The Swedish term "grå- och vitspräckligt tyg" matches the English term "pepper-and-salt"

other swedish words that include "grå" : english :
några få a few
gränsa intill abut
noggrannhet accuracy
tilläggsprogram addon
angränsande, intilliggande adjacent
närgränsande adjecent
angränsande adjoining
radiotelegram aerogram
aerogram aerogrammes
åldersgräns age-limit
gränd alley
gränd alley-way
gränd alleyway
gräl altercation
anagram anagram
några, nån any
gräslig, ryslig atrocious
granska, revidera audit
självbiografi autobiography
autograf, namnteckning autograph
hemskt, gräslig awful
ryggrad backbone
grävling badger
grädda, baka bake
gräl barney
barograf barograph
segra be victorious
besegra, dänga, kryssa, slå, bulta, piska, hamra beat
begråta bemoan
begråtit bemoaned
bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja bend
belägra, bestorma besiege
bibliografier bibliographies
biografier biographies
biografi biography
återvåndsgränd blind alley
självinmatande programladdare bootstrap
kant, bård, gräns, ram, rabatt border
gränsbygd border country
gränsa till border on
gränsområde borderland
inbunden, begränsad, skyldig bound
obegränsad, gränslös, omätlig boundless
gräns bounds
gran, filial, bransch branch
begravning burial
begravd buried
begraver buries
gräva, håla burrow
bristningsgräns bursting-point
jordfästa, begrava bury
kabeltelegram cablegram
kalligrafi calligraphy
fotograf camera-man
fotograf cameraman
grälsjuk, elak cantankerous
aktsam, ordentlig, föesiktig, noggrann careful
noggrannt carefully
stort vattenfall, grå starr cataract
begravningsplatser cemeteries
minnesgravvård cenotaph
hundragradig centigrade
kille, grabb, karl chap
diagram chart
diagram charts
schack och matt, besegra checkmate
gräslök chive
gräslökar chives
julgran Christmas-tree
stänga, stänga, nära, noggrann, tät, slut, nära close
inspärra, internera, begränsa, gräns confine
grattis! congratters
gratulera, lyckönska congratulate
gratulerar congratulating
gratulation, lyckönskan congratulation
se genom fingrarna connive
segra, besegra, erövra, övervinna conquer
besegrare, erövrare conqueror
samvetsgrann conscientious
försynt, hänsynsfull, grannlaga, omtänksam considerate
angränsande contiguous
kräm, grädde cream
gräddbakelse cream cake
gränsöverskridande cross-border
gråta, utrop, läte, ropa, rop, skrik cry
gråt crying
gradning deburring
decagramme decagram
minska, förnedra, degradera degrade
grad degree
angelägenhetsgrad degree of priority
grader degrees
avgränsa delimit
avgränsad delimited
avgränsning delimiter
gräva delve
gräver delves
grävande delving
avgränsa demarcate
avgränsning demarcation
avlagra deposit in layers
slingrande, irrande devious
diagram diagrams
grävde, gräva, grävt dig
grävande digging
grådaskig, smutsig dingy
hemsk, gräslig dire
grannlaga, finkänslig, diskret discreet
skingra, förjaga dispel
skingra disperse
skingras disperses
skingras dissipates
björn, gråbrun, indrivare dun
försnilla, förskingra embezzle
emigrant emigrant
gravera, inrista, inprägla engrave
gravör engraver
gravyrer engravings
förbättra, stegra enhance
epigrafik epigraphy
epitaf, gravskrift epitaph
undersökning, prövning, tentamen, granskning examination
undersöka, skärskåda, granska, syna, rannsaka examine
exempelprogram exampleprogram
uppgragt, förbittrad exasperated
schackta, utgräva, gräva upp excavate
utgrävd excavated
utgrävning excavation
utgrävare, grävmaskin, grävare excavator
flödesdiagram flow chart
allmänt gräl free-for-all
avgiftsfri, gratis, kostnadsfri free of charge
gratisgrunka freebie
gratisprogram freeware
grannlåt frills
gränsområde, område, gräns frontier
steka, bryna, yngel, grädda fry
jordfästning, begravning funeral
skrikig, prålig, gräll garish
förrådsbod, lagra garner
granat garnet
grannlåt gaud
grann, brokig, bjärt, prålig gaudy
geograf geographer
geografisk geographic
geografi geography
