The Swedish term "bli fri från, bli kvitt, slippa" matches the English term "get rid of"

other swedish words that include "bli" : english :
orubblig adamant
lättpåverkad masspublik admass
lindra, lugna, blidka appease
blindtarmsinflammation, appendicit appendicitis
blindtarm, bilaga, bilaga appendix
aspekt, anblick aspect
åhörare, publik, företräde, auditorium, audiens audience
publikens audiences
efterbliven, bakåt backward
efterblivenhet backwardness
uppsagd, att vara eller inte vara, vara, bli be
bli lurad be taken in
mulna, anstå, bli become
blir becomes
blir becoming
biblisk biblical
bibliografier bibliographies
blid, förbindlig bland
blind, rullgardin, förblinda, gardin, blända blind
blindbock blind-mans-buff
blinka, blink, blinka, glimta blink
blinkvisare, skygglappar blinkers
bliva bocome
förbindelse, obligation, band bond
obligatorisk compulsary
obligatorisk compulsory
försona, blidka conciliate
bli stel, frysa till is congeal
statsobligationer consols
bli fuktig dampen
förblinda, blända dazzle
dominikanska republiken dominican
odugling, blindgångare dud
Irland, Irländska republiken Eire
bli följden, följa ensue
publicerad featured
orubblig, stadig, fast, firma firm
ljunga, blixt, blixtra flash
blixtljus flash-light
förfader, låta bli, upphöra med forbear
blivande, tillkommande, framtid future
bliga, gapa gape
fördubbling gemination
mildhet, blidhet gentleness
skaffa, bliva, få, lätta get
bli ond på get angry with
bli kvitt med get even with
bli sjuk get ill
blick, titt, kasta en blick, ögonkast glance
inblick, skymt, glimt glimpse
bli röd go red
bliva, gro, växa grow
ögonblickligen imediately
orubblighet imperturbability
orubblig imperturbable
förblinda infatuate
blind förälskelse infatuation
inblick, insikt insight
ögonblick instand
ögonblicklig instant
ögonblicklig instantaneous
genast, ögonblick jiff
ögonblick jiffy
söla, bli efter lag
bibliotekarie librarian
bibliotek libraries
bibliotek library
bibliotekens librarys
upplysa, lätta, blixtra, tändare lighten
belysning, blixt lighting
blixt lightning
uppsyn, titta, blick, min, ögonkast, titt, se look
bli sams, enas make it up
obligatorisk mandatory
bli till, förverkliga materialze
blid, lindrig, mild mild
ögonblick, stund moment
nattblindhet night-blindness
icke-bibliska non-biblical
obligatorisk obligatory
betrakta, observera, iakttaga, beakta, varsebli observe
märka, uppfatta, märka, förnimma, varsebli perceive
överblivet, smulor pickings
försona, blidka placate
lugn, fridfull, blid placid
blidka propitiate
statlig, offentlig, publik public
publikens public's
skrift, publikation publication
publikationer publications
publicerande publiching
publicera publicize
publicerande publicizing
publicerande publicly
publisera, uygiva, utgiva publish
publiserar publishing
bli röd, rodna redden
vara kvar, restera, förbli, återstå, kvarstå remain
förblir remains
republik republic
republikansk, republikan republican
återblick retrospect
blid sentle
publisera som följetong seralize
anblick, sevärdhet, sikte, åsyn, syn sight
vek, mild, len, mjuk, veklig, blid soft
utebli stay away
bli rak, rära straighten
underbibliotek subdir
underbibliotek subdirectories
underbibliotek subdirectory
undersökning, överblick, överblicka, översikt survey
blixt thunderbolt
bli, att vara eller inte vara to be or not to be
tindra, blinka, glimt twinkle
orubblig unshakable
videobandsbibliotek videolibrary
blinka wink
blinkning winking
blixt x-flash
blixtlås zip fastener
blixtlås zipper
med blixtlås zippered
other swedish words that include "fri" : english :
frikännande absolution
frikänna absolve
