The Swedish term "märke efter slag, buckla" matches the English term "dent"

other swedish words that include "efter" : english :
eftergiven acquiescent
efter after
eftervård after-care
efterkrav after-claim
efterverkning after-effect
live efter detta after-life
efterglans afterglow
livet efter detta afterlife
efterdyningar, efterräkning aftermath
eftermiddag afternoon
efterrätt afters
eftersmak aftertaste
dan, efter, efteråt, i efterhand afterwards
trakta efter, åsyfta, sikta mot, rikta mot aim at
utefter all along
såsom, enär, eftersom, som as
eftersträva, längta aspire
efterstygn backstitch
efterbliven, bakåt backward
efterblivenhet backwardness
bakefter, bakom, baktill, efter behind
efterkravgods cod-goods
efterkravsförsändelse cod-parcel
efterkrav collect on delivery
eftergivenhet, samtycke compliance
foglig, eftergiven compliant
medgivande, eftergift concession
rätta sig efter conform to
efterlåtenhet, tyst medgivande connivance
eftertrakta, åtrå covet
begärlig efter covetous of
be om, längta efter crave
begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka demand
efterlevande dependents
ättlingar, efterkommande descendants
efterrätt, dessert dessert
eftertryck emphasis
eftertrycklig, starkt betonad emphatic
efterliknande, tävlan emulation
följa, efterfölja, lyda follow
efterbehandling follow-up
efterföljda followed
flämta, flämtning, dra efter andan gasp
kippa efter andan gasp for breath
komma efter get behind
ge upp, uppge, lämna, avstå, efterskänka, avträda give up
treva efter, famla efter grope for
fika efter hanker after
framdeles, hädanefter henceforth
härefter hereafter
efterlikna, imitera, härma imitate
efterbildning imitation
efterliknande imitative
enträgen, efterhängsen importunate
eftersom inasmuch
efterlåten, eftergiven, överseende, efterlåten indulgent
oefterhärmlig inimitable
söla, bli efter lag
tråna efter languish for
längta efter, åstunda long for
tillse, passa, efterse, sköta look after
söka efter look for
rusa efter make after
härma, apa efter mimic
åtalseftergift nolle prosequi
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
efterlevnad observance
efterkommande, eftervärld posterity
efterlämnade, postum posthumous
efter födelsen postnatal
efterskrift postscript
strax, kort därefter presently
eftergummerat re-gummed
eftertrupp rear-guard
avspegling, reflex, eftertanke, återsken reflection
efterlåten, loj, försumlig remiss
efterskänka, förlåta, översända, remittera remit
efterfrågan, anmaning, begäran, anhållan, bön request
begärde, efterfrågade requested
efterspana, leta efter search for
eftersända, sända efter send for
efterspel, fortsättning sequel
emedan, eftersom, sedan since
eftersökt sought for
sacka efter, ströva straggle
eftersläntare straggler
lyckas, efterträda, lyckas, efterträda, efterfölja succeed
framgång, efterträder succeeded
efterföljande succeeding
efterträder succeeds
avlösare, efterföljare, efterträdare successor
efternamn, tillnamn surname
karamell, söt, efterrätt, ljuv sweet
konfekt, efterrätt, snask, gotter, sötsaker sweets
lön efter skatt take-home
därefter, därefter thereafter
törsta efter thirst for
efterföljande trailing
eftersökt wanted
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
other swedish words that include "slag" : english :
slagsmål affray
slaganfall apolexy
slaganfall apoplectic
anslag appropriateness
av olika slag assorted
slag med handryggen backhander
bakslag backset
backslag backspace
backslagstangent backspace-key
backslagstangent backspacer
slagträ, flädermus bat
slagman batsman
slagskepp battleship
slagit beaten
blåsa, fläkta, törn, rapp, slag blow
dryckeslag, omgång bout
anslagsäskande budget estimate
sammanslagen bundled
slagord, lystringsord catchword
sädesslag cereal
slagg cinder
följeslagare companion
komprimera, omslag compress
beslagta, konfiskera confiscate
beslag confiscation
besläktad, av samma slag congenerous
sammanslagning consolidation
pärm, överdrag, omslag, lock, skyla, täcka, täcke cover
nedslagen dejected
nedslaget, dystert dejectedly
avslag denia
förnekande, avslag denial
deprimerad, nedslagen depressed
förtvivlan, nedslagenhet despondency
utslag i vikt deviation in weight
nedslagen dispirited
nedslagen downcast
slagskepp dreadnought
avskräde, slagg dross
beslag embargo
omslag, kuvert envelope
jämviktsläge equilibrium
utslag, utbrott eruption
kämpe, slagskämpe, jaktplan fighter
slagsmål fighting
slaga flail
gaslåga gas burner
slaghök goshawk
storslagenhet, prakt grandeur
hårt träslag hardwood
hårda träslag hardwoods
slagsida have a list
hjärtslag heart stroke
beslagta impound
utslag, omdöme, dom judgment
slags karamell jujube
slags ( ett ..... ) kind of (a...)
dråpslag knock-down
arbetarskyddslag labour welfare act
uppslag på rock, slag lape
slag, rapp, piska, smäll, snärt lash
sammanslagning merger
lägga beslag på monopolize
frikostig, storslagen munificencent
iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning notice
anslagstavla notice-board
annan, av ett annat slag otherguess
slaganfall palsy
genomslagskraft penetration
klämma, ättikslag pickle
affisch, anslag, löpsedel, plakat placard
grötomslag poultice
hudutslag pox
frieri, förslag proposal
förslag proposals
föreslagna proposed
slagfärdig quick at repartee
knacka, lätt slag rap
dumdristig, hudutslag, obetänksam, förhasta rash
vägran, avslag refusal
rodd, räcka, rad, slagsmål row
slagskämpe, bråkig, ostyrig rowdy
nedslagen, ynklig rueful
tumult, slagsmål scuffle
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
avskilja, beslagta sequester
bakslag set-back
slagg slag
kälke, slägga sledge
slagord, slogan slogan
smack, slag, fiskebåt, smacka smack
mjuka träslag softwoods
slags ( ett ..... ) sort of (a...)
mellanslagstangenten spacebar
slagen, drabbad stricken
slag, streck, stryka stroke
åsknedslag stroke of lightning
föreslaget suggested
förslag, inrådan suggestion
trupp, lag, arbetslag team
synonymordbok, ordbok, uppslagsbok thesaurus
slag, stöt, duns, dunka thump
andelslägenhet time-share apartment
slåss, slagsmål, dust tussle
oöverträffbar, oslagbar unbeatable
utslag, dom verdict
inslag i väv weft
slag whang
ett slags vinthund whippet
korsband, omslag wrapper
omslag wrapping
omslagspapper wrappingpaper
other swedish words that include "buckla" : english :
spänne, spänna, buckla buckle
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.