The Swedish term "göra till gel" matches the English term "jellify"

other swedish words that include "göra" : english :
göra bekant med acquaint
verka, dåd, agera, handla, agera, akt, göra act
gottgöra amends
angoragarn angora wool
förinta, tillintetgöra annihilate
gottgöra astone
skenvälgörare barmecide
välgörare benefactor
välgörarinna benefactress
välgörande, välgörenhet beneficial
grund, framkalla, göra, anstifta, upphov, orsak cause
klarna, göra klar clarify
rensa, snygg, putsa, rengöra clean
rengörande cleaning
rensa, rengöra cleanse
gå i närkamp, avgöra clinch
fullgörande completing
avgörande, slutlig conclusive
överse med, förlåta, gottgöra condone
bilda, utgöra constitute
rådgöra med consult with
krympling, omintetgöra cripple
kritisk, avgörande crucial
göra döv deafen
besluta, avdöma, avgöra decide
avgörande deciding
avgörande decisive
göra invändningar demur
lösgöra, avskilja detach
bestämma, avgöra, avgöra determine
avgöra determining
göra besviken, svika disappoint
omintetgöra disconcert
göra skillnad discriminate
lösgöra, reda ut disentangle
göra arvslös disinherit
göra, duga, uträtta do
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
slavgöra, slit drudgery
göra mållös dumbfound
förklara, belysa, klargöra elucidate
frigöra, emanicipera emancipate
möjliggöra enable
möjliggörande enabling
göra kär endear
göra fruktbar, berika enrich
lösgöra, befria extricate
göra en räd, foder, plundra forage
frigörande freeing
svika, gäcka, omintetgöra frustrate
redogöra för give an account of
göra kornig granulate
grovgöra heavy work
göra orörlig immobilize
odödliggöra immortalize
göra oförmögen incapacitate
gottgörelse, gottgöra indemnity
göra snitt i kanten indent
bryta, göra intrång, kränka infringe
tänka göra intend to do
göra flytande liquefy
göra högre louden
göra utfall, utfall lunge
åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra make
göra en resa make a journey
klargöra make clear
kungöra make known
göra sin röst hörd make one's voice heard
angöra hamn make port
nödvändiggöra necessitate
knåpgöra niggling
göra en tjänst, förplikta oblige
göra visit pay a visit
göra mottaglig predispose
kungöra, förkunna, utfärda promulgate
göra räder mot, räd raid
göra uppror, rebell rebel
göra en gentjänst reciprocate
göra om redo
gottgörelse, gottgöra redress
göra om revamp
göra grov roughen
göra lantlig ruralize
bedröva, göra ledsen sadden
rengöra scavenge
befria, lösgöra, lösgiva set free
gran, göra fin, prydlig spruce
göra matt tarnish
göra undanflykter tergiversate
omintetgöra thwart
att göra todo
genomdriva, uppgöra transact
göra till offer victimize
åskådliggöra visualize
vill göra want to do
göra vit whiten
other swedish words that include "till" : english :
litet till a little more
till sängs abed
gränsa intill abut
biträda, tillträda accede
tillmötesgå accede to
tillgång access
tillgänglig, åtkomlig accessible
tillskott, tillträde accession
tillfällig accidental
dubba till riddare accolade
medgörlig, anpassning, tillmötesgående accommodating
tillhörande accompanying
tilltala accost
tillräknelig, ansvarig, förklarlig accountable
anhopning, tillväxt accretion
växa till, tillfalla accrue
vinna, tillägna sig, införskaffa acquire
tillförordnad, spelsätt, spel acting
anpassa till adapt to
bifoga, summera, tillägga, tillfoga, lägga till add
tillsätta add on
tillägg addendum
tillägg additions
tillsats additive
tilläggsprogram addon
tilltala, adress, utanskrift, rikta, adressera address
lägger till adds
tillräcklighet adequacy
tillräckligt adequate
ansluten till adhered
angränsande, intilliggande adjacent
stöta till, bifoga adjoin
tilldöma, tillerkänna adjudge
tilldömande adjudication
tillsats, komplement adjunct
anpassa till adjust to
tillåtlig admissible
antagning, tillträde, medgivande admission
tillträde admissions
erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma admit
inträde, tillträde admittance
tillrättavisa, varning admonish
tillbedjan adoration
dyrka, tillbedja, avguda adore
tillgänglighet affability
tillgjordhet affectation
påverkad, gripen, tillgjord, konstlad affected
åkomma, tillgivenhet, kärlek affection
