The Dutch term "er uitzien" matches the English term "look"

other dutch words that include "er" : english :
aakschipper barge-master
aalduiker grebe
aalmoezenier padre, chaplain
aalmoezeniershuis workhouse, almshouse
aalscholver cormorant
aan de overkant van across, opposite
aan de schouder brengen level
aanbidster adorer, worshipper
aandeelhouder shareholder
aandeelhouderschap shareholdership
kameraad fellow
aangeleerd acquired, learnt
aanhanger supporter, adept, member
aanhanger van een rechtse parti right-hander
aanklager accuser
aanleren learn
aanmerkelijk considerable, sizable
aanmerking observation, criticism, remark
aannemer builder, contractor
aanpassingsvermogen adaptability
aanrander assaulter
aansteker lighter
aansteller attitudinizer, poseur
aanstellerij affectation
aansterken recuperate, convalesce
aanvaller forward, aggressor, assailant, attacker
aanverwant related
aanvoer supply, arrival, arrivals
aanvoerder boss, chief, leader, commander
aanvoeren govern, command, order
aanvrager applicant
aanwakkeren instigate, encourage, excite, fan, freshen, urge
aanwerven employ, hire
aardewerk crockery, earthenware, pottery
aardverschuiving landslide
aartshertogdom archduchy
aartsvader patriarch
aasgier vulture
aberratie aberration
abnegeren abnegate
absolveren absolve
absorberen absorb
absorberend absorbent
abstraheren gather, deduce
accapareren corner, monopolize
accelerateur accelerator
acceleratie acceleration
accelereren accelerate
accentueren accentuate, accent, stress
accepteren receive, take, accept
acclimatiseren acclimate, acclimatize
acclimatisering acclimatization
accommoderen accomodate
accompagneren accompany
accrediteren accredit
accumuleren heap, stack, accumulate
Acheron Acheron
achter after
Achter-Indië Indo-China
achteraan behind
achterachterkleinkind greatgrandchild
achteraf subsequently, afterwards, remotely
achterbaks underhand
achterban followers
achterblijven remain
achterbuurt slum
achterdeur backdoor
achterdocht suspicion
achterdochtig suspicious
achtereen consecutively, ceaselessly
achtereenvolgens consecutively
achtergrond background, ground, bottom
achterhoede rear, rearguard
achterhoofd occiput
achterhouden withhold
achterklap backbiting, scandal
achterklein- greatgrand
achterkleinkind greatgrandson
achterkleinzoon greatgrandson
achterland hinterland
achterlicht rear-light, tail-light, rear-lamp
achterlijf abdomen
achterlijk retarded
achterlijkheid backwardness
achternaam surname
achterneef grand-nephew
achterover backward
achteroverdrukken pilfer
achterstallig overdue, outstanding
achterstand arrears
achterste rump, backside, hind, hindmost
achterstellen subordinate
achterstelling slighting
achtersteven stern, poopdeck, poop
achterstevoren vice-versa
achteruit backwards, aback
achteruitgaan recede
achtervoegsel extension, suffix
achtervolgen persecute
achtervolging pursuit, persecution
achterwaarts aback, backwards, retrograde
achterwege laten omit
achterzijde back, reverse
actieradius radius
activeren start
adapteren fit, adapt, adjust, accommodate
adder viper
aderen vein
aderlaten bleed
aderlating blood-letting, bleeding
aderontsteking phlebitis
aderverkalking arteriosclerosis
administreren manage, administer
adopteren adopt
adoreren adore
adresseermachine addressograph, addressing-machine
adresseren address
adverbium adverb
adverteerder advertiser
advertentie advertisement, ad
adverteren advertise, announce
adviseren advise, notify, counsel
afbetalingstermijn repayment, instalment
afdankertje cast-off
affiliëren affiliate
affronteren insult, offend
afgestudeerd graduate, certificated
afgewerkt done, used, finished, over
afgezonderd separate, apart, particular, special
afgoderij idolatry
afjakkeren overdrive, jade, fatigue, override
afkeer dislike, aversion, disgust, nausea
afkeer inboezemen nauseate
afkerig averse
afleren unlearn, forget, teach
afleveren deliver, furnish
aflevering episode, delivery, exercise-book, notebook
afluisteren monitor, eavesdrop
afnemer buyer, customer, purchaser, client
afpersen wrest, wring, extort
afpersing extortion, exaction
afpoeieren rebuff
afrastering grid, grill
afreageren abreact
Afrikaner Afrikaner, Afrikander
afscheren shave
afslager auctioneer
afvoerder abductor
afvoeren eliminate
afweer defense, defence
afwerpen produce
afzender sender
afzonderen divide, isolate, insulate, seclude
afzonderlijk particular, separate, special, apart
afzweren abjure
afzwering abjuration
ageren act
agglomeraat agglomerate
agiteren abet, incite, agitate
agnosceren recognize, acknowledge
agrariër agrarian
akker field
akkerbouw agriculture
alarmeren alarm
Alexander Alexander
Algerië Algeria
Algerije Algeria
Algerijns Algerian
Algiers Algiers
aller everyone's
allereerst firstly
allerwegen everywhere
alternatief option, alternative
ambiëren aspire
Amerika America
Amerikaans American
amper barely, hardly, scarcely
ampère ampere, ampère
amputeren amputate
Amsterdam Amsterdam
amuseren amuse
analyseren analyse, analyze
ander else, another, other
anders differently
anders maken turn, alter, change
andersom vice-versa
Andesgebergte Andes
anjelier carnation
anjer carnation
anker anchor
annoteren comment
annuleren annul, remit
anti-slavernijbeweging abolitionism
anticiperen anticipate
Antwerpen Antwerp
aperitief snifter, dram, nip, peg, snorter
apert obvious, evident
apotheker chemist
appelleren appeal
applaudisseren clap
appreciëren appreciate
Arabier Arab
arbeider workman, laborer, operative, labourer
arbeidsvermogen energy
arbiter referee, arbiter, arbitrator, umpire
archiefmedewerker actuary
argumenteren maintain
arrangeren arrange
arriveren arrive
arterie artery
arteriosclerose arteriosclerosis
artillerie artillery
artsenijbereidkunde pharmacy
asperge asparagus
assembler assembler
Assepoester Cinderella
assimileren assimilate
assisteren assist, help
assureren insure
asterisk asterisk
atelier workplace
atmosfeer atmosphere
aubergine aubergine
autoriseren authorize
averechts reversed
Azerbaidzjaan Azerbaijani
Azerbaidzjan Azerbaidzhan, Azerbaijan
Azerbeidzjan Azerbaijan, Azerbaidzhan
Azeri Azerbaijani
baaierd chaos
baanbreker pioneer
baarmoeder uterus, womb
bacterie bacterium
badkamer bathroom
bakker baker
bakkerij bakery
balanceren rock, swing
balloteren vote
banderol wrapper
bandrecorder tape-recorder
banketbakkerij confectionery
barbier barber
barometer barometer
barrière dam, barrier, fence
baseren found, base
bedenker author
bederf veroorzakend septic, infected
bederven putrefy, spoil, rot, bribe, injure
bedevaartganger pilgrim
bedotterij mystification
bedrieger charlatan, quack, imposter
beer abutment
beërven inherit
begeerte want
begeleider accompanist, companian
begeren desire, wish
begerig greedy, avid
beginner beginner
beheerder administrator, manager
beheren administer, manage
Beier Bavarian
Beieren Bavaria
beieren peal
bejammeren begrudge, regret
beker goblet, chalice
bekeren convert
belabberd wretched
belasteren slander
belegeren besiege
belegering siege
belemmeren bother, obstruct, disturb, hinder, oppose, bar
beloeren spy
beluisteren listen
benaderen approximate
benedenverdieping ground-floor
Benedictijner monnik Benedictine
bepantsering armor, armour
beperken abridge, restrict, limit, confine
beperkt confined, limited, restricted
bepoederen powder
Berber Berber
berechten judge
bereiden prepare
bereidingswijze procedure
bereidvaardig obliging
bereidwillig obliging
bereiken reach, accomplish
berekenen calculate, compute
bereklauw acanthus
berg mountain
bergbeklimming mountaineering
bergen save, stow, rescue, conserve
Bergen Mons
berggeit chamois
bergstroom torrent, volley
Bergum Bergum
bericht message, advertisement, ad
berichten inform, communicate, report
berijmen rhyme
berispen reproach, reprove
berisping remark, observation
berk birch, birk
berkeboom birch
Berkel Berkel
Berlijn Berlin
Berlijner Berliner
Bermuda Eilanden Bermudas
Bern Berne, Bern
Berner Bernese
beroemd glorious, famous
beroemd persoon celebrity
beroemdheid glory, celebrity
beroep occupation, handicraft, vocation, profession
beroeps- professional
beroerd bad
beroering commotion
berooid needy
berouw repentance
berouw hebben repent
berusting resignation
beschermeling protégé
beschermen protect
beschermgeest genius
beschermheer patron
beschermheilige patron
bescherming protection
beschuldiger accuser
besmeren smear, anoint
bestseller bestseller, craze
bestuurder driver, conductor, manager, chauffeur, director
betekenisleer semantics
beter better
beter maken remedy, heal
beter worden recover
beterschap progress
beteuterd dazed, perplexed, upset
betoveren fascinate
betoverend delightful, fascinating, enchanting, absorbing
bevattingsvermogen intelligence
bever beaver
bevorderen promote
bevordering promotion
