The Swedish term "åter, mot, emot" matches the English term "against"

other swedish words that include "åter" : english :
återhållsam abstemious
röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet abstinence
advokater advocates
alkoholrelaterad alcohol-related
psykiater alienist
tillåter allowing
tillåter allows
amfiteater amphitheatre
fördatera, antedatera antedate
antimateria antimatter
ombud, advokater attorneys
karm, tillbaka, rygga, rygg, åter back
antedatera backdate
återfalla backslide
återgå be cancelled
återstå be left
återvåndsgränd blind alley
återföra bring back
konstatera, intyga certify
stadsstater city-states
kamrater comrades
återhållsamhet continence
kontinent, fastland, världsdel, återhållsam continent
daterbar datable
dadel, tidpunkt, träff, datera, årtal, datum date
daterad dated
odaterad dateless
återbäring dividends
äter eats
inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa establish
händelserelaterad event-related
formatera, format format
formaterad formatted
formaterande formatting
återställer freshening
återfå get back
återge give back
tillåter granting
granater grenades
dödläge, återvändsgränd impasse
oregelbundet återkommande, intermittent intermittent
mellan stater interstate
orygglig, oåterkallelig irrevocable
uppdaterad senast last-updated
låter lets
låter letting
väv, tyg, materiell, ämne, stoff material
materialism materialism
ting, materia, ärende, angelägenhet, stoff, sak matter
återse meet again
återspegla, spegel mirror
återspeglingar mirrors
varietéteater music-hall
nyhetsrelaterad news-related
återbetala pay back
återkommande periodic
utpeka, framhålla, påoeka, konstatera, poängtera point out
fördatera predate
punktera, kommatera punctuate
återkalla, kalla hem racall
åter re
genljuda, eka, återskalla re-echo
återredigering re-editing
välja om, återvälja re-elect
återanställning re-employment
återinträda re-enter
återupprätta re-establish
ompröva, återställa re-examine
reagera, återverka react
återaktivera reactivate
återplantera reafforest
visa sig på nytt, återuppstå reappear
återinsätta reappoint
åter samla reassemble
återväcka, återuppväcka reawaken
återuppföra rebuild
återuppbyggandet rebuilding
återuppbyggd rebuilt
återkalla recall
återkalla ett yttrande recant
återfordra reclaim
återuppföra reconstruct
relatera, uppräkna, skildra, berätta recount
återvinna recovered
tillfrisknande, återhämtning, bättring recovery
återskapa recreate
återskapande recreating
återkomma, upprepas recur
återkommande recurrent
återvinna recycle
återvinning, återanvändning recycling
återställa redecorate
återlösa, infria, utlösa redeem
åter överlämna redeliver
utlösning, återlösning redemption
återupptäcka rediscover
återvisad redisplayed
återinträde reentrancy
återmontera refit
betänka, reflektera, återspegla reflect
avspegling, reflex, eftertanke, återsken reflection
återbetalning refund
återbetalande refunding
återbetalningar refunds
återfå, återvinna regain
återgång, regress regress
återväxt regrowth
återupprättelse, rehabilitering rehabilitation
återanställning rehiring
återinstallera reinstall
återinstallera reinstalling
åter sluta sig till, svara rejoin
återfalla, återfall, recidiv relapse
relatera, förtälja, anknyta relate
återladda reload
återladdar reloads
vara kvar, restera, förbli, återstå, kvarstå remain
behållning, rest, återstoden remainder
återsända i häkte remand
lämnar, föredraga, återge render
åternumrera renumbering
återöppna reopen
återoptimera reoptimize
återpackar repackaging
betala sig, vedergälla, återbetala repay
återbetalning repayment
återkommande repetitive
ersättning, återställelse replacement
återplantering replanting
åter fylla replenish
återtrycker reprints
avbilda, reproducera, återskapa, återge reproduce
återköpa repurchase
återförsäljning resale
återkalla rescind
återsådd reseeding
återförsäljare reseller
återställa reset
återuppstå respawn
återuppstår respawns
återställande restorations
återställa, restaurera restore
återställa restoring
inskränka, avhålla, återhålla restrain
återuppta resume
återupptar resumes
återuppväcka resurrect
återuppståndelse resurrection
återuppliva resuscitate
återförsäljare retail dealer
återförsäljare retailer
återintaga retake
återutsändning retransmission
återutsända retransmit
återtåg, återtåga, retirera, tillflyktsort retreat
återvinnande retrieval
återblick retrospect
återkommst, återvända, returnera, återlämna return
tur och retur, återfärd return journey
återvändande returning
återförening, sammankomst reunion
återförena reunite
återkasta reverberate
återgå revert
återgiven reviewed
uppdaterad revised
återuppliva revitalize
väckelse, återupplivning av revival
förnya, återuppliva revive
återuppväckt revived
återkalla, annullera revoke
återspola rewound
återse see again
shareware-relaterat shareware-related
teater, scen, estrad stage
