The Swedish term "den, tull, vintergatan, trokoloren, vänstern, det" matches the English term "the"

other swedish words that include "den" : english :
från tiden före syndafloden antediluvian
forntiden, antiken antiquity
uppträdanden appearances
ardennerhäst Ardennes carthorse
områden areas
anhållanden arrests
som den är as-is
förfäktanden assertions
åt gården backroom
vriden batty
plage, stranden, strand beach
uppföranden behaviors
förbunden blindfolded
inbunden, begränsad, skyldig bound
brudens bride's
kanadensare, kanadensisk Canadian
aktsam, ordentlig, föesiktig, noggrann careful
århundraden centuries
underreden chassis
kondensera, förtäta condense
förbunden confederate
konfidentiellt, förtrogen confidential
kopplad, förbunden connected
överensstämmelse, korrespondens, brevväxling correspondence
avliden, död, dåd dead
dödens deaths
gäldenär debtor
dekadent decadent
årtionden decades
avliden deceased
utsmyckning, dekoration, orden decoration
avliden defunct
densitet density
under tiden during
mull, jorden earth
strävanden endeavors
bli följden, följa ensue
ärenden errands
oregelbunden, kringirrande erratic
präktig, utmärkt, utomordentligt, förträfflig excellent
utomordentligt exceptionally
utomordentligt, ovanlig extraordinary
gulden, tvåshillingsmynt florin
förbjuden forbidden
förhuden foreskin
förr i tiden, fordom, förr formerly
främre bänkraden front-bench
gangstervärlden gangland
gardenia gardenia
objuden gäst gate-crasher
nära förbunden (med), relevant germane (to)
jorden glob
graduera, akademisk student graduate
huvuden heads
hedendom heathendom
studenthem, härbärge hostel
identisk identical
identifikation identification
identifieraren identifier
identifierare identifiers
identifiera identify
identifiera identifying
identitet identity
i längden in the end
under tiden in the meantime
i den mån, till den grad insomuch
objuden gäst, inkräktare intruder
inbjuden invited
oregelbunden, regellös irregular
den, det it
dennes, dess its
jupiter-guden jove
judendom judaism
på sista tiden, nyligen lately
på längden lengthwise
studentexamen matriculation
under tiden meantime
under tiden meanwhile
medeltiden Middle Ages - the
ridande, beriden, uppklistrad, monterad mounted
munmotmunmetoden mouth-to-mouth
utan tvekan den störste much the biggest
ordentligt neatly
obunden non-commital
nu för tiden nowadays
nu för tiden nowdays
optisk teckenidentifiering ocr
studenten one's matriculation
befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera order
välordnad, ordentlig, ordonnans orderly
hedendom paganism
förliden, förbi, över past
uppträdanden performances
ordförande, president, ordförande president
övertala, segra, få överhanden, härska prevail
stel, korrekt, prudentlig prim
vederbörande, ordentlig, tillbörlig proper
ordentligt properly
intendent, styrman quartermaster
vanlig, regelbundet, ordentlig regular
behållning, rest, återstoden remainder
förnödenheter, erforderlig requisite
inbunden person reserved person
residens, säte, bostad, vistelseort residence
silke, siden silk
student, studerande student
studenter students
riktning, tendens, benägenhet tendency
områden territories
samma, densamme, lika the same
detta, denna this
städa, snygg, ordentlig, prydlig tidy
tendens, tendera trend
obedd, objuden unbidden
fri, obunden unbound
student undergraduate
skiftande öden vicissitudes
flodområden watersheds
lovart, mot vinden windward
med vinden, borta with the wind
den där, där borta yonder
other swedish words that include "vintergatan" : english :
vintergatan Milky Way
vintergatan milkyway
other swedish words that include "trokoloren" : english :
trokoloren tricolour
other swedish words that include "det" : english :
utlandet, utomlands, utrikes abroad
kunnandet achievements
live efter detta after-life
livet efter detta afterlife
bestämma värdet av appraise
hävdandet av asserts
taxera, fastställa värdet av, taxera assess
godkännandet authorizing
kadett, yngre son cadet
området kring skola campus
kombinera, skördetröska combine
användandet av datorer computing
det måste medges, uppenbarligen confessedly
detalj datail
detalj detail
detaljerad, utförlig detailed
detaljer details
detektiv detective
detektor detector
detektorer detectors
detonera detonate
detonerande detonating
yr i huvudet dizzy
kan jag det? do I know it?
främjandet facilitated
ödet fate
lättsinnig, vimmelkantig, yr i huvudet, yr giddy
föredetting has-been
ont i huvudet have a headache
vad kostar det how much is it
oregelbundet återkommande, intermittent intermittent
den, det it
det är it's
det plågar mig it hurts me
det är synd, det är synd it is a pity
det gör ont it is painful
det är jag it`s me
sjökadett midshipman
praktiska detaljer nitty-gritty
tillträde förbjudet No Admittance
inte det ringaste not in the least
överhuvudtaget, på det hela taget on the whole
speciell, detalj particular
detektiv plain-clothes
predikandet preaching
vaktel, bäva, förlora modet quail
återuppbyggandet rebuilding
vanlig, regelbundet, ordentlig regular
regelbundet regulary
detaljhandels retail
sållandet, gåtorna riddling
reguladetri rule of three
bo på landet rusticate
för det andra secondly
detektiv sleuth
framläggandet submitting
arrendetid, arrende tenancy
som, det, att, vilken that
det, som är that's
där är, det finns there's
detta, denna this
översättandet, översätter translating
hur är det fatt what`s the matter
när det passar when convenient
under det att, medan, stund while
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.