bevorderlijk useful
beweren state, assert
bewerken cultivate
bewerker adaptor, adapter
bewerking process, operation, adaptation
bewerkstelligen achieve
bewerkt adapted
bewonderaarster admirer
bewonderen admire
bewonderend admiring
bewonderenswaardig admirable
bewoner inhabitant
bewoner van een land compatriot
bezoeker visitor, caller
bezweren beseech
bezwering oath
bibberen tremble, shiver, quiver
bidsnoer rosary
bier ale, beer
bijenhouder bee-keeper
bijster quite, very
bijwerk side-issue
bijwerken retouch
bijzonder exceedingly, extraordinarily, extraordinary, very
bijzonderheid detail
biologeren hypnotize
bitter bitter
bitterheid bitterness
bitterzoet bittersweet
bladertooi foliage
blaker candlestick
blèren yell
blikopener tin-opener
bloedvergieten bloodshed
bloedzuiger leech
bloemperk bed
blokkeren block
Bodenmeer Bodensee, Constance
boegseren tow
boekanier buccaneer
boekdrukker printer
boekerij library
boer peasant, farmer, page
boer countryman, rancher
Boer Afrikaner
Boer Afrikander, Boer
boerderij estate, ranch, property
boeren belch, burp
Boeroendi Burundi
Boeroendisch Burundian
boers rural
boerten jest
boetseren mould, mold
boezeroen blouse, smock, overalls
bokser boxer
bolwerk rampart
bombarderen bomb, bombard
bongerd orchard
Boogschutter Sagittarius
Bosnië-Hercegovina Bosnia-Hercegovina
boter butter
bouwmeester architect
bouwondernemer builder, contractor
brandmelder firecall, fire-alarm
breedvoerig wide, vast, spacious
briefpapier writing-paper
brievenbesteller postman
broeder sibling, brother
broer brother, sibling
brombeer grouser, grumbler
buffer bumper, buffer
buitenlander foreigner
buitenverblijf villa
bulderen roar, yell, thunder
bulldozer bulldozer
bumper bumper, buffer
bunker shelter, bunker
burgemeester mayor, burgomaster, provost
burger citizen
burger- civic
burgerij bourgeoisie
burgerlijk civilian, bourgeois, middleclass, non-military
burgervader mayor, provost, burgomaster
bustehouder bra
calculeren calculate
camera camera
capituleren surrender, capitulate
carbonpapier carbon-paper
Carmelieter non Carmelite
carrière career
carrosserie coach-work, body
castreren castrate
catalogiseren catalogue, catalog
cavalerie cavalry
ceder cedar
celebreren celebrate
censureren censor
centimeter centimeter, centimetre
Cerberus Cerberus
ceremonie ceremony
ceremonieel stiff, formal, measured
ceremoniemeester commissar
Ceres Ceres
certificaat testimony
certificeren attest, testify
chaperonne chaperon, duenna
chaperonneren squire
chapiter chapter
chargeren exaggerate
charter charter
Chimaera Chimera
chimera chimera
cholera cholera
Cicero Cicero
cider cider
cijfer numeral, cipher, digit
cijferen arithmetic, figure
cijferkunst arithmetic
cilinder roller, cylinder
circuleren circulate
circulerend about
citeren cite, quote
civiliseren civilize
classificeren classify
closetpapier toilet-paper
codificeren encode
colbert jacket
collecteren collect
collier necklace
colporteren peddle
combineren combine
commanderen order, command
commentaar leveren op comment
compenseren compensate
compiler compiler
compileren compile
compliceren complicate
complimenteren compliment
componeren compose
comprimeren compress
computer computer
concert concert
concerto concerto
concertzaal concert-room
conciërge porter
concluderen infer, induce
concurreren rival, compete
confederatie confederation
conferentie conference
confisqueren confiscate
conjugeren conjugate
conservatief conservative
constateren ascertain
consternatie consternation
constipatie veroorzaken constipate
construeren construct, build
consulteren consult
consumeren consume
contrasteren contrast
controleren supervise, verify, audit
controverse controversy
convergeren converge
converseren converse
convoceren convoke
coördineren coordinate, co-ordinate
corresponderen correspond
corroderen corrode
couvert envelope
creëren create
cremeren cremate
creperen perish
cureren treat, cure
cybernetica cybernetics
daadwerkelijk actual, real
dader culprit
dageraad daybreak
dakkamertje garret, attic
Dalmatiër Dalmatian
danseres dancer
dapper valiant, brave, fearless, gallant, courageous
dapperheid courage
daveren thunder, roar
de klankleer betreffend phonetic
de schouders ophalen shrug
dealer agent
debiteren relate
debugger debugger
decanteren decanter
december December
declameren recite, declaim
declareren invoice, declare
decoderen decode
decreteren decree
deduceren deduce, gather
deerlijk painful
definiëren define
degenereren degenerate
degraderen degrade
dekservet table-cloth
delegeren delegate
Demeter Demeter
demonstreren demonstrate
Dender Dender
deponeren deposit
deporteren deport
deprimeren depress
deputeren depute
derde third
derde macht cube
dergelijke such
derhalve consequently
dertien thirteen
dertig thirty
derven lack
desinfecteren disinfect
dessert dessert
determineren fix, determine
detineren retain, detain
Deuteronomium Deuteronomy
Deventer Deventer
diameter diameter
dichter poet
dichterlijk poetic
dichtwerk poem
dicteren dictate
dier beast
dierbaar expensive
dierenarts veterinarian
dierenriem zodiac
dierentuin zoo
dierevel hide, skin
dierkunde zoology
dierkundige zoologist
dierlijk harsh, brute, animal
digereren digest
diner dinner
dirigeren steer, direct, guide
discuteren discuss
disputeren dispute, argue
dissertatie thesis, essay
distilleren distil
dit hier these, this
diverse several
dobberen float
dochter daughter
doen overhellen tilt
doen verdampen evaporate
doffe onverschilligheid lethargy
dokter physician
donderdag Thursday
donderen thunder
donker obscure, dark, darkness, murk
donker worden darken
donkerrood crimson
door bevriezing veroorzaakte wo frostbite
door het water plassen paddle
doorroeren whirl, whip, froth
doorsmeren anoint, smear
doorvoeren apply, achieve, practice
dossier file, dossier
draaierij pretext
drager prop
draperen drape
dresseren educate, tame
driewieler tricycle
drinkwater drinking-water
drogerij drug
dromer day-dreamer, dreamer, muser
druilerig drowsy
drukker printer
drukletter type
drukmeter barometer
duiker diver
duikerklok diving-bell
Duinkerken Dunkirk
duister indistinct, murk, darkness
duisternis darkness, murk
duizendjarig tijdperk millenium
duster négligé, undress
dwerg pigmy
dwergachtig dwarf, midget
echtbreekster adulteress
echtbreker adulterer
echter however
echtverbintenis matrimony, marriage
een beroep doen op appeal
een blik werpen glance
een blik werpen op glance
een gesprek voeren converse
een grotere kans op ongelukken accident-prone
een hinderlaag leggen ambush
een honderdste baht satang
een of ander someone, any, anybody, somebody
een of andere somebody, anybody, any, someone
één per keer singly
een verband omleggen dress
een verhoor afnemen interrogate
eender equal
eer preferably
eerbaar chaste
eerbetoon accolade, homage
eerbetuiging accolade
eerbiedigen respect
eerder ahead, formerly, previously
eerlijk gallant, brave, above-board, honest
Eernewoude Eernewoude, Earnewald
eerroof backbiting, scandal
eerst firstly
eerste first
eerste beginselen alphabet
eerste hulp first-aid
eerstkomend nearest, next
eerstvolgend near
eerwaarde excellency
eerzaam honest, worthy, above-board, deserving
eerzucht ambition
eerzuchtig ambitious
EHBO-er first-aider
eksteroog corn
elders elsewhere
elideren elide
elimineren remove, eliminate
emailleren enamel
emigreren emigrate
emitteren issue, publish
emmer bucket, pail
Emmerik Emmerich
endosseren endorse
energie energy
energiek energetic
energieloos inert
er there, yonder
erbarmelijk poor, pitiful
erbarmen compassion
ere- honorary
eredienst service, cult
eren honour, honor
erf courtyard
erfdeel inheritance
erfelijkheid heredity
erfenis inheritance
erfstuk inheritance
erg serious, very, quite, important
ergens somewhere, anywhere
ergens anders elsewhere
ergeren vex, annoy
ergo therefore, then, so
ergst extreme
Eris Eris
Eritrea Eritrea
erkend accepted
erkennen recognise, corroborate, confess, profess
erkenning acknowledgement
erkentelijk thankful
erkentelijkheid gratitude
ernaast nearby
ernstig serious, earnest, important
eromheen roundabout
erop nahouden have, possess, own
erotisch erotic
eruit outward
ervaren experienced
ervaring experience
erven inherit
erwt pea
Esperantist Esperantist
Esperanto Esperanto
etagère cabinet
Ethiopiër Ethiopian
etter pus
etterbuil abscess
ettergezwel abscess
evacueren evacuate
evenzeer equally, also, too
evolueren evolve
examineren examine
excerpt resumé, summary
executeren execute
expediëren ship
experimenteel experimental
experimenteren experiment
expert specialist
exploderen explode
exploiteren exploit, utilize
exploreren explore, investigate
exporteren export
extern outer, external
fabriceren fabricate, manufacture
factureren invoice
Fafner Fafner
fantasierijk fantastic
