The Swedish term "befogenhet, rät, riklig, rätt, höger, rättighet" matches the English term "right"

other swedish words that include "befogenhet" : english :
auktoritet, befogenhet authority
other swedish words that include "rät" : english :
acceleration acceleration
noga, ackurat, verkligt accurate
gärning, rättegång, process, aktion, handling action
improviserat ad lib
adresserat addressed
administration admin
administratör administrator
administratörer administrators
tillrättavisa, varning admonish
efterrätt afters
dan, efter, efteråt, i efterhand afterwards
åratal ages
alteration, sinnesrörelse agitation
allitteration alliteration
sjukhuskurator almoner
ändrat altered
växelströmsgenerator alternator
korrigerat amended
rättelse amendment
amputerat amputated
årsberättelse annals
attiralj, apparat apparatus
underrätta apprise
rätt aright
aristokrati aristocracy
aristokrat aristocrat
aristokratisk aristocratic
arrangerat arranged
kamrat, kompanjon associate
auktionsförrättare, auktionsutropare auctioneer
berättigande, auktorisation, auktorisation authorization
pratmakare babbler
bärätande baccivorous
reträtt backdown
rätt dålig baddish
ungsbakad rätt bakemeat
råtta bandicoot
barbiturat barbiturate
älskare, sprätt beau
begråta bemoan
begråtit bemoaned
gnabbas, träta bicker
litteratursökning booksearch
oväsen, träta brawl
stråtrövare brigand
rand, brädda, brätte, brädd brim
ställa inför rätta bring to justice
australisk stråtrövare bushranger
gapskratta cachinnate
kackel, kackla, fnitter, kackla, prat cackle
pratmakare cackler
kamratskap camaraderie
karat carat
kolhydrat carbohydrate
karburator, förgasare carburettor
småprata chat
pratmakare chatter-box
pratsam chatty
skratta skrockande chortle
kamrat chum
klasskamrat class-mate
bråte, oväsen, skräpa ner clutter
kamratskap companionship
jämlike, kamrat compeer
invecklad, sammansatt, komplicerat complicated
kamrat, kamrat comrade
kamrats comrade's
kamrater comrades
koncentration concentration
småprat, samtal confabulation
justerat configured
konfirmerat confirmed
rätta sig efter conform to
grattis! congratters
gratulera, lyckönska congratulate
gratulerar congratulating
gratulation, lyckönskan congratulation
upprätthållare, bevarare conservator
trätgirig contentious
manick, apparat, grej contraption
matlagning, anrättning cooking
litterär äganderätt copyright
korrigera, korrek, rätta, rätt, beriktiga, riktig correct
rättad corrected
rättning correction
rättelser corrections
rättar till corrects
fräta corrode
anfrätning, sönderfrätande corrosion
frätande corrosive
krigsrätt court-martial
sprätt coxcomb
skitprat crap
kremerat cremated
kritiserat criticized
gråta, utrop, läte, ropa, rop, skrik cry
gråt crying
sprätt, snobb dandy
deklaration, förklara declaration
deklarationer declarations
deklarerat declared
utsmyckning, dekoration, orden decoration
dekorativ decorative
demokrati democracy
demokrat democrat
demokratisk democratic
bevisande, demonstration demonstration
demonstrativ, bevisande demonstrative
hånskratt derisive laughter
desperat desperately
efterrätt, dessert dessert
skrattgrop dimple
maträtt, fat, disk, rätt dish
göra, duga, uträtta do
dränerat drained
sprätt, klädsnobb dude
avrätta i elektriska stolen electrocute
önskvärd, berättigad, valbar eligible
rätta, förbättra emend
upprätthålla enforce
upprätthåller enforces
ge rösträtt enfranchise
avancerat enhanced
berättiga entitle
berättigad entitled
valberättigad entitled to vote
berättigar entitles
utrustning, apparatur equipment
rättvisa equity
resa upp, upprätt, eregerade, rak, rakryggad erect
inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa establish
upprättande, inrättning, institution establishment
eufrat euphrate
ensamförsäljningsrätt exclusivity
verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra execute
avrättning, verkställande execution
anknyningsapparat extension telephone
karl, kamrat fellow
reskamrat fellow-traveller
skönlitteratur, diktroman fiction
drätsel, finansiera finance
reparation fixing
volang, rusa i väg, sprattla flounce
flundra, sprattla, plumsa flounder
sprätt, snobb fop
ojust, orättvis, smutsig foul
