The Swedish term "trakta efter, åsyfta, sikta mot, rikta mot" matches the English term "aim at"

other swedish words that include "efter" : english :
eftergiven acquiescent
efter after
eftervård after-care
efterkrav after-claim
efterverkning after-effect
live efter detta after-life
efterglans afterglow
livet efter detta afterlife
efterdyningar, efterräkning aftermath
eftermiddag afternoon
efterrätt afters
eftersmak aftertaste
dan, efter, efteråt, i efterhand afterwards
utefter all along
såsom, enär, eftersom, som as
eftersträva, längta aspire
efterstygn backstitch
efterbliven, bakåt backward
efterblivenhet backwardness
bakefter, bakom, baktill, efter behind
efterkravgods cod-goods
efterkravsförsändelse cod-parcel
efterkrav collect on delivery
eftergivenhet, samtycke compliance
foglig, eftergiven compliant
medgivande, eftergift concession
rätta sig efter conform to
efterlåtenhet, tyst medgivande connivance
eftertrakta, åtrå covet
begärlig efter covetous of
be om, längta efter crave
begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka demand
märke efter slag, buckla dent
efterlevande dependents
ättlingar, efterkommande descendants
efterrätt, dessert dessert
eftertryck emphasis
eftertrycklig, starkt betonad emphatic
efterliknande, tävlan emulation
följa, efterfölja, lyda follow
efterbehandling follow-up
efterföljda followed
flämta, flämtning, dra efter andan gasp
kippa efter andan gasp for breath
komma efter get behind
ge upp, uppge, lämna, avstå, efterskänka, avträda give up
treva efter, famla efter grope for
fika efter hanker after
framdeles, hädanefter henceforth
härefter hereafter
efterlikna, imitera, härma imitate
efterbildning imitation
efterliknande imitative
enträgen, efterhängsen importunate
eftersom inasmuch
efterlåten, eftergiven, överseende, efterlåten indulgent
oefterhärmlig inimitable
söla, bli efter lag
tråna efter languish for
längta efter, åstunda long for
tillse, passa, efterse, sköta look after
söka efter look for
rusa efter make after
härma, apa efter mimic
åtalseftergift nolle prosequi
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
efterlevnad observance
efterkommande, eftervärld posterity
efterlämnade, postum posthumous
efter födelsen postnatal
efterskrift postscript
strax, kort därefter presently
eftergummerat re-gummed
eftertrupp rear-guard
avspegling, reflex, eftertanke, återsken reflection
efterlåten, loj, försumlig remiss
efterskänka, förlåta, översända, remittera remit
efterfrågan, anmaning, begäran, anhållan, bön request
begärde, efterfrågade requested
efterspana, leta efter search for
eftersända, sända efter send for
efterspel, fortsättning sequel
emedan, eftersom, sedan since
eftersökt sought for
sacka efter, ströva straggle
eftersläntare straggler
lyckas, efterträda, lyckas, efterträda, efterfölja succeed
framgång, efterträder succeeded
efterföljande succeeding
efterträder succeeds
avlösare, efterföljare, efterträdare successor
efternamn, tillnamn surname
karamell, söt, efterrätt, ljuv sweet
konfekt, efterrätt, snask, gotter, sötsaker sweets
lön efter skatt take-home
därefter, därefter thereafter
törsta efter thirst for
efterföljande trailing
eftersökt wanted
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
other swedish words that include "sikta" : english :
osiktat mjöl wholemeal
other swedish words that include "mot" : english :
motbjudande abhorrent
tillmötesgå accede to
medgörlig, anpassning, tillmötesgående accommodating
mottagare, adressat addressee
motspelare, motståndare adversary
som är rakt emot adverse
motgång adversity
emotion affekt
åter, mot, emot against
motsvarighet analogue
bemöta, svar, besvara, besked, svara answer
motstånd antagonism
motverkande antagonistic
motsols anti-clockwise
motgift antidote
motgifter antidotes
antiparti, motvilja antipathy
motpol antipode
motpol antipole
motsats, antites antithesis
ämbete, möte appointment