fascineren fascinate
fascinerend absorbing, fascinating
fatsoeneren finalize
federaal federal
federatie federation
feeëriek fairy
feliciteren congratulate
ferm robust, energetic, brave, sturdy, fearless
fermenteren ferment
fier proud
filmoperateur projectionist
filosoferen philosophize
filteren filter
filtreren filter
financieren finance
fingeren feign
fixeren secure, fasten
fladderen flit, flutter, flirt
flakkeren flicker, flare
flatteren embellish
flikker homosexual
flikkeren flash, flare, flicker
flodderen wade
floers fog, mist
floreren prosper
fluistering whisper
folteren torture
fopperij mystification
forceren impose
formeren shape, develop, form
formuleren formulate
fosforescerend phosphorescent
fotograferen photograph
frankeren prepay
frankering postage
Franse Rivièra Riviera
frauderen swindle, defraud
frustreren frustrate
functioneren work, operate, function
funderen found
gaanderij gallery
galerie gallery
galerij gallery
galopperen gallop
gangster hoodlum, gangster
garanderen guarantee, warrant
Gardameer Garda
garderobe cloakroom
garneren garnish, trim
Gasconjer Gascon
gastheer host
geabonneerd zijn op subscribe
geadopteerd adopted
geadresseerde addressee
gebieder chief, boss, leader
gebladerte foliage
gebruiker user, consumer
gecommitteerde commissioner
gecompliceerd complicated
gedaanteverwisseling metamorphosis
gedateerd old-fashioned
gedeputeerde representative
gedetailleerd detailed
gediplomeerd graduate, certificated
geelkoper brass
geen zier none
geëndosseerde endorsee
geëngageerd engaged
geestvervoering ecstasy
geestverwant fellow-thinker
geeuwhonger famine
gefascineerd gripped, fascinated
gefluister whisper
geforceerd strained
gefortuneerd well-off, wealthy, rich
gefrankeerd post-paid, stamped
gegoten voorwerp cast
gehamer hammering
geïnteresseerd interested
geïsoleerd isolated, secluded
geitenmelker nightjar
gekscheren jest
Gelderland Guelders, Guelderland
Gelderse roos guelder-rose
geldig verklaren validate
geleerd cultured, well-informed, educated, learned
geleerde scientist
geluidsleer acoustics
geluidssterkte volume
gember ginger
gemeubileerd furnished
gemijmer reverie
geneesheer physician
generaal general
generatie generation
generatief sexual, generative
genereus generous
Georgiër Georgian
gepensioneerd retired
gepensioneerde retiree, pensioner
geprononceerd striking
geraamte skeleton
Geraardsbergen Grammont
geraffineerd sophisticated
gerecht tribunal, food
gerechtigheid righteousness, justice
gerechtsgebouw tribunal
gerechtszaak lawsuit
gereed ready
geregeld regular
geregeld bezoeken frequent
geregistreerd registered
gericht judgment
gerief comfort
geriefelijk comfortable
gering little, diminutive, small
Germaan Teuton
Germaans Teutonic, Germanic
gerookt smoked
geroosterd roasted
gerst barley
gerucht hearsay, fame, repute, rumour, rumor
geruchtmakend sensational
geruim considerable, sizable
geruisloos noiseless
geruit chequered, checked
gerust tranquil
gesticuleren gesture
getalenteerd talented
getier riot, tumult
geweer rifle, gun
gezichtseinder horizon
Giekerk Giekerk, Gytsjerk
gier muck-water
gieren fertilize, shout, whistle
gierig miserly, avaricious, stingy
gierst millet
gieter watering-can
gireren endorse
gisteren yesterday
glaswerk pane
gletsjer glacier
glibberig slippery
glimmer mica
glorierijk glorious
godgeleerdheid theology
godlasteren cuss, swear, curse, blaspheme
godverdomme damn
goederen goods, cargo
goedertieren lenient
gotisch lettertype fracture
gouvernante governess
gouvernement province, government
graveerwerk engraving
graveren engrave
Groenlander Greenlander
groepering group
Groeziër Georgian
grootmeester maestro
grootmoeder grandmother
grootvader grandfather
grote waterval cataract
haarklover hair-splitter, nit-picker, niggler
haarkloverij hair-splitting
halfdonker twilight, dusk
halssnoer necklace
hamburger hamburger
hameren hammer
handkoffer valise, suitcase
handwerk occupation, handicraft, handiwork
hang-glider hang-glider
Hannover Hanover
hanteren manipulate
haperen malfunction
hapering wavering, hesitation
hardloper runner
harmoniëren harmonize
harmonikaspeler accordionist
hartsvanger cutlass
hartzeer affliction
haver oats
Hebreeër Jew
hectoliter hectolitre
heelmeester surgeon
heer gentleman
Heerenveen Heerenveen, Hearrenfean
heerlijk delightful, delicious
heerschaar army
heerschappij reign, rule, control, power
heester bush, shrub
helder distinct, serene, untroubled, pure, acute, clearly
helderheid cleanliness, purity
helper assistent, helper, assistant, aid
Helvetiër Helvetian
hemisfeer hemisphere
hengelsnoer line
her- re
Hera Hera
herberg hostel, tavern, inn
herbergzaam hospitable
Hercules Hercules, Heracles
herdenkingsdag anniversary
herder shepherd
herdruk reprint
heremiet hermit
herendienst serfdom, servitude
herenhuis mansion
herenknecht lackey
herenvest waistcoat
herfst- autumn
herfstmaand September
hergeven return
herhaaldelijk repeatedly
herhalen repeat
herhaling repetition
herinneren remind
herinnering recollection, memory
herkauwer ruminant
herkennen recognise
herkomst origin
herleiden reduce
Hermes Hermes
Hernhutter Moravian
heroïne heroin
heroïsch heroic
heros hero
herpes herpes
herrie ado, din, noise, tumult, riot
hersenen brain
hersens brain
hersenschim chimera
hersenschimmig chimerical
herstellen repair
hert deer
hertog duke
hervormen reform
Hervorming Reformation
herzien revise
Hesperus Hesperus
het uiterlijk hebben van look
het verdommen refuse
hier here, hither, behold
hier of daar somewhere, anywhere
hierbij herewith
hierheen hither, here
hiernaast nearby
hiervandaan hence
hierzo behold
Hilversum Hilversum
hinder embarrassment, abashment, perplexity
hinderen disturb, bother
hinderlaag snare
hinderlijk troublesome
hindernis obstacle
hinderpaal obstacle
hoefijzer horseshoe
hoenderhok coop
hoer whore, hooker
hoera hurray
hoera roepen cheer
hoerenkast brothel
hoeri houri
hofmeester purser
Hollander Hollander, Dutchman
Homerus Homer
honderd hundred
honger hunger
hongerig hungry
hongerigheid appetite
hoofd der school headmaster
hoofdkwartier headquarters
hoofdonderwijzer headmaster
Hooglander Highlander
hooiberg haystack
horlogemaker watchmaker
houder holder, socket
houterig rigid
hovenier gardener
huishoudster housekeeper
huiskamer living-room, sitting-room
huisonderwijzeres governess
huisschilder painter
huiveren tremble, quiver, shiver
hunkeren yearn
huurder renter, tenant
hypnotiseren hypnotize
hysterie hysteria
hysterisch hysterical
Iberisch Iberian
identificeren identify
ieder every, each, everyone
iedere every, each, everyone
ieders everyone's
iemker bee-keeper
Ieper Ypres
Ier Irishman
Ierland Ireland
Iers Irish
Ierse Iriswoman
ijsberg iceberg
IJslander Icelander
ijver industry, fervour, fervor, zeal
ijverig hardworking, diligent, industrious
ijverzuchtig envious, jealous
ijzeren iron
ijzersmid smith
illumineren illuminate, enlighten
illustreren illustrate
imiteren imitate
imker bee-keeper
immer always
immers surely
immigreren immigrate
imperialisme imperialism
imperialist imperialist
imperium empire
impliceren imply
imponeren impress
imponerend imposing
importeren import
in aanmerking komen count
in allerijl quickly, swiftly
in de echt verbinden marry, wed
in het bijzonder principally, mainly, especially, specially
in het water vallen fail
in kokend water doen scald
in overeenstemming zijn conform
in overvloed abundantly
in overvloed aanwezig zijn abound
in verlegenheid brengen embarrass
in verrukking brengen delight
in verwachting raken conceive
in verzoeking brengen tempt
in weerwil van despite, notwithstanding, defiantly
inaugureren inaugurate
inbreker burglar
inderdaad indeed, actually, genuinly
inderhaast hastily, hurriedly
indertijd formerly, ahead, previously
indexeren index
Indogermaans Indo-Germanic
infanterie infantry
infecteren infect
informeren report, inform
injecteren inject
inkeer repentance
inktkoker ink-well
inlevering delivery
insinueren insinuate
inspecteren revise, inspect
inspireren inspire
installeren install
instrueren instruct
interessant interesting
interesseren interest
interface interface
intermitterend intermittent
intern inner, internal
internationaal international
interpretatie interpretation
interpreter interpreter
interpreteren interpret
interpunctie interpunction, punctuation
interrumperen interrupt
interruptie interruption
interval interval
interveniëren intervene
interviewen interview
intrigeren intrigue
inviteren invite
invoer input
invoeren import
inwerken orient
inwoner inhabitant
inwoner van Chicago Chicagoan, Chicagan
inzonderheid specially, mainly, chiefly, especially
irriteren stimulate, provoke, rouse
isoleren insulate, isolate, seclude
isolering insulation, isolation
jager hunter
