The Swedish term "likväl, ändå, dock, icke desto mindre" matches the English term "nevertheless"

other swedish words that include "likväl" : english :
likväl, emellertid, men, dock however
other swedish words that include "ändå" : english :
motspelare, motståndare adversary
dödsångest, vånda, kval, pina agony
blanda amalgemate
andalusien andalusia
andante andante
anlända till arrive in
såvitt, ända till as far as
avvända avert
förbinda, linda, bindel, förband, bandage bandage
bandagerad bandaged
hända betide
blanda sig blend
blind, rullgardin, förblinda, gardin, blända blind
andas, hämta andan, pust breath
andas breathe
andades, andningen, andas breathing
sändaradiosändning broadcasting
cigarettfimp, stöta, stånga, ända, helt butt
klassföreståndare class superintendent
blandas commingle
full, komplettera, fullända, fullständig complete
blanda, sammansatt compound
användandet av datorer computing
inblandad, anbelanga, vederbörande, intresserad concerned
överlämna, sända consign
avsändare consigner
avsändare consignor
fullborda, fulländad, utsökt consummate
omvända, konvertera convert
annandag (jul) day after Christmas Day
förblinda, blända dazzle
beröva, avhända deprive
avsända despatch
andakt, fromhet, hängivenhet devotion
from, andäktig, uppsluka, förtära, sluka devour
mellangärde, bländare diaphragm
skamlig, skandalös disgraceful
depesch, avsända, expediera, avfärda dispatch
avsändare dispatcher
slända på spinnrock distaff
avhända divest
slända, trollslända dragon-fly
holländare dutchman
enkel att använda ease-of-use
enklast att använda easiest-to-use
sända med e-post emailing
ge ifrån sig, avge, utsända emit
anställa, använda employ
utgång, slut, ände, avsluta, stump, ända, sluta end
slut-användare end-user
europastandardisering euro-standardization
utandas exhale
andades ut exhaled
medel, utväg, ändamålsenlig expedient
slockna, utandas, upphöra, utlöpa, förfalla expire
finnländare Finn
nödlanda force-land
flämta, flämtning, dra efter andan gasp
kippa efter andan gasp for breath
bländande, gräll, bjärt glaring
handarbete handwork
hända, hända, inträffa, ske, tilldraga happen
högländare highlander
hemvändande homing
antända ignite
antända, inflammera inflame
inandas inhale
andades in inhaled
vända om invert
tandad jaggy
skotte, högländare Jock
tända kindle
landstiga, hamna, landsätta, ägor, landa, land land
landat landed
lätt, tända, sken, lindrig, ljus, tunn, lyse light
upplysa, lätta, blixtra, tändare lighten
använda, nyttja make use of
direktör, ledare, föreståndare, regissör manager
mandat mandate
användande manipulating
kanhända, kanske maybe
dagslända mayfly
blanda sig, blanda mingle
sammanblanda, mixa, blanda mix
blandad mixed
inblandad mixed up
blandar mixes
måndag Monday
måndag till fredag monday-friday
enahanda, monoton, enformig monotonous
anda, moral morale
fleranvändarsystem multi-access
fleranvändarsystem multiuser
handarbete needlecraft
handarbete, sömnad needlework
nederländare Netherlander
nya-användare newusers
ej standard non-standard
invända, ting, föremål, tingest, objekt object
motståndare objector
allehanda of all sorts
användares operator's
motståndare opponent
motståndare opponents
senare än, ända, bakdel posterior
avsända posting
bända upp prise
bända, värdera högt, belöning, pris, vinst prize
bända prize open
blandad promiscuous
ren, oblandad, idel pure
avsikt, mening, föresats, ändamål, uppsåt purpose
räcka, nå, anlända, hinna reach
riksföreståndare, regent regent
återsända i häkte remand
efterskänka, förlåta, översända, remittera remit
andas respire
återutsända retransmit
återkommst, återvända, returnera, återlämna return
återvändande returning
använda på nytt reuse
stranda run ashore
sandelträd, sandal sandal
skandal, anstöt scandal
skandalisera scandalize
skandalös scandalous
mandat, soffa, sits, sittplats, säte, bänk seat
sända, skicka send
eftersända, sända efter send for
avsändare sender
lända till serve as
antända, tända eld på set fire to
nyans, kupa, skugga, avblända, skärm shade
blandare shaker
avlastare, varuavsändare shipper
gå släpigt, blanda shuffle
enkel att använda simple-to-use
rökblandad dimma smog
vrida sig, våndas squirm
blommans ståndare stamen
klass, normal, baner, norm, standar, fana standard
standardisering standardization
standardisera standardize
pålitlig, ståndaktig staunch
turistklass, mellandäck steerage
bländare, hejda, sluta, paus, stanna, stoppa stop
fetlagd, korpulent, porter, ståndaktig stout
solbrända tanned
bandar tapes
till, ända tills, tills till
sända transmit
övergå, vändning, vrida, svarva, tur, varv, vända turn
tända turn on
vända sig om turn round
till dess, till, tills, ända tills until
oskändade unviolated
användande, bruk usage
bruka, trafikera, begagna, bruk, använda use
använda use for
användare user
användar-skapade user-created
användar-vänligt user-friendly
användarlicens user-license
användarlista userlist
användarnamn username
användare users
användande using
användande utilized
varjehanda, olika, diverse various
föreståndare warden
än, ändå, ännu, dock yet
other swedish words that include "desto" : english :
desto bättre all the better
ju förr desto bättre the sooner the better
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.