The Swedish term "gräma sig över" matches the English term "grieve at"

other swedish words that include "sig" : english :
abdikera, avsäga sig abdicate
tvätta sig ablution
avsäga sig abnegate
vinna, tillägna sig, införskaffa acquire
fritaga, sköta sig bra, frikänna acquit
akut, spetsig acute
unna sig något allow oneself something
ändra sig, ändra alter
amatörmässig amateurish
belöpa sig till, uppgå till amount to
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
närma, anflygning, närma sig, nalkas approach
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
förvissa sig om ascertain
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
stödja sig på base oneself on
sola sig bask
sola sig, gassa sig bask in the sun
nöja sig be content with
missta sig be mistaken
förhasta sig, överila sig be rash
vinka till sig beckon
trolova sig become betrothed
förlova sig become engaged
uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter behave
bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja bend
donation, välgörenhet, välsignelse benefaction
blanda sig blend
välsigna bless
välsignad, salig blessed
välsignelse blessing
pussig bloated
snyta sig blow one's nose
blåsig blowy
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
välsignelse, förmån boon
bocka sig för bow oneself to
föröka sig, ras breed
bringa, föra med sig, ta med sig bring
våghalsig politik brinkmanship
trasig, avbruten, söndrig, bruten broken
avsigkommen broken-down
röra sig ur fläcken budge
signalhorn bugle
affärsmässig businesslike
anropsignal call sign
lugna sig calm down
bry sig om care for
förkyla sig catch a cold
nosig, näbbig, uppnosig cheeky
harkla sig clear one`s throat
inrikta sig på concentrate upon
bafatta sig med concern oneself
nedlåta sig condescend
rätta sig efter conform to
förbinda, förena sig conjoin
konsignation consignation
sammansvärja sig, konspirera conspire
ådra sig contract illness
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
kontrasignera, lösen countersign
yppa sig crop up
korsa, vresig, kryss, övergå, kors cross
tränga ihop sig crowd together
krusig, lockig curly
töras, våga, drista sig, understå sig dare
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
trotsig defiant
signalement, framställning, skildring, beskrivning description
ägna sig åt devote oneself to
skiljer sig differ
skilja sig differentiate
grådaskig, smutsig dingy
osnygg, oren, smutsig dirty
avsäger sig disclaims
utspy, lämna ifrån sig disgorge
rufsig dishevelled
förställa sig dissimulate
utom sig, galen distraught
sköta sig väl do well
ta av sig hatt doff
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
slö, dåsig, sömnig drowsy
vare sig...eller, antingen... eller either...or
ge ifrån sig, avge, utsända emit
strävan, sträva, bemöda sig endeavour
förfråga sig enquire
ingå, inlåta sig på enter into
fela, missta sig err
gifta sig med espouse
legitimera sig establish one`s identity
undvika, undanbe sig, undgå evade
utmärka sig excel
urskulda sig exculpate oneself
utsätta sig för expose oneself to
röja sig exposeoneself
yttra sig express an opinion
förälska sig fall in love
lust, tycka om, infall, tänka sig fancy
bulna, vara sig fester
oroligt flytta sig fidget
eldig, hetsig fiery
smutsig, otäck, snuskig filthy
hetsigt firey
förstklassig first-class
förstklassig, prima first-rate
hjord, flock, tapp, skocka sig flock
larva sig footle
ojust, orättvis, smutsig foul
gnaga, oroa sig fret
vara ute och roa sig mycket gadabout
klara sig get along
ge sig av, komma bort get away
skärra upp sig get excited
slå sig get hurt
geifta sig get married
röra på sig get moving
gå och lägga sig get off to bed
klippa sig get one's hair cut
klara sig i get through
resa sig, stiga upp get up
glansig glazed
glansig glossy
ägna sig åt go in for
lägga sig go to bed
roffa åt sig, gripa tag i grab
ge sig i kast med, dust grapple