mötessal auditorium
anligga mot bear on
motsäga, beljuga belie
betalningsmottagare beneficiary
valkommitté, valmöte caucus
mota, kontramärke, hämma, hejda, kontrollera, ruta check
invälja ny ledamot, adjungera co-opt
varumottagare consignee
dementera, motsäga contradict
motsa contradicted
motsägelse contradiction
trilsk, motsatt contrary
motsats, kontrastera, kontrast contrast
samtala, konversera, motsatt converse
korrelat, motsvarighet correlate
motsvara correspond to
motsvarande, brevskrivare correspondent
motsvarande corresponding
motsägelse cotradiction
motanfall counter-attack
motfordran counter-claim
motsols counter-clockwise
motverka counteract
motverkande counteracting
motverkar counteracts
motpart, motsvarighet counterpart
motiv designs
ruskig, vidrig, osmaklig, äckligt, motbjudande disgusting
ogilla, motvilja dislike
åt öster, mot öster eastward
träffa på, möter encounter
mött encountered
maskin, lokomotiv, motor engine
lokomotivförare enginedriver
motorer engines
betrakta, möta envisage
motsvarar equals
motsvarande equivalent
motsvarigheter equivalents
enstaka, motstycke exceptional
utöva, manöver, övning, inöva, öva, motion exercise
ansikte mot ansikte face-to-face
vara vänd mot facing
fyrmotorig four-engined
fullbordad, motsvara, uppfylla fulfil
motsäga, bestrida gainsay
samling, sammankomst, möte gathering
växelmotor gearmotor
motorväg highway
huva, huv, motorhuv hood
motivation incentive
oemotsäglig indisputable
oemotståndlig irresistable
jetdriven hjälpmotor jato
klyvare, streta emot jib
motivering jusification
motionsgymnastik keep-fit
motreaktion kickback
ledmotiv leitmotif
mottagning levee
rörlig, lokomotiv locomotive
motse look forward to
solidarisk mot, lojal mot loyal to
motsvarande matching
träffas, träffa, råka, mötas, uppfylla, möta meet
samling, sammanträde, möte meeting
medlem, ledamot member
möttes met
själ, ha något emot, tanke, sinne, minne, håg mind
motell motel
motiv, tema motif
anledning, bevekelsegrund, skäl, grond, motiv motive
motor motor
motorväg motor-way
motorcyckel motorbike
motorbåt motorboat
valspråk, devis, motto motto
munmotmunmetoden mouth-to-mouth
flermotorig multi-engined
opponera, protestera mot object to
motståndare objector
däremot, tvärtom on the contrary
motståndare opponent
motståndare opponents
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
motsatt opposite
mitt emot opposite to
motsättning, stridighet opposition
motbok pass-book
betalningsmottagare payee
stämpla mot plot against
göra mottaglig predispose
mottaglighet predisposition
protestera mot protest against
göra räder mot, räd raid
motiv, förnuft, skäl, reson, anledning, orsak reason
motspänstighet recalcitrance
motspänstig recalcitrant
kvitto, kvittera, mottagande receipt
få, anamma, erhålla, mottaga receive
mottagare, telefonlur receiver
mottagande receiving
mottagande, mottagning reception
mottagande recieving
mottagare recipient
motbeskyllning recrimination
motvillig reductant
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
motvillig reluctant
möte rendezvous
motsägelse repugnance
motbjudande repugnant
motbjudande, vedervärdig repulsive
motstå resist
motstånd, motvärn, motstånd resistance
mottaglighet sensitiveness
enmotorig single-engined
motorcykelbana speedway
avteckna sig mot stand out against
kalla till möte summon to a memeeting
mottaglig susceptible
mottagare tailsman
motsatsen the contrary
motsatsen the opposite
tremotorig three-engined
timoteus timothy
åt, emot, mot towards
översättnings-motor translator-engine
bemöta, behandla, handskas med, förpläga, undfägna treat
bemötande, behandling treatment
avtalat möte tryst
tvåmotorig twin-engined
utan motstycke unprecedented
motig untoward
mot versus
visavi, gentemot vis-à-vis
mot vs
då däremot, emedan whereas
lovart, mot vinden windward
motstå withstand
motarbeta work against
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.