The Swedish term "minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig" matches the English term "remember"

other swedish words that include "minnas" : english :
påminna sig, minnas recollect
other swedish words that include "kom" : english :
åtkomsttid access time
åtkomliga accessed
tillgänglig, åtkomlig accessible
ackompanjemang accompaniment
ackompanjatör accompanist
medfölja, följa, ackompanjera, åtfölja, ledsaga accompany
följning, åtkomst, anskaffningskostnad acquisition
tillsats, komplement adjunct
åkomma, tillgivenhet, kärlek affection
samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner agree
enig, höll med, överrenskommet, överens agreed
överenskommelse, ackord, avtal agreement
överenskommelser agreements
kommentera annotate
förutse, förekomma anticipate
förekommer anticipates
åtkomlig approachable
ankomst arrival
ankomsthall arrival hall
ankomma, länder arrive
kamrat, kompanjon associate
kompanjoner associates
bakom kulisserna backstage
bakefter, bakom, baktill, efter behind
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
avsigkommen broken-down
kompisar buddies
kompis buddy
kom came
valkommitté, valmöte caucus
komma på andra tankar change one's mind
skomakare cobbler
kombination combination
kombinationer combinations
kombinera, skördetröska combine
kombinerad combined
kombinerar combines
kombinerande combining
komma come
komedi, lustspel comedy
kommer comes
komisk comical
instundande, kommande, tillkommande coming
kommatecken comma
ålägga, order, kommandera, anföra, befäl command
kommandoknappar command-buttons
kommandofil command-file
kommandorad command-line
kommenderade commanded
anförara, befälhavare, kommendörkapten commander
kommandofil commandfile
kommandon commands
kommatecken commas
kommendera commend
kommentar, anmärkning comment
kommentar commentary
kommenterade commented
kommersiell, kommersiell, merkantil commercial
kommersialisera commercialize
kommerciellt commercially
kommission, provision, fullmakt, uppdrag commission
kommitté commitee
nämnd, kommitté, utskott committee
kommitténs committee's
kommittéer committes
kommando commmand
kommendör commodore
kommun commune
kommunicera communicate
skrivelse, meddelande, kommunikation communication
kommuniké communique
kommunism Communism
kompabilitet compability
komprimera, dryg compact
komprimerar compacts
lag, firma, bolag, företag, sällskap, kompani company
jämföra, komparera compare
kompass compass
kompatibilitet compatibility
kompatibel compatible
kompatibla compatibles
kompendium compendium
ersätta, kompensera compensate
kompenserad compensated
kompensation compensation
kompetens competency
duglig, kompetent competent
kompilera compile
kompilerad compiled
kompilator compiler
åkomma, klagomål complaint
komplementerande complementary
full, komplettera, fullända, fullständig complete
komplettering, avslutning completion
komplexa complex
komplicera complicate
invecklad, sammansatt, komplicerat complicated
komplimang compliment
komponent component
komponenter components
utarbeta, komponera compose
kompositör, tonsättare composer
tema, uppsats, komposition composition
kompositör compositor
komprimera, omslag compress
komprimerade compressed
komprimerande compressing
kompression compression
kompressor compressor
kompromiss, kompromettera compromise
komplett congenital
komplott, komplott, sammansvärjning conspiracy
sammankalla, sammankomma convene
överenskommelse convention
överenskommelser conventions
skapa, frambringa, komponera create
överenskommelse, planka, handla deal
dekalkomani decalcomania
dekomprimering decompression
ankomma på, bero på depend on
avkomling, ättling descendant
ättlingar, efterkommande descendants
fullkomligt downright
gäckande, oåtkomlig, bedräglig elusive
dyka upp, framkomma emerge
inkomst emolument
maskin, lokomotiv, motor engine
lokomotivförare enginedriver
rymning, rymma, slippa, flykt, undkomma, undfly escape
särdeles, speciellt, enkom, i synnerhet, särskilt especially
härkomst, uppackning extraction
ovidkommande, artfrämmande extraneous
kommersiella for-sale
föregripa, förekomma forestall
ofta förkommande frequent
komisk, kul, rolig, lustig, löjlig funny
blivande, tillkommande, framtid future
samling, sammankomst, möte gathering
ge sig av, komma bort get away
komma efter get behind
förkomma, vilse, försvinn! get lost
komma bra överens get on well
komma till tals med get to speak to
välkomna glad-hand
att komma going
gyrokompass gyrocompass