hårdna, härda sig harden
förbarma sig have pity
harkla sig, hök hawk
disig hazy
bekymra sig om heed
ta för sig help oneself
sig själv herself
sig själv himself
föreställa sig, inbilla sig, tänka sig imagine
förbättra, förkovra sig, bättra improve
ådra sig incur
innebära, sluta sig till infer
ställa sig in ingratiate
upprorisk, uppstudsig insubordinate
lägga sig ut för intercede
ingripa, lägga sig i interfere
berusa sig intoxicate oneself
inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa intrude
sig själv itself
glädja sig över joice at
hålla sig i styr keep quiet
buga sig kowtow
slafsa i sig lap up
tvåla in, löddra sig, lödder lather
mager, luta sig lean
lära sig, erfara learn
vräka sig loll
spegla sig look at oneself in the glass
missta sig make a mistake
få klara sig med make do with
förvissa sig om make sure of
föresätta sig make up ones mind
märka, märke, markera, signera, beteckna mark
gifta sig med, viga, gifta sig marry
under, förundra sig marvel
behärska sig master one's temper
skriva in sig vid universitet matriculate
slingra sig meander
rutinmässigt mechanically
lägga sig i, befatta sig med meddle (in)
befattar sig meddles
bry sig om mind about
blanda sig, blanda mingle
disig, dimmig misty
sur, vresig, dyster morose
ge sig av move off
skitig, lortig, smutsig mucky
föröka, avla av sig, multiplicera multiply
grötig, mosig, sörjig mushy
tjusig nifty
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
tvångsmässig obsessional
trotsig obsinate
sig oneself
sig, sig själv onself
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
trasig, i olag, i oordning out of order
försova sig oversleep
häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull passionate
spetsig, mager peaked
förvänd, vresig perverse
snurrig, vimsig pixilated
störta sig in i plunge into
spetsig, pekade pointed
kasta sig över pounce
kråma sig prance about
drista sig, förmoda, undererstå sig presume
snygga upp sig primp
snygga upp sig prink
yrkesmässig professional
yrkesmässiga professional-looking
visa sig vara prove to be
eka, staka sig fram punt
renrasig pure-bred
ta på sig put on
meritera sig qualify oneself
rida på ord, ordlek, slingra sig quibble
beslutsmässigt antal quorum
trasig ragged
förgrena sig ramify
erinra sig reall
visa sig på nytt, återuppstå reappear
uppfostra, bakdel, uppföda, stegra sig rear
dra sig tillbaka recarde
vila, luta sig bakåt recline
påminna sig, minnas recollect
krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig recover
hämta sig recuperate
rödbrusiga red-faced
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
fröjda sig åt rejoice at
åter sluta sig till, svara rejoin
förhålla sig remaine
minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig remember
avsäga sig renounce
avsägande sig renouncing
betala sig, vedergälla, återbetala repay
ångra, ångra sig repent
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
retirera, dra sig tillbaka retire
stiga, resa sig rise
rulle, trilla, vältra sig, mullra, bulle, slingra roll
rosig rosy
rutinmässigt routinely
rödbrusig rubicund
utsätta sig för, löpa risk run the risk
störta sig in i rush into
skingra sig scatter
knasig scatty
klia sig scratch oneself
sigill, försegla, säl, tätning, besegla, lacka seal
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
föresätta sig set oneself to
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
hamna, bosätta sig settle down
raka sig shave oneself
skolka, smita ifrån, undanbe sig shirk
teckna, skylt, underteckna, vink, signera sign
signalera, signal, märklig signal
påskrift, signatur, underskrift signature
signaturmelodi signature tune
signerad signed
märkbar, signifikant significant
sätta sig sit down
smyga sig, maska skulk
vårdslös, hafsig slipshod
kämpa sig genom slog through
sluskig, hafsig, slarvig slovenly
ryck, rycka till sig, nappa åt sig snatch
smyga sig, smita sneak
