The Swedish term "kal, bar, blotta, naken, nödtorftig" matches the English term "bare"

other swedish words that include "kal" : english :
abortivmedel, abortframkallande abortifacient
beroendeframkallande addictive
alkalisk alkaline
alkaloid alkaloid
kalender almanac
antiklerikal anticlerical
argument, skäl argument
phetsa, framkalla arouse
flintskallig, kal, skallig bald
skallighet baldness
kalas, bankett banquet
skälla, bark bark
skällde barked
skall barking
skäller barks
källarvåning basement
skål, handfat, fat basin
skalbagge beetle
skälla, vråla, råma, vrål bellow
marskalk best man
källförteckning bibliography
dumskalle blockhead
kälke bob-sleigh
bladkål borecole
skål bowl
lokal förordning by-law
kål cabbage
förkalka calcify
kalcium calcium
kalkylera, beräkna, beräkna calculate
uträkning, beräkning, räkning, beräkning, kalkyl calculation
kalender, almanacka calender
kalv calf
kalibrera calibrate
kaliber calibre
Kalifornien California
titulera, appell, väcka, visit, benämna, kalla call
inkallelse call-up
inkalla call up
kallad called
kalligrafi calligraphy
kallelse, yrke, ringer, kall calling
inkallelseorder calling-up
samtal, kallar calls
kalori calorie
kalva calve
kalvar calves
cancerframkallande carcinogenic
blomkål cauliflower
grund, framkalla, göra, anstifta, upphov, orsak cause
källare cellar
bägare, kalk chalice
snattra, tala, sladdra, skallra tänder chatter
skål, hej cheerio
kemikalie, kemisk chemical
kemikalier chemicals
skrammel, ringa, skalla, klang clang
köld, frusen, snuva, kall, förkylning, kyla cold
kallare colder
skalle, kran(näsa) conk
inkallelse, värnplikt conscription
sammankalla, sammankomma convene
sammankallar convenes
sammankallande convenor
sammankallande, församling convocation
sammankalla convoke
kallt, sval, avkyla cool
bägare, pokal, kopp cup
avkalkning decalcification
urkalka decalcify
dekalkomani decalcomania
dekaliter decalitre
katalog, telefonkatalog, adresskalender directory
träskalle dolt
kalsonger drawers
skåla med någon drink a person's health
kemikalieaffär drugstore
framkalla, framlocka elicit
väcka, framkalla evoke
fest, festa, högtid, förpläga, kalas feast
fänkål fennel
fältmarskalk field-marshal
flå, skinna, skala flay
dopfunt, teckensnitt, vigvattenskål font
tonskala gamut
kallbrand gangrene
beräkna, dimention, kapacitet, kaliber gauge
tafatt, dumskalle gawky
iskall gelid
kallna get cold
grå-skale gray-scale
gråskale grey-scale
gråskalor greyshades
hall, sal, lokal, förstuga, tambur hall
heta källor hot-spring
skrov, skida, skal hull
skal, agn, skida husk
jag skall i'll
iskall, isande icy
nedkalla imprecate
oförliknelig, makalös, ojämförlig incomparable
anropa, åkalla invoke
orygglig, oåterkallelig irrevocable
schakal jackal
stor dryckesskål jorum
kål kale
knekt, skälm, kanalje knave
knäskål knee-cap
knäskål kneecap
likaledes, sammaledes, jämför likewise
kalk, lind, kalka lime
kalkar limes
kalksten limestone
skålsnäcka limpet
lokal, lokala local
lokalisera localize
lokala locally
lokalisera locate
lokaliserar locates
lokaliserande locating
ljuskälla, himlakropp luminary
ställa upp, marskalk marshal
makalös, storartad matchless
meskalin mescalin
idiot, fårskalle, kräk moron
kallbrand, harm, förödmjukelse mortification
anledning, bevekelsegrund, skäl, grond, motiv motive
tjurskalle, mulåsna mule
magisk, fetisch, rappakalja mumbo jumbo
musikalisk musical
måsta, skall, must must
klantskalle mutt
kall, nämna, banämning, döpa, namnge, namn, rykte name
utskällning name-calling
nöjeslokal nightspot
tjockskalle nincompoop
bitande kall nippy
skalle noddle
nötskal nutshell
bör, skulle, borde, skall ought
som skall betalas owing
skål, kastrull, gryta, panna pan
kalsonger, byxor pants
klippa, skala pare
kalas, bjudning, samkväm, fest party
