The Swedish term "form, formulär, gestalt, blankett, dana, bilda" matches the English term "form"

other swedish words that include "form" : english :
förmåga, möjlighet ability
formlära accidence
anpassningsförmåga adaptability
adhesion, vidhäftningsförmåga, anslutning adhesion
förmaning admonition
förmaningar admonitions
förmanande admonitory
förmaning adominition
företräde, övertag, försteg, nytta, förmån advantage
formlös, amorf amorphous
bärformig bacciform
bakform baking-tin
skjutplattform barbette
förmå, orka, vara i stånd att, kunna be able to
gagn, förmån benefit
förmån benefited
förmåner benefits
formulär, uttryckslös, nitlott blank
välsignelse, förmån boon
chef, förman boss
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
kapacitet, förmåga capacity
fattningsförmåga, uppfattning comprehension
ledningsförmåga conductance
kägelformad, konisk conical
förmyndare, väktare custodian
plattform, estrad dais
mörkna, förmörka darken
murkna, förfalla, ruttna, förgängelse, förmultna decay
förminska, minska diminish
förminskar diminishes
invaliditet, oförmåga disability
arbetsoförmåga disablement
dos format dos-format
enformig, tråkig drab
salong, förmak drawing-room
förminska dwindle
avkastningsförmåga earning capacity
förmörka, månförmörkelse eclipse
effekt, förmedla, verkan effect
förmiddagskaffe elevenses
arbetsförmedling employment office
uppmana, förmana, mana exhort
förmanade exhorting
förringa, förmildra extenuate
förmildrande extenuating
fakultet, förmåga faculty
formlös featureless
startande, flytkraft, flytförmåga flotation
skrivpapper i folioformat foolscap
förman, arbetsbas foreman
förmän foremen
förmiddag forenoon
formbar formable
formell formal
formaliteter formalities
formalitet formality
formellt formally
formatera, format format
format formats
formaterad formatted
formaterande formatting
formande, forma forming
formlös formless
formlöst formlessly
formulär forms
recept, formel formula
formler formulae
utforma, formulera formulate
formarbete formwork
förmögenhet, förmögenhet, lycka fortune
bas, gamling, förman gaffer
gasformig gaseous
målsman, förmyndare, väktare guardian
förmänskliga humanize
enformig, banal humdrum
uppfinningsförmåga imaginativeness
oförmåga inability
oduglig, oförmögen incapable
göra oförmögen incapacitate
arbetsoförmögen incapacitated
oförmåga incapacity
medföra, förmå induce
meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange inform
informera om inform of
utan formaliteter, anspråkslös informal
information, underrättelse, upplysning information
informativ informative
informerad informed
interaktiv, dialogform interactive
uppfinningsförmåga inventiveness
arbetsförmedling jobcentre
bokstavligen, formligen literally
lysförmåga luminosity
skapa en förmögenhet make a fortune
formbar, smidbar malleable
matris, gjutform matrix
medling, förmedling mediation
utforma, mönster, modell, mannekäng, föredöme model
enahanda, monoton, enformig monotonous
enformighet monotony
mull, mylla, gjutform, mögel, forma mould
formbar mouldable
förmultna, multna, vittra moulder
förmörka, oklar, mörk, fördunkla, otydlig, otydlig obscure
oktav, oktavformat octavo
läktare, kateder, plattform platform
privilegium, förmånsrätt prerogative
förmodligen presumably
drista sig, förmoda, undererstå sig presume
tema, böjningsformer för verb principal parts
förmåner privileges
kvartsformat quarto
avvägningsförmåga question of priorities
frågeformulär questionnaire
inskränkning, minskning, förminskning reduction
reform, reformera reform
reformerta kyrkan reformed Church - the
reformator reformer
omformulera rephrase
omformulera reword
enformighet sameness
dana, skepnad, bilda, fason, form, arta, gestalt shape
formad shaped
formlös, oformlig shapeless
formlöst shapelessly
former shapes
utformning shaping
omfång, nummer, format, storlek size
förman, överordnad, överman, överlägsen superior
förmedla, tillförsel, tillgång, förse, leverera supply
förmoda, tro, mena, anta suppose
antagande, förmodligen supposition
förmoda surmise
pilform sweep-back
piller, tablett, tidning i litet format tabloid
i tabellform tabular
ställa upp i tabellform tabulate
anbudsformulär tender form
transformator transformer
förmyndare, förtroendeman trustee
uniformsrock, vapenrock tunic
oförmögen, förhindrad unable
oförmodad, oförmärkt unawares
oväntad, oförmodad unexpected
enhetlig, likformig, uniform uniform
uniformerad uniformed
förmana, råda, varsko, varna warn
vågformig wavy
rik, förmögen, välbärgade wealthy
formulering, lydelse, ordalydelse wording
formbar workable
förment, inbillad would be
formad wrought
other swedish words that include "blankett" : english :
anmälningsblankett registration form
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.