The Swedish term "dig själv" matches the English term "yourself"

other swedish words that include "dig" : english :
fullständig all-out
runt omkring, allsidig all-round
mångsidig begåvning all-rounder
tvetydighet ambiguity
tvetydig ambiguous
derfundig, listig artful
ihärdig assiduous
myndighet authorit
överhet, myndighet authorities
bemyndiga, godkänna authorize
istadig balky
fördärvlig, ödesdiger baneful
baronvärdighet baronetcy
tjänstledig be on leave
blodig, förbannad bloody
sudda ut, suddighet, fläck blur
suddig blurred
käck, frimodig, morsk, djärv bold
inbunden, begränsad, skyldig bound
djärv, modig, käck, morsk, tapper, trotsa brave
modigt, tapperhet bravery
hundragradig centigrade
omständighet circumstance
omständigheter circumstances
omständig circumstantial
åskådlig, klar, klar, redig, klarna, röja clear
stöddig cocky
full, komplettera, fullända, fullständig complete
färdig completed
fullständigt completely
fullständighet, helhet completeness
fullständigt completly
bevärdiga med condescend to give
beständig, konstant constant
samtidig, jämnårig, samtida contemporary
botfärdighet contrition
märkvärdig corious
modig courageous
trovärdighet credibility
trolig, trovärdig credible
lam, lytt, ofärdig crippled
skyldig, klandervärd culpable
underfundig, slug, illmarig, knepig, list, listig cunning
anständighet decency
ärbar, anständig, hygglig decent
värdig, anständig decorous
anständighet decorum
skicklig, händig deft
bevärdigas deign
blyg, värdig, pryd demure
enväldig despotism
händig, flink dexterous
digital digitala
digitalisera digitize
förnäm, värdig dignified
värdighet dignity
fallfärdig dilapidated
ihärdig, skötsam, flitig diligent
avskeda, entlediga, avvisa dismiss
olydig disobedient
inte lyda, vara olydig disobey
vanvördig disrespectful
vanvördigt disrespectfully
olika, mångfaldig diverse
foglig, lydig docile
modlös, missmodig down-hearted
tvåfaldig dual
dig dug
tidig early
färdig earthy
lätt, obesvärad, mak, ledig easy
redigera edit
redigerad edited
redigering editing
utgivare, redigerare, redaktör editor
redigerare editors
redigerar edits
bemyndiga empower
tvivelaktig, tvetydig equivocal
ständig, evig everlasting
ödesdigert, dödlig fatal
enfaldig fatuous
frukbar, bördig fertile
lättsinnig, ostadig, flyktig person fickle
eldig, hetsig fiery
avslutat, färdig finished
orubblig, stadig, fast, firma firm
stadigt firmly
ledighet flency
smidig, flexibel, böjlig, flexibla flexible
nonchalant, vanvördig flippant
luddig, silkesfin fluffy
frimodig, uppriktig, öppenhjärtlig frank
ledig, fri free
givande, bördig, fruktbar fruitfull
sportsligt, modigt gamely
givmild, generös, frikostlig, ädelmodig generous
genuint, oförfalskad, gedigen, äkta genuine
flytande, ledig glib
beskedlig, gemytlig, godmodig good-natured
myndighet, regemente, styrelse government
myndigheter governments
älskvärd, nådig gracious
väldig, storartad, högtidlig grand
drucken, ostadig groggy
oskyldig guiltless
skyldig guilty
fiffiga, händig handy
härdad, dristig, härdig hardy
djärv, hjältemodig heroic
hjältemodigt heroical
villrådighet, tvekan hesitation
modig, eldig high-spirited
semester, helg, ledighet, lovdag holiday
ledigheter, ferie holidays
väldig huge
väldigt hugely
väldig omfattning immensity
obotfärdig impenitent
nödvändig, tvingande imperative
ofullständig, ofullkomlig imperfect
ofullständighet imperfection
obeständig impermanent
prova dig fram improvise
skyldig in debt
skyldig till incest incestuous
ofullständig incomplete
ofärdig incompletely
obeständig inconstant
oanständig indecent
självständighet, oberoende independence
oavhängig, självständig, oberoende independent
harsen, uppbragt, indignerad indignant
mindervärdig, underhaltig, underlägsen inferior
mindervärdighetskomplex inferiority complex
sinnrik, sinnrik, fyndig ingenious
frimodig, öppen ingenuous
upprörande, orättfärdig iniquitous
menlös, oskyldig innocent
oskyldigt innocently
fyndig inventive
vanvördig irreverent
istadig häst jibber
glad, väldigt jolly
bara, rättvis, just, rättfärdig just
rättfärdigande justificative
rättfärdigat justified
rättfärdiga justify
tidig ungdom juvenescence
fåordig laconic
halt, ofärdig, vanför, lam lame
laglydig law-abiding
laglydig lawabiding
tjänstledighet, permission leave of absence
igel, blodigel leech
lagliga skyldigheter legalities
ledig leisured
ledig, i sakta mak, maklig leisurely
långrandighet lengthiness