skalle pate
källskatt pay-as-you-earn
skala, skal peel
skalad peeled
makalös peerless
makalöst peerlessly
skald, poet, diktare poet
skaldinna poetess
kaliumkarbonat, pottaska potash
cyankalium potassium cyanide
isterbuk, kalaskula potbelly
kali pottasic
förarga, förtörna, reta, framkalla provoke
skalv, skälva quake
återkalla, kalla hem racall
radikal, radikal, grundlig radical
skramla, skallra, rassla, rossla, rossling rattle
genljuda, eka, återskalla re-echo
motiv, förnuft, skäl, reson, anledning, orsak reason
skäligt reasonably
omkalibrera recalibrate
omkalibrerat recalibrated
återkalla recall
återkalla ett yttrande recant
tillbakalutande reclining
tillbakalutad recumbent
jätteträd i kalifornien redwood
återkalla rescind
källarmästare restaurantkeeper
återkalla, annullera revoke
skal, svål, kant rind
skojare, skälm, skurk rogue
kallblodighet sang-froid
dumskalle saphead
surkål sauerkraut
skålla, brännsår scald
skållhet scalding
skala, vågskål scale
skala inom musik scale in music
fjällig, skalad scaled
skalpell scalpel
slyngel, lymmel, fuska, skälm, slarva med scamp
skaka, skakning, skälva, bäva shake
skall shall
granat, skal, skala shell
skaldjur shellfish
skal shells
utställningslokal showrooms
skalle, kranium skull
slang, skälla ut slang
kälke, slägga sledge
släde, kälke sleigh
småskaligt small-scale
snigel, snäcka, skalsnigel snail
så kallade so-called
upprinnelse, källa, ursprung source
källkod sourcecode
kalkylblad spreadsheet
källa, språng, vår, resår, brunn, fjäder, vår spring
kalla inför rätta subpoena
undanflykt, svepskäl subterfuge
instämma, tillika, sammankalla, inkalla, uppbåda summon
kalla till möte summon to a memeeting
kallelse, kallar, stämning (lag- ) summons
fruktglass i skål, fruktglass sundae
kålrot, svensk swede
kålrot Swedish turnip
radikal, kolossal sweeping
kalufs thatch
rostat bröd, skål (utbringa en -) toast
kälke toboggan
skälva, bäva, darra tremble
darrning, dallring, skälvning tremor
skälvning, oro trepidation
kalkon turkey
kalsonger underpants
kalvkött veal
lokal dialekt vernacular
nonieskala vernier
vertikal vertical
vertikalt vertically
kall, yrke vocation
vokal vowel
vokaler vowels
väl, kry, källa, jo, gott, brunn, bra well
utsskällning wigging
testamente, kommer att, skall, vilja will
du skall you'll
kalott zucchetto
other swedish words that include "bar" : english :
godtagbarhet acceptability
acceptabelt, godtagbart acceptable
utförbart achievable
handling, åtalbar actionable
anpassningsbar adaptable
justerbar adjustable
vinge, bärplan aerofoil
bärnsten amber
aneoridbarometer aneroid
avbländbar anti-dazzle
uppenbarelseboken apocalypse
syn, uppenbarelse apparition
användbarhet applicability
märkbar appreciable
fattbar apprehensible
odlingsbar arable
torr, ofruktbar arid
ofruktbarhet aridity
hörbar audible
anträffbar, tillgänglig available
sitta barnvakt baby-sit
barnvakt baby-sitter
barndom babyhood
barnslig babyish
som har bär bacciferous
bärformig bacciform
bärätande baccivorous
bärrem backband
ofruktbart land badlands
barlast ballast
inlösingbar bankable
barn bantling
barbar barbarian
barbarer barbarians
barbarisk barbaric
barbarismen barbarism
omänsklig, barbarisk barbarous
barbari barbarousness
barb barbel
barberare, frisör barber
barbiturat barbiturate
barhuvad bare-headed
barbacka bareback
barfota barefoot
barhuvad bareheaded
bärsärk baresark
barium baric
baryton baritone
skälla, bark bark
barägare barkeeper
barflicka barmaid
bartender barman
barograf barograph
baron baron
samtliga baroner baronage
baronessa baroness
baronvärdighet baronetcy
baroni barony
barock baroque
bark barque
steril, karg jord, ofruktbar barren
barrikad barricade
barriärer barriers
skottkärra, bår, kärra barrow
bär bears
bär berry
likbår bier
blåbär bilberry