jaloers jealous, envious
jaloers zijn op envy
jammer unfortunately, regrettably
jammer genoeg unfortunately, regrettably
jammerlijk miserable
jenever gin
Jericho Jericho
Jersey Jersey
Jeruzalem Jerusalem
jodenkerk synagogue
jongeheer prick, youngster, cock
Jongere Steentijd Neolithic
jongleren juggle
juffertje dragonfly
Jupiter Jove, Jupiter
juwelier jeweller
kaarsensterkte candle
kabouter imp
kadaver cadaver, corpse
kader framework, cadre
kaftpapier wrapping-paper
kakkerlak cockroach
kalefateren caulk, calk
kalender calendar
kalfateren calk, caulk
kamer chamber
kameraad buddy, pal, comrade, companion
kamerjas dressing-gown
Kameroen Cameroon, Cameroun
kamers quarters
kamfer camphor
kampeertent tent
kamperen camp
kangoeroe kangaroo
kanker cancer, canker
kankeren growl, grumble
kapper barber
kapster hairdresser
karakter personality, character, nature
karakteriseren characterize
karakteristiek characteristic, distinctive
karakterschets profile
karaktertrek feature, trait
karper carp
kashouder cashier
kassier cashier
katern notebook, exercise-book
katheder pulpit
kazerne barracks
keer occasion, about-face, time
keerkring tropics
keizer emperor
keizerin empress
keizerrijk empire
kelder cellar, basement
kelner waiter
kenmerken characterize
kenmerkend characteristic
kenner specialist
kerel guy, chap
Kerguelen Kerguelen
kerk church, kirk
kerkelijk ecclesiastic
kerker jail, prison, cell, gaol
kerkgebouw kirk
kerkgebruik rite
kerkgezang anthem, hymn
kerkhof cemetery, graveyard
kerkscheuring schism
kerkvader church-father
kermen moan, groan
kern essence, kernel, nucleus, core, gist
kern- nuclear
kernachtig concise
kernspreuk aphorism
kerrie curry
kers cherry
kerseboom cherry-tree
kerstboom Christmas-tree
Kerstfeest Christmas, Yule
kerstroos hellebore
ketter heretic
ketteren swear, cuss, curse, blaspheme
ketterij heresy
ketters heretical
kever beetle
kijker binocular, eye, binoculars
kikker frog
kikkerdril spawn
kikkervisje tadpole, tad-pole
kilometer kilometer, kilometre
kinderbed cot
kinderlijk childish
klankleer phonetics
klaploper parasite
klapper coco-nut, cocoa-nut, cocoanut, coconut
klapperboom coconut-palm
klapperen splash, lap, plash
klappernoot coconut, coco-nut, cocoanut, cocoa-nut
klauteren climb
klaver shamrock, clover
klaveren clubs
klavier piano, keyboard
klederdracht costume
kleedkamer cloakroom
kleerkast wardrobe, clothes-press
kleindochter granddaughter
kleiner worden wane, decline
klepperman watchman
kleren clothes, clothing
kleren maken tailor
kletteren tinkle, clatter, crackle, click, jingle, rattle
kleverig sticky
kleverige dodonea aalii
klinker vowel
klokkenmaker watchmaker
klooster monastery
kloosterzuster nun
knaagdier rodent
knapperen crackle
knapperig crunchy, brittle, crisp
knetteren crackle
knijper tongs
knipperen blink
koeioneren torment
koekbakkerij confectionery
Koerd Kurd
Koerdisch Kurdish
Koerdistan Kurdistan
koers direction, course
koesteren pet, incubate, coddle, pamper, sit
koffer valise, suitcase
koker container, vessel
komkommer cucumber
koningsdochter princess
koper buyer, purchaser, client
koperen copper
koppelaarster match-maker
kostwinner breadwinner
Kretenzer Cretan
kristalhelder crystal
kritiseren criticize
kroniekschrijver chronicler, historian
kroonluchter chandelier
kruidenier grocer
Kuinder Tjonger, Kuinder
kunstenmaker acrobat
kurketrekker corkscrew, cork-screw
kustmeer lagoon
kwakzalver charlatan, quack, imposter
kwartier dwelling, residence, phase
kwekerij plantation
kwetteren peep, twitter, chirp
kwikzilver quicksilver
kwiteren receipt
ladder ladder
lager bearing
lanceren launch
landbouwer agrarian
landrechter sheriff
langzamerhand gradually
Laplander Laplander
lapwerk patch
lasser welder
laster scandal, backbiting
lasthebber commissioner
laten merken betray
later later
laurier laurel
lauwer laurel
lawaaierig noisy
laxeermiddel laxative
lederen leather
leerachtig leather
leerboek textbook
leergang course
leerlooien tan
leerschool school
leerstelling dogma
leerstoel pulpit
leerstuk dogma
leeuwerik lark
leger army
legerafdeling division
legeren camp
legering alloy
legerkorps corps
legermacht army
legitimeren legitimize
lekker alluring, enticing, tasty, tempting
lekkernij delicacy, tidbit
lemmer blade
lepralijder leper
leraar instructor
lerares teacher
leren leather, learn
lettergreep syllable
letterkunde literature
letterkundig literary
letterlijk literal
leuter prick, cock
levensbeschrijver biographer
lever liver
leveren deliver, furnish
levering delivery
levertraan codfish-oil
lezer reader
Libanongebergte Lebanon
liberaal liberal
Liberia Liberia
Liberiaans Liberian
lid van een geleerd genootschap academician
Lier Lyra
lieveheersbeestje ladybug
liever preferably
lieverd darling
lijkverbranding cremation
linker linker
linker- left
liquideren liquidate
liter litre, liter
literair literary
literatuur literature
litterair literary
litteratuur literature
loeder scoundrel
logeren stop, stay
longtering tuberculosis, consumption
loterij raffle, lottery
louter solitary, mere, sole, alone
louteren refine, cleanse, purge
luchtafweer air-defence
luchtafweergeschut ack-ack
luchtdrukgeweer air-gun
luchter chandelier
luchteskader air-squadron
luchtfilter air-filter
luchtrooster air-grid
luchtverdediging air-defence
luchtverontreiniging air-pollution
luchtweerstand air-resistance
lucifer match
Lucifer Lucifer
Lucifer Satan
luierbroekje pilch
luister pomp, splender
luisteraar listener
luisteren listen
luisterrijk resplendant
Luxemburger Luxembourger, Luxemburger
maatschappijleer sociology
machinerieën machinery
mager slender, skimpy, skinny, meager, thin
magnetiseren magnetize
makker pal, comrade, companion, buddy
Maltezer Maltese
manier mode, manner
manifesteren show, manifest
manipuleren manipulate
mannenklooster monastery
mannetjeshert stag
manoeuvreren maneuver, manoeuvre, manœuvre
Mantsjoerije Manchuria
Mantsjoerijns Manchurian
marchanderen haggle, bargain
marcheren march, walk
marmeren vein
Marsbewoner Martian
marter weasel
maskeren mask
maskering masquerade
masseren massage
materiaal data
materialiseren materialise, materialize
materieel material, data
Matterhorn Matterhorn
Mauretaniër Moor, Mauritanian
mededader abettor, accomplice, abetter
medeklinker consonant
medestander fellow-thinker
mediteren meditate
meeloper opportunist
meer more, lake
meer en meer increasingly
meerderheid majority
meerderjarig full-grown, grown-up
meerderjarigheid majority
meermaals repeatedly
meester maestro
meester worden master
meester zijn dominate
meewerken cooperate, co-operate
meier steward, superintendant
melkpoeder milk-powder
menseneter cannibal
Mercurius Mercury
merel blackbird
meren moor
merendeels mostly
merken mark
merkwaardig remarkable, noteworthy
met nieuwsgierigheid inquisitively
met overgave selflessly, devotedly
meter meter, metre
metselwerk masonry
metterdaad indeed, actually
middernacht midnight
mier ant
mierik horse-radish, horseradish
mierikswortel horseradish, horse-radish
migrerend migrant
mijmeraar dreamer, muser, day-dreamer
mijmeren dream, daydream
mijmering reverie
mijnbouwkundig onderzoeker prospector
mijnenlegger minelayer
mijnwerker miner
mijter miter, mitre
millimeter millimeter, millimetre
minder less
minder belangrijk side, incidental
minderheids- minority
minderwaardig inferior
mineraal mineral
Minerva Minerva
minister minister
minister-president premier
ministerie ministry
ministerieel ministerial
miserabel wretched
misère misery
misverstand misunderstanding
mobiliseren mobilize
modder mud, slime
modderen botch
modderig muddy
modelleren mold, mould, model
modemaakster milliner
modern modern
moderniseren modernize
modificeren modify
moeder mother
moer marsh, swamp, nut
moeras swamp, marsh
moerbei mulberry-tree
moerbeiboom mulberry-tree
moersleutel spanner
mogelijkerwijs possibly, perhaps, maybe
monster sample, specimen
monsterachtig monstrous
monsterachtigheid monstrosity
monsterflesje sample-bottle
monsterkaart sample-card
monsterrol muster-roll
monter jaunty, cheerful
monteren link, mount
mooiprater coaxer, flatterer
mopperaar grouser, grumbler
mopperen growl, grumble
mortier mortar, morter
mosterd mustard
mosterdgas mustard-gas
motoriseren motorize
motorrijder motor-cyclist
Mount Everest Everist
mousserend effervescent, sparkling
muggezifter nit-picker, niggler, hair-splitter
muggezifterij hair-splitting
muildierdrijver muleteer
muiter rebel, mutineer
muiterij rebellion, mutiny
mulder miller
multipliceren duplicate, multiply
muntkenner numismatist
muntmeester mint-master, cashier
musketier musketeer
muskusdier musk-deer
mutserd faggot
muuranker cramp-iron
muurschildering wall-painting
muziekliefhebber music-lover
muziekstander music-stand
mysterie mystery
mysterieus abstruse, mysterious
