The Swedish term "dra olycka över" matches the English term "jinx on"

other swedish words that include "dra" : english :
förnedra abase
lindra abate
om hundar, vädra about doogs
förkortning, sammandrag abridgement
sammandrag, abstrakt abstract
dragspel accordion
beundransvärd admirable
beundran, beundran admiration
beundra admire
beundrare admirer
beundrar admires
bedårande, beundransvärd adorable
beundrande adoring
befordran advancement
åldrande ageing
luft, vädra, lufta air
luftmadrass air-bed
underhåll, underhållsbidrag alimony
lindra, mildra alleviate
ändra sig, ändra alter
ändrat altered
förändra altering
mödravårdscentral antenatal
föråldrad antiquated
lindra, lugna, blidka appease
uppdrag assignment
sammandragning astringent
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
dragningskraft attraction
intagande, attraktiv, tilldragande attractive
romdränkt sockerkaksring baba
rabbla, pladdra, sorl, jollra babble
pladdrar babbles
hindra balk
klandra, klander, tadel, skylla på blame
spänna, dra till brace
brödraskap, broderskap brotherhood
bläddra browse
bläddrare browser
bläddrare browsers
kringvandrande musikant busker
förgången, föråldrad bygone
grön, ofjädrad callow
kolhydrat carbohydrate
fall, fodral, skrin, låda, sak, hylsa, kasus case
fodral casing
domkyrka, katedral cathedral
hundraårsdag centenary
hundragradig centigrade
århundraden centuries
århundrade, sekel century
utfordra, utmana, utmaning challenge
omväxling, ändra, omkastning, byt, växla change
komma på andra tankar change one's mind
ändrad changed
snattra, tala, sladdra, skallra tänder chatter
fuska, bedra, narras cheat
bedrägligt cheated
krav, anspråk, kräva, fordra, hävda claim
fordringar, fordrar claims
skräll, stå i strid, drabba ihop clash
klump, hindra, träsko clog
kommission, provision, fullmakt, uppdrag commission
dragspel concertina
harmoni, endräkt concord
brödraskap confraternity
på varandra följande consecutive
hindra constrain
sammandra constrict
sammandragning constriction
ådra sig contract illness
sammandragning contraction
medverka, bidra contribute
insats, bidrag, tillskott contribution
bidragsgivande contributory
åkdon, fordon, befordran conveyance
kostym, dräkt costume
ambasadråd, rådgivare counsellor
nedräkning countdown
motfordran counter-claim
pärm, överdrag, omslag, lock, skyla, täcka, täcke cover
hedrad credited
bedragare, krok crook
släng, rusa, slänga, tankstreck, penndrag dash
förnedra debase
bedrägeri, svek deceit
bedräglig, bedräglig, lögnaktig deceitful
bedra, svika, narra deceive
bedragare deceiver
bedragen deceives
bedrägeri, villfarelse deception
bedräglig deceptive
dra av deduct
avdragsgill deductible
avdrag, avbränning deduction
minska, förnedra, degradera degrade
avkräva, avfordra demand from
skildra depict
skildra, beskriva describe
hitta, uppdraga detect
dra ifrån, förringa detract
katastrofdrabbade diasterstricken
sammandrag, smälta maten digest
split, strid, tvedräkt, oenighet, oenighet discord
föredrag, tal discourse
uppdraga, upptäcka, hitta discover
illa beryktad, vanhedrande disreputable
dra bort, distrahera distract
bedragare double-dealer
dra, dragga, släpa drag
dra och släpp drag'n'drop
drake dragon
dragon dragoon
dränera, avlopp, avdika drain
dränerat drained
drama, skådespel drama
dramatisk dramatic
dramatiskt dramatically
dramatiker dramatist
dramatiserade dramatizes
drack, druckit drank
drapera, kläda drape
drastisk drastic
drastiskt drastically
drag, klunk, korsdrag, utkast draught
dragig draughty
draga, tappa ur, rita, teckna, dra draw
muddra dredge
grundlig blöta, genomdränka drench
dränkt, dränkte drenched
dränkande drenching
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
avdrift, vandra drift
