The Swedish term "under, förundra sig" matches the English term "marvel"

other swedish words that include "under" : english :
buk, underliv abdomen
underblåsa abet
underhåll, underhållsbidrag alimony
tillstånd, underhåll allowance
underordnad anciliary
underrätta apprise
underläkare assistant doctor
underskruv backspin
underslev barratry
grunderna basics
under, nedanför below
under beneath
blunder bloomer
groda, misstag, blunder blunder
muskedunder blunderbuss
underreden chassis
samundervisning co-education
fundera cogitate
adelskrona, undersökningsdomare coroner
underfundig, slug, illmarig, knepig, list, listig cunning
underlig, konstig, nyfiken curious
kunder customers
töras, våga, drista sig, understå sig dare
underskott deficit
underhavande dependant
avhängig, underlydande dependent
förstörelse, ofärd, förstörelse, undergång destruction
arbetslöshetsunderstöd dole
under tiden during
bildning, uppfostran, undervisning education
undervisande educational
undfägna, roa, underhålla, traktera entertain
rolig, underhållande entertaining
tillställning, underhållning entertainment
undersökning, prövning, tentamen, granskning examination
undersöka, skärskåda, granska, syna, rannsaka examine
undersöker examines
underlätta facilitate
fela, förfela, underkänna, misslyckas fail
underbetyg failing mark
underblåsa foment
under en timma for one hour
underarm forearm
underlig freakish
underliga funny-looking
blunder, tabbe gaffe
grundläggande undervisning grounding
underhuset House of Commons
förnedra, ringa, underdånig, förödmjuka, ödmjuk humble
tyst, underförstådd implicit
underförstått implicitly
underförstådd, antydd implied
under tiden in the meantime
mindervärdig, underhaltig, underlägsen inferior
meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange inform
information, underrättelse, upplysning information
undersökning, utredning inquest
instruera, undervisa instruct
anvisning, instruktion, undervisning, föreskrift instruction
intelligens, underrättelse intelligence
forska, utreda, undersöka investigate
undersöker investigates
undersökning, utredning investigation
damunderkläder lingerie
underkant lower edge
underkäke lower jaw
underläpp lower lip
underverk magics
upprätthålla, bevara, underhålla, bibehålla maintain
underhålla, skötsel maintenance
underbar, vidunderlig marvellous
under tiden meantime
under tiden meanwhile
ödmjuk, undergiven, tålmodig meek
underåriga minors
underverk, mirakel miracle
underbar miraculous
odjur, vidunder monster
glödga, fundera, grubbla mull
privilegiebrev, urkunder muniments
sångmö, musa, grubbla, fundera muse
uraktlåta, försumma, underlåta, vanvårda, vansköta neglect
underlåtenhet, slarv, oaktsamhet negligence
ackordera, underhandla, förhandla negotiate
underhandling negotiating
underofficer non-commissioned officer
kungörelse, underrättelse notification
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
bisarr, underlig, udda, egen, sällsam odd
utelämnande, underlåtenhet omission
uraktlåta, underlåta, utelämna omit
undertryckt pent-up
underkjol, underklänning petticoat
grunna, grubbla, fundera ponder
funderat på pondered
drista sig, förmoda, undererstå sig presume
undersöka, sondera probe
vidunder prodigy
egen, besynnerlig, underlig queer
kväsa, undertrycka, kuva quell
släcka, undertrycka quench
understöd, undsättning, avbrytare, lättnad relief
undertrycka repress
avsägelse, avskedsansökan, undergivenhet resignation
grunderna rudiments
rom-sprit, underlig rum
stickprovsundersökning sampling
sav, underminera, tunnel, löpgrav, saft, dumbom sap
sekunder seconds
underhåll servicing
underben shank
underhuggare sidekick
teckna, skylt, underteckna, vink, signera sign
påskrift, signatur, underskrift signature
underordnad sobordinate
främmande, egen, konstig, märkvärdig, underlig strange
underligt strangely
under-katalogerna sub-catalogues
under-katalogerna sub-directories
underkatalog sub-directory
underordnad subaltern
undermedveten subconscious
undermedvetande subconsciousness
underleverantör, underentreprenör subcontractor
underbibliotek subdir
underbibliotek subdirectories
underbibliotek subdirectory
underavdelning subdivision
undertrycka, dämpa, betvinga, kuva, underkuva subdue
underram subframe
föremål, ämne, subjekt, undersåte subject
underkasta subject to
underkastelse subjection
underkuva subjugate
undervattensbåt, ubåt submarine
undermeny submenu
underkastelse submission
undergiven submissive
framlägga, inkomma, underställa submit
underkasta sig, foga sig submit to
underordna subordinate
stycke, underavdelning subsections
underdånig, tjänlig, servil subservient
understöd subsidy
undermålig substandard
underjordisk subterranean
underjordisk gång subway
duka under, digna succumb
understöd, medhåll, försörja, understödja support
