The Swedish term "takt, tidpunkt, tid, stund, gång, tempo" matches the English term "time"

other swedish words that include "tid" : english :
åtkomsttid access time
uppväxttid adolescence
tidsålder aeon
tidsålder, ålder age
jämt, alltid always
forntida, ålderdomlig ancient
från tiden före syndafloden antediluvian
forntids antiquities
forntiden, antiken antiquity
i otid at the wrong moment
i god tid betimes
tidningskiosk book-stall
tidningsanka canard
ceremoni, högtidlighet, ceremoni ceremony
jämförelse, lätt måltid collation
serietidningar comics
högtidlighålla commemorate
datatidningar computer-magazines
samtidig, jämnårig, samtida contemporary
kristid crisis period
avfall, tidningsurklipp cuttings
dadel, tidpunkt, träff, datera, årtal, datum date
datum-tid date-time
dagtid day-time
dagtid daytime
sista tidpunkt deadline
under tiden during
tidig early
epok, tid epoch
tidevarv, era, skede era
alltid everytime
tidning fanzine
högtid fears
fest, festa, högtid, förpläga, kalas feast
fest, högtid, helg festival
högtidligheter festivities
högtidlighet festivity
utsätta en tid fix a time
flextid flexitime
blomningstid florescence
för alltid, evig, jämt for ever
för alltid forever
förr i tiden, fordom, förr formerly
heltid full-time
blivande, tillkommande, framtid future
officiell tidning gazette
mansålder, släktled, alstring, tidsålder generation
få tid get time
istid glacial period
högtidsblåsa gladrags
väldig, storartad, högtidlig grand
höjdpunkt, glanstid heyday
timma, tidpunkt hour
likväl, emellertid, men, dock however
under tiden in the meantime
oföränderlig, alltid invariable
dagbok, dagbok, tidskrift, tidning journal
tidningsspråk journalese
tidskrifter journals
tidpunkt, kritisk tidpunkt juncture
tidig ungdom juvenescence
lapsus, tidrymd, förlopp lapse
på sista tiden, nyligen lately
fritid leisure
livstid lifetime
tidskrift, magasin magazine
beställa tid hos make an appointment with
tidig matutinal
måltid, mål mat meal
under tiden meantime
under tiden meanwhile
medeltida mediaeval
medeltida medieval
högtidsdräkt mess kit
medeltiden Middle Ages - the
besittning för evig tid mortmain
tidningspojke news-boy
tidningskiosk news-stand
tidningskiosk newsagent
tidning newspaper
tidningar newspapers
tidningspapper newsprint
liten tidning newssheet
tidningskiosk newsstand
tidningsförsäljare newsvendor
nattetid night-time
icke-kontorstid non-office
nu för tiden nowadays
nu för tiden nowdays
begravningshögtidligheter obsequies
övertid overtime
överanstränga, övertidsarbete overwork
tidning, papper paper
deltid part-time
gången tid past times
tidsfördriv pastime
skede, termin, tid period
anställningstid period of employment
anmälningstid period of notification
periodisk, tidskrift periodical
förtida, för tidig premature
nutid present times
föregående, tidigare previous
tidigare previously
bästa sändningstid prime time
ursprunglig, urtids primordial
tidigare prior
framtidsutsikter prospects
realtid real-time
bittida rearly
måltid repast
recension, tidskrift, revy, kritik, recensera review
brunsttid rutting
årstid, säsong season
samtidig simultaneous
samtidigt simultaneously
högtidlig solemn
rymd, utrymme, tid space
piller, tablett, tidning i litet format tabloid
söka vinna tid temporize
arrendetid, arrende tenancy
besittningsrätt, ämbetstid tenure
tidvattens tidal
tidvatten, flod tide
schema, tidtabell time-able
tids-begränsning time-limit
schema, kommunikationstabell, tidtabell time-table
tidrelä timer
tidsmäta timing
framtida, bortre ulterior
högtidligt löfte vow
krigstid wartime
spilla tid waste time
veckovis, veckotidning weekly
