The Swedish term "fall, fodral, skrin, låda, sak, hylsa, kasus" matches the English term "case"

other swedish words that include "fall" : english :
missfall, abort abortion
brytning, accent, tonfall, betoning accent
tillfällig accidental
bifallsrop acclamation
växa till, tillfalla accrue
anfallskrig aggressive war
flyganfall air-raid
hur som helst, alltnog, i varje fall anyhow
slaganfall apolexy
slaganfall apoplectic
avfall apostasy
avfälling apostate
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
godkännande, gillande, bifall, anklang approval
bifalla, godkänna approve
anfalla assail
överfalla, angrepp, anstorm assault
samtycke, bifall assent
för närvarande, för tillfället at present
överfalla, överfall, angrepp, anfalla, anfall attack
anfallet attacking
anfall attacks
fall backfall
återfalla backslide
avfälling backslider
bönfallande beseeching
fall cases
tillfällig casual
olycksfall casualty
stort vattenfall, grå starr cataract
avgift, försvar, omkostnad, anbefalla, kostnad charge
avfall chips
sammanfalla coincide
hopfällbara collapsible
trolla, bönfalla, frambesvärja, trolla conjure
raseriutbrott, hysteriskt anfall conniption
iögonfallande, framstående conspicuous
tillfällighet, eventualitet contingency
fälla, överbevisa, straffånge, bevisa convict
fällande, övertygelse conviction
motanfall counter-attack
modfälld crestfallen
falla sönder crumble
avfall, tidningsurklipp cuttings
förfallodag date of payment
dödsfall, död death
murkna, förfalla, ruttna, förgängelse, förmultna decay
förfallen decayed
stadd i förfall decaying
förfaller decays
avfallande deciduous
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
bristfällig, defekt, felaktig defective
bristfällig deficient
frånfälle, död demise
utfällning deposition
föreskriva, befallning, diktera dictate
fallfärdig dilapidated
förfall, vanvård dilapidation
modfälla, gäcka discomfit
modfälld discouraged
förfogande, anordning, fallenhet, läggning disposition
skyfall, nedgång downfall
hällregn, störtregn, skyfall downpour
fälla ankaret drop the anchor
akutsjukvård, nödfall, fara, nödläge emergency
befallande emperious
händelse, evenemang, tilldragelse, fall event
undanflykt, ursäkt, förlåt, förevändning, förfall excuse
slockna, utandas, upphöra, utlöpa, förfalla expire
falla, ramla, trilla, stupa, höst fall
fallit fallen
falla falling
lust, tycka om, infall, tänka sig fancy
vite, vacker, fin, bötefälla fine
tillfällig fortuitous
framåt, anfallsspelare, befordra, fram forward
avfallskvarn garbage disposer
fålla, fåll, kanta, kant hem
om, om, ifall if
befallande imperious
bönfalla implore
ifall in case
tillfälligt incidental
tillfälligtvis, i förbigående incidentally
fallen för inclined to
fientligt infall incursion
tonfall, intonering intonation
infalla i invade
fällkniv jack-knife
ifall, för att inte lest
göra utfall, utfall lunge
nödfallsutväg, provisorisk makeshift
missfall miscarriage
musfälla mouse-trap
rån, överfall mugging
bötfälla, böter mulct
påflugen, påfallande obtrusive
tillfälle occasion
tillfällen occasions
avfall, avskräde offal
anfall onset
våldsamt anfall onslaught
tillfälle opportunity
befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera order
utbrott, anfall outburst
slaganfall palsy
fallskärm parachute
fallgrop pitfall
tillfälligt provinsional
fallfärdig ramshackle
feg, trolös, avfälling recreant
återfalla, återfall, recidiv relapse
påfallande, anmärkningsvärd, märkvärdig remarkable
förfallen ruined
utfall, kvickhet, utfärd sally
förefalla, tyckas, synas seem
gripande, attack, anfall seizure
fälla en tår, fälla tårar shed tears
tillbakagång, prisfall, kris slump
apart, påfallande, slående striking
anlag (medfött), talang, begåvning, fallenhet talent
tillfälligt temporarily
temporär, tillfälligt temporary
anfall thrust
fälla, fånga, snärja, snara trap
fallucka trap-door
röra, falla, tumla tumble
ickepåfallande unobtrusive
infall, nyck vagary
svindelanfall vertigo
slösa, ödsla, avfall, öda, ödelägga, öde waste
vattenfall waterfall
nyck, infall whim
fallfrukt, skänk från ovan windfall
foglig, undfallande yielding
other swedish words that include "fodral" : english :
fodral casing
fodral encasement
other swedish words that include "sak" : english :
edlig skriftlig försäkran affidavit
försäkra, bejaka affirm
be om ursäkt allege
självsäkerhet aplomb
ursäktande apologetic
ursäkter apologies
be om ursäkt apologize
ursäktade apologized
avbön, försvarstal, apologi, ursäkt apology
försäkrade asserted
försäkran, försäkring, tillförsikt assurance
försäkra assure
försäkrade assured
försäkringsgivare assurer
försäkrar assures
försäkrande assuring
försäkra avouch
rakt på sak baldly
förorsakande causation
grund, framkalla, göra, anstifta, upphov, orsak cause
orsakade caused
orsakar causes
orsakande causing
viss, äker, sakt, förvissad certain
visserligen, säkert, visst, säkerhet certainly
hövding, huvudsaklig chief
huvudsakligen chiefly
tvärsäker cocksure
nödsakad att compelled to
sakkunskap competence
modesak, konfekt, tillblandning, hopkok confection
säker, självsäker confident
huvudsaklig default
försaka deny oneself
deponera, säkerhet, insättning, avlagring deposit
missaktning, vanvördad disrespect
säkerställa ensure
säkerställer ensures
huvudsakligen essentially
undersöka, skärskåda, granska, syna, rannsaka examine
undanflykt, ursäkt, förlåt, förevändning, förfall excuse
ursäkta mig! excuse me!