tupplur, ta sig en lur snooze
uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas sojourn
smutsig, simpel sordid
vräka sig sprawl
smutsig squalid
huka sig ned squat
vrida sig, våndas squirm
stocka sig, stagnera stagnate
avteckna sig mot stand out against
begiva sig till start for
smyga sig, stjäla steal
spira, spetsigt torn steeple
böja sig stoop
stötta, kråma sig strut
underkasta sig, foga sig submit to
existera, livnära sig subsist
vresig, trumpen sulky
livnära sig support oneself
övervinna, höja sig över surmount
ge sig, uppge surrender
stjälpa i sig swig
vinnlägga sig om, vinnlägga sig om take pains to
bemäktiga sig take possession of
ikläda sig take upon oneself
trasig, söndertrasad tattered
sig themselves
förstklassig tiptop
trasig torn
bekymra sig trouble about
förlita sig på, lita på trust in
vända sig om turn round
anförtro sig åt unbosom
åta sig undertake
ta av kläderna, klä av sig undress
tillskansa sig, inkräkta på usurp
drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag venture
invärtes, känslomässigt visceral
yrkesmässig vocational
jämra sig wail
jämrar sig wails
vältra sig wallow
gifta sig med, viga wed
bege sig wend
vare sig...eller whether...or
blåsig windy
förundra sig, undra över wonder at
vimsig woozy
oroa sig för worry about
slingra sig wriggle
vrida sig writhe
vred sig writhed
jämra sig yammer
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
other swedish words that include "över" : english :
överge, lämna abandon
övergivna, övergiven abandoned
överger abandons
flöda över av abound
ovan, uppe, över, ovanför above
överflöd, ymnighet abundance
överflödande abundant
behöver acquires
företräde, övertag, försteg, nytta, förmån advantage
överlagt advisedly
övergrepp aggression
samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner agree
enig, höll med, överrenskommet, överens agreed
överenskommelse, ackord, avtal agreement
överenskommelser agreements
överklaga appeal against
högmod, arrogans, övermod arrogance
överfalla, angrepp, anstorm assault
överlåtare assigner
överst at the top
överfalla, överfall, angrepp, anfalla, anfall attack
överhet, myndighet authorities
övervara be present at
förhasta sig, överila sig be rash
ta övererhand become predominant
övertygelse, övertygelse, tro belief
över, förutom, utom, bortom beyond
övermåttan beyond measure
luftangrepp, överraskande blitz
bro, slå bro över, brygga bridge
översittare bully
mild övertalning cajolery
överstrykning, avbeställning cancellation
överhuvud chif
överlista, kringgå circumvent
väppling, klöver clover
äckla, övermåtta cloy
klöver och ruter clubs and diamonds
övertygande cogent
översten colonel
gemensam överhöghet condominium
överse med, förlåta, gottgöra condone
konferera, tilldela, skänka, överlägga confer
överbefolkad, överbelastad congested
kongruens, överensstämmelse congruence
manövertorn connecting tower
segra, besegra, erövra, övervinna conquer
besinna, anse, reflektera på, överväga, betänka consider
övervägande, omtanke, hänsyn consideration
överlämna, sända consign
konsol, stöd, trösta, manöverpanel console
överensstämmande, konsonant consonant
överenskommelse convention
överenskommelser conventions
transportera, meddela, framföra, överföra, leda convey
fälla, överbevisa, straffånge, bevisa convict
fällande, övertygelse conviction
övertyga convince
övertygande convincing
överensstämmelse, korrespondens, brevväxling correspondence
sängöverkast, täcke counterpane
pärm, överdrag, omslag, lock, skyla, täcka, täcke cover
täcke, sängöverkast coverlet
korsa, vresig, kryss, övergå, kors cross
gränsöverskridande cross-border
överfart, överresa crossing
röveriväsen dacoity
dataöverförings datel
övermorgon day after tomorrow
överenskommelse, planka, handla deal
överlägga, betänksam deliberate
överläggning deliberation
glädje över delight at
utlämna, avlämna, leverera, överlämna, rädda deliver