parkett på teater stalls at thr theatre
ståt, tillstånd, skick, påstå, stat, konstatera state
ämne, tyg, stoff, material, fylla stuff
teater, operationssal theatre
soldater troops
odaterad undated
orelaterade unrelated
uppdatering, uppdatera update
uppdaterande updating
platsanviserska på teater usherette
arbetsmaterial working material
other swedish words that include "mot" : english :
motbjudande abhorrent
tillmötesgå accede to
medgörlig, anpassning, tillmötesgående accommodating
mottagare, adressat addressee
motspelare, motståndare adversary
som är rakt emot adverse
motgång adversity
emotion affekt
trakta efter, åsyfta, sikta mot, rikta mot aim at
motsvarighet analogue
bemöta, svar, besvara, besked, svara answer
motstånd antagonism
motverkande antagonistic
motsols anti-clockwise
motgift antidote
motgifter antidotes
antiparti, motvilja antipathy
motpol antipode
motpol antipole
motsats, antites antithesis
ämbete, möte appointment
mötessal auditorium
anligga mot bear on
motsäga, beljuga belie
betalningsmottagare beneficiary
valkommitté, valmöte caucus
mota, kontramärke, hämma, hejda, kontrollera, ruta check
invälja ny ledamot, adjungera co-opt
varumottagare consignee
dementera, motsäga contradict
motsa contradicted
motsägelse contradiction
trilsk, motsatt contrary
motsats, kontrastera, kontrast contrast
samtala, konversera, motsatt converse
korrelat, motsvarighet correlate
motsvara correspond to
motsvarande, brevskrivare correspondent
motsvarande corresponding
motsägelse cotradiction
motanfall counter-attack
motfordran counter-claim
motsols counter-clockwise
motverka counteract
motverkande counteracting
motverkar counteracts
motpart, motsvarighet counterpart
motiv designs
ruskig, vidrig, osmaklig, äckligt, motbjudande disgusting
ogilla, motvilja dislike
åt öster, mot öster eastward
träffa på, möter encounter
mött encountered
maskin, lokomotiv, motor engine
lokomotivförare enginedriver
motorer engines
betrakta, möta envisage
motsvarar equals
motsvarande equivalent
motsvarigheter equivalents
enstaka, motstycke exceptional
utöva, manöver, övning, inöva, öva, motion exercise
ansikte mot ansikte face-to-face
vara vänd mot facing
fyrmotorig four-engined
fullbordad, motsvara, uppfylla fulfil
motsäga, bestrida gainsay
samling, sammankomst, möte gathering
växelmotor gearmotor
motorväg highway
huva, huv, motorhuv hood
motivation incentive
oemotsäglig indisputable
oemotståndlig irresistable
jetdriven hjälpmotor jato
klyvare, streta emot jib
motivering jusification
motionsgymnastik keep-fit
motreaktion kickback
ledmotiv leitmotif
mottagning levee
rörlig, lokomotiv locomotive
motse look forward to
solidarisk mot, lojal mot loyal to
motsvarande matching
träffas, träffa, råka, mötas, uppfylla, möta meet
samling, sammanträde, möte meeting
medlem, ledamot member
möttes met
själ, ha något emot, tanke, sinne, minne, håg mind
motell motel
motiv, tema motif
anledning, bevekelsegrund, skäl, grond, motiv motive
motor motor
motorväg motor-way
motorcyckel motorbike
motorbåt motorboat
valspråk, devis, motto motto
munmotmunmetoden mouth-to-mouth
flermotorig multi-engined
opponera, protestera mot object to
motståndare objector
däremot, tvärtom on the contrary
motståndare opponent
motståndare opponents
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
motsatt opposite
mitt emot opposite to
motsättning, stridighet opposition
motbok pass-book
betalningsmottagare payee
stämpla mot plot against
göra mottaglig predispose
mottaglighet predisposition
protestera mot protest against
göra räder mot, räd raid
motiv, förnuft, skäl, reson, anledning, orsak reason
motspänstighet recalcitrance
motspänstig recalcitrant
kvitto, kvittera, mottagande receipt
få, anamma, erhålla, mottaga receive
mottagare, telefonlur receiver
mottagande receiving
mottagande, mottagning reception
mottagande recieving
mottagare recipient
motbeskyllning recrimination
motvillig reductant
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
motvillig reluctant
möte rendezvous
motsägelse repugnance
motbjudande repugnant
motbjudande, vedervärdig repulsive
motstå resist
motstånd, motvärn, motstånd resistance
mottaglighet sensitiveness
enmotorig single-engined
motorcykelbana speedway
avteckna sig mot stand out against
kalla till möte summon to a memeeting
mottaglig susceptible
mottagare tailsman
motsatsen the contrary
motsatsen the opposite
tremotorig three-engined
timoteus timothy
åt, emot, mot towards
översättnings-motor translator-engine
bemöta, behandla, handskas med, förpläga, undfägna treat
bemötande, behandling treatment
avtalat möte tryst
tvåmotorig twin-engined
utan motstycke unprecedented
motig untoward
mot versus
visavi, gentemot vis-à-vis
mot vs
då däremot, emedan whereas
lovart, mot vinden windward
motstå withstand
motarbeta work against
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.