biologiskt nedbrytbar biodegradable
björnbär blackberries
björnbär blackberry
blåbär blueberry
bombardera bombard
bombardemang bombardment
kant, bård, gräns, ram, rabatt border
sköte, famn, bröst, barm bosom
barndom, pojkår boyhood
björnbärsbuske bramble
barnunge brat
bärande buoyant
barm, byst bust
verkställd, buren, anlagsbärare, bar carried
bära, föra carry
bärande på carrying
inlösbar cashable
barmhärtig charitable
barmhärtighet, välgörenhet charity
körsbär cherry
barn child
barnafödelse childbirth
barndom childhood
barnslig childish
barnsligt childishly
som ett barn childlike
barn children
barns children's
intyg, barnunge chit
barndop christening
mildhet, förbarmande clemency
klubbar clubs
hopfällbara collapsible
jämförbar, jämförbar comparable
upptänklig, fattbar conceivable
biktbarn confessant
det måste medges, uppenbarligen confessedly
barrträd conifer
barnslig, banal corny
kostsam, kostbar, dyrbar costly
dyrbar costy
vagga, babysång, barnsäng cot
bardisk counter
tranbär cranberry
barnkrubba crèche
korint, vinbär currant
finjusteringsbar customizable
daterbar datable
barkning debarking
ärbar, anständig, hygglig decent
definierbara definable
nedbrytbar degradable
löstagbar detachable
skönjbar discernible
landstiga, landsätta, debarkera disembark
rubbar dislodges
unbärlig dispensable
återbäring dividends
delbar divisible
umbära do without
vara barn på nytt dote
hållbar, varaktig durable
önskvärd, berättigad, valbar eligible
njutbara enjoyable
göra fruktbar, berika enrich
fana, fanbärare ensign
uppenbar, tydlig evident
körbar executable
körbara executables
förbrukningsbara expendable
ryktbar, berömd, känd famous
ofattbar fathomless
genomförbarhet feasibility
fruktbar fecund
fruktbarhet fecundity
frukbar, bördig fertile
fruktbarhet fertility
användbar fit for use
uppenbar, upprörande flagrant
vikbar foldable
förutsebar foreseeable
formbar formable
fosterbarn foster-child
hittebarn foundling
givande, bördig, fruktbar fruitfull
fullt användbar fully-functional
gabardin, kaftan gabberdine
gudbarn godchild
krusbär gooseberry
barnbarn grandchild
barsk, sträv gruff
strapats, umbärande, möda, vedermöda hardship
barsk, hård, sträv harsh
gröda, skörda, bärga, skörd harvest
förbarma sig have pity
höbärgning haymaking
studenthem, härbärge hostel
blåbär huckleberry
tänkbar imaginable
omedelbarhet immediacy
omedelbar immediate
ofördröjligen, genast, omedelbart immediately
ofelbar, oklanderlig impecable
inbegripa, innebära implicate
innebära, antyda imply
ovägbar imponderable
ogenomförbarhet impracticality
ohörbarhet inaudibility
ohörbar inaudible
obotlig, oläkbar, obotlig incurable
obestämdbar indefinable
oumbärlig indispensable
ej valbar ineligible
oskattbar, ovärderlig inestimable
ofelbarhet infallibility
ofelbar, osviklig infallible
barndom infancy
spädbarn infant
barn infantile
innebära, sluta sig till infer
ofruktbar infertile
ofruktbarhet infertility
installerbar installable
omedelbart instantly
utbytbar interchangable
räntebärande interest-bearing
okränkbar inviolable
innebär involves
osårbarhet invulnerability
bara, rättvis, just, rättfärdig just
varaktig, dryg, hållbar lasting
skräp, bår, kull av djuryngla litter
låsbar lockable
inhysa, frimurarloge, logera, inhysa, härbärgera lodge
lunchbar luncheonette
barnsäng lying-in
BB, barnbördshus lying hospital
maskinläsbar machine-readable
formbar, smidbar malleable
uppenbar, ådagalägga manifest
underbar, vidunderlig marvellous
nådig, barmhärtig merciful
obarmhärtig, skoningslös merciless
obarmhärtigt mercilessly
barmhärtighet mercy
idel, ren, blott och bar mere
blott, endast, bara merely
budbärare messenger
barnmorska midwife
stridbarhet militancy
underbar miraculous
blandbar miscible
blygsam, ärbar modest
bårhus morgue