befrielse, överlämnande deliverance
syndaflod, översvämning deluge
övergiven derelict
öde, desertera, överge, förtjänst, öken, öken desert
överlöpare, desertör deserter
övergå, överlåta devolve
debatt, överläggning, diskussion, diskussion discussion
överskådlig easy to survey
översvallande effusive
överhud epidermis
överallt, allestädes everywhere
överdriva exaggerate
överdrift exaggeration
överskrida, överstiga exceed
överstigit exceeded
övermåttan, synnerligen exceedingly
överstiger exceeds
överskott excess
överdriven, omåttlig excessive
övermåttan excessively
utöva, manöver, övning, inöva, öva, motion exercise
överdåd, utsvävning extravagance
överdriven, slösaktig, vräkig extravagant
överflöd, översvallande glädje exuberance
översvallande exuberant
flod, högvatten, översvämning, översvämma flood
överflödande flooded
översvämning flooding
blomstrande, rödlätt, svulstig, överlastad florid
med våld, övertygande forcibly
vada över, vadstålle ford
övergiven, hopplös forlorn
överge forsake
övergiven forsaken
massor av, i överflöd galore
komma bra överens get on well
frossa, överfylla glut
högre läroverk grammar-school
räcka över till hand (over to)
överlämna hand over
överensstämmande harmonised
överhuvud, huvud, huvud, chef, ledare head
överskrift, rubrik heading
övervintra hibernate
övervintrar hibernates
högre skola, läroverk, högskola high-school
överhuset House of Lords
överkänslig hyperaesthetic
överdrift hyperbole
överkritisk hypercritical
överkänslig hypersensitive
overksam, fåfäng, lat, sysslolös, sysslolös idle
överhängande imminent
overksamhet inaction
overksamhet inactivity
överseende indulgence
efterlåten, eftergiven, överseende, efterlåten indulgent
oövervinnerlig insuperable
oöverstiglig insurmountable
översatt interpreted
översättare, tolk interpreter
översvämma inundate
oövervinnerlig invincibility
oövervinnerlig invincible
kasta överbord jettison
dra olycka över jinx on
glädja sig över joice at
språköversättning language-translation
språköversättare language-translator
avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse leave
vänster, lämnade, över left
mildhet, överseende leniency
mild, överseende lenient
överstycke lintel
redig, klar, överskådlig, lysande lucid
overklighet, fantasi, låtsaslek, låtsad make-believe
manöverduglighet maneuverability
manöver, manövrera manoeuvre
övervaka monitor
övervakning monitoring
rån, överfall mugging
manöverduglig navigable
behöver inte needn't
knopp, överklassare nob
dästhet, överdriven fetma obesity
överdriven obsessive
överhoppad omitting
överhuvudtaget, på det hela taget on the whole
överflöd, välstånd opulence
övergiven orphane
bjuda över out-bid
överträffa, överglänsa outdo
överlista, överflygla outflank
överlista outfox
överlista outjockey
överleva outlast
överleva outlive
överträffa outmatch
överträffa i antal outnumber
överträffa outrank
ställa i skuggan, överglänsa outshine
överlista outwit
över over
övergödning over-fertilization
överfettat over-greased
överintellektuella over-intellectual
över disk over-the-counter
skriva över over-write
överaktiva overactive
övervann overcame
överdebitera overcharge
överrock overcoat
övervinna overcome
trångbodd, överfylld overcrowded
överdriva overdo
överskridande overdraft
dra över kredit overdraw
överfyllda overfilled
översvämma overflow
översvämmande overflowing
överbetning overgrazing
översyn overhaul
överhettas overheat
överhettning overheating
överlappande overlapping
överbelastning overload
överbelastade overloaded
förbise, överse med, förbise overlook
överväldiga overpower
övertryck overprint
överskatta overrate
överskrida, översvämma overrun
överskugga overshadow
överskuggar overshadows
förbiseende, översikt oversight
överdriva overstate
överskrida overstep
överansträngning overstrain
överstryknings overstrike
överbeskattas overtax
övertid overtime
