The Swedish term "hygglig, sort, art, vänlig, god, snäll" matches the English term "kind"

other swedish words that include "art" : english :
à la carte à la carte
acceptabelt, godtagbart acceptable
utförbart achievable
flygfart airspeed
altartavla altar-piece
smärta, ångest anguish
smärtstillande medel anodyne
snart anon
antipartickel antiparticle
antiparti, motvilja antipathy
apartheidpolitik apartheid
tillfartsvägarna approaches
artefakt artefact
pulsåder, artär artery
artrit arthritis
kronärtskocka, jordärtskocka artichoke
persedel, vara, artikel article
artiklar articles
artikulation, artikulera articulation
artificiell, konstgjord artificial
artificiellt artificially
artilleri artillery
konstnär, artist artist
artistisk, konstnärlig artistic
artister artists
uppfart, bestigning ascent
stjärt, åsna ass
atlas (karta) atlas
autokarta automap
ryggsmärtor backache
ofruktbart land badlands
illa, svårt badly
bartender barman
begynna, anträda, börja, starta begin
startar begins
smärtsam förlust bereavement
partiskhet, påverka bias
inkvartering billet
svart black
svart tavla blackboard
svartna, svärta blacken
svartnar blackens
avspärra, klots, kvarter, blockera, block block
uppstart bootup
böja, rosett, hälsning, bog (på fartyg), båge bow
fint svart kläde broadcloth
kustfart cabotage
kaka, bakelse, tårta, tårta, kaka cake
papp, kartong cardboard
lastfartyg cargo-ship
kartell cartel
pappask, kartong carton
barmhärtig charitable
barmhärtighet, välgörenhet charity
charter chartra
artig, civil, hövlig civil
klart clearly
gripa hårt om, nita clench
samarbetspartner co-worker
liten flat båt, hjärtmussla cockle
stråkharts colophony
konservativa partiet Conservative Party
hjärtlig cordial
hjärtligt cordially
motpart, motsvarighet counterpart
artighet courtesy
artighetsvisit courtesy call
artig, elegant courtly
hantverk, fartyg, flygplan craft
överfart, överresa crossing
svarting darky
dadel, tidpunkt, träff, datera, årtal, datum date
årtionde, decennium decade
årtionden decades
fartminskning deceleration
vansläktas, urarta, degenerera degenerate
urartat degenerated
avgå (om fartyg), avresa depart
avdelning, varuhus, departement department
utfart, avresa, uppbrott, avfärd departure
urartat deteriorating
besvärlig, svårt, kinkig difficult
oartig discourteous
engångsartiklar disposables
sorg, smärta, plåga distress
smärtsam dolorous
uppfart driveway
tvestjärt earwig
ledande artikel, ledare editorial
innerlighet, hjärtlighet, utgjutning effusion
arton, aderton eighteen
ridande, ryttartävling equestrian
utgång, utfart exit
yttre, utvärtes external
ovidkommande, artfrämmande extraneous
split, parti, partigrupp faction
fjärt fart
en kvarts penny, skärv farthing
startande, flytkraft, flytförmåga flotation
skans på fartyg forecastle
frimodig, uppriktig, öppenhjärtlig frank
glasyr på tårtan frosting
helhjärtat fullhearted
artig, tapper gallant
spel, villebråd, parti, lek game
tårta gâteau
grann, brokig, bjärt, prålig gaudy
flykt, start get-away
bländande, gräll, bjärt glaring
glasartad glassy
starta, gå go
sommarträd, fin väv gossamer
älskvärt graciously
väldig, storartad, högtidlig grand
smärta, bedrövelse, sorg grief
artillerist gunner
halvhjärtat halfheartedly
hårt träslag hardwood
högkvarter headquarters
hjärta heart
hjärtfel heart disease
hjärtslag heart stroke
hjärtat heartedly
hjärtligt heartily
hjärtlighet heartiness
hjärtan hearts
hjärtevärmande heartwarming
innerlig, hjärtlig hearty