naaigerei sewing-things
naaister seamstress, needlewoman
naaktloper nudist
naaktloperij nudism
naamgever godfather
naar de letter word-for-word, verbatim
nachtmerrieachtig nightmarish
nachtvlinder moth, night-moth
nader nearer, further
naderen advance
naderhand subsequently, afterwards
nagerecht dessert
naijver jealousy
nakomertje afterthought
nationaliseren nationalize
nauwer aanhalen strech
navigeren navigate
nederig humble
nederigheid humility
nederlaag defeat
Nederrijn Nether-Rhine
nederzetting colony
neerdruipen drain
neerdrukken depress
neerleggen abdicate, resign, lay
neerschrijven write
neerslaan quell, suffocate
neervallen fall
neervellen overthrow
neger- Negro
negeren ignore
nerf rib
nergens nowhere
nering commerce
neringdoende shopkeeper
nerveus nervous
netwerk network
Neurenberg Nuremberg
nier kidney
niet lekker unwell
nieuwerwets modern
nieuwsgierig inquisitive, inquisitively
nieuwsgierigheid curiosity
Niger Niger
Nigerees Nigerien
Nigeria Nigeria
Nigeriaans Nigerian
Nigerijns Nigerien
nijver hardworking, industrious, diligent
nimmer never
november November
nuancering nuance, tint, shade
nuchter temperate, sober, abstemious
nummer digit, cipher, numeral
nummerbord numberplate
Oberon Oberon
obsederen obsess
oculeren inoculate
Oder Oder
oer- greatgrand
Oeral Ural
oeros aurochs
oerwoud jungle
oester oyster
oever shore, edge
offeren sacrifice
officier officer
okkernoot walnut
oktober October
omgekeerd reversed, vice-versa
omheind terrein enclosure
omkeer about-face
omroepster announcer
omroeren whirl, froth, whip
omsluieren veil
onbelemmerd free
onberekenbaar capricious, fitful
onbewerkt raw, crude, rough
onder underneath, beneath, for, below, whilst, between
onder de knie krijgen master
onder tafel schuiven ignore
onderbeen paw
onderbinden moor
onderbreken interrupt
onderbreking interruption
onderbroek underpants, drawers, panties
onderbuik- abdominal
onderdanig humble
onderdeel part
onderdompelen immerse
onderdrukken quell, suffocate, suppress
ondergaan perish
ondergraven undermine, subvert
ondergrond bottom, ground, soil
onderhorig dependent
onderhoud conversation
onderhouden amuse
onderkennen distinguish, recognise
onderkleding undergarment
onderkomen dwelling, residence
onderlegger girder
onderlijf abdomen
onderling mutual, reciprocal
ondermijnen subvert, undermine
ondermijnend subversive
ondernemen undertake
ondernemend enterprising
onderneming enterprise
onderofficier noncom
onderpand security, pledge
onderrok petticoat
onderschatten underestimate
onderscheid difference
onderscheid maken differentiate
onderscheiden distinguish
onderscheiding décor, decoration, renown, decor, distinction
onderschikkend voegwoord subjunction
onderschrift heading
onderstelling supposition, hypothesis
ondersteuning subsidy
onderstrepen underline
ondertekening signature
ondervinding experience
ondervoorzitter vice-president
ondervragen interrogate
onderwaarderen underestimate
onderwater- underwater
onderwerp subject, object, theme
onderwerpen subjugate, subdue, submit
onderwijzen tutor, coach
onderwijzer instructor
onderwijzeres teacher
onderzoek investigation, test, examination
onderzoeken investigate, explore, examine
onduleren corrugate
onervaren inexperienced
ongedierte vermin
ongeletterd illiterate
ongerept virgin, virginal
ongerief discomfort
ongerijmd absurd
ongerijmdheid absurdity
ongerust anxiously, anxious
ongeveer around, approximately
onherroepelijk definitive, definite
onontbeerlijk indispensable
onoverwinnelijk invincible
onruststoker activist
ontberen lack
ontcijferen decipher
ontroeren move, stir
ontroerend moving
ontvanger recipient, consignee
ontvangkamer reception-room
ontvoeren abduct
ontvoering abduction
ontwerp scheme
ontwerpen sketch
ontwoekeren reclaim
onvergankelijkheid eternity
onverkort unabbreviated
onvermengd absolute
onverschillig immaterial, indifferent
onverstandig foolish
onvervaard fearless
onvervalst genuine, authentic
onverwachts unexpectedly
onwaardeerbaar priceless
onweerstaanbaar irresistible
onzeker indecisive
ook weer then, therefore, so
oomzegger nephew
Oostermeer Eastermar, Oostermeer
Oostermoersevaart Hunze, Oostermoersevaart
oosters eastern, Oriental
Oostindische kers nasturtium
op de achtersteven abaft
op de een of andere manier somehow
op een keer once, sometimes
op een kier staand ajar
op verhaal komen convalesce, recuperate
op welke manier? how?
opbergen stow
opener tin-opener
opera opera
operatekst booklet
operateur projectionist
operatie operation
opleveren produce
opmerkelijk noteworthy, remarkable
opofferen sacrifice
opper haystack
opper- chief-, arch
oppermachtig sovereign, sovereign
opperste superior
oppervlak surface
oppervlakkig superficial, shallow, shallowly
oppervlakte surface, area
oproerig insubordinate, rebellious
oproerling rebel, mutineer
opschepper Gascon
opvorderen requisition
opwerken embellish
opzichter steward, superintendant, checker, controller
opziener taskmaster
ordner folder
ordonnansofficier aide-de-camp, adjutant
organiseren organize
orgeldraaier organ-grinder
oriënteren orient
orkestreren orchestrate, score
oscilleren oscillate
ouder father, elder, parent, older, mother
ouderdom age
Oudere Steentijd Palaeolithic, Paleolithic
ouderloos orphan
ouderpaar parents
ouders parents
ouderwets ancient, old-fashioned, antique
ouverture overture
over across, away
over- over
over elkaar slaan cross
overal everywhere
overblijfsel rest
overbodig superfluous, overflowing
overbrengen transport
overdoen vend, sell
overdrager endorser
overdrijven exaggerate
overeenkomend analogous
overeenkomst resemblance, similarity
overeenstemmen agree
overeenstemmend conforming
overeenstemming agreement, settlement, chord, accord
overeind directly
overeind gaan staan bristle
overerfelijkheid heredity
overgaan sound
overgang gangway, passageway
overgankelijk transitive
overgelukkig overjoyed
overgeven vomit
overgordijn curtain
overgrootmoeder great-grandmother
overgrootouder great-grandparent
overgrootvader great-grandfather
overhalen distil
overhandigen hand
overheen across
overheerlijk delicious
overheid government
overhellen stoop
overhemd shirt
overig remaining, additional
overige remainder
overigens moreover, besides
overjas overcoat, coat
overkapping roof
overkomen seem
overlappen overlay
overlevering tradition
overlijden die, death
overloop passage, corridor
overmeesteren overpower
overnachtingsplaats stadium
overreding persuasion
overschakelen commute
overschatten overestimate
overschoen overshoe, galosh
overschot balance
overseinen telegraph
overspel adultery
overstelpen overwhelm
overtollig overflowing, superfluous
overtreffen exceed, surpass
overtroeven surpass
overtuigen convince, persuade
overtuiging conviction, belief
overvloed abundance
overwaarderen overestimate
overweg level-crossing
overwegen consider
overwegend mostly
overweldigen usurp
overweldigend superb, grand, grandiose, magnificent
overwinning victory
overzetboot ferry
overzetten translate
overzetting translation
overzicht resumé, summary
paalwerk palisade
padvinder scout, boyscout
panter panther, leopard
pantser armour, armor
pantserkreeft lobster
papaver poppy
paperback leaflet, paperback, pamphlet
papier paper
papiermand paper-basket
paraderen parade, display
parameter parameter
parfumeren perfume
parkeerplaats lay-by
parkeerterrein lay-by
parkeren park
parterre ground-floor, parterre
particulier private
passagier passenger
pater father
patrouilleren patrol
pauzeren pause
peer pear, bulb
peetvader godfather
pensioentrekker retiree, pensioner
peper chilli
peperboompje daphne
peperen pepper
pepermunt mint
per a, in, into, inside, within, through, per
per saldo ultimately, finally
perceel lot
percent percent, percentage
pereboom pear-tree
perfect perfect
perfectie perfection
perikel peril, adventure
periode period
periodiek revue
periscoop periscope
perk lawn, bed, frontier, boundary
perkament parchment
Perm Perm
permanent continuously, continually, constantly
perron quay, wharf
pers press
persen oppress, squeeze
Persephone Persephone
Perseus Perseus
personage person
personeel personnel
personeelslid employee
personen persons
persoon chap, person, guy
persoonlijk personal
perspectief perspective
Peru Peru
Peruaans Peruvian
Peruviaans Peruvian
pervers perverse
Perzië Persia, Iran
perzik peach
Perzisch Persian
peter godfather
peterselie parsley
pienter astute
pieper potato
pier earthworm
pierement hurdy-gurdy
Pietermaritzburg Pietermaritzburg
Pinksteren Pentecost, Whitsunday
Pinksterfeest Whitsunday, Pentecost
plaatsvervangend deputy
plakkerig sticky
plasser peter, willy
plassertje peter, willy
plattelander peasant, countryman
pleitbezorger advocate, lawyer
plezier pleasure
plezierboot canoe
plezierig pleasurable