ursäkter excuses
överdriven, slösaktig, vräkig extravagant
trädesåker fallow
brandförsäkring fire insurance
brandsäker, eldfast fireproof
lösaktik kvinna floozie
idiotsäker foolproof
säkring fuse
säkrad fused
säkringar fuses
sakta, mild, vek, fredlig, stilla gentle
godsaker goodies
grönsakshandlare greengrocer
grönsaker greens
sela på, rustning, sele, säkerhetsbälte harness
inhemsaka varor home products
ursäkta mig! I beg your pardon!
slösaktighet improvidence
slösaktig improvident
osäkerhet incertainty
osäker insecure
försäkring, assurans insurance
försäkringar insurances
försäkra insure
försäkrad insured
försäkringsgivare insurer
liten del, sak, liten del, notis, post item
sakta lunk jog trot
kyssäkta kiss-proof
småsak knick-knack
sakkunskap know-how
frånvaro, avsaknad, saknad, sakna, brist lack
saknar lacks
dörrklinka, säkerhetslås latch
ymnig, slösaktig lavish
sakförare, advokat, jurist lawyer
ledig, i sakta mak, maklig leisurely
livförsäkring life insurance
huvudsaklig main
huvudsak main point
huvudsakligen mainly
massakrera, massaker massacre
sakkunskap, herravälde mastery
ting, materia, ärende, angelägenhet, stoff, sak matter
saklig matter-of-fact
smaksak matter of taste
minnessak, minne memento
sakna miss
saknas missing
malsäker mothproof
ensak my affair
icke-säkerställd non-secure
icke-säkerställd non-secured
känd sak notoriety
avsikt, saklig objective
rakt på sak point-blank
försäkringstagare policy-holder
försäkringstagare policyholder
förutsättning, självklar sak postulate
betänklig, vansklig, osäker precarious
övermodig, självsäker presumptuous
huvudsakligen principal
trycksaker printed matter
försakelse, umbärande privation
lätt sak, lätt match, barnlek pushover
motiv, förnuft, skäl, reson, anledning, orsak reason
avsäga, försaka, avgå, avstå resign
sakrament sacrament
sakramental sacramental
sakristia sacristy
kassaskåp, ofarlig, säker, riskfri safe
garanti, säkerhet, skydd safeguard
säkert safely
säkerhet safety
säkerhetsnål safety-pin
säkerhetsbälte safety belt
rannsakning, sökande searching
säkerhetsbälte seat-belt
bisak secondary matter
säker, betrygga, trygg secure
säkrat secured
trygghet, borgen, hypotek, säkerhet security
självsäkerhet self-assureness
självsäker self-confident
försakelse selfdenial
massakerna slaughtered
långsam, sakta slow
sakta slowly
massiv, solid, säker, gedigen, fast solid
biorsak subsidiary reason
huvudsak substance
säker, visst, rejäl, viss sure
säkert, garant surety
svag för sötsaker sweet-toothed
karamell, godsak sweetmeat
konfekt, efterrätt, snask, gotter, sötsaker sweets
sötsaker sweetstuff
sirapsaktig syrupy
sak, tingest, persedel, ting thing
leksak toy
transaktion transaction
prövning, rannsakning, rättegång, prov trial
vintårta, bagatell, småsak, tårta trifle
prydnadssak trinket
prova, pröva, försöka, rannsaka try
stoppa in, sötsaker, veck tuck
osäker, oviss uncertain
försäkringsgivare underwriter
osäker unsafe
osäker unsure
grönsaker vegetables
sakristia vestry
nöd, vilja, önska, sakna, saknad, behöva want
slösaktig wasteful
fruntimmersaktig womanish
sakarja zechariah
other swedish words that include "hylsa" : english :
mössa, hylsa, mössa, luva, huv cap
ögonhåla, hylsa, urtag, ledhåla socket
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.