bårhus mortuary
formbar mouldable
flyttbarhet, rörlighet moveability
mullbär mulberry
bar, blottad, naken naked
barnsköterska nanny
barr, synål, stift, nål needle
försumbar negligible
säljbar negotiable
ofelbar never-falling
obestämdbar nondescript
märkbara, sevärd, märklig, anmärkningsvärd notable
märkbar noticable
kännbar noticeable
märkbart noticeably
sjuksköterska, barnsköterska, sköta, sköterska nurse
barnkammare nursery
anskaffbar obtainable
blott, enda, endast, bara only
synbar, skenbar, påstådd ostensible
gagnlös, onödig, ofruktbar otiose
ämbar, hink pail
bårtäcke, äcklas pall
kännbar, påtaglig palpable
uppenbar, patent patent
betalningsbar payable
skinn, bombardera pelt
barnvagn perambulator
kännbar, skönjbar, märkbar perceptible
rensa bär pick berries
barnförkläde, förkläde pinafore
tyna, tall, barrträd, tråna, tyna bort pine
skoningslös, obarmhärtig pitiless
hage för barn play-peg
spelbarhet playability
spelbar playable
bärbara portabel
flyttbar, portabel portable
brevbärare postman
görlig, genomförbar practicable
barnvagn pram
värdefull, dyrbar precious
förutsägbara predictable
utskriftsbar, tryckbar printable
försakelse, umbärande privation
fruktbar prolific
omedelbar prompting
omedelbart promptly
barnslig puerile
enbart purely
lätt sak, lätt match, barnlek pushover
läs bara read-only
läsbarhet readability
läsbar readable
realiserbar realizable
på bar gärning red-handed
inlösbar redeemable
utgivningsbara redistributable
uppenbarelseboken relevation
borttagningsbar removable
ryktbarhet renown
ryktbar, namnkunnig renowned
utbytbar replaceable
indragbart retractable
returbar returnable
röja, förråda, uppenbara, yppa, avslöja reveal
uppenbarelse, avslöjande revelation
omkastbar reversible
rabarber rhubarb
oländig, skrovlig, kantig, barsk rugged
obarmhärtig ruthless
segelbar sailable
säljbar, kurant saleable
bar, krog saloon
bärgning, bärga salvage
salva, bärga, lindra salve
räddare, bärgare salvor
reklambärare sandwich-man
barbarisk, ociviliserad, vild, vilde savage
grymhet, barbari savagery
frälsa, rädda, spara, bärga save
sökbar searchable
skenbar, synbar seeming
skenbart seemingly
valbara selectable
inställningsbara settable
hård, kännbar, sträng severe
hårdhet, skärpa, stränghet, stränghet, kännbart severity
skjutbar shootable
märkbar, signifikant significant
märkbart significantly
slånbär sloe
barrved softwood
fanbärare standard-bearer
styvbarn stepchild
bister, akterskepp, barsk, akter, hård stern
bår, sjukbår stretcher
dibarn sucking-child
linda småbarn swaddle
tämjbar tamable
gripbar tangible
hållbar tenable
överlåtbar transferable
vara i barnsnöd, slita travail
oöverträffbar, oslagbar unbeatable
okontrollerbart uncontrollably
ojämförbar unequaled
ofruktbar unfertile
obarmhärtig unmerciful
oflyttbara unmovable
onåbar unobtainable
oförutsägbar unpredictable
obrukbar unusable
användbar usable
användbart useable
nyttig, brukbar, användbar useful
användbarhet usefulness
oduglig, onyttig, lönlös, oanvändbar useless
valbara user-selectable
giltig, hållbar valid
bevisbara verifiable
genomförbarhet viability
lastbar, vanartig, ilsken vicious
visningsbara viewable
synlig, synbar, skönjbar visible
sårbarhet vulnerability
sårbar vulnerable
hittebarn, herrelös hund waif
bärbar radiotelefon walkie-talkie
rik, förmögen, välbärgade wealthy
bära, nötning, nöta wear
användbar wearable
avvänja ett barn wearn a child
bär wears
välbärgad, rik well-off
välbärgad well-to-do
underbar wonderful
underbart wonderfully
underbar wonderous
bar wore
formbar workable
oanvändbar worthless
vrakbärgare wrecker
bärgnings wrecking
other swedish words that include "naken" : english :
utblottad, naken denuded
bar, blottad, naken naked
naken nude
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.