The Swedish term "den där, där borta" matches the English term "yonder"

other swedish words that include "den" : english :
från tiden före syndafloden antediluvian
forntiden, antiken antiquity
uppträdanden appearances
ardennerhäst Ardennes carthorse
områden areas
anhållanden arrests
som den är as-is
förfäktanden assertions
åt gården backroom
vriden batty
plage, stranden, strand beach
uppföranden behaviors
förbunden blindfolded
inbunden, begränsad, skyldig bound
brudens bride's
kanadensare, kanadensisk Canadian
aktsam, ordentlig, föesiktig, noggrann careful
århundraden centuries
underreden chassis
kondensera, förtäta condense
förbunden confederate
konfidentiellt, förtrogen confidential
kopplad, förbunden connected
överensstämmelse, korrespondens, brevväxling correspondence
avliden, död, dåd dead
dödens deaths
gäldenär debtor
dekadent decadent
årtionden decades
avliden deceased
utsmyckning, dekoration, orden decoration
avliden defunct
densitet density
under tiden during
mull, jorden earth
strävanden endeavors
bli följden, följa ensue
ärenden errands
oregelbunden, kringirrande erratic
präktig, utmärkt, utomordentligt, förträfflig excellent
utomordentligt exceptionally
utomordentligt, ovanlig extraordinary
gulden, tvåshillingsmynt florin
förbjuden forbidden
förhuden foreskin
förr i tiden, fordom, förr formerly
främre bänkraden front-bench
gangstervärlden gangland
gardenia gardenia
objuden gäst gate-crasher
nära förbunden (med), relevant germane (to)
jorden glob
graduera, akademisk student graduate
huvuden heads
hedendom heathendom
studenthem, härbärge hostel
identisk identical
identifikation identification
identifieraren identifier
identifierare identifiers
identifiera identify
identifiera identifying
identitet identity
i längden in the end
under tiden in the meantime
i den mån, till den grad insomuch
objuden gäst, inkräktare intruder
inbjuden invited
oregelbunden, regellös irregular
den, det it
dennes, dess its
jupiter-guden jove
judendom judaism
på sista tiden, nyligen lately
på längden lengthwise
studentexamen matriculation
under tiden meantime
under tiden meanwhile
medeltiden Middle Ages - the
ridande, beriden, uppklistrad, monterad mounted
munmotmunmetoden mouth-to-mouth
utan tvekan den störste much the biggest
ordentligt neatly
obunden non-commital
nu för tiden nowadays
nu för tiden nowdays
optisk teckenidentifiering ocr
studenten one's matriculation
befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera order
välordnad, ordentlig, ordonnans orderly
hedendom paganism
förliden, förbi, över past
uppträdanden performances
ordförande, president, ordförande president
övertala, segra, få överhanden, härska prevail
stel, korrekt, prudentlig prim
vederbörande, ordentlig, tillbörlig proper
ordentligt properly
intendent, styrman quartermaster
vanlig, regelbundet, ordentlig regular
behållning, rest, återstoden remainder
förnödenheter, erforderlig requisite
inbunden person reserved person
residens, säte, bostad, vistelseort residence
silke, siden silk
student, studerande student
studenter students
riktning, tendens, benägenhet tendency
områden territories
den, tull, vintergatan, trokoloren, vänstern, det the
samma, densamme, lika the same
detta, denna this
städa, snygg, ordentlig, prydlig tidy
tendens, tendera trend
obedd, objuden unbidden
fri, obunden unbound
student undergraduate
skiftande öden vicissitudes
flodområden watersheds
lovart, mot vinden windward
med vinden, borta with the wind
other swedish words that include "där" : english :
om hundar, vädra about doogs
dubba till riddare accolade
bedårande, beundransvärd adorable
motspelare, motståndare adversary
vidare afterthought
uppradar aligns
och så vidare and so on
kronärtskocka, jordärtskocka artichoke
lönnmördare assasin
lönnmördare, mördare assassin
mördar assassinates
fördärv bane
fördärvlig, ödesdiger baneful
därför att, emedan, därför because
våldsamt tumult, dårhus bedlam
åskådare beholders
tillsvidare beings
rost, fördärv, mjöldagg blight
roddare boater
självinmatande programladdare bootstrap
baddare bouncer
bakladdare breechloader
sändaradiosändning broadcasting
vidga, bredare broader
åskådare bystander
ränksmidare caballer
vårdare care-taker
klassföreståndare class superintendent
samarbete, medarbete, medverkan co-operation
samarbeta, medarbeta collaborate
medarbetare, medlöpare collaborator
dirigent, avledare, konduktör, ledare conductor
följdaktligen, därför, alltså consequently
avsändare consigner
avsändare consignor
bildar constitutes
medarbetare contributor
ledare core