tillgiven, kärleksfull affectionate
tillgivet affectionately
tillfoga, fästa affix
vindstilla airless
fästa, tillägga allfix
tilldela allocate
tilldelat allocated
tilldelar allocates
tilldelning allocation
tilldelningen allocations
fördela, tilldela allot
låta, tillåta allow
tillåtna allowable
tillstånd, underhåll allowance
tillåten allowed
tillåter allowing
tillåter allows
utmed, tillsammans, längs along
likaså, tillika, med, också, även also
tillsammans, alltsammans, inalles altogether
amerikatillverkade american-made
belöpa sig till, uppgå till amount to
upphöjande till lag anactment
stillande, analgetikum analgesic
tillägg anexation
tillbyggnad annex
förinta, tillintetgöra annihilate
tillintetgörelse annihilation
tillkännage, anmäla, förkunna announce
anmälan, tillkännagivande announcement
tillkännager announces
smärtstillande medel anodyne
lägga till append
tillbehör, bihang appendage
tillhöra appertain
ställa till trassel apple-cart
tillämplighet appliance
tillämplighet appliances
tillämplig applicable
tillämpning, applikation application
tillämpa apply
tillsätta, utnämna, bestämma appoint
tillfartsvägarna approaches
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
vapenstillestånd armastice
vapenvila, stillestånd armistice
anlända till arrive in
artilleri artillery
till skänks as a present
såvitt, ända till as far as
tillika as well
tillskriva ascribe
tillgång asset
tillgångar assets
anslå, tilldela assign
tilldelade assigned
tilldelande assigning
tilldelningen assignments
försäkran, försäkring, tillförsikt assurance
på, hos, i, till, vid, vid at
till hands at hand
för närvarande, för tillfället at present
fäst, tillgiven attached
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
intagande, attraktiv, tilldragande attractive
tjäna till avail
tillgänglighet availability
anträffbar, tillgänglig available
karm, tillbaka, rygga, rygg, åter back
fram-och-tillbaka back-and-forth
baklänges, bakåt, tillbaka backwards
tillbakasvallande våg backwash
tillgodohavande, balans, våg, balans, jämvikt balance
kasta fram och tillbaka bandy
tillbommad barred
hålla tillbaka bate
höra till god ton be good form
vinka till sig beckon
bakefter, bakom, baktill, efter behind
tillsvidare beings
tillhöra belong
tillhöra belong to
tillhörde belonged
tillhörighet belonging
tillhörigheter belongings
tillhör belongs
blad till kniv blade to a knife
rygga tillbaka blench
gränsa till border on
spänna, dra till brace
av, vid, bredvid, till, genom by
utantill by heart
till yrket by profession
sjöledes, till sjöss by sea
stilla calm
stillhet calmness
fånga, uppbringa, tillfångata, kap, erövra capture
tillfällig casual
tillfoga skada cause harm
instundande, kommande, tillkommande coming
kondition, tillstånd, skic, villkor, beskaffenhet condition
befrämja, leda till conduce
modesak, konfekt, tillblandning, hopkok confection
konferera, tilldela, skänka, överlägga confer
bikta, erkänna, tillstå confess
förtroende, tillförsikt, tillit confidence
tilltro till confidence in
sammanflöde, tillopp confluence
bli stel, frysa till is congeal
tillåta consent to
förnöjd, tillfredsställd contented
tillfällighet, eventualitet contingency
insats, bidrag, tillskott contribution
rättar till corrects
tillverkade crafted
tilltro credence
halvmåne, tillväxande crescent
tillskärare, kniv cutter
tillfoga skada damnify
tillägna dedicate
tillägnad dedicated
tillägnande dedications
tillbehör, device device
tillgiven, hängiven devoted
brist på självtillit, blyghet diffidence
destillera distil
dubba film, dubba till dub
beroende, vederbörlig, tillbörlig due
inveckla i strid, trassla till embroil
fiende till enemy of
tillämpning enforcement
tillräckligt enough
tillställning, underhållning entertainment
händelse, evenemang, tilldragelse, fall event
bestånd, existens, tillvaro existence
till slut finality
montör, tillskärare fitter
fast tillbehör fixture
plattar till flatten
rycka till, svikta flinch
foder (till djur), fodra fodder
tillgivenhet fondness
till, prenumerera på, åt, ty, för for
till exempel for instance
till salu for sale
till försäljning forsale
tillfällig fortuitous
blivande, tillkommande, framtid future