sjukdom, åkomma illness
oframkomlig impassable
ofullständig, ofullkomlig imperfect
oåtkomlig inaccessible
inkomst, inkomster income
inkommande incoming
inkompabilitet incompatibility
inkompatibel incompatible
ofrånkomlig, oundviklig inevitable
mindervärdighetskomplex inferiority complex
oregelbundet återkommande, intermittent intermittent
inledning, introduktion, rekommendation introduction
ovidkommande irrelevant
uppkomlingar jumped-up
existens, uppehälle, utkomst, levebröd, levande living
rörlig, lokomotiv locomotive
åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra make
para, styrman, kompis mate
kompost mulch
kommunal municipal
kommun, stad municipality
narkomani narcomania
narkoman narcomaniac
nykommling new-comer
nykomling newcomer
icke-kommersiell non-commercial
ickekommerciella non-profit
ickekommerciella noncommercial
förekommande obligin
förekomma occour
uppkomst, tilldragelse occurrence
förekommande occurring
kompenserad offset
avkomma, avföda, avkomling offspring
befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera order
härkomst, ursprung, upphov, upprinnelse, ursprung origin
socken, pastorat, kommun, församling parish
partner, delägare, sällskap, kavaljer, kompanjon partner
uppkomlingar parvenues
fullkomlig, perfekt perfect
återkommande periodic
förgås, omkomma perish
komminister perpetual curate
folkomröstning plebiscite
täppa, intrig, komplott, tomt, konspirera plot
efterkommande, eftervärld posterity
avkomma progeny
punktera, kommatera punctuate
kompetent, kvalificerade qualified
åtkomlig reachable
tillstyrka, rekommendera recommend
rekommendabel recommendable
rekommendation recommendation
rekommendationer recommendations
omkompilera recompile
återkomma, upprepas recur
återkommande recurrent
folkomröstning referendum
återkommande repetitive
återkommst, återvända, returnera, återlämna return
hemkomst return home
återförening, sammankomst reunion
ränta, inkomst, att få revenue
uppkomling runner-up
skomakare shoemaker
framlägga, inkomma, underställa submit
senfärdig, långsam, senkommen tardy
telekommunikation telecommunication
schema, kommunikationstabell, tidtabell time-table
kommande, ofödda unborn
okomprimerade uncompressed
uppackning, avkomprimering uncompressing
okomprimerad unpacked
uppkomling upstart
välkommen, kärkommen, välkomna welcome
välkommen-hem welcome-home
välkomnade welcomed
välkomnande welcoming
testamente, kommer att, skall, vilja will
windowskompatibelt windows-compatible
spel bakom kulisserna wirepulling
kommer inte att won't
other swedish words that include "komma" : english :
åkomma, tillgivenhet, kärlek affection
samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner agree
förutse, förekomma anticipate
ankomma, länder arrive
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
komma på andra tankar change one's mind
komma come
instundande, kommande, tillkommande coming
kommatecken comma
ålägga, order, kommandera, anföra, befäl command
kommandoknappar command-buttons
kommandofil command-file
kommandorad command-line
kommandofil commandfile
kommandon commands
kommatecken commas
kommando commmand
åkomma, klagomål complaint
sammankalla, sammankomma convene
ankomma på, bero på depend on
ättlingar, efterkommande descendants
dyka upp, framkomma emerge
rymning, rymma, slippa, flykt, undkomma, undfly escape
ovidkommande, artfrämmande extraneous
föregripa, förekomma forestall
ofta förkommande frequent
blivande, tillkommande, framtid future
ge sig av, komma bort get away
komma efter get behind
förkomma, vilse, försvinn! get lost
komma bra överens get on well
komma till tals med get to speak to
att komma going
sjukdom, åkomma illness
inkommande incoming
oregelbundet återkommande, intermittent intermittent
ovidkommande irrelevant
åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra make
förekommande obligin
förekomma occour
förekommande occurring
avkomma, avföda, avkomling offspring
återkommande periodic
förgås, omkomma perish
efterkommande, eftervärld posterity
avkomma progeny
punktera, kommatera punctuate
återkomma, upprepas recur
återkommande recurrent
återkommande repetitive
framlägga, inkomma, underställa submit
kommande, ofödda unborn
other swedish words that include "erinra" : english :
erinra sig reall
erinran recollection
påminna, erinra remind
other swedish words that include "sig" : english :
abdikera, avsäga sig abdicate
tvätta sig ablution
avsäga sig abnegate