stifta, funnen, upprätta, grunda, inrätta found
rösträtt franchise
avgiftsfri, gratis, kostnadsfri free of charge
gratisgrunka freebie
gratisprogram freeware
tratt, skorsten funnel
prat gab
prata gabble
pratsjuk gabby
nonsens, dumt prat, ljuster gaff
vinstgivande, lukrativ gainful
garanterat garanteed
pratsjuk garrulous
gas, bensin, gasa, prat gas
pratkvarn gasbag
prata, snattra gibber
stånga, levrat blod gore
gapskratt, gapskratta guffaw
gapskrattar guffaws
ratt handwheel
gråtrut herring gull
markerat highlighted
berättelser histories
lura, spratt hoax
hederlig, renhårig, ärlig, rejäl, rättskaffens honest
horisontal, vågrät horizontal
hundratals hundreds
illustration, exempel, förklaring illustration
illustratör illustrator
illustrated illustrerad
invandrat immigrated
impregnerat trä impregnated-wood
bråttom in a hurry
meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange inform
information, underrättelse, upplysning information
upprörande, orättfärdig iniquitous
såra, förorätta injure
oförrätt, åverkan injury
oförrätt, orättvisa, orättvisa injustice
inspektorat inspectorate
inrättning, anstalt institution
inrättningens institution's
integrerat integrated
integration integration
intelligens, underrättelse intelligence
inverterat inverse
investerat invested
prata jargong jargonize
dupliceringsapparat jellygraph
rättskipning judicature
rättslig judicial
rättsligen judicially
rättslig juridical
rättsligen juridically
rättslärd jurisconsul
rättskipning jurisdiction
rättslärd jurisprudent
rättslärd jurist
bara, rättvis, just, rättfärdig just
domsrätt justicary
rätt, rättvisa justice
domsrätt justiciary
försvar, berättigande justification
rättfärdigande justificative
rättfärdigat justified
rättfärdiga justify
rättvist justly
rättvisa justness
skitprat kibosh
verkstad, laboratorie laboratorie
laboratorium laboratory
skoj, skoja, spratt, lärka lark
skratt, skratta laugh
skrattretande laughable
skrattande laughing
skrattande laughingly
skrattar laughs
skratt laughter
tvätt, tvättinrättning laundry
rättegång law suit
process, rättegång lawsuit
lektorat lectureship
laglig, rättmätig, legitim legitimate
lektyr, litteratur literature
gapskratt loud laughter
lönande, lukrativ lucrative
rådhusrätt magistrates` court - the
magnetapparat magneto
magistrat magstrates
upprätthålla, bevara, underhålla, bibehålla maintain
kamratlig matey
osyrat bröd matzo
gråtmild, halvfull, sentimental maudlin
kötträtt meat course
moderera, dämpa, måttlig, sansad, moderat moderate
begråta, sörja mourn
musgrå, råttfärgad mouse-coloured
råttfångare mouser
multiplicerat multiplied
bisamråtta muskrat
berätta narrate
berättelse narrative
berättare narrator
nitrat nitrate
kungörelse, underrättelse notification
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
operationer operations
maskinist, operatör operator
prydnad, smycke, sira, dekoration ornament
rättstavning, rättskrivning ortography
socken, pastorat, kommun, församling parish
passionerat passionately
utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta perform
lodrät perpendicular
tavla, målning, bild, porträtt, bild picture
lekkamrat playfellow
lekkamrat playmate
lod, lodrätt, blylod plumb
funderat på pondered
porträtt portrait
avpoträttera portray
porträtterad portrayed
tilltag, upptåg, spratt prank
preparat, förberedelse preparation
förbereda, rusta, anrätta, bearbeta, preparera prepare
privilegium, förmånsrätt prerogative
förstfödslorätt primogeniture
förtursrätt, företräde, prioritet priority
privilegium, rättighet privilege
profeterat prophesied
äganderätt proprietorship
kvadratiska quadratic
kivas, kiv, gräl, träta quarrel
upprätta, upphöja, höja, upphäva, resa upp, lyfta raise
rucklare, räfsa, kratta rake
råtta rat
rationalisera rationaiize
rationalisering rationalization
rationalisera rationalize
råttor rats
återupprätta re-establish
eftergummerat re-gummed
räta ut realign
uträtning realignment
tillrättavisande rebuke
omkalibrerat recalibrated
relatera, uppräkna, skildra, berätta recount
rektangulär, rätvinklig rectangular
rätta rectify
rektorat rectorship
neka, vägra, avslå, avskräda, rata refuse
ge upprättelse åt rehabilitate