hjälpmedel, tillbehör gadget
allmäntillstånd general condition
förnämitet, finhet, tillgjordhet gentillity
sakta, mild, vek, fredlig, stilla gentle
komma till tals med get to speak to
ställa till med get up to
bevilja, tillåta, medgiva grant
tillåten granted
tillåter granting
tillfredsställelse gratification
tillfredsställa gratify
tillfredsställande gratifying
artillerist gunner
fridfull, stilla halcyon
räcka över till hand (over to)
hända, hända, inträffa, ske, tilldraga happen
förfölja, tillhåll haunt
tillflyktsort haven
hugga, tillyxa hew
hittills hitherto
hus till hus house-to-house
olovlig, otillåten illicit
meddela, bibringa, tilldela impart
opassande, otillbörlig, oegentlig improper
inalles, tillsammans, sammanlagt in all
till sitt väsen in essence
framtill in front
otillgänglighet inaccessibility
otillräcklighet inadequacy
otillräcklig inadequate
otillåtlig inadmissible
skyldig till incest incestuous
tillfälligt incidental
tillfälligtvis, i förbigående incidentally
bränna till aska incinerate
öka, tilltaga, stegring, föröka, ökning, stegra increase
innebära, sluta sig till infer
tillfoga inflict
tillopp inflow
tillflöde influx
i den mån, till den grad insomuch
otillräcklig insufficient
in, till into
till yttermera visso into the bargain
oansvarig, tillräknelig, ansvarslös irresponsible
kanna, tillbringare, krus jug
till stor del largely
avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse leave
till vänster leftwards
tillståndsgivning licensing
tillse, passa, efterse, sköta look after
åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra make
fabrikant, tillverkare, skapare maker
tillverkare makers
tillverkning, framställning making
tillgjord mannered
tillverkad manufacted
tillverkning, fabricera, förfärdiga, tillverka manufacture
tillverkade, arbetad manufactured
tillverkare, fabrikant manufacturer
tillverkare manufacturers
tillverkande manufacturing
marginal till marginal margin-to-margin
bli till, förverkliga materialze
mattillverkning matting
själstillstånd mental state
röra till, trassel mess up
måndag till fredag monday-friday
pengarna-tillbaka money-back
röra till muss
olyckstillbud near-accident
intill near to
ej tillträde no admittance
tillträde förbjudet No Admittance
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
tillkännagivande notifying
puffa till nudge
spärra, täppa till, hindra obstruct
tilltvinga obtain by force
tillfälle occasion
tillfällen occasions
händer, tilldraga occur
uppkomst, tilldragelse occurrence
till påseende on approval
till fots on foot
till onto
tillfälle opportunity
artilleri ordnance
stilla pacific
förflytta, tillbringa, övergå, passera, räcka pass
ta notis om, uppmärksamma, lystra till pay attention to
till äventyrs perchance
tillåtelse, lov, permission permission
tillåta, låta permit
angå, tillhöra pertain
tillämplig pertinent
bensin till bilen petrol to the car
tillbringare, handkanna pitcher
tilltalar pleases
belägenhet, tillstånd plight
tillhörighet, ägo, besittning possession
tilltag, upptåg, spratt prank
förhandstillverka prefabricate
tillverkade processed
tillverkning av processing
programmerings-tillbehör programming-utensils
vederbörande, ordentlig, tillbörlig proper
tillfälligt provinsional
förråd, tillförsel, matvaror, proviant provision
trycka, skjuta, puffa till, knuffa, tränga push
infoga, tillsätta, införa put in
stillsam, tyst quiet
stillhet quietness
helt, ganska, stilla, alldeles quite
väcka till liv reanimate
studsa tillbaka, reaktion rebound
tillrättavisande rebuke
gå tillbaka recad
dra sig tillbaka recarde
gå tillbaka recede
tillväxt recession
tillbakalutande reclining
rekyl, rygga tillbaka recoil
tillstyrka, rekommendera recommend
tillflykt recourse
krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig recover
tillfrisknande, återhämtning, bättring recovery
tillbakalutad recumbent
hänskjuta, remittera, hänvisa (till) refer
referera till, åberopa refer to
fristad, tillflykt refuge
vederlägga, tillbakavisa refute
slopa, avstöta, rata, tillbakavisa, förkasta reject
tillbakavisad rejected
tillbakavisar rejects
åter sluta sig till, svara rejoin
i förhållande till relatives