översikt overview
övervikt overweight
överväldiga, översvalla overwhelm
överhopad, överväldigad overwhelmed
översvallande overwhelming
överanstränga, övertidsarbete overwork
överarbetad overworked
överskriva overwrite
överskrivande overwriting
skriva över overwrote
parlamentering, överläggning parley
förflytta, tillbringa, övergå, passera, räcka pass
överfart, genomfart, överresa, korridor, pass passage
övergående passing
förliden, förbi, över past
överskådlig perspicuous
övertyga, övertala persuade
övertygas persuaded
övertalning persuasion
överblivet, smulor pickings
glädje över pleasure in
fullhet, överflöd plenitude
kasta sig över pounce
överlägsen pre-eminent
övermakt predominance
förhärskande, övervägande, dominerande predominant
uppsåtlig, överlagd, avsiktlig premeditated
överlägsenhet preponderance
övermod, förutsättning presumption
övermodig, självsäker presumptuous
övertala, segra, få överhanden, härska prevail
primat, överhöghet primacy
överflödande profuse
överhovmästare purser
övermod recklessness
på nytt överväga reconsider
på nytt överväga reconsideration
åter överlämna redeliver
överskott redundancy
överflödig redundant
efterskänka, förlåta, översända, remittera remit
renovera renovate
förnyelse, renovering renovation
behöver, erfordra, tarva require
behöver requires
behöver requiring
harmas över resent
harmades över resented
harmas över resents
överskott residue
röveri, stöld robbery
härska, råda över, norm, linjera, regel, behärska rule
köra över, överkörd run over
mätta, övermätta satiate
övermättad satiety
läroverkslärare, magister schoolmaster
realskola, läroverk secondary school
vitklöver shamrock
möbelöverdrag slipcover
slipover slipover
slask, utspillt vatten, overall, arbetsrock slop
överge, avbryta slough off
halka över slur over
överdragsklänning smock
pjoskig, överkänslig squeamish
tvärs över straight across
övergjuta suffuse
resumé, sammanfattning, sammandrag, översikt summary
överårig, gammalmodig superannuated
överflödig superfluous
övermänsklig superhuman
övervaka superintend
förman, överordnad, överman, överlägsen superior
övermakt superior numbers
övermakt, överlägsenhet superiority
övernaturlig supernatural
statist, övertalig supernumerary
överljuds supersonic
uppsyningsman, övervakare supervisor
överstatlig supranational
överlägsenhet, överhöghet supremacy
överlägsen, högst supreme
övermättnad, övermått surfeit
övervinna, höja sig över surmount
överträffa surpass
överskotts-, överskott surplus
ertappa, överraska, överraskning, förvåning surprise
övervakning surveillance
undersökning, överblick, överblicka, översikt survey
överlevande, rest survival
överleva survive
översvämma, dränka, kärr swamp
kursplan, översikt syllabus
övertagande take-over
axla, överta take over
övertagandebud takeoverbid
pricka av, överensstämma tally
över throughout
övertagandebud tob
toppar, överst tops
överträffa transcend
översättning, avskrift transcript
överföra, överlåta, överlåtelse, transportera transfer
överlåtbar transferable
transfusioner, överföring, blodöverföring transfusion
överträde transgress
övergående transient
övergång transition
övergångs transitional
övergående transitory
översätta translate
översättandet, översätter translating
översättning translation
översättnings-process translation-process
översättningsfunktion translationfunction
översättningsresultat translationresult
översättare translator
översättnings-motor translator-engine
överföring transmitting
överträda trespass
övergå, vändning, vrida, svarva, tur, varv, vända turn
oöverträffbar, oslagbar unbeatable
oöverlagd unpremeditated
overklig unreal
oöverträffad unsurpassed
överarm upper arm
överklassen upper classes
överläpp upper lip
överst uppermost
överträdelse, kränkning violation
över huvudtaget whatsoever
förundra sig, undra över wonder at
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.