återupprättelse, rehabilitering rehabilitation
slopa, avstöta, rata, tillbakavisa, förkasta reject
omnumnrerat renumbered
reparationsverkstad repair-shop
reparatör repairer
reparation, lagning repairing
reparationer repairs
reparation, gottgörelse reparation
rapport, knall, refererat, smälla, referera report
åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa reprimand
förebrå, tillrättavisa reprove
ändrat rewritten
rätt, höger right-hand
allemansrätt right of common
rättfärdig, rättskaffens righteous
rättfärdighet righteousness
rättmätig rightful
med rätta rightly
rättigheter rights
sprättkniv ripper
skrattsalva salvo of laughter
lärare, skolkamrat, lärarinna schoolfellow
säkrat secured
separerat separated
separat separately
shareware-relaterat shareware-related
lodrätt, idel, gir, gira sheer
butiksråtta shop-lifter
hånskratt sneering laugh
socialdemokrat social democrat
rättstavningskontroll spell-checking
bokstaverande, rättskrivning spelling
rättskrivningsfel spelling mistake
snurrade, snurrat, spann, spunnit spun
kvadrat, tvär, fyrkant, ruta, torg square
berättelser stories
berättelse, sägen, historia story
berättelsens story's
historieberättaren storysman
rakt, direkt, rät, rak straight
rättfram straightforward
strategiskt strategic
strategiska strategically
strategier strategies
strategi strategy
kalla inför rätta subpoena
prenumeration, abonnemang subscription
parasit, sugapparat sucker
rösträtt suffrage
karamell, söt, efterrätt, ljuv sweet
konfekt, efterrätt, snask, gotter, sötsaker sweets
tillvarata take charge of
saga, sägen, berättelse tale
tala, samtal, prat, samtala talk
pratsam, språksam, talför talkative
pratade talked
pratmakare talker
gråtmild tearful
yppa, berätta, säga, förtälja, tala om tell
berättar telling
berättar tells
temperatur temperature
temperaturer temperatures
besittningsrätt, ämbetstid tenure
teater, operationssal theatre
berättade, berättat told
prövning, rannsakning, rättegång, prov trial
konst, lura, fuffens, tilltag, spratt trick
oförändrat unaltered
tina upp, slappna av, räta unbend
odokumenterat undocumented
orättvis unfair
orättvis, orättfärdig unjust
rättskaffens, rakryggad, rak, upprätt, renhårig upright
nyttjanderätt usufruct
nyttjanderättshavare usufructuary
lodrät vertcal
vibrate vibrera
rättfärdiga, försvara, hävda vindicate
gråta weep
gråt weeping
gråtmild weepy
rättvis well-deserved
gråtit, grät wept
hjul, ratt, ring wheel
pratmakare windbag
arbetskamrat workmate
galet, fel, orätt, felaktig, orättvisa, tokig wrong
orättfärdig wrongful
åratal, år years
rätt så ung youngish
other swedish words that include "rätt" : english :
gärning, rättegång, process, aktion, handling action
tillrättavisa, varning admonish
efterrätt afters
rättelse amendment
årsberättelse annals
underrätta apprise
rätt aright
auktionsförrättare, auktionsutropare auctioneer
berättigande, auktorisation, auktorisation authorization
reträtt backdown
rätt dålig baddish
ungsbakad rätt bakemeat
råtta bandicoot
älskare, sprätt beau
rand, brädda, brätte, brädd brim
ställa inför rätta bring to justice
gapskratta cachinnate
skratta skrockande chortle
rätta sig efter conform to
grattis! congratters
upprätthållare, bevarare conservator
matlagning, anrättning cooking
litterär äganderätt copyright
korrigera, korrek, rätta, rätt, beriktiga, riktig correct
rättad corrected
rättning correction
rättelser corrections
rättar till corrects
krigsrätt court-martial
sprätt coxcomb
sprätt, snobb dandy
hånskratt derisive laughter
efterrätt, dessert dessert
skrattgrop dimple
maträtt, fat, disk, rätt dish
göra, duga, uträtta do
sprätt, klädsnobb dude
avrätta i elektriska stolen electrocute
önskvärd, berättigad, valbar eligible
rätta, förbättra emend
upprätthålla enforce
upprätthåller enforces
ge rösträtt enfranchise
berättiga entitle
berättigad entitled
valberättigad entitled to vote
berättigar entitles
rättvisa equity
resa upp, upprätt, eregerade, rak, rakryggad erect
inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa establish
upprättande, inrättning, institution establishment
ensamförsäljningsrätt exclusivity
verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra execute