tillförlitlig, pålitliga reliable
stöta tillbaka repel
åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa reprimand
förebrå, tillrättavisa reprove
ta sin tillflykt, tillflykt resort
beträffande, med hänsyn till respecting
vederhäftig, tillräknelig, ansvarig responsible
retirera, dra sig tillbaka retire
tillbakadragande retirement
dra tillbaka retract
återtåg, återtåga, retirera, tillflyktsort retreat
tillbakariktad, reaktionär retrograde
spola tillbaka rewind
längst till höger rightmost
till höger rightwards
utantill rote
skrynkla till rumple
tillåtelse, sanktion sanction
mätta, tillfredsställa sate
tillfredsställelse, belåtenhet, nöjaktig satisfaction
tillfredsställa, mätta satisfy
tillfredsställande satisfying
otillräcklig, toftig, ringa, knapp, knapp scanty
tillslutna sealed
stillsam sedate
klarhet, stillhet serenity
lända till serve as
tystnad, stillhet, tysthet silence
le tillgjort simper
tillgivne sincerely
tillbakasatt slighted
tillbakagång, prisfall, kris slump
ryck, rycka till sig, nappa åt sig snatch
son till son of
daska till spank
tilltala speak to
tillbringa, slöhet, spendera, förbruka spend
stillastående, slö stagnant
stillastående, stockning standstill
begiva sig till start for
ståt, tillstånd, skick, påstå, stat, konstatera state
undantagstillstånd state of emergency
krigstillstånd state of war
stillastående stationary
ännu, stilla, fortfarande, dock, alltjämt, än still
stillhet stillness
räcka till, förslå, räcka suffice
tillräcklig sufficient
tillräckligt, nog sufficiently
instämma, tillika, sammankalla, inkalla, uppbåda summon
kalla till möte summon to a memeeting
till påseende, påskrift superscription
tillsyn supervison
bilaga, tillägg supplement
tilläggs supplementary
förmedla, tillförsel, tillgång, förse, leverera supply
efternamn, tillnamn surname
slå till swipe
tilltalande, sympatisk sympathetic
tillvarata take charge of
tillfångatagen taken prisoner
packa till tamp
trassla till, härva, trassel tangle
tillfälligt temporarily
temporär, tillfälligt temporary
därtill thereto
klappa till thwack
till, ända tills, tills till
dittills till then
till, att, att, rämna, åt to
till vänster to the left
till höger to the right
tillsammans, ihop together
tillika, också, även, alltför too
rufsa till tousle
konst, lura, fuffens, tilltag, spratt trick
tillit, anförtro, förtroende trust
otillåten unavailable
sälja till lägre pris undercut
ta till för lite understate
obefogad, otillbörlig undue
olik, till skillnad från unlike
otillfredsställande unsatisfactory
till dess, till, tills, ända tills until
tills vidare until further notice
hittills until now
hittills up to now
tillskansa sig, inkräkta på usurp
tillbehör utilities
tillbehör, nytta utility
drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag venture
göra till offer victimize
tillförlitlig, vattentät watertight
rygga tillbaka wince
vinsch, rycka till winch
vilja, önska, tillönskaw, tillönskan wish
dra tillbaka, annullera, undandra, utträda withdraw
tillbakadragande withdrawing
tillbakadragen withdrawn
fria till woo
dyrka, tillbedja, avguda, tillbedjan worship
högaktningsfullt, Er tillgivne Yours sincerely
other swedish words that include "gel" : english :
avsägelse abdication
röstnedläggelse abstention
röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet abstinence
anklagelse accusation
amerikansk engelska ae
rovfågels näste, örnbo aerie
aktersegel aftersail
ängel angel
engelsk Anglo
engelsk-fransk Anglo-french
engelsk-svensk Anglo-swedish
engelskhatare anglophobe
engelskfientlighet anglophobia
förargelse annoyance
i regel, vanligen as a rule
fågelhus aviary
fängelse bagnio
övertygelse, övertygelse, tro belief
anklagelseakt bill of indictment
fågel bird
flyttfågel bird of passage
fågelperspektive birds-eye-view
fågelvägen birth-flight
regel på ett lås bolt on a lock
undomsfängelse borstal
tegelsten, tegel, hedersprick brick
tegelbruk brickyard
tygla, tygel, betsla bridle
grubbla, yngel, kull, ruva brood
kanariefågel canary
aga, hörntand, hundtand, prygel canine
tältduk, målarduk, segelduk canvas
avse, angå, vikt, gälla, angelägenhet concern
kägelformad, konisk conical