smädig libellous
femradig dårdikt limerick
fodrad, randig lined
smidig lissom
smidig, böjlig lithe
förnäm, myndig, ståtlig lordly
redig, klar, överskådlig, lysande lucid
yppig, frodig luxuriant
åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra make
mångfaldig manifold
tillverkning, fabricera, förfärdiga, tillverka manufacture
tidig matutinal
ödmjuk, undergiven, tålmodig meek
nådig, barmhärtig merciful
mäktig, väldig mighty
förtvivlad, eländig, ömklig, usel miserable
mångsidig multi-lateral
ömsesidig mutural
suddig, otydlig muzzy
nödvändigvis necessarily
nödvändig necessary
nödvändiggöra necessitate
nödvändighet, nödvändighet, behov, nöd necessity
onödigt needless
onödigt needlessly
nymodig new-fangled
nymodigt new-fashioned
nymodig newfangled
niofaldig ninefold
ädelmodig nobel-minded
nymodighet, nyhet novelty
lydig obedient
lydigt obediently
skyldighet, plikt, förpliktelse obligation
skyldigheter obligations
skyldig, tvungen obliged
oanständig obscene
oanständigheter obscenities
oanständighet obscenity
förtvining, gammalmodighet obsolescence
myndig of age
gammalmodig old-fashioned
ensidiga one-page
ensidig one-sided
påstridig opinionated
motsättning, stridighet opposition
gagnlös, onödig, ofruktbar otiose
yttre, utvändig outer
fullständigt, rent ut outright
högdragen, myndig overbearing
överväldiga overpower
överväldiga, översvalla overwhelm
överhopad, överväldigad overwhelmed
vara skyldig owe
fullständig rustning panoply
botfärdig, ångerfull penitent
ständig permanent
oupphörlig, ständig, beständig perpetual
ihärdig, trägen persevering
smidig, böjlig pliable
böjlig, smidig pliant
monteringsfärdigt prefab
förtida, för tidig premature
övermodig, självsäker presumptuous
föregående, tidigare previous
tidigare previously
tidigare prior
vidlyftig, långrandig prolix
konvenans, anständighet propriety
högfärdig, stolt proud
gammalmodig, egen quaint
fyrradig strof quatrain
spetsfundig quibbling
slagfärdig quick at repartee
spydighet quip
frodig, vild rampant
fallfärdig ramshackle
återredigering re-editing
redo, klar, beredd, beredvillig, färdig, påpasslig ready
ömsesidig reciprocal
ömsesidighet reciprocity
överflödig redundant
påfallande, anmärkningsvärd, märkvärdig remarkable
motbjudande, vedervärdig repulsive
nödvändig required
anständighet respectability
respektabel, anständig respectable
skyldigheter responsibilities
högvördig reverend
oanständigheter ribaldry
rättfärdig, rättskaffens righteous
rättfärdighet righteousness
oländig, skrovlig, kantig, barsk rugged
oanständig, slipprig salacious
sandig sandy
kallblodighet sang-froid
blodtörstig, blodig sanguinary
spydig sarcastic
skrovlig, oanständig scabrous
passande, anständig seemly
dumt, dum, enfaldig silly
samtidig simultaneous
samtidigt simultaneously
syndig sinful
digna sink down
sotfläck, oanständighet smut
snobbaktig, dumhögfärdig snobbish
massiv, solid, säker, gedigen, fast solid
stadgad, stadig staid
stel, fullständig stark
stadig steadfast
stadig, beständig steady
främmande, egen, konstig, märkvärdig, underlig strange
stöddig strapping
randig striped
duka under, digna succumb
klär dig suits you
överårig, gammalmodig superannuated
överflödig superfluous
smidig, inställsam supple
väldig swingeing
liktydig, synonym synonymous
fåordig, tystlåten, tystlåten taciturn
liktydig, likvärdig tantamount
senfärdig, långsam, senkommen tardy
knapphändig terse
textredigering textediting
trendiga trendy
bidragande, skattskyldig, biflod tributary
sannfärdig truthfulness
omyndig, minderårig under age
ovärdig undignified
oliksidig unequal-sided
entydig unequivocal
ofullbordad, inte färdigt unfinished
onådig ungracious
ensidig unilateral
orättvis, orättfärdig unjust
onödig unnecessary
syndig unrighteous
ostadig unstable
ostadigt unsteadily
ostadig unsteady
ovärdig unworthy
vakans, ledig plats vacancy
obesatt, ledig, tom vacant
vidsträckt, vidlyftig, väldig vast
venedig venice
sannfärdig veracious
sannfärdighet veracity
mångordig verbose
mångsidiga versatile
rättfärdiga, försvara, hävda vindicate
dygdig, kraftig virtuous
bevärdigas vouchsafe
lättfärdigt wantonly
väderbeständig weatherproof
syndig, elak, ogudaktig, ond, stygg wicked
ostadig wonky
gedigen workmanlike
gedigen workmanly
värdigt worthily
värdighet worthiness
värdig worthy
orättfärdig wrongful
man, ni, du, dig you
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.