bjäfs, grannlåt gewgaw
billig och grann gimcrack
bländande, gräll, bjärt glaring
sortera, gradera, grad grade
gradvis, långsam gradual
småningom, gradvis gradually
graduera, akademisk student graduate
grammatiskt grammatical
grammatiskt grammatically
grammatik, språklära grammer
granit granite
graf graph
grafik, åskådlig, målande graphic
grafisk graphical
grafiskt graphically
grafik graphics
grafiska graphing
grafit graphite
grafer graphs
gräs grass
gräsbevuxen grassed
grön, gräsbevuxen grassy
viktig, grav, allvarlig grave
grå gray
grå-skale gray-scale
granat grenade
granater grenades
grå grey
gråskale grey-scale
gråskalor greyshades
gräma sig över grieve at
gråhårig grizzled
gråhårig, grisslybjörn grizzly
smalna, avmagra, magra grow thin
larv, mask, gräva grub
i hög grad heavily
gråtrut herring gull
vördnadsvärd, gammal, grå hoary
horisontal, vågrät horizontal
otäck, hemsk, gräslig horrid
hungra, hunger hunger
dödläge, återvändsgränd impasse
öka, tilltaga, stegring, föröka, ökning, stegra increase
ogrannlaga indelicate
i den mån, till den grad insomuch
integration integration
begrava, jordfästa inter
gränssnitt, kabel, gränssnitt interface
begravning, jordande interment
paragrafryttare jack-in-office
gnissla, kruka, burk, krus, gräla jar
jazzig, gräll jazzy
milstolpe, gränsmärke landmark
gränd, smal väg lane
gräsmatta lawn
gräsklippare lawnmower
gräsmattor lawns
långrandighet lengthiness
lexigrafisk lexical
lexikografisk lexicographical
lexikografi lexicography
begränsa, gräns, inskränka limit
begränsning, inskränkning limitation
begränsad limited
begränsande limiting
gränser limits
ordagrann, ordagrann, bokstavlig literal
litografi lithography
askgrå, dödsblek livid
gräshoppa locust
and, gräsand mallard
gråtmild, halvfull, sentimental maudlin
mdi-gränssnitt mdi-interface
slingra sig meander
biografi, memoar memoir
noggrann, minutiös meticolous
vallgrav moat
smolk, grand, skärva, dammkorn mote
begråta, sörja mourn
musgrå, råttfärgad mouse-coloured
musgrå, blyg mousy
bio, film, biograf movie
biograf movie house
slåttermasin, gräsklippare mower
granne neighbour
trakt, grannskap neighbourhood
grannsämja neighbourliness
grannar neighbours
nätverksprogram networkprogram
finhet, nogrannhet nicety
långfingrad nimble-fingered
begravningshögtidligheter obsequies
uns, uns=28.35gram, gnutta ounce
poängbesegra outpoint
noggrann painstaking
kändisfotograf paparazzi
paragraf, notis paragraph
paragrafer paragraphs
läsa noggrant peruse
fotografi photo
fotografi, fotografera photograph
fotograf photographer
fotografisk photographic
fotografier photographs
fotografi photography
fotogravyr photogravure
fotografier photos
tårtdiagram piechart
program, affisch play-bill
granatäpple pomegranate
i allra högsta grad pre-eminently
område, gräns precinct
havande, grossess, gravid, innehållsrik pregnant
övertala, segra, få överhanden, härska prevail
program program
programidéer program-ideas
programfil programfile
programmerare programmer
programmerare programmers
programmering programming
programmeringsspråk programming-language
programmerings-tillbehör programming-utensils
programmeringstips programminghints
program programs
vidlyftig, långrandig prolix
kivas, kiv, gräl, träta quarrel
stridslysten, grälsjuk quarrelsome
rida på ord, ordlek, slingra sig quibble
taxering, gradering rating
uppfostra, bakdel, uppföda, stegra sig rear
grammofonskiva, urkund, registrera, rekord record
paragrafryttare red-tapist
vägran, avslag refusal
neka, vägra, avslå, avskräda, rata refuse
ånger, ångra, beklaga regret
föryngra rejuvenate
ångra, ångra sig repent
begränsa, inskränka restrict
begränsning, inskränkning restriction
begränsningar restrictions
rödgrå, skimmel roan
rulle, trilla, vältra sig, mullra, bulle, slingra roll
ångra rue
sav, underminera, tunnel, löpgrav, saft, dumbom sap
savann, grässlätt savannah
skingra sig scatter