motsägelse contradiction
fällande, övertygelse conviction
skarvfågel cormorant
fördärv, förgängelse, skada corruption
motsägelse cotradiction
kremeringen, eldbegängelse cremation
smältdegel, degel crucible
ormhalsfågel darter
murkna, förfalla, ruttna, förgängelse, förmultna decay
angelägenhetsgrad degree of priority
ödeläggelse, enslighet, ödslighet desolation
dregla, dregel, dravel drivel
byxor av segelduk ducks
fängelsehåla dungeon
engelsk greve earl
uppbyggelse edification
engelsk English
engelskspråkig English-language
engelsk-talande English-speaking
engelska english-woman
engelska English (to speak)
engelsman Englishman
oregelbunden, kringirrande erratic
evangeliska evangelical
evangelisation evangelization
händelse, evenemang, tilldragelse, fall event
örnbo, rovfågels näste eyrie
ljungeld flash of lighting
prygel, prygla flog
prygel, aga flogging
plint, stigbygel footstall
steka, bryna, yngel, grädda fry
fängelse gaol
gel, stelna gel
gelatin gelatine
vanligen, i regel, merendels, i allmänhet generally
fågelmage, kräva gizzard
segelflygplan glider
segelflygning gliding
evangelium gospel
flygel grand piano
vild hönsfågel grouse
hagla, hylla, hagel hail
igelkott hedgehog
hästtagel, tagel horsehair
obelevad, slyngelaktig ill-mannered
förebråelse, anklagelse impeachment
intryck, avtryck, prägel impression
intryck, prägel imprint
fängsla, sätta i fängelse imprison
fångenskap, fängelsestraff imprisonment
eldbegängelse, kremering incineration
eggelse incitement
anklagelseskrift, anklagelse indictment
oregelbundet återkommande, intermittent intermittent
oregelbunden, regellös irregular
mygel jabbery
sitta i fängelse, fängelse jail
fängelsekund, fånge jailbird
fängelser jails
gelé jell
gelé jelly
mygel, korruption jobbery
pompös engelska johnsonese
djungel jungle
djungelartad jungly
igel, blodigel leech
utsvävande, tygellös licentious
spegel looking-glass
odåga, storlom, slyngel loon
slyngelaktig loutish
mangla, mangel mangle
ting, materia, ärende, angelägenhet, stoff, sak matter
regel, sentens, grundsats maxim
smältdegel melting pot
brand, mögel, rost mildew
återspegla, spegel mirror
mögel mold
mull, mylla, gjutform, mögel, forma mould
spika, spik, nubb, nagel nail
nagelbitning nail-biting
nagelfil nail-file
nagellack nail-polish
nagelsax nail-scissors
nagellack nail-varnish
hångel necking
näste, ågelbo, bo nest
bo (fågel-) nest (a birds)
fågelholk nesting-box
kägelspel ninepins
iakttagelse, yttrande observation
uppkomst, tilldragelse occurrence
orgel, organ organ
fägelkännare, ornitolog ornithologist
påfågel peacock
hagel, liten kula pellet
fängelse penitentiary
brockfågel plover
fågelhandlare poulterer
förutsägelse prediction
fängelse prison
fängelser prisons
engelska flygvapnet raf
backspegel rear-view mirror
rektangel rectangle
vanlig, regelbundet, ordentlig regular
regelbundet regulary
regel, bestämmelse regulation
tygel, tygla rein
motsägelse repugnance
avsägelse, avskedsansökan, undergivenhet resignation
engelska sjukan rickets
tegelpanna roofing-tile
taktegel rooftile
ödeläggelse ruination
härska, råda över, norm, linjera, regel, behärska rule
segla, avsegla, segel sail
segelbåt sail-boat
segelduk sail-cloth
segelbar sailable
segelfartyg sailer
segelflygplan sailplane
slyngel, lymmel, fuska, skälm, slarva med scamp
fågelskrämma scarecrow
skurk, slyngel, lymmel, rackare scoundrel
sjöfågel seabird
vadarfågel shore bird
hagel shot (for a gun)
snigel, metallklump, stor klunk slug
snigel, snäcka, skalsnigel snail
snigel-post snail-mail
angelägen, bekymrad solicitous
sångare, fågelsångare songster
fiskrom, lägga rom, yngel spawn
prägel, stampa, frankera, frimärke, stämpla stamp
stigbygel stirrup
arbetsnedläggelse stoppage
strigel, strigla strop
stia, vagel, vagel, svinstia sty
grodyngel tadpole
fågelklo talon
tacksägelse thanksgiving
mes (fågel) titmouse
engelsk soldat tommy
triangel triangle
otyglad, tygellös, ohämmad unbridled
angelägen, brådskande urgent
angeläget urgently
förargelse vexation
sjöfågel waterfowl
fågel wildfowl
eskader, flygel, vinge wing
segling, segelsport yachting
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.