflank
överlista outfox
överlista outjockey
överleva outlast
överleva outlive
överträffa outmatch
överträffa i antal outnumber
överträffa outrank
ställa i skuggan, överglänsa outshine
överlista outwit
över over
övergödning over-fertilization
överfettat over-greased
överintellektuella over-intellectual
över disk over-the-counter
skriva över over-write
överaktiva overactive
övervann overcame
överdebitera overcharge
överrock overcoat
övervinna overcome
trångbodd, överfylld overcrowded
överdriva overdo
överskridande overdraft
dra över kredit overdraw
överfyllda overfilled
översvämma overflow
översvämmande overflowing
överbetning overgrazing
översyn overhaul
överhettas overheat
överhettning overheating
överlappande overlapping
överbelastning overload
överbelastade overloaded
förbise, överse med, förbise overlook
överväldiga overpower
övertryck overprint
överskatta overrate
överskrida, översvämma overrun
överskugga overshadow
överskuggar overshadows
förbiseende, översikt oversight
överdriva overstate
överskrida overstep
överansträngning overstrain
överstryknings overstrike
överbeskattas overtax
övertid overtime
översikt overview
övervikt overweight
överväldiga, översvalla overwhelm
överhopad, överväldigad overwhelmed
översvallande overwhelming
överanstränga, övertidsarbete overwork
överarbetad overworked
överskriva overwrite
överskrivande overwriting
skriva över overwrote
parlamentering, överläggning parley
förflytta, tillbringa, övergå, passera, räcka pass
överfart, genomfart, överresa, korridor, pass passage
övergående passing
förliden, förbi, över past
överskådlig perspicuous
övertyga, övertala persuade
övertygas persuaded
övertalning persuasion
överblivet, smulor pickings
glädje över pleasure in
fullhet, överflöd plenitude
kasta sig över pounce
överlägsen pre-eminent
övermakt predominance
förhärskande, övervägande, dominerande predominant
uppsåtlig, överlagd, avsiktlig premeditated
överlägsenhet preponderance
övermod, förutsättning presumption
övermodig, självsäker presumptuous
övertala, segra, få överhanden, härska prevail
primat, överhöghet primacy
överflödande profuse
överhovmästare purser
övermod recklessness
på nytt överväga reconsider
på nytt överväga reconsideration
åter överlämna redeliver
överskott redundancy
överflödig redundant
efterskänka, förlåta, översända, remittera remit
renovera renovate
förnyelse, renovering renovation
behöver, erfordra, tarva require
behöver requires
behöver requiring
harmas över resent
harmades över resented
harmas över resents
överskott residue
röveri, stöld robbery
härska, råda över, norm, linjera, regel, behärska rule
köra över, överkörd run over
mätta, övermätta satiate
övermättad satiety
läroverkslärare, magister schoolmaster
realskola, läroverk secondary school
vitklöver shamrock
möbelöverdrag slipcover
slipover slipover
slask, utspillt vatten, overall, arbetsrock slop
överge, avbryta slough off
halka över slur over
överdragsklänning smock
pjoskig, överkänslig squeamish
tvärs över straight across
övergjuta suffuse
resumé, sammanfattning, sammandrag, översikt summary
överårig, gammalmodig superannuated
överflödig superfluous
övermänsklig superhuman
övervaka superintend
förman, överordnad, överman, överlägsen superior
övermakt superior numbers
övermakt, överlägsenhet superiority
övernaturlig supernatural
statist, övertalig supernumerary
överljuds supersonic
uppsyningsman, övervakare supervisor
överstatlig supranational
överlägsenhet, överhöghet supremacy
överlägsen, högst supreme
övermättnad, övermått surfeit
övervinna, höja sig över surmount
överträffa surpass
överskotts-, överskott surplus
ertappa, överraska, överraskning, förvåning surprise
övervakning surveillance
undersökning, överblick, överblicka, översikt survey
överlevande, rest survival
överleva survive
översvämma, dränka, kärr swamp
kursplan, översikt syllabus
övertagande take-over
axla, överta take over
övertagandebud takeoverbid
pricka av, överensstämma tally
över throughout
övertagandebud tob
toppar, överst tops
överträffa transcend
översättning, avskrift transcript
överföra, överlåta, överlåtelse, transportera transfer
överlåtbar transferable
transfusioner, överföring, blodöverföring transfusion
överträde transgress
övergående transient
övergång transition
övergångs transitional
övergående transitory
översätta translate
översättandet, översätter translating
översättning translation
översättnings-process translation-process
översättningsfunktion translationfunction
översättningsresultat translationresult
översättare translator
översättnings-motor translator-engine
överföring transmitting
överträda trespass
övergå, vändning, vrida, svarva, tur, varv, vända turn
oöverträffbar, oslagbar unbeatable
oöverlagd unpremeditated
overklig unreal
oöverträffad unsurpassed
överarm upper arm
överklassen upper classes
överläpp upper lip
överst uppermost
överträdelse, kränkning violation
över huvudtaget whatsoever
förundra sig, undra över wonder at
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.