ploert crook, rogue, scoundrel
plunderen plunder, rob
plusquamperfectum pluperfect
poederen powder
Poerimfeest Purim
poker poker
Pommeren Pomerania
pontveer ferry
Poppingawier Poppingawier, Poppenwier
populier poplar
pornografisch materiaal pornography
portier door, porter
posterijen mail
postpapier writing-paper
potsierlijk grotesque
pottenbakker potter
preferentie privilege
prefereren prefer
prejudiciëren anticipate
premier premier
première première
presenteerblad tray
presenteren introduce
presideren preside
probeersel trial
procederen litigate
proces-verbaal minutes, protocol
proclameren proclaim
profaneren defile, profane
programmeren programme, program
projecteren project
proletariër proletarian
promoveren promote
propageren publicize
propeller propeller, helix
propperig tiny
prostitueren prostitute
provianderen provide
psychiater psychiatrist
puber adolescent
puberteit puberty
pulseren throb, pulsate
purperen purple
Quaker- Quaker
raadgever counsellor
raderwerk radar
raffinaderij refinery
raffineren refine
rangeren manœuvre, maneuver, manoeuvre
ratelpopulier aspen
Rauwerd Rauwerd, Raerd
razernij rabies
reageren react, respond
rebelleren revolt
recenseren review
rechercheur detective
rechter- righthand, right
recipiëren entertain
recommanderen recommend
recruteren recruit
rederijkerskunst oratory, rhetoric
redevoering speech
redigeren edit
reduceren reduce
referentie reference
reflecteren reflect
reformeren reform
regeren govern
regering government
reglementeren regulate
reguleren regulate
reiger heron
reiziger traveller, traveler
rekwireren requisition
renoveren renew
rentmeesterschap stewardship
repareren repair
repertoire repertoire
reproduceren return, reproduce, render
reserveren retain, detain, reserve
reservoir tank
resideren live, dwell
resorberen sip
respecteren respect
restitueren repay
resumeren summarize
retoucheren retouch
revérence obeisance
revolver revolver
richtsnoer guide-book
ridder knight, cavalier
rijgveter shoe-lace
rinoceros rhino, rhinoceros
rivier river
Rivièra Riviera
rivierkreeft crayfish
roer handlebars, helm, rudder, gun, rifle
Roer Ruhr
roeren froth, whirl, whip
roerend touching, mobile, moving
roerigheid riot, tumult
roerloos motionless
rolklaver lotus
romanschrijver novelist
roodkoperen copper
rooster schedule, time-table, grill, grid
roosteren roast, toast
roteren pivot
Rotterdam Rotterdam
rover robber
royeren discharge, fire, dismiss, sack
rubberen rubber
ruiker bouquet
ruimtevaarder spaceman, astronaut
ruïneren ruin
ruiterij cavalry
rumoer noise, ado, din
rumoerig noisy
sakkerloot darn
saletjonker dandy, fop, dude
samenwerken co-operate, cooperate
samenzweren conspire
samoerai samurai
sanctioneren sanction
scanderen scan
schakering shade, nuance, tint
schamperheid contempt
scharnier hinge
scheerkwast shaving-brush
scheermes razor
scheermesje razor-blade
scheerriem strop
scheidsrechter umpire, arbiter, arbitrator, referee
schemer twilight, dusk
schemerdonker twilight, dusk
schemerig dim
schepper author
scheren skim, shear, clip
scherm curtain, screen
scherp acute, precise
scherpen sharpen
scherpzinnig astute
schertsen jest
schier nearly, almost
schiereiland peninsula
schilder painter
schilderachtig picturesque
schilderen paint
schilderij painting
schilderijlijst picture-frame
schildering painting, description
schitteren flare, shine
schoenmaker shoemaker
schoensmeer polish, wax
schokbreker shock-absorber
schooier beggar
schouder shoulder
schouderbedekking epaulet
schouderblad shoulderblade
schrander astute
schrijfpapier writing-paper
schrijver author, writer
schroevedraaier screwdriver
schuieren brush
sectie verrichten dissect
sedert from, since
selderie celery
selderij celery
september September
sereen untroubled, serene
serenade serenade
sergeant sergeant
serie series
serieus earnest
sering lilac
sermoen sermon
serum serum
serveerster waitress
server server
serveren serve
servet napkin
Servië Serbia
Servisch Serb
sfeer ethos, atmosphere, sphere
sheriff sheriff
sherry sherry
Siberië Siberia
Siberisch Siberian
sieraad adornment
sierlijk graceful
sierlijkheid gracefulness, grace
simplificeren simplify
simuleren feign
situeren locate
slaapkamer bedroom, sleeping-accomodation, sleeping-place
slachterij abattoir, slaughterhouse
slachtoffer victim
slagader artery
slaperig drowsy, sleepy
slechte spijsvertering indigestion, dyspepsia
slijmerig mucous
slinger garland, wreath
slingeren meander, brandish, oscillate, sway, fling
slingerkrans garland, wreath
slotenmaker locksmith
Sloveniër Slovene
sluieren veil
sluimeren slumber, nap
smeer tallow, suet
smeersel ointment
smeren smear, anoint
smerig soiled, dirty, foul, unclean, filthy
snater bill, beak
snipperdag holiday
snippermand paper-basket
snoer rope, necklace, line
snotterig mucous
snuiter chap, guy
sober temperate, abstemious
soeverein sovereign
soldeer solder
soldeersel solder
somber somber, desolate, gloomy, dark
Spaanse peper chilli
spanderen dedicate, spend, devote
spatscherm mudguard
specificeren specify
speelterrein playground
speler actor
spelleider stage-manager
spenderen spend, devote, dedicate
sperdam dam
sperma sperm
speurwerk exploration, research, search, quest
spier muscle
spier- muscular
spijkeren nail
spijsvertering digestion
splinter splinter
spoorwegovergang level-crossing
spraakleer grammar
springscherm parachute
sputteren growl, grumble
staatsburger citizen
stagneren stagnate
stamper pestle
stamvader forefather
starter starter
steiger pier, landing-stage
stekker stopper
steler thief
ster star
sterfelijk mortal
sterfgeval death
steriel sterile
steriliseren sterilize
sterk intense, strong, intensive
sterk werkend drastic
sterken fortify
sterker worden freshen
sterkte strength, quantity, fortification
sterrenkijker telescope
sterrenkunde astronomy
sterrenkundige astronomer
sterrenwichelaar astrologer
sterretje asterisk
sterven die
steunbeer abutment
sticker sticker
stiefmoeder stepmother, step-mother
stiefvader step-father, stepfather
stier bull
Stiermarken Styria
stookmateriaal fuel
storing veroorzaken perturb, disquiet
stotteren stutter, stammer
stouwer stevedore
straatschender vandal
straatschuimer ruffian, apache, hood
strakker aantrekken tighten
strijd voeren fight
struikrover bandit
stuiver penny
subsidiëren subsidize
subversief subversive
suiker sugar
suikerpalm sugar-palm
suikerpot sugar-bowl, sugarbowl
suikerriet sugar-cane
suikerziekte diabetes
superieur superior
supermarkt supermarket
supervisor controller, checker
Surinamer Surinamer
symboliseren symbolize
taalgeleerde linguist
tabernakel tabernacle
taboeret stool
tafereel description, scene
tamboer drummer
tandenstoker toothpick
Tanger Tangier
taxeren estimate, appraise
te werk gaan proceed
tegenover opposite
tegenstander adversary, opponent
tegenstander van slavernij abolitionist
tegenweer resistance
tegenwerken oppose
Teheran Teheran
tekenpapier drawing-paper
telefoneren telephone
telegraferen telegraph
temperament temperament
temperatuur temperature
temperen temper, blend, mingle, shuffle, harden, mix
ten eerste firstly
tenger slim
ter aarde bestellen inter, entomb
ter dood brengen execute
ter wereld brengen labour
teren tar
tering tuberculosis, consumption
term term
termiet termite
terminal terminal
terminologie terminology
terras terrace
terrein terrain, grounds
terreur terror
territoir territory
territoriaal territorial
terrorisme terrorism
terrorist terrorist
tersluiks stealthily
terug- re
terugbetalen repay
terugdoen reward, reciprocate
terugdringen repulse
teruggeven return
terughoudendheid abstention
terugkaatsen reflect
terugtrekken withdraw
terugvallen lapse
terwijl while, during, for, whilst
Terzool Terzool, Tersoal
theater theatre
theater- theatrical
therapie therapy
thermiet termite
thermometer thermometer
thermosfles thermos
thermostaat thermostat
Tiber Tiber
Tiberius Tiberius
tieren prosper
tijdperk era, epoch
tijger tiger
timmerman carpenter
tiranniseren tyrannize
titelhouder champion
tituleren title
Tjonger Kuinder, Tjonger
toebereiden prepare
toehoorder listener
toehoorders audience
toer voyage, outing, trip, journey, excursion
toereiken suffice
toereikend zijn suffice
toerisme tourism
toerist tourist
toernooi tournament
toerusten equip
toeschouwer spectator
toeter hooter
toeteren trumpet
toevertrouwen confide
toiletpapier toilet-paper
tonder tinder, punk
tonderzwam punk, tinder
toneelkijker binoculars
toneelspeelster actress
toondichter composer
toonladder key, gamut
torpederen torpedo
tot inkeer komen repent
totaliter entirely, completely
toverachtig magical
toverheks witch
toverij enchantment, witchcraft, wizardry, sorcery
toverkunst magic
transfer remittance
translateren translate
transpireren sweat
transporteren transport
