The Tokpisin term "tok, toktok" matches the English term "talk"