vandrade drifted
vandrar drifts
dregla, dregel, dravel drivel
drunkna, dränka drown
varandra each other
grundämne, grunddrag element
gäckande, oåtkomlig, bedräglig elusive
emigrera, utvandra emigrate
fodral encasement
sammandrag epitome
kringvandrande errant
händelse, evenemang, tilldragelse, fall event
fordrande, krävande exacting
utdrag excerpt
utdragen excerpted
utdras excerpts
avsöndra excrete
förringa, förmildra extenuate
förmildrande extenuating
packa upp, utdrag extract
utdragare extractor
villfarelse, bedräglighet fallacy
maskeraddräkt fancy-dress
dräng farm-worker
handräckningstjänst fatigue-duty
befjädrad feathered
kännetecken, anletsdrag, finess feature
finesser, ansiktsdrag features
fodrade fed
utfodrare feeder
drätsel, finansiera finance
fladdra flicker
fladdrande flickering
fladdra, sväva flit
fladdrar flits
flundra, sprattla, plumsa flounder
vattenränna, flodravin flume
oro, fladdra, vaja flutter
fladdrar flutters
foder (till djur), fodra fodder
folkdräkter folk-costumes
göra en räd, foder, plundra forage
plundra foray
framåt, anfallsspelare, befordra, fram forward
bedragare, bedrägeri fraud
bedrägliga fraudulent
fritt, obehindrad freely
fullfjädrad full-fledged
snattra, kackla, pladdra gaggle
schackdrag, utspel gambit
humbug, rökt skinka, bedrägeri gammon
klädedräkt, kostym, skrud garb
flämta, flämtning, dra efter andan gasp
dräktighet gestation
glittra, blänka, tindra glisten
klänning, kåpa, dräkt gown
farföräldrar grandparents
stalldräng, sköta hästar, rykta groom
åldras grow old
helgeflundra halibut
hindra, korg hamper
hända, hända, inträffa, ske, tilldraga happen
högdragen haughty
dra, hala, notvarp haul
fotvandra hike
slå, träffa, träff, drabba hit
dråp homicide
hedra, heder, ära honour
hedrad honoured
förnedra, ringa, underdånig, förödmjuka, ödmjuk humble
nedsättande, förnedrande humiliating
hundra hundred
hundrafalt hundredfold
hundratals hundreds
hundrade hundredth
hydrauliska hydraulic
hydraulik hydraulics
bedräglig, illusorisk illusive
genomdränka, genomsyra imbue
invandrare immigrants
invandra immigrate
invandrat immigrated
bedragare imposter
impregnera, genomdränka impregnate
inbegripa, medräkna, inkludera, omfatta include
ådra sig incur
indrag indention
förhindra inhibit
förhindrad inhibited
förhindrar inhibits
bidragande instrumental
oförändrade, orörd intact
påverka varandra interact
ofördragsam intolerant
pladdra, pladder, rotvälska jabber
förvara, utfodra, hålla, fortsätta, behålla keep
dräpa, avliva, döda, slå ihjäl kill
glada, drake att flyga med kite
drakflygning kite-flying
vandrande riddare knight-errant
dråpslag knock-down
ändrad senast last-modified
tvåla in, löddra sig, lödder lather
föredrag om lecture on
drägg lees
gummimadrass lilo
streck, elledning, lina, rad, fodra, linje line
anletsdrag lineament
fodrad, randig lined
plundra loot
kränga, krängning, sladdra lurch
huvudram mainframe
dråp man-slaughter
plundrare marauder
plundrande marauding
under, förundra sig marvel
genidrag master-stroke
madrass mattress
melodrama melodrama
högtidsdräkt mess kit
utvandra migrate
mildra mitigate
blandras mixed-race
ändrad modified
ändrar modifies
brokig, narrdräkt motley
sorg, sorgdräkt mourning
rörelse, flytta, drag, åtgärd move
mos, dravel mush
folkdräkter national-costumes
nyfjädrad new-fledged
nattdräkt nightwear
föråldrad obsolete
spärra, täppa till, hindra obstruct
hindrande obstructive
händer, tilldraga occur
uppkomst, tilldragelse occurrence
varandra one another
föräldrarlös orphan
hem för föräldralösa orphen-age
stalldräng ostler
andra som styr other-government
äldre version, föråldrad outdated
omodern, föråldrad outmoded
högdragen, myndig overbearing
dra över kredit overdraw