skrov på fartyg hull on a ship
ofördröjligen, genast, omedelbart immediately
opartisk impartial
opartiskhet impartiality
fart, impuls impetus
oartikulerad inarticulate
hårt, bister inclement
initiera, starta, inviga någon i initiate
startar initiates
omedelbart instantly
inre, invärtes internal
invärtes inward
avundsjuk, svartsjuk jealous
svartsjukt jealously
kolsvart jet-black
smärt jimp
varuparti joblot
djungelartad jungly
godhjärtad kind-hearted
hjärtliga hälsningar kindest regards
slag, rapp, piska, smäll, snärt lash
slunga, sjösätta, starta launch
lejonartad leonine
linjärt linearally
linjeflyg, linjefartyg, cylinderfoder liner
magnifik, storartad magnificent
elakartad, baktala malign
örlogsfartyg, krigsfartyg man-of-war
karta map
kartläggande mapping
kartor maps
sjöfarts-, kust maritime
martyr martyr
parti match - to merry
makalös, storartad matchless
skärtorsdag Maundy Thursday
nådig, barmhärtig merciful
obarmhärtig, skoningslös merciless
obarmhärtigt mercilessly
barmhärtighet mercy
tusenårigt riket, årtusende millennium
ministär, statsråd, departement, prästämbete ministry
rackartyg, ofog, okynne, odygd mischief
svartvit monochrome
ankartross mooring
moderfartyg mother ship
mimartist, skådis mummer
stjärtgosse nancy-boy
odygd, stygg, vanartig naughty
sjöfart navigation
svartkonst necromancy
avbitartång nipper
avbitartång nippers
märkbart noticeably
däremot, tvärtom on the contrary
öppenhjärtlig open-hearted
artilleri ordnance
utåt, utvärtes outwards
fart pace
kval, ont, plåga, pina, smärta, värk pain
plågsam, smärtsam painful
smärtsamt painfully
smärtfri painless
palett, färgkarta palette
bårtäcke, äcklas pall
styng, smärta pang
part, stycke, parti, skilja, del, skiljas, roll part
partiell, partisk partial
particip participle
partner, delägare, sällskap, kavaljer, kompanjon partner
överfart, genomfart, överresa, korridor, pass passage
visa en artighet pay a compliment
ärta pea
kläm, fart pep
liten, bagatellartad, småsint petty
tårt, pastej, paj pie
tårtdiagram piechart
kolsvart pitchblack
skoningslös, obarmhärtig pitiless
hövlig, artig polite
hövlighet, artighet politeness
i ilfart posthaste
prisvärt priceworthy
primärt primarily
trycksvärta printer's ink
omedelbart promptly
enbart purely
kvatr, kvarter, kvartal, fjärdedel quarter
kvartalsvis quarterly
kvartal, kvarter quarters
kvartett quartet
kvartsformat quarto
kvarts quartz
snabbstart quickstart
omstarta reboot
omstartar reboots
omstarta, starta om rerun
harts, kåda resin
omstarta restart
startat om restarted
indragbart retractable
artrik rich in species
stenparti rock-garden
stenparti rockery
harts rosin
hårt roughly
årtull rowlock
startbana runway
obarmhärtig ruthless
segelfartyg sailer
skabb, svartfot, strejkbrytare scab
svartrot scorzonera
riva, rispa, skråma, startlinje, repa, klösa scratch
sjöfart seafaring
parti, sektion section
skenbart seemingly
hårdhet, skärpa, stränghet, stränghet, kännbart severity
slumkvarter shantytowns
dana, skepnad, bilda, fason, form, arta, gestalt shape
dela, andel, lott, anpart, aktie, del share
fartyg, skepp, inskeppa ship
slug, smart, klipsk shrewd
märkbart significantly
späd, smal, smärt, slank, tunn, smäcker, gänglig slender
smart, hal, slät slick
smärt, smal, gänglig slim
avfartsväg slip road
påfart, avfart sliproad
slumkvarter slum
snart soon
art species
artnamn specific name
fart, hastighet speed
farten speeds
vårterminen spring term
panikartad flykt stampede
start, försprång, starta, börja, sätta i rörelse start