gräla på scold
ovett, ovettig, gräl scolding
samvetsgrann scrupulous
granska, skärskåda scrutinize
starrgräs, starr sedge
grav sepulchre
granat, skal, skala shell
arkebusera, jakt, fotografera, filma, skjuta shoot
stenografi shorthand
skrin, helgongrav, helgonskrin shrine
granska, sålla sift
slingrande sinuous
grästorv sod
programvara, programvara software
några, somliga, någon some
ryggrad spinal column
ryggrad, törne spine
gran, göra fin, prydlig spruce
gråverk squirrel fur
svälta, hungra starve
stenograf stenographer
stenografi stenography
förråd, lagra, förvara, varuhus store
lagra stratify
grästorv, gräsmatta sward
gracil sylphlike
grannlaga, taktfull tactful
gråtmild tearful
telegram telegram
telegraf telegraph
noggrannt thoroughly
gräl, gnabb tiff
tids-begränsning time-limit
mangrant to a man
grav, grift, gravvalv tomb
slingrande tortuous
utstyrsel, grannlåt trappings
skyttegrav, dike, löpgrav trench
tofs, knippe, grästuva tuft
grästorvor turfs
typografiskt typographical
obesegrad unbeaten
undergräva, underminera undermine
begravningsentreprenör undertaker
ångra undo
ångrafunktion undo-function
ångrade undone
ångramöjligheter undos
gräva upp unearth
obegränsat unlimited
uppackningsprogram unzippers
uppgradering upgrade
uppgradering upgrading
övre högra upper-right
gräns-snittet user-interface
besegra vanquish
muntlig, ordagrann verbal
ordagrann verbatism
segrare victor
segrande, segerrik victorious
ogräs, rensa weed
ogräsmedel weed-killer
gråta weep
gråt weeping
gråtmild weepy
gråtit, grät wept
slingrande wiggly
vinna, vinna, segra win
vrida, linda, blåst, vind, slingra, nysta, vira wind
slingrande, spiral winding
vinnare, segrare winner
ståltråd, telegrafera, tråd, telegram wire
oroa, grämelse worry
sjögräs wrack
gräla, käbbla wrangle
slingra sig wriggle
xerografi xerography
idegran yew
other swedish words that include "tyg" : english :
intyga attest
efterstygn backstitch
elak, skämd, ond, stygg, dålig, dålig bad
övertygelse, övertygelse, tro belief
åldersintyg birth certificate
böja, rosett, hälsning, bog (på fartyg), båge bow
tygla, tygel, betsla bridle
lastfartyg cargo-ship
intyg, intyg, certifikat, betyg, betyg certificate
konstatera, intyga certify
städverktyg charsets
intyg, barnunge chit
duk, tyg cloth
tygstycken cloths
övertygande cogent
fällande, övertygelse conviction
övertyga convince
övertygande convincing
hantverk, fartyg, flygplan craft
avgå (om fartyg), avresa depart
färga tyg dye stuff
vävnad, tyg, väv fabric
tyger fabrics
underbetyg failing mark
flänsverktyg flanger
med våld, övertygande forcibly
skans på fartyg forecastle
universalverktyg general tool
skrov på fartyg hull on a ship
verktyg, instrument, redskap instrument
avgångsbetyg leaving certificate
utsvävande, tygellös licentious
lärft, linnetyg, linne linen
linjeflyg, linjefartyg, cylinderfoder liner
örlogsfartyg, krigsfartyg man-of-war
väv, tyg, materiell, ämne, stoff material
rackartyg, ofog, okynne, odygd mischief
moderfartyg mother ship
odygd, stygg, vanartig naughty
övertyga, övertala persuade
övertygas persuaded
tygel, tygla rein
sadelmakeri, remtyg sadlery
segelfartyg sailer
sarstyg serge
fartyg, skepp, inskeppa ship
för på fartyg stem on a ship
stygn, styng, nålstygn stitch
ämne, tyg, stoff, material, fylla stuff
tankfartyg tanker
rutigt skotskt tyg tartan
intyga testifies
vittna, intyga testify
vittenesbörd, intyg, vittnesbörd testimony
vävnad, tyg, textil textile
fint tyg, vävnad tissue
verktyg, redskap tool
verktygslåda toolbox
verktygs uppsättning toolkit
handelsfartyg, köpman trader
lastfartyg, luffare, landstrykare tramp
otyglad, tygellös, ohämmad unbridled
otyglad unrestrained
verktyg utils
skuta, fartyg, kärl vessel
örlogsfartyg, krigsfartyg warship
syndig, elak, ogudaktig, ond, stygg wicked
vindtygsjacka windcheater
tyg wowen
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.