undertrycka, kväsa suppress
undersökning, överblick, överblicka, översikt survey
undersökande surveying
undersökningar surveys
tyst, underförstådd tacit
lära, instruera, lär ut, undervisa teach
undervisning teaching
åska, dåna, tordön, dunder thunder
undervisning tuition
under under
underkläder under-clothing
underskatta underestimate
underexponera underexpose
undernärd underfed
underkläder undergarments
underjordisk, tunnelbana underground
undervegenation undergrowth
understryka underline
underhuggare underling
understrykning underlining
underbemannad undermanned
undergräva, underminera undermine
inunder, nedanför underneath
understrykning underscore
undersida underside
underteckna undersign
underkjol underskirt
undervärdering understatement
undervärderingar understatements
underkläder underwear
inte undertecknad unsigned
underhåll upkeep
undertröja, väst vest
under det att, medan, stund while
under, undra, underverk wonder
underbar wonderful
underbart wonderfully
underland wonderland
underbar wonderous
other swedish words that include "sig" : english :
abdikera, avsäga sig abdicate
tvätta sig ablution
avsäga sig abnegate
vinna, tillägna sig, införskaffa acquire
fritaga, sköta sig bra, frikänna acquit
akut, spetsig acute
unna sig något allow oneself something
ändra sig, ändra alter
amatörmässig amateurish
belöpa sig till, uppgå till amount to
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
närma, anflygning, närma sig, nalkas approach
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
förvissa sig om ascertain
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
stödja sig på base oneself on
sola sig bask
sola sig, gassa sig bask in the sun
nöja sig be content with
missta sig be mistaken
förhasta sig, överila sig be rash
vinka till sig beckon
trolova sig become betrothed
förlova sig become engaged
uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter behave
bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja bend
donation, välgörenhet, välsignelse benefaction
blanda sig blend
välsigna bless
välsignad, salig blessed
välsignelse blessing
pussig bloated
snyta sig blow one's nose
blåsig blowy
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
välsignelse, förmån boon
bocka sig för bow oneself to
föröka sig, ras breed
bringa, föra med sig, ta med sig bring
våghalsig politik brinkmanship
trasig, avbruten, söndrig, bruten broken
avsigkommen broken-down
röra sig ur fläcken budge
signalhorn bugle
affärsmässig businesslike
anropsignal call sign
lugna sig calm down
bry sig om care for
förkyla sig catch a cold
nosig, näbbig, uppnosig cheeky
harkla sig clear one`s throat
inrikta sig på concentrate upon
bafatta sig med concern oneself
nedlåta sig condescend
rätta sig efter conform to
förbinda, förena sig conjoin
konsignation consignation
sammansvärja sig, konspirera conspire
ådra sig contract illness
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
kontrasignera, lösen countersign
yppa sig crop up
korsa, vresig, kryss, övergå, kors cross
tränga ihop sig crowd together
krusig, lockig curly
töras, våga, drista sig, understå sig dare
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
trotsig defiant
signalement, framställning, skildring, beskrivning description
ägna sig åt devote oneself to
skiljer sig differ
skilja sig differentiate
grådaskig, smutsig dingy
osnygg, oren, smutsig dirty
avsäger sig disclaims
utspy, lämna ifrån sig disgorge
rufsig dishevelled
förställa sig dissimulate
utom sig, galen distraught
sköta sig väl do well
ta av sig hatt doff
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
slö, dåsig, sömnig drowsy
vare sig...eller, antingen... eller either...or
ge ifrån sig, avge, utsända emit
strävan, sträva, bemöda sig endeavour
förfråga sig enquire
ingå, inlåta sig på enter into
fela, missta sig err
gifta sig med espouse
legitimera sig establish one`s identity
undvika, undanbe sig, undgå evade
utmärka sig excel
urskulda sig exculpate oneself
utsätta sig för expose oneself to
röja sig exposeoneself
yttra sig express an opinion
förälska sig fall in love
lust, tycka om, infall, tänka sig fancy
bulna, vara sig fester
oroligt flytta sig fidget
eldig, hetsig fiery
smutsig, otäck, snuskig filthy
hetsigt firey
förstklassig first-class
förstklassig, prima first-rate
hjord, flock, tapp, skocka sig flock
larva sig footle
ojust, orättvis, smutsig foul
gnaga, oroa sig fret
vara ute och roa sig mycket gadabout
klara sig get along
ge sig av, komma bort get away
skärra upp sig get excited
slå sig get hurt
geifta sig get married
röra på sig get moving
gå och lägga sig get off to bed
klippa sig get one's hair cut
klara sig i get through
resa sig, stiga upp get up
glansig glazed
glansig glossy
ägna sig åt go in for
lägga sig go to bed
roffa åt sig, gripa tag i grab