uppstart start-up
uppstart starters
startar starting
startlinje starting-line
för på fartyg stem on a ship
apart, påfallande, slående striking
part, part i mål, friare suitor
präktig, storartad superb
svartmuskig swarthy
luktärt sweet-pea
svans, skört, stjärt tail
startplats, avstamp take-off
tankfartyg tanker
asfalterad startbana tarmac
lärt taught
därtill thereto
pisksnärt, läderrem thong
genomfart, huvudgata thoroughfare
engångsartiklar throwaways
bröstvårta tit
handelsfartyg, köpman trader
lastfartyg, luffare, landstrykare tramp
skattkammare, finansdepartementet treasury
vintårta, bagatell, småsak, tårta trifle
smärta twinge
kvartslampa ultra-violetray lamp
opartisk, neutral unbiassed
okontrollerbart uncontrollably
obarmhärtig unmerciful
kart unripe fruit
användbart useable
avart, mängd variety
fart verve
skuta, fartyg, kärl vessel
lastbar, vanartig, ilsken vicious
invärtes, känslomässigt visceral
glasartad vitreous
artikulera vocalize
partisk, vind, skev warped
örlogsfartyg, krigsfartyg warship
utväxt, vårta wart
vårtor warts
vaxartad waxy
välartad wellbehaved
pisksnärt whiplash
grosshandel, partihandel wholesale
partihandel wholesale trade
smärt willowy
lovart, mot vinden windward
sparrisärtor winged-peas
tofs, tapp, hårtott wisp
underbart wonderfully
årtal, år year
fart zing
other swedish words that include "god" : english :
antaga, acceptera, anamma, godtaga accept
godtagbarhet acceptability
acceptabelt, godtagbart acceptable
erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma admit
samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner agree
godkänner agrees
godkännande, gillande, bifall, anklang approval
bifalla, godkänna approve
godkänd approved
godtyckligt arbitrarily
godtycklig arbitrary
bemyndiga, godkänna authorize
godkännandet authorizing
tillgodohavande, balans, våg, balans, jämvikt balance
höra till god ton be good form
strandgodssökare beach-comber
i god tid betimes
god, bra, söt bonny
gjutgods castings
efterkravgods cod-goods
godtrogen confinding
lättrogen, godtrogen credulous
godkänner inte disallows
gödsel, gödsla, dynga dung
lergods, keramik, lerkärl earthenware
egendom, gods, gård, ägor, lantegendom, stärbhus estate
ilgods express parcels
göda fatten
gödsvin fattening pig
göder fattens
göda feed up
gödningsämne fertilizer
vrakgods, strandfynd flotsam
godsägare gentleman-farmer
god, bra, nyttig, gott, nytta, snäll good
god tro good-faith
beskedlig, gemytlig, godmodig good-natured
godnatt good-night
godsaker goodies
godhet goodness
gods, varor goods
grip, sagodjur griffin
sagodjur griffon
sagodjur gryphon
god dag, hallå, hej hallo
vrakgods jetsam
godhjärtad kind-hearted
godhet, välvilja kindness
godsägare laird
godsägare land-owner
resgodsvagn luggage van
fyllnadsgods makeweight
gödsel, gödsla manure
god, munter merry
naiv, godtrogen naive
god, skön, rar, trevlig, fin, snygg nice
övergödning over-fertilization
godkänna pass a test
självgod, petig priggish
gods, ägodel, egendom, egenskap property
sköta ett gods run an estate
självgod self-righteous
patron, godsägare, väpnare squire
stöldgods, bylte, knyte swag
godis sweetie
karamell, godsak sweetmeat
godisaffär sweetshop
godkännande validation
godvillig voluntarily
skeppsbrott, vrakgods wreckage
other swedish words that include "snäll" : english :
snälltåg express train
snälltåg fast train
god, bra, nyttig, gott, nytta, snäll good
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.