fördrag pact
vaddera, madrassera, kudde pad
föräldrars parent's
föräldraskap parenthood
föräldrar parents
lodrät perpendicular
avdramatisera play down
dramatisk författare playwright
lod, lodrätt, blylod plumb
byte, plundring, plundra plunder
plundrande plundering
krut, pulver, puder, pudra powder
utestänga, hindra preclude
framföra, föredraga, föredra prefer
avstyra, förhindra, förbygga prevent
förhindrande prevention
befordra, befrämja, främja promote
avancemang, befordran promotion
ryckning, draga, rycka, ryck, slita pull
drag ner pulldown
dragande pulling
drar pulls
kvadrant quadrant
kvadratiska quadratic
oväsen, bedrägeri, racket racket
genomleta, plundra ransack
dra sig tillbaka recarde
återfordra reclaim
relatera, uppräkna, skildra, berätta recount
styra om, ändra, ställa om redirect
avlösa, undsätta, lindra, avslöja relieve
namnändra rename
lämnar, föredraga, återge render
behöver, erfordra, tarva require
andrahandspris resale price
vidarebefordra reship
storleksändra resize
retirera, dra sig tillbaka retire
tillbakadragande retirement
dra tillbaka retract
indragbart retractable
ändrat rewritten
ådrad ribbed
fribytare, vandrare rover
avskeda, säck, påse, plundra sack
salva, bärga, lindra salve
drabant, satellit satellite
indränka, genomsyra saturate
dräpande scathing
bläddra scroll
bläddrande scrolling
sekund, andra second
andraklassbiljett second-class ticket
andrahandsuppgift second-hand information
för det andra secondly
gömma, avsöndra secrete
självbedrägeri self- deception
skild, åtskild, avsöndra, skilja, särskild separate
lodrätt, idel, gir, gira sheer
axel, bog, skuldra shoulder
jämsides med, utmed varandra side by side
storleksändrade sized
dräpa, döda slay
möbelöverdrag slipcover
vandra mödosamt slog
puckla på varandra slug it out
sluddra slur
andra klassens small-time
överdragsklänning smock
snusa, fnysa, vädra sniff
snusa, snus, vädra snuff
genomdränkt soakt
genomdränkt sodden
lindra, lugna soothe
andraårsstuderande sophomore
tindra, spraka, gnistra sparkle
fräsa, sluddra splutter
kvadrat, tvär, fyrkant, ruta, torg square
fördröjer, hindrar stalls
strimma, drag streak
slagen, drabbad stricken
hyra ut i andra hand sublet
resumé, sammanfattning, sammandrag, översikt summary
högdragen supercillious
översvämma, dränka, kärr swamp
sopa, sotare, drag, svepa sweep
simdräkt swimming-costume
baddräkt swimming costume
baddräkt swimsuit
skoja, bedra, svindel swindle
bedrägeri take-in
tjuder, tjudra tether
dramatisk thespian
hindrande thwarting
åtdragande tightening
åtdragning tightness
dräglig, uthärdlig tolerable
tåla, fördra, tolerera tolerate
dragningskraft, dragning traction
drag, karaktärsdrag trait
karaktärsdrag trait of character
förvandla, förändra transform
fördrag, traktat, avtal treaty
dra, utvandring trek
bidragande, skattskyldig, biflod tributary
löpkontakt, tralla, dragkärra trolley
dragkamp tug-of-war
bläddra turn over the leaves
tindra, blinka, glimt twinkle
oförmögen, förhindrad unable
oförändrat unaltered
endräkt unanimity
odräglig, outhärdlig unbearable
oförändrad unchanged
samklang, endräkt unison
oförändrad unmodified
ändra kurs veer
vädra ventilate
lodrät vertcal
dräkt vesture
gång, vandra, promenad, gå, vandring, promenera walk
vandrare walker
vandra wander
vandrare wanderer
vattendrag watercourse
hindrad av vädrets makter weatherbound
sorgdräkt weeds
vit dräkt whites
kabeldragning wiring
dra tillbaka, annullera, undandra, utträda withdraw
tillbakadragande withdrawing
tillbakadragen withdrawn
obehindrad without hindrance
under, undra, underverk wonder
förundra sig, undra över wonder at
undrade wondered
undrande wondering
förundran wonderment
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.