vinna, tillägna sig, införskaffa acquire
fritaga, sköta sig bra, frikänna acquit
akut, spetsig acute
unna sig något allow oneself something
ändra sig, ändra alter
amatörmässig amateurish
belöpa sig till, uppgå till amount to
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
närma, anflygning, närma sig, nalkas approach
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
förvissa sig om ascertain
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
stödja sig på base oneself on
sola sig bask
sola sig, gassa sig bask in the sun
nöja sig be content with
missta sig be mistaken
förhasta sig, överila sig be rash
vinka till sig beckon
trolova sig become betrothed
förlova sig become engaged
uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter behave
bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja bend
donation, välgörenhet, välsignelse benefaction
blanda sig blend
välsigna bless
välsignad, salig blessed
välsignelse blessing
pussig bloated
snyta sig blow one's nose
blåsig blowy
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
välsignelse, förmån boon
bocka sig för bow oneself to
föröka sig, ras breed
bringa, föra med sig, ta med sig bring
våghalsig politik brinkmanship
trasig, avbruten, söndrig, bruten broken
avsigkommen broken-down
röra sig ur fläcken budge
signalhorn bugle
affärsmässig businesslike
anropsignal call sign
lugna sig calm down
bry sig om care for
förkyla sig catch a cold
nosig, näbbig, uppnosig cheeky
harkla sig clear one`s throat
inrikta sig på concentrate upon
bafatta sig med concern oneself
nedlåta sig condescend
rätta sig efter conform to
förbinda, förena sig conjoin
konsignation consignation
sammansvärja sig, konspirera conspire
ådra sig contract illness
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
kontrasignera, lösen countersign
yppa sig crop up
korsa, vresig, kryss, övergå, kors cross
tränga ihop sig crowd together
krusig, lockig curly
töras, våga, drista sig, understå sig dare
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
trotsig defiant
signalement, framställning, skildring, beskrivning description
ägna sig åt devote oneself to
skiljer sig differ
skilja sig differentiate
grådaskig, smutsig dingy
osnygg, oren, smutsig dirty
avsäger sig disclaims
utspy, lämna ifrån sig disgorge
rufsig dishevelled
förställa sig dissimulate
utom sig, galen distraught
sköta sig väl do well
ta av sig hatt doff
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
slö, dåsig, sömnig drowsy
vare sig...eller, antingen... eller either...or
ge ifrån sig, avge, utsända emit
strävan, sträva, bemöda sig endeavour
förfråga sig enquire
ingå, inlåta sig på enter into
fela, missta sig err
gifta sig med espouse
legitimera sig establish one`s identity
undvika, undanbe sig, undgå evade
utmärka sig excel
urskulda sig exculpate oneself
utsätta sig för expose oneself to
röja sig exposeoneself
yttra sig express an opinion
förälska sig fall in love
lust, tycka om, infall, tänka sig fancy
bulna, vara sig fester
oroligt flytta sig fidget
eldig, hetsig fiery
smutsig, otäck, snuskig filthy
hetsigt firey
förstklassig first-class
förstklassig, prima first-rate
hjord, flock, tapp, skocka sig flock
larva sig footle
ojust, orättvis, smutsig foul
gnaga, oroa sig fret
vara ute och roa sig mycket gadabout
klara sig get along
ge sig av, komma bort get away
skärra upp sig get excited
slå sig get hurt
geifta sig get married
röra på sig get moving
gå och lägga sig get off to bed
klippa sig get one's hair cut
klara sig i get through
resa sig, stiga upp get up
glansig glazed
glansig glossy
ägna sig åt go in for
lägga sig go to bed
roffa åt sig, gripa tag i grab
ge sig i kast med, dust grapple
gräma sig över grieve at
hårdna, härda sig harden
förbarma sig have pity
harkla sig, hök hawk
disig hazy
bekymra sig om heed
ta för sig help oneself
sig själv herself
sig själv himself
föreställa sig, inbilla sig, tänka sig imagine
förbättra, förkovra sig, bättra improve
ådra sig incur
innebära, sluta sig till infer
ställa sig in ingratiate
upprorisk, uppstudsig insubordinate
lägga sig ut för intercede
ingripa, lägga sig i interfere
berusa sig intoxicate oneself
inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa intrude
sig själv itself
glädja sig över joice at
hålla sig i styr keep quiet
buga sig kowtow
slafsa i sig lap up
tvåla in, löddra sig, lödder lather
mager, luta sig lean
lära sig, erfara learn
vräka sig loll
spegla sig look at oneself in the glass
missta sig make a mistake
