The Swedish term "vara ute på turné" matches the English term "barnstorm"

other swedish words that include "vara" : english :
bestående, varaktig abiding
frånvarande, borta absent
frånvarande absentee
frånvarande absently
försvåra aggravate
försvårande aggravation
bemöta, svar, besvara, besked, svara answer
besvarade answered
svarar answering
persedel, vara, artikel article
för närvarande, för tillfället at present
uppsagd, att vara eller inte vara, vara, bli be
förmå, orka, vara i stånd att, kunna be able to
övervara be present at
vara mödan värd be worth while
krångla, besvära bother
besvärade bothered
besvärar bothers
vara full av, borst bristle
vara i maskopi med cahoot
handelsvara commodity
på varandra följande consecutive
bibehållande, bevarande conservation
upprätthållare, bevarare conservator
förvarad contained
korrespondera, svara, brevväxla correspond
motsvara correspond to
motsvarande, brevskrivare correspondent
motsvarande corresponding
svarar corresponds
gängse, ström (el- ), nuvarande current
förnärvarande currently
värna, förfäkta, försvara defend
svarande defendant
försvarade defended
försvarar defends
vara osams, vara oense disagree
vara oense med disagree with
inte lyda, vara olydig disobey
vara barn på nytt dote
hållbar, varaktig durable
varaktighet duration
varandra each other
lätt, obesvärad, mak, ledig easy
belamra, besvära encumber
motsvarar equals
motsvarande equivalent
varannan every other
varannan every second
förefinnas, existera, leva, vara exist
bevarad extant
vara vänd mot facing
bulna, vara sig fester
fullbordad, motsvara, uppfylla fulfil
vara ute och roa sig mycket gadabout
arbetsgivaravgift general payroll tax
undvara go without
grinvarg, surpuppa, vara sur grouch
råka vara happen to be
maskinvara, hårdvara, maskinvara hardware
spak (vara ) humbled (be )
besvära importune
besvärade inconvenienced
påverka varandra interact
vara nervös jitter
förvara, utfodra, hålla, fortsätta, behålla keep
bevarad kept
ytterst, hålla, sist, skoläst, vara, föregående last
varade lasted
varaktig, dryg, hållbar lasting
varar lasts
upprätthålla, bevara, underhålla, bibehålla maintain
bevara maintaining
motsvarande matching
vara dyster mope
dåvarande of the time
allestädes närvarande omnipresent
på våra vägnar on our behalf
varandra one another
vara skyldig owe
plåga, besvära pester
försvara, yrka plead
gåva, present, framföra, nuvarande, presens present
bevarande preservation
sylt, sylta, bibehålla, konservera, bevara preserve
bevarad preserved
freda, skydda, förvara protect
visa sig vara prove to be
råvara raw product
åter sluta sig till, svara rejoin
vara kvar, restera, förbli, återstå, kvarstå remain
övrig, kvar, kvarvarande remaining
svar, genmäla, svara reply
besvara reply to
svara respond
ansvara responsible for
jämsides med, utmed varandra side by side
puckla på varandra slug it out
programvara, programvara software
spara, bespara, avvara, skona spare
krampa, märla, stapelvara staple
förråd, lagra, förvara, varuhus store
kvarvarande surviving
svära swear
akta, sköta, vårda, ta hand om, ta vara på take care of
tillvarata take charge of
bli, att vara eller inte vara to be or not to be
spak (vara ) tractable (be)
vara i barnsnöd, slita travail
allestädes närvarande ubiquitous
obesvärad untroubled
rättfärdiga, försvara, hävda vindicate
välbevarad well-preserved
varav, varifrån whence
other swedish words that include "ute" : english :
ansluten till adhered
utefter all along
amputera amputate
amputerat amputated
amputation, amputering amputation
tredje från slutet antepenultimate
autentisk, verklighetsnära authentic
rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning ballot
blodutgjutelse bloodshed
flaska, butelj bottle
trasig, avbruten, söndrig, bruten broken
slaktare, chakuteriaffär butcher
avbruten cancelled
klöver och ruter clubs and diamonds
oupphörlig, oavbruten continual
oavbrutet, ideligen continually
oavbruten, oupphörlig, ihållande continuous
snuten, polis cop
aftonringning, utegångsförbud curfew
computer dator
bruten de-energised
utestänga debar
uteslutande debarment
vice, deputerad, suppleant, fullmäktig, vikarie deputy
ruter, diamanter diamonds
diskutera, avhandla, diskutera discuss
diskuterande discussing
disputera dispyte
utesluta, välja bort exclude
skjuter fires
gjuteri foundry
vara ute och roa sig mycket gadabout
innesluten inclosed
institutet institut
utelämna leave out
utestänga lock out
luteran, luthersk Lutheran
debutera make ons's début
protokoll, minuter minutes
muterade mutant
utelämnande, underlåtenhet omission
uraktlåta, underlåta, utelämna omit
utelämnar omits
utelämnad omitted
landsförvisning, uteslutning ostracism
ut, ute out
utomhus, ute out of doors
utegrill outdoor grill
utelämna pass over
utestänga, hindra preclude
ute och festar razzle
sluten, reserverade reserved
sluten reticent
salut, salutera, hälsa, honnör salute
sautera sauté
uteslutande solely
utebli stay away
knapp, stuteri, dubb stud
hänskjuter submits
otämjd, oavbruten unbroken
oavbruten uninterrupted
uteliggare, luffare vagrant
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.