fritaga, sköta sig bra, frikänna acquit
frikännande acquittal
afrikan African
afrikaans afrikaans
friidrottare athletes
barberare, frisör barber
käck, frimodig, morsk, djärv bold
frikostig, riklig bountiful
felfri bug-free
friskus buster
frigång clearance
kurtis, frieri court-ship
chips, krusa, frisk crisp
befrielse, överlämnande deliverance
fritt förfogande, förfogande, disponera disposal
frikyrklig, oliktänkande dissenter
frisera dress a person`s hair
drogfri drug-free
tullfri duty-free
frigöra, emanicipera emancipate
frigörelse emancipation
fritagen, frita exempt
fritagen exempted
lösgöra, befria extricate
felfri faultless
fribytare filibuster
frimodig, uppriktig, öppenhjärtlig frank
ledig, fri free
frispråkig free-speech
avgiftsfri, gratis, kostnadsfri free of charge
fribytare freebooter
frihet freedom
frihand freehand
frikostig freehanded
frigörande freeing
fritt, obehindrad freely
fri man, hedersborgare freeman
frimurare Freemason
fri svarspost freepost
befriar frees
frisk, färsk, ny fresh
friktion friction
ädelmod, frikostighet generosity
givmild, generös, frikostlig, ädelmodig generous
hårfrisörska, frisör, hårfrisörska hairdresser
frisersalong hairdresser`s
fridfull, stilla halcyon
kraftig, kry, frisk hale
frisk, hälsosam, sund healthy
gästfri hospitable
gästfrihet hospitality
frimodig, öppen ingenuous
ofrivillig involuntary
damfrisering ladies`hairdresser
friställning layoff
blyfri leadfree
fritid leisure
liberal, frisinnad, givmild liberal
frige, befria liberate
fritaga från liberate from
frigav liberated
befrielse liberation
befriare liberator
friheter liberties
frihet liberty
tryckfrihet liberty if the press
inhysa, frimurarloge, logera, inhysa, härbärgera lodge
långfristig long-term
frisk lusty
murare, frimurare mason
minister, frikyrkopräst, präst, statsråd minister
frikostighet, generositet munificence
frikostig, storslagen munificencent
alkoholfri non-alcoholic
alliansfri non-aligned
alliansfrihet non-alignment
giftfri non-poisonous
giftfri non-toxic
fördomsfri open-minded
fördomsfrihet open-mindedness
valfrihet, valmöjlighet option
valfri optional
valfritt optionally
utomhus, i fria luften outdoors
frispråkig outspoken
frispråkighet outspokenness
smärtfri painless
fred, frid peace
fredlig, fridfull peaceful
lugn, fridfull, blid placid
frispråkig plainspoken
frieri, förslag proposal
föreslå, fria propose
rekylfri recoilless
krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig recover
tillfrisknande, återhämtning, bättring recovery
återlösa, infria, utlösa redeem
vederkvicka, uppfriska refresh
uppfriskande, vederkvickande refreshing
förfriskning, vederkvickelse refreshment
förfriskningar refreshments
fristad, tillflykt refuge
befrielse, utlösa, utgivning release
respit, frist, uppskov respite
befrielse riddance
fribytare, vandrare rover
rostfri rustproof
uppoffring, offer, uppoffra, offra sacrifice
kassaskåp, ofarlig, säker, riskfri safe
fri lejd safe-conduct
halvt fristående semi-detached
lugn, fridfull serene
befria, lösgöra, lösgiva set free
fläckfritt spotless
fläckfri, rostfri stainless
prägel, stampa, frankera, frimärke, stämpla stamp
fristående stand-alone
fripassagerare stowaway
part, part i mål, friare suitor
skattefri tax-free
flärdfri, opåverkad unaffected
befria, lossa unbind
fri, obunden unbound
arbetsfri unearned income
blyfri unleaded
frivillig unsolicited
frivilligt voluntary
frivillig, voluntär volunteer
frisk ej sjuk well not ill
fria till woo
frieri wooing
other swedish words that include "slippa" : english :
rymning, rymma, slippa, flykt, undkomma, undfly escape
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.