trechter funnel
trekker tractor
Trier Treves
trillers maken trill
triomferen triumph
trommelslager drummer
trotseren defy, challenge
tuberculose tuberculosis, consumption
tuinier gardener
tuinieren gardening
Tunesiër Tunisian
tussenwerpsel interjection
twee keer twice
tweewieler bike, bicycle
übermensch superman
uier udder
uit het hoofd leren memorize
uiteraard naturally
uiterlijk outer, out, external
uiterst enormously, extreme
uiterste deel end
uiterste wil testament, will
uitgeverij publisher
uitverkocht exhausted
uitverkoren favourite, favorite
uitvinder inventor
uitvoeren introduce, equip, export, play
uitvoering version
uitzonderen except
uitzondering exception
uitzonderlijk exceptional
universeel universal
universiteit university
universum universe
usurperen usurp
uurwerk clock
vaccineren vaccinate
vader father
vaderland fatherland
vaderlander patriot
vaderlands national
vaderlandsliefde patriotism
vaderlandslievend patriotic
vakterm term
vakvereniging corporation, trade-union, syndicate, labour-union
valscherm parachute
van buiten leren memorize
vanhier hence
variëren vary
veder feather
veer feather
veertien fourteen
veertien dagen fortnight
veertig forty
veger broom
vegeteren vegetate
veilingmeester auctioneer
veinzer hypocrite
veldprediker padre, chaplain
veldwachter patrolman, gendarme
vendumeester auctioneer
venerisch venereal
venster window
vensterkozijn window-frame
vensterruit pane
ver incidental, remote, side, distant, far, remotely
veraanschouwelijken illustrate
verachtelijk abject
verachtelijkheid abjection
verachten despise
verachting contempt
verafgoden adore
verafschuwen loathe, abominate, abhor
veranda veranda
veranderen turn, alter, change
verandering about-face
veranderlijk variable
verantwoordelijk responsible
verantwoordelijkheid responsibility
verassen incinerate, cremate
verassing cremation
verband bandage, understanding, relation
verbannen exile
verbasteren degenerate, bribe
verbazen amaze
verbazingwekkend amazing, astonishing
verbeelden represent, depict
verbeelding presumption, fiction, imagination, assumingness
verbeeldingskracht fantasy
verbergen conceal
verbeteren improve
verbetering progress
verbeurd forfeit
verbeuren lose
verbieden prohibit, forbid
verbinden combine, connect
verbinding combination, connection
verbintenis contract
verbittering bitterness
verbleekt sallow, pale
verblijd glad
verblinden dazzle
verbluffend phenomenal
verbond testament, will, league
verborgen hidden
verbranden incinerate
verbranding combustion
verbreiden spread
verbrijzelen shatter, smash
verbruiken consume
verbruiker consumer
verbruiksbelasting excise-duty, excise
verbuigen contort
verdagen postpone, procrastinate
verdedigen defend
verdediger lawyer, advocate
verdediging defence, defense
verdek deck
verdekt hidden
verdeler distributor
verdelgen exterminate
verdeling distribution
verdenken suspect
verder additional, furthermore, moreover, remaining
verderop beyond
verdicht fictional, fictitious
verdichtsel fiction
verdienen win, deserve, merit, earn
verdienste profit
verdieping story, storey, floor
verdikken thicken
verdoen waste
verdomd damn
verdomme damn
verdonkeremanen pilfer
verdoofd numbed
verdorren wither
verdorven perverse
verdoving anesthesia, anaesthesia
verdraaien contort
verdrag treaty
verdriet chagrin, disappointment, annoyance, grief
verdriet doen afflict, grieve
verdrietig sadly
verdrijven expel
verdringen repulse, suppress
verdrinken drown
verdunnen rarefy, attenuate
verduwen digest
verdwijnen disappear
verdwijning disappearance
veredelen improve
vereenvoudigen simplify
vereenzelvigen identify
vereerster admirer, adorer, worshipper
vereisen demand, postulate
verenigd united
Verenigde Staten van Amerika USA
verenigingsorgaan bulletin
vereren honor, honour
verergeren heighten
verering cult
verf dye
verfijnen refine
verflensen wither
verfomfaaien crease, dishevel
verfraaien embellish
verfrissend refreshing
vergaan rot, putrefy, drown
vergaarbak tank
vergaderen congregate, meet, assemble
vergadering meeting
vergallen poison
vergasser carburettor
vergeefs vain, futile
vergeet-mij-niet forget-me-not
vergeetachtig forgetful
vergelden reward, reciprocate
vergelding compensation
vergelijken compare
vergelijkenderwijs comparatively
vergelijking comparison
vergemakkelijken facilitate
vergenoegd satisfied, contented, pleased
vergeten forget
vergeven poison, pardon, forgive
vergevorderd old, late, tardy
vergezellen accompany
vergiet colander, strainer
vergiftig poisonous
vergiftigen poison
vergissing mistake, error
verglazen glaze
vergoeden compensate
vergroten enlarge, augment
vergroting enlargement
vergulden gild
vergunning licence
verhaal history, tale, narrative
verhaasten accelerate
verhalen relate
verhandelen vend, sell
verhandeling treatise, treaty
verheerlijken praise, glorify, laud, commend
verheffen increase
verhelen conceal
verhelpen repair
verheugd glad
verheven high, lofty, tall
verhevenheid majesty
verhinderen prevent, inhibit
verhoeden inhibit, prevent
verhouding rate, proportion
verjaardag birthday, anniversary
verjagen deter, expel, scare, discourage
verjaging deterrence
verjaring birthday
verkeerd mistaken, wrong, erroneous, incorrect
verkeerd begrijpen misunderstand
verkeersweg highway
verkenner scout, boyscout
verkeren be
verkiezen wish, desire
verkiezing choice, election
verklaring proclamation, declaration
verklungelen waste
verkondiger advertiser
verkondiging announcement, notification
verkoop sale
verkoper salesman
verkorten curtail
verkorting abridgement, abridgment
verkrijgbaar obtainable
verkrijgen acquire, attain, get, obtain
verlagen decrease, lower, degrade
verlakken lacquer, varnish
verlamd paralysed
verlammen paralyse
verlamming paralysis
verlangen yearn, want
verlangend longing
verlaten alone
verleden previous, former, last, prior, past
verleden tijd past
verleiden seduce, entice
verleiding temptation
verleren forget
verlevendigen animate
verlichten illuminate, facilitate, enlighten
verlof furlough
verlokken seduce, entice
verloofd engaged
verloofde bride, fiancé, fiancée
verloren lost
verloren gaan drown
verloskundige midwife
Verlosser Saviour, Redeemer
verloten allot
verloting raffle, lottery
verluchting illustration
vermaak amusement, fun, pleasure
vermaan exhortation
vermakelijk funny, amusing, entertaining
vermalen pulverize
vermanen admonish, scold
vermeerderen enhance
vermelden mention
vermengen blend, mix, mingle, shuffle
vermenigvuldigen multiply
verminderbaar abatable
verminderen diminish, lessen
verminkt crippled, infirm
vermoeden conjecture, suppose, surmise
vermoeid tired
vermoeiend tiresome
vermogen capital
vermogend well-off, wealthy, rich
vermoorden murder
vermorzelen smash, shatter
vernederen abase
vernedering abasement
vernemen hear
vernielen quash, destroy
vernietigen quash, destroy
vernietiging destruction
vernieuwen renew
veronachtzamen neglect
veronderstellen hypothesize
verontschuldigen excuse
verontschuldiging apology
verontwaardigd indignant
verontwaardigen annoy
verootmoedigen abase
verootmoediging abasement
verordenen decree
verouderd archaic
veroveren conquer
verpakken pack, package
verpestend catching, contagious, infectious
verplegen attend, nurse
verpletteren overwhelm
verplichten compel
verplichting obligation, duty
verraad treachery, betrayal
verraderlijk treacherous
verrassen surprise
verrassend surprising
verrekijker telescope, binocular
verrekken dislocate
verroesten rust
verrot rotten
verrotten rot, putrefy
verrukken delight
verrukt delighted
vers recent, fresh, poem
verschaffen procure
verschansing fortification
verscheidene several
verschijnen appearance
verschijning appearance
verschijnsel phenomenon, symptom
verschil difference
verschillen differ
verschillend diverse, varied, various, different
verschrikking abomination, abhorrence, horror, atrocity
verschuiving shift
versie version
versieren adorn, decorate, ornament
verslappen relax
versleten worn
versleutelen encipher
versmaat metre, meter
versnellend accelerative
versneller accelerator
versnelling acceleration
versnellingsbak gear-box, gear-case
versomberen darken
verspild wasted, spoiled
verspreiden rarefy, spread
verspreiding publicity, propaganda
verspuiten gush, spurt
verstaan hear
verstand mind, intellect
verstandelijk intellectual
verstandig prudent, sensible, wise
versteend petrified
verstening fossil
versterving abnegation
verstoffelijken materialize, materialise
verstoppertje hide-and-seek
verstopping constipation
verstopt constipated
verstrekken procure
verstrikken implicate, entangle
verstrooid distracted, absent, absent-minded, abstracted
verstrooien distract, divert
verstrooiing distraction
verstuiken dislocate
vertalen translate
vertegenwoordiger agent
vertellen relate