jultid yuletide
other swedish words that include "gång" : english :
tillgång access
tillgänglig, åtkomlig accessible
gärning, rättegång, process, aktion, handling action
motgång adversity
tillgänglighet affability
gång aisle
tillgång asset
tillgångar assets
umgänge, samfund, association, förening association
tillgänglighet availability
anträffbar, tillgänglig available
två gånger om året biannual
dryckeslag, omgång bout
förgången, föråldrad bygone
fönster med gångjärn casement
gångbro causeway
umgängeskrets circle of friends
frigång clearance
pelargång, kloster cloister
pelargång colonnade
konsumtion, lungsot, förbrukning, åtgång consumption
fördärv, förgängelse, skada corruption
kremeringen, eldbegängelse cremation
aftonringning, utegångsförbud curfew
gängse, ström (el- ), nuvarande current
murkna, förfalla, ruttna, förgängelse, förmultna decay
däld, dalgång dell
avgångshall departure hall
avgång departyre
depression, nedgång, lågtryck, depression depression
nedgång, sluttning, härstammning descent
förstörelse, ofärd, förstörelse, undergång destruction
gänghuvud die-head
gängkloppa die-stock
engångsartiklar disposables
skyfall, nedgång downfall
odugling, blindgångare dud
utgång, utgående egress
utgång, slut, ände, avsluta, stump, ända, sluta end
ingång, entré, inträde entrance
utgång, utfart exit
åtgång, utgifter expenditure
utgångs expiration
gångstig footpath
gångstig, trottoar footway
föregångare forerunner
gång, sätt att gå gait
liga, gäng, lag gang
gangstervärlden gangland
lång och gänglig gangling
landgång gangplank
gangster gangster
gång, landgång gangway
portgång gateway
trång dal, dalgång, däld glen
beväpnad gangster gunman
livtjänare, handgången man henchman
gångjärn hinge
gångjärn hinges
tomgång idling
oförgänglig imperishable
otillgänglighet inaccessibility
eldbegängelse, kremering incineration
samfärdsel, umgänge intercourse
upplaga, utgång, nummer issue
gänglig lanky
rättegång law suit
process, rättegång lawsuit
avgångsbetyg leaving certificate
ut gängorna liverish
åthävor, fason, umgängessätt manners
utgångshastighet muzzle velocity
umgängsam neighbourly
en gång once
utgångna out-of-date
utgångna out-of-print
utgången på förlaget outprint
gången tid past times
fotgängare, gångtrafikant pedestrian
förgängliga perishable
föregånget av preceded
föregångare precursor
gängse prevalent
framgång, välstånd, välgång, medgång prosperity
gangster, utpressare racketeer
resonemang, tankegång reasoning
återgång, regress regress
omgång round turn
skolgång school attendance
sjö, hav, sjögång sea
ställa, sätta, gäng, lag, plantera, uppsättning set
omgång set (of clothes)
avgångsvederlag severance pay
späd, smal, smärt, slank, tunn, smäcker, gänglig slender
smärt, smal, gänglig slim
tillbakagång, prisfall, kris slump
nångång sometime
trappa, trappuppgång staircase
underjordisk gång subway
framgång, efterträder succeeded
framgång, succé success
framgångsrik, lyckad successful
framgångsrikt successfully
soluppgång sunrise
solnedgång sunset
förmedla, tillförsel, tillgång, förse, leverera supply
avgänga thread off
tre gånger three times
engångsartiklar throwaways
gånger times
övergång transition
övergångs transitional
prövning, rannsakning, rättegång, prov trial
två gånger, dubbelt twice
oförgänglig undying
ur gängorna, rubbad unhinged
dal, dalgång valley
vinskörd, årgång av vin vintage
gång, vandra, promenad, gå, vandring, promenera walk
välgång, välfärd welfare
gengångare zombie
other swedish words that include "tempo" : english :
tempo tempo
temporär, tillfälligt temporary
temporär tmp
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.