avrättning, verkställande execution
volang, rusa i väg, sprattla flounce
flundra, sprattla, plumsa flounder
sprätt, snobb fop
ojust, orättvis, smutsig foul
stifta, funnen, upprätta, grunda, inrätta found
rösträtt franchise
tratt, skorsten funnel
gapskratt, gapskratta guffaw
gapskrattar guffaws
ratt handwheel
berättelser histories
lura, spratt hoax
hederlig, renhårig, ärlig, rejäl, rättskaffens honest
bråttom in a hurry
meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange inform
information, underrättelse, upplysning information
upprörande, orättfärdig iniquitous
såra, förorätta injure
oförrätt, åverkan injury
oförrätt, orättvisa, orättvisa injustice
inrättning, anstalt institution
inrättningens institution's
intelligens, underrättelse intelligence
rättskipning judicature
rättslig judicial
rättsligen judicially
rättslig juridical
rättsligen juridically
rättslärd jurisconsul
rättskipning jurisdiction
rättslärd jurisprudent
rättslärd jurist
bara, rättvis, just, rättfärdig just
domsrätt justicary
rätt, rättvisa justice
domsrätt justiciary
försvar, berättigande justification
rättfärdigande justificative
rättfärdigat justified
rättfärdiga justify
rättvist justly
rättvisa justness
skoj, skoja, spratt, lärka lark
skratt, skratta laugh
skrattretande laughable
skrattande laughing
skrattande laughingly
skrattar laughs
skratt laughter
tvätt, tvättinrättning laundry
rättegång law suit
process, rättegång lawsuit
laglig, rättmätig, legitim legitimate
gapskratt loud laughter
rådhusrätt magistrates` court - the
upprätthålla, bevara, underhålla, bibehålla maintain
kötträtt meat course
musgrå, råttfärgad mouse-coloured
råttfångare mouser
bisamråtta muskrat
berätta narrate
berättelse narrative
berättare narrator
kungörelse, underrättelse notification
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
rättstavning, rättskrivning ortography
utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta perform
tavla, målning, bild, porträtt, bild picture
lod, lodrätt, blylod plumb
porträtt portrait
avpoträttera portray
porträtterad portrayed
tilltag, upptåg, spratt prank
förbereda, rusta, anrätta, bearbeta, preparera prepare
privilegium, förmånsrätt prerogative
förstfödslorätt primogeniture
förtursrätt, företräde, prioritet priority
privilegium, rättighet privilege
äganderätt proprietorship
upprätta, upphöja, höja, upphäva, resa upp, lyfta raise
rucklare, räfsa, kratta rake
råtta rat
råttor rats
återupprätta re-establish
tillrättavisande rebuke
relatera, uppräkna, skildra, berätta recount
rätta rectify
ge upprättelse åt rehabilitate
återupprättelse, rehabilitering rehabilitation
åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa reprimand
förebrå, tillrättavisa reprove
rätt, höger right-hand
allemansrätt right of common
rättfärdig, rättskaffens righteous
rättfärdighet righteousness
rättmätig rightful
med rätta rightly
rättigheter rights
sprättkniv ripper
skrattsalva salvo of laughter
lodrätt, idel, gir, gira sheer
butiksråtta shop-lifter
hånskratt sneering laugh
rättstavningskontroll spell-checking
bokstaverande, rättskrivning spelling
rättskrivningsfel spelling mistake
berättelser stories
berättelse, sägen, historia story
berättelsens story's
historieberättaren storysman
rättfram straightforward
kalla inför rätta subpoena
rösträtt suffrage
karamell, söt, efterrätt, ljuv sweet
konfekt, efterrätt, snask, gotter, sötsaker sweets
saga, sägen, berättelse tale
yppa, berätta, säga, förtälja, tala om tell
berättar telling
berättar tells
besittningsrätt, ämbetstid tenure
berättade, berättat told
prövning, rannsakning, rättegång, prov trial
konst, lura, fuffens, tilltag, spratt trick
orättvis unfair
orättvis, orättfärdig unjust
rättskaffens, rakryggad, rak, upprätt, renhårig upright
nyttjanderätt usufruct
nyttjanderättshavare usufructuary
rättfärdiga, försvara, hävda vindicate
rättvis well-deserved
hjul, ratt, ring wheel
galet, fel, orätt, felaktig, orättvisa, tokig wrong
orättfärdig wrongful
rätt så ung youngish
other swedish words that include "rättighet" : english :
privilegium, rättighet privilege
rättigheter rights
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.