vertelling narrative, tale
vertelsel narrative, tale
verteren digest
verterend ablaze, ardent
vertering expenses
verticaal vertical
vertogen maintain
vertolking interpretation
vertonen demonstrate
vertoning demonstration
vertoon pomp, splender
vertoonbaar apparent
vertraging delay, retardation
vertrek chamber, departure
vertrekken quarters
vertroetelen pamper, pet, coddle
vertroosten console
vertroosting consolation
vertrouwd well-known, reliable, trustworthy
vertrouwelijk confidential
vertrouwen confide, trust, faith, confidence
vertwijfelen despair
vervagen blur, fade
verval decay
vervalsen falsify
vervalsing counterfeit
vervanging replacement, substitution
vervatten formulate
verveelvoudigen duplicate
vervelend boring, weary
verven colour, paint, color
verver painter
ververwijderd distant, far, remote
vervlogen lost
vervoegen conjugate
vervoering ecstasy
vervolg continuation
vervolgen persecute
vervolgens thereafter
vervolging pursuit, persecution
vervolgverhaal serial
vervormen transform
vervreemding sale
verwaarlozing slighting
verwachten foresee
verwachting prognosis
verwant related, relative
verwantschap affinity, relationship
verwardheid confusion
verwarmen stoke
verwarming heating, heater
verwarren entangle, implicate
verwarrend confusing
verwarring confusion
verwekken beget, generate
verweren defend
verwerpen disapprove, rebuke, reject
verwerping censure, disapproval, rejection, disapprobation
verwijderd away, far, remote, distant
verwijzing reference
verwikkeling tangle
verwoed furious
verwoesten quash, destroy
verwonderen amaze
verwonderend wonderful
verwonding injury
verzadigen saturate
verzaken overlook
verzamelwerk compilation
verzekeren certify, assert, assure, state, insure
verzekering insurance
verzenden ship, dispatch
verzendend ardent, ablaze
verzender sender
verzetting about-face
verzoeken request
verzoeker applicant
verzorgen attend, nurse
verzwakken attenuate
veter shoe-lace
veteraan veteran
vibreren vibrate
videorecorder video-recorder
vier four
vierde fourth
vierde naamval accusative
vieren celebrate
viering celebration
vierkant square
vierkante decameter are
vigerend valid
vijver pond
vijzelstamper pestle
vinger finger
vingerhoed thimble
vingerhoedje thimble
visser fisherman
visverkoper fisherman
vizier gunsight, sight
Vlaanderen Flanders
vleermuis bat
vleierij flattery
vlerk wing
vliegenier aviator
vlieger dragon, aviator
vliegeskader air-squadron
vliegtuigkaper skyjacker
vlinder butterfly
vloeipapier blotter, blotting-paper
vloerkleed carpet
vloerzeil linoleum
voddenraper ragpicker
voeder nourishment
voeren wear, transport, carry
voering lining
voertuig vehicle
voetganger pedestrian
vogelwereld birds
volksoverlevering legend
volksvertegenwoordiging parliament
voorbereiding preparation
voorbereidsel preparation
voorbericht foreword
voorbijganger passer-by
voorletter initial
voorover foreward
voorspeler forward
voorspeller prophet
voorvader forefather, great-grandfather
voorvechter apostle, champion
voorwerp thing
voorzegger prophet
voorzitter president, chairman
vorderen requisition
voucher coupon
vriezer freezer
vrijster lover
vrijwilliger volunteer
vroeger ex
vuurmaker lighter
vuurspuwende berg volcano
vuurwater brandy
vuurwerk fireworks
waarderen appraise, estimate, appreciate
wachtkamer waiting-room
waker watchman
wakker awake
wakker maken arouse, awaken, wake
wandschildering wall-painting
wanneer if, when
wanneer? when?
warmtemeter thermometer
wasserij laundry
water water
water- water-, aquatic
waterbuffel water-buffalo
watercloset water-closet
waterdruppel drop
waterhoen moorhen
waterjuffer dragonfly
waterkering embankment, dike
waterketel cauldron
Waterman Aquarius
watermeloen water-melon
waternimf naiad
waterpas horizontal
waterplas pond, lake
waterschuwheid hydrophobia
waterstofbom H-bomb
waterval waterfall
waterverfschilderij water-colour
WC-papier toilet-paper
weder weather
wederkerig mutual, reciprocal
wederzijds reciprocal, mutual
wedijver competition, rivalry
wedijveren rival, compete
weelderig luxurious, deluxe
weer defense, weather, defence
weer- re
weergalmen echo
weergave reproduction
weergeven reproduce, render
weerglans reflection
weerkunde meteorology
weerleggen refute
weersomstandigheden weather
weetgierig inquisitive
weetgierigheid curiosity
wegblijver absentee
wegwijzer signpost
weigering refusal
welgemanierd polite, courteous, well-mannered
wereld world
wereldbol worldglobe
werelddeel continent, mainland
wereldoorlog worldwar
wereldreiziger globe-trotter
wereldruim room, space
wereldstad city
wereldwijd worldwide
wereldzee ocean
weren repulse
werk job
werkelijk real, actual, genuinely, truly, really, factual
werkeloos unemployed
werkeloosheid unemployment
werken works, vary, ferment
werker operative, laborer, labourer, workman, worker
werkgever employer
werkje drawing, design
werkkracht workman, laborer, operative, labourer
werkloos unemployed
werkloosheid unemployment
werkman labourer, workman, operative, laborer
werknemer employee
werkplaats workplace, workshop
werktuig tool, instrument, means
werktuigkunde mechanics
werktuigkundige mechanic
werktuiglijk automatic, mechanical
werkwijze procedure
werkwoord verb
werkzaam active
werpen throw
wervel vertebra
wervelen swirl
wervelkolom spine
wervelstorm cyclone
Westerling Westener
Westers western
wetenschapper scientist
wethouder alderman
wevervogel weaver-bird
Wezer Weser
wier seaweed, alga
wier? whose?
wierook incense
wijnberg vine
wijsbegeerte philosophy
wijsgeer philosopher
wijzerplaat dial
wildernis desert
wingerd grapevine
winkelier shopkeeper
winter winter
winterkoninkje wren
wintermaand December
witte mier termite
woekerrente usury
woekerwinst usury
wonder prodigy, miracle
wonderbaar wonderful, miraculous
woonkamer living-room, sitting-room
xeres sherry
xerografisch xerographic
zangeres singer
zangerig tuneful
zedenleer ethic, ethics, morals
zedenmeester moralist
zeer pain, painful
zeer doen ache, hurt
zeer oud antediluvian
zeerob seal
zeerover pirate
zeeschuimer pirate
zeewier seaweed, alga
zefier zephyr
zegevieren triumph
zeker certainly, certain, surely, undoubtedly, sure
zekerheid safety
zelfverzekerd confident, self-assured
zelfwerkend automatic
zever nonsense, saliva
zeveren salivate
zich abstineren abstain
zich bekommeren worry, care
zich herinneren recall, recollect, remember
zich onderscheidend distinctive
zich overgeven capitulate, surrender
zich verbazen marvel, wonder
zich verbeelden imagine, fancy
zich vermetelen dare
zich verontschuldigen apologize
zich verpozen relax
zich verwonderen marvel, wonder
zichzelf respecterend dignified
zichzelf verloochenen abnegate
ziehier behold
zielsverwant sympathetic
zigeuner Gypsy, gypsy
zilveren silver
zilverkleurig silver-coloured
zilverpopulier abele
zilverspar fir
zinsleer syntax
zitkamer sitting-room, living-room
zittingsperiode session
zoeker sight, gunsight
zoemer buzzer
zoetwaterkreeft crayfish
zolderkamer garret, attic
zolderschuit barge
zomer summer
zomerhuis summer-house, summerhouse
zomerhuisje summer-house, summerhouse
zomermaand June
zonder vrienden friendless
zonderling unordinary
zonsondergang sunset
zoogdier mammal
zuiger piston
zuilengalerij portico
zuster sibling, sister
zwanger pregnant
zwanger raken conceive
zweer ulcer, sore
zweetkamer sauna
zwerfster planet
zwervend nomadic
zwerver vagabond
zwieren sway
Zwitserland Switzerland
Zwitsers Swiss
other dutch words that include "uitzien" : english :
goeduitziend good-looking
uitzien naar seek
Dutch as an Influencer
The English language has much to thank Dutch for. Dutch settlers came to the American colonies during the 17th century and added a few words to the vocabulary. Words like Santa Claus, waffle, blink, cookie, bazooka, gin, and iceberg wouldn’t exist without it.
Learning Dutch is Easier for English Speakers
Given the influence Dutch has had on English, it makes sense that Dutch is easier for speakers to learn. This is in part because Dutch, German, and English have similar roots. It’s between English and German. It only has two definite articles, “de” and “het” to English’s one “the” and German’s “der”, “die”, “das”. But Dutch words are more difficult to pronounce. The way words are pronounced indicates to a native speaker whether they’re talking to a second-language speaker.
Dutch is a Melting Pot of Languages
Just as English owes a lot to Dutch for contributing to its vocabulary, Dutch owes the same to other languages. It picked up words like jus d’orange (orange juice) and pantalon from French, mazzel (lucky) and tof (cool) from Hebrew and others. Dutch also incorporates texting and social media slang from English as well as street slang from places like Morocco, the Antilles, and Suriname.