få klara sig med make do with
förvissa sig om make sure of
föresätta sig make up ones mind
märka, märke, markera, signera, beteckna mark
gifta sig med, viga, gifta sig marry
under, förundra sig marvel
behärska sig master one's temper
skriva in sig vid universitet matriculate
slingra sig meander
rutinmässigt mechanically
lägga sig i, befatta sig med meddle (in)
befattar sig meddles
bry sig om mind about
blanda sig, blanda mingle
disig, dimmig misty
sur, vresig, dyster morose
ge sig av move off
skitig, lortig, smutsig mucky
föröka, avla av sig, multiplicera multiply
grötig, mosig, sörjig mushy
tjusig nifty
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
tvångsmässig obsessional
trotsig obsinate
sig oneself
sig, sig själv onself
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
trasig, i olag, i oordning out of order
försova sig oversleep
häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull passionate
spetsig, mager peaked
förvänd, vresig perverse
snurrig, vimsig pixilated
störta sig in i plunge into
spetsig, pekade pointed
kasta sig över pounce
kråma sig prance about
drista sig, förmoda, undererstå sig presume
snygga upp sig primp
snygga upp sig prink
yrkesmässig professional
yrkesmässiga professional-looking
visa sig vara prove to be
eka, staka sig fram punt
renrasig pure-bred
ta på sig put on
meritera sig qualify oneself
rida på ord, ordlek, slingra sig quibble
beslutsmässigt antal quorum
trasig ragged
förgrena sig ramify
erinra sig reall
visa sig på nytt, återuppstå reappear
uppfostra, bakdel, uppföda, stegra sig rear
dra sig tillbaka recarde
vila, luta sig bakåt recline
påminna sig, minnas recollect
krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig recover
hämta sig recuperate
rödbrusiga red-faced
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
fröjda sig åt rejoice at
åter sluta sig till, svara rejoin
förhålla sig remaine
avsäga sig renounce
avsägande sig renouncing
betala sig, vedergälla, återbetala repay
ångra, ångra sig repent
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
retirera, dra sig tillbaka retire
stiga, resa sig rise
rulle, trilla, vältra sig, mullra, bulle, slingra roll
rosig rosy
rutinmässigt routinely
rödbrusig rubicund
utsätta sig för, löpa risk run the risk
störta sig in i rush into
skingra sig scatter
knasig scatty
klia sig scratch oneself
sigill, försegla, säl, tätning, besegla, lacka seal
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
föresätta sig set oneself to
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
hamna, bosätta sig settle down
raka sig shave oneself
skolka, smita ifrån, undanbe sig shirk
teckna, skylt, underteckna, vink, signera sign
signalera, signal, märklig signal
påskrift, signatur, underskrift signature
signaturmelodi signature tune
signerad signed
märkbar, signifikant significant
sätta sig sit down
smyga sig, maska skulk
vårdslös, hafsig slipshod
kämpa sig genom slog through
sluskig, hafsig, slarvig slovenly
ryck, rycka till sig, nappa åt sig snatch
smyga sig, smita sneak
tupplur, ta sig en lur snooze
uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas sojourn
smutsig, simpel sordid
vräka sig sprawl
smutsig squalid
huka sig ned squat
vrida sig, våndas squirm
stocka sig, stagnera stagnate
avteckna sig mot stand out against
begiva sig till start for
smyga sig, stjäla steal
spira, spetsigt torn steeple
böja sig stoop
stötta, kråma sig strut
underkasta sig, foga sig submit to
existera, livnära sig subsist
vresig, trumpen sulky
livnära sig support oneself
övervinna, höja sig över surmount
ge sig, uppge surrender
stjälpa i sig swig
vinnlägga sig om, vinnlägga sig om take pains to
bemäktiga sig take possession of
ikläda sig take upon oneself
trasig, söndertrasad tattered
sig themselves
förstklassig tiptop
trasig torn
bekymra sig trouble about
förlita sig på, lita på trust in
vända sig om turn round
anförtro sig åt unbosom
åta sig undertake
ta av kläderna, klä av sig undress
tillskansa sig, inkräkta på usurp
drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag venture
invärtes, känslomässigt visceral
yrkesmässig vocational
jämra sig wail
jämrar sig wails
vältra sig wallow
gifta sig med, viga wed
bege sig wend
vare sig...eller whether...or
blåsig windy
förundra sig, undra över wonder at
vimsig woozy
oroa sig för worry about
slingra sig wriggle
vrida sig writhe
vred sig writhed
jämra sig yammer
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.