fördärv, förgängelse, skada corruption
missdådare, brottsling, syndare culprit
kuddar cushions
förmyndare, väktare custodian
skräddarsydd custommade
mördare cut-throat
dårskap daftness
darwinistisk darwinian
kluddar daubs
avkodare debugger
avkodar decodes
avkodar decoding
fördärvlig, skadlig deleterious
fördärva deprave
förstöra, fördärva, ödelägga destroy
mellangärde, bländare diaphragm
avsändare dispatcher
hundar dogs
dromedar dromedary
holländare dutchman
ledande artikel, ledare editorial
utbildare educators
slut-användare end-user
och så vidare etc
europastandardisering euro-standardization
lantgårdar farms
finnländare Finn
kryddar flavouring
flödar flows
dumhet, dårskap, oförstånd folly
gyckel, dårskap foolery
löjlig, dåraktig foolish
dårskap fooly
gjutare, grundare founder
grundare founders
främja, befrämja, ytterligare, vidare, bortre further
vidare furthermore
viltvårdare, skogvaktare game warden
gendarm gendarme
varmvattenberedare geyser
gudar gods
målsman, förmyndare, väktare guardian
handleda, vägledare, vägleda, leda, guide guide
handarbete handwork
hårdare harder
överhuvud, huvud, huvud, chef, ledare head
ledarskap headship
högländare highlander
skadar hurts
dåraktighet imbecility
fördärvlig, skadlig injurious
judarna jewry
judar Jews
skotte, högländare Jock
vaktare, vårdare keeper
glädjedödare kill-joy
mördare killer
adelsman, adla, riddare knight
vandrande riddare knight-errant
ledare leader
ledarskap leadership
legendariska legendary
upplysa, lätta, blixtra, tändare lighten
åskledare lightning-conductor
femradig dårdikt limerick
massor av, laddar loads
solidarisk mot, lojal mot loyal to
sinnessjuk, hospital, dåre, vansinnig lunatic
vettvilling, dåre, galning madman
galenskap, vansinne, dårskap madness
missdådare malefactor
direktör, ledare, föreståndare, regissör manager
fördärva mar
modermördare matricide
mentor, handledare, rådgivare mentor
blandar mixes
mer, vidare, flera more
fleranvändarsystem multi-access
fleranvändarsystem multiuser
mördare murderer
mynningsladdare muzzle-loader
handarbete needlecraft
handarbete, sömnad needlework
nederländare Netherlander
nya-användare newusers
girig, gnidare niggard
icke-judar non-jews
ej standard non-standard
roddare oarsmen
motståndare objector
åskådare observers
syndare, förbrytare offender
däremot, tvärtom on the contrary
åskådare onlooker
användares operator's
motståndare opponent
motståndare opponents
kuddar pads
darra, klappa palpitate
fördärv perdition
fördärvlig pernicious
framhärdar persists
fördärva pervert
rödarv pimpernel
lodar plumbs
företrädare predecessor
strax, kort därefter presently
skyddar protects
darra quaver
koger, darra quiver
riksföreståndare, regent regent
återladdar reloads
benådar reprieves
räddare rescuer
vidarebefordra reship
ledare av myteri ringleader
roddare rower
fördärv, ofärd, fördärva, ruin, ruinera ruin
ryktesspridare rumour-monger
räddare, bärgare salvor
skräddar sartorial
frälsare, räddare saviour
avsökare, antenn radar scanner
panikspridare scaremonger
sekundär secondary
avsändare sender
sexdåre sex maniac
blandare shaker
darrigt shakily
redare ship-owner
skeppsredare shipowner
avlastare, varuavsändare shipper
splittra, darra, rysning shiver
darrar shivers
vadarfågel shore bird
syndare sinner
blommans ståndare stamen
klass, normal, baner, norm, standar, fana standard
standardisering standardization
standardisera standardize
bländare, hejda, sluta, paus, stanna, stoppa stop
ställföreträdare substitut
avlösare, efterföljare, efterträdare successor
självmord, självmördare suicide
skräddare tailor
skräddarsydd tailor-made
bandar tapes
dit, där there
där är, det finns there's
däromkring thereabout
därefter, därefter thereafter
därvid, därigenom thereby
därför therefore
därom thereof
därtill thereto
därpå thereupon
de där those
trådar threads
således, så, sålunda, alltså, därför thus
förrädare traiotor
förrädare, quisling traitor
skälva, bäva, darra tremble
darrning, dallring, skälvning tremor
förmyndare, förtroendeman trustee
avkodare udecoder
fördärv, upplösande undoing
ofördärvad unspoiled
tills vidare until further notice
användare user
användar-skapade user-created
användar-vänligt user-friendly
användarlicens user-license
användarlista userlist
användarnamn username
användare users
fördärva vitiate
vadare wader
vadar wades
föreståndare warden
baddare whacker
då däremot, emedan whereas
lögn, baddare whopper
vidare, bredare wider
vildare wilder
därjämte withal
syndare wrongdoer
träsnidare xylographer
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.