The Swedish term "härma, apa efter" matches the English term "mimic"

other swedish words that include "apa" : english :
apache apache
apanage apanage
apartheidpolitik apartheid
apatisk apathetic
dvala, apati apathy
apatit apatite
människoapa ape
sällskapa med, umgås med associate with
påpasslig, uppmärksam attentive
rapa belch
rapar belches
klåpare blunderer
klåpare bungler
duglig, kapabel capable
kapaciteter capacities
kapacitet, förmåga capacity
frottera, gnida, skrapa chafe
bråte, oväsen, skräpa ner clutter
skapa, frambringa, komponera create
skapar creates
skapande creating
skapare creator
skaparna creators
släpa i väta daggle
skapad designed
dra, dragga, släpa drag
mudderverk, bottenskrapa dredger
trötta, strapats fatigue
klänning, kåpa, kolt frock
klåpare fumbler
bliga, gapa gape
gapande gaping
beräkna, dimention, kapacitet, kaliber gauge
klänning, kåpa, dräkt gown
strapats, umbärande, möda, vedermöda hardship
kapad hijacked
gåpåare, trängas, knuffas, knuffa hustle
Japan Japan
japanska, japansk Japanese
japansk japonic
dräpa, avliva, döda, slå ihjäl kill
apatisk, liknöjd, håglös listless
släpa (på), handtag, grepe lug
åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra make
skapa en förmögenhet make a fortune
fabrikant, tillverkare, skapare maker
apekatt, apa monkey
filmskapare moviemaker
tabbe, klåpare, muff muff
napalm napalm
nästan, närapå, nära nearly
knåpa niggle
skapare originator
prestera, frambringa, skapa, alstra, producera produce
skapande producing
sufflera, påpasslig, snar prompt
gåpåare pusher
skapa på nytt re-create
redo, klar, beredd, beredvillig, färdig, påpasslig ready
återskapa recreate
återskapande recreating
avbilda, reproducera, återskapa, återge reproduce
dräpande scathing
skrapning, skrapa scrape
skrapar scrapes
välväxt, välskapad shapely
dräpa, döda slay
klåpare slob
tvål, såpa soap
såpa soft soap
gapa, glo, stirra stare
apart, påfallande, slående striking
dvala, apati stupor
användar-skapade user-created
gapa, gäspa, gäspning yawn
other swedish words that include "efter" : english :
eftergiven acquiescent
efter after
eftervård after-care
efterkrav after-claim
efterverkning after-effect
live efter detta after-life
efterglans afterglow
livet efter detta afterlife
efterdyningar, efterräkning aftermath
eftermiddag afternoon
efterrätt afters
eftersmak aftertaste
dan, efter, efteråt, i efterhand afterwards
trakta efter, åsyfta, sikta mot, rikta mot aim at
utefter all along
såsom, enär, eftersom, som as
eftersträva, längta aspire
efterstygn backstitch
efterbliven, bakåt backward
efterblivenhet backwardness
bakefter, bakom, baktill, efter behind
efterkravgods cod-goods
efterkravsförsändelse cod-parcel
efterkrav collect on delivery
eftergivenhet, samtycke compliance
foglig, eftergiven compliant
medgivande, eftergift concession
rätta sig efter conform to
efterlåtenhet, tyst medgivande connivance
eftertrakta, åtrå covet
begärlig efter covetous of
be om, längta efter crave
begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka demand
märke efter slag, buckla dent
efterlevande dependents
ättlingar, efterkommande descendants
efterrätt, dessert dessert
eftertryck emphasis
eftertrycklig, starkt betonad emphatic
efterliknande, tävlan emulation
följa, efterfölja, lyda follow
efterbehandling follow-up
efterföljda followed
flämta, flämtning, dra efter andan gasp
kippa efter andan gasp for breath
komma efter get behind
ge upp, uppge, lämna, avstå, efterskänka, avträda give up
treva efter, famla efter grope for
fika efter hanker after
framdeles, hädanefter henceforth
härefter hereafter
efterlikna, imitera, härma imitate
efterbildning imitation
efterliknande imitative
enträgen, efterhängsen importunate
eftersom inasmuch
efterlåten, eftergiven, överseende, efterlåten indulgent
oefterhärmlig inimitable
söla, bli efter lag
tråna efter languish for
längta efter, åstunda long for
tillse, passa, efterse, sköta look after
söka efter look for
rusa efter make after
åtalseftergift nolle prosequi
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
efterlevnad observance
efterkommande, eftervärld posterity
efterlämnade, postum posthumous
efter födelsen postnatal
efterskrift postscript
strax, kort därefter presently
eftergummerat re-gummed
eftertrupp rear-guard
avspegling, reflex, eftertanke, återsken reflection
efterlåten, loj, försumlig remiss
efterskänka, förlåta, översända, remittera remit
efterfrågan, anmaning, begäran, anhållan, bön request
begärde, efterfrågade requested
efterspana, leta efter search for
eftersända, sända efter send for
efterspel, fortsättning sequel
emedan, eftersom, sedan since
eftersökt sought for
sacka efter, ströva straggle
eftersläntare straggler
lyckas, efterträda, lyckas, efterträda, efterfölja succeed
framgång, efterträder succeeded
efterföljande succeeding
efterträder succeeds
avlösare, efterföljare, efterträdare successor
efternamn, tillnamn surname
karamell, söt, efterrätt, ljuv sweet
konfekt, efterrätt, snask, gotter, sötsaker sweets
lön efter skatt take-home
därefter, därefter thereafter
törsta efter thirst for
efterföljande trailing
eftersökt wanted
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.