ge sig i kast med, dust grapple
gräma sig över grieve at
hårdna, härda sig harden
förbarma sig have pity
harkla sig, hök hawk
disig hazy
bekymra sig om heed
ta för sig help oneself
sig själv herself
sig själv himself
föreställa sig, inbilla sig, tänka sig imagine
förbättra, förkovra sig, bättra improve
ådra sig incur
innebära, sluta sig till infer
ställa sig in ingratiate
upprorisk, uppstudsig insubordinate
lägga sig ut för intercede
ingripa, lägga sig i interfere
berusa sig intoxicate oneself
inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa intrude
sig själv itself
glädja sig över joice at
hålla sig i styr keep quiet
buga sig kowtow
slafsa i sig lap up
tvåla in, löddra sig, lödder lather
mager, luta sig lean
lära sig, erfara learn
vräka sig loll
spegla sig look at oneself in the glass
missta sig make a mistake
få klara sig med make do with
förvissa sig om make sure of
föresätta sig make up ones mind
märka, märke, markera, signera, beteckna mark
gifta sig med, viga, gifta sig marry
behärska sig master one's temper
skriva in sig vid universitet matriculate
slingra sig meander
rutinmässigt mechanically
lägga sig i, befatta sig med meddle (in)
befattar sig meddles
bry sig om mind about
blanda sig, blanda mingle
disig, dimmig misty
sur, vresig, dyster morose
ge sig av move off
skitig, lortig, smutsig mucky
föröka, avla av sig, multiplicera multiply
grötig, mosig, sörjig mushy
tjusig nifty
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
tvångsmässig obsessional
trotsig obsinate
sig oneself
sig, sig själv onself
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
trasig, i olag, i oordning out of order
försova sig oversleep
häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull passionate
spetsig, mager peaked
förvänd, vresig perverse
snurrig, vimsig pixilated
störta sig in i plunge into
spetsig, pekade pointed
kasta sig över pounce
kråma sig prance about
drista sig, förmoda, undererstå sig presume
snygga upp sig primp
snygga upp sig prink
yrkesmässig professional
yrkesmässiga professional-looking
visa sig vara prove to be
eka, staka sig fram punt
renrasig pure-bred
ta på sig put on
meritera sig qualify oneself
rida på ord, ordlek, slingra sig quibble
beslutsmässigt antal quorum
trasig ragged
förgrena sig ramify
erinra sig reall
visa sig på nytt, återuppstå reappear
uppfostra, bakdel, uppföda, stegra sig rear
dra sig tillbaka recarde
vila, luta sig bakåt recline
påminna sig, minnas recollect
krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig recover
hämta sig recuperate
rödbrusiga red-faced
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
fröjda sig åt rejoice at
åter sluta sig till, svara rejoin
förhålla sig remaine
minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig remember
avsäga sig renounce
avsägande sig renouncing
betala sig, vedergälla, återbetala repay
ångra, ångra sig repent
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
retirera, dra sig tillbaka retire
stiga, resa sig rise
rulle, trilla, vältra sig, mullra, bulle, slingra roll
rosig rosy
rutinmässigt routinely
rödbrusig rubicund
utsätta sig för, löpa risk run the risk
störta sig in i rush into
skingra sig scatter
knasig scatty
klia sig scratch oneself
sigill, försegla, säl, tätning, besegla, lacka seal
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
föresätta sig set oneself to
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
hamna, bosätta sig settle down
raka sig shave oneself
skolka, smita ifrån, undanbe sig shirk
teckna, skylt, underteckna, vink, signera sign
signalera, signal, märklig signal
påskrift, signatur, underskrift signature
signaturmelodi signature tune
signerad signed
märkbar, signifikant significant
sätta sig sit down
smyga sig, maska skulk
vårdslös, hafsig slipshod
kämpa sig genom slog through
sluskig, hafsig, slarvig slovenly
ryck, rycka till sig, nappa åt sig snatch
smyga sig, smita sneak
tupplur, ta sig en lur snooze
uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas sojourn
smutsig, simpel sordid
vräka sig sprawl
smutsig squalid
huka sig ned squat
vrida sig, våndas squirm
stocka sig, stagnera stagnate
avteckna sig mot stand out against
begiva sig till start for
smyga sig, stjäla steal
spira, spetsigt torn steeple
böja sig stoop
stötta, kråma sig strut
underkasta sig, foga sig submit to
existera, livnära sig subsist
vresig, trumpen sulky
livnära sig support oneself
övervinna, höja sig över surmount
ge sig, uppge surrender
stjälpa i sig swig
vinnlägga sig om, vinnlägga sig om take pains to
bemäktiga sig take possession of
ikläda sig take upon oneself
trasig, söndertrasad tattered
sig themselves
förstklassig tiptop
trasig torn
bekymra sig trouble about
förlita sig på, lita på trust in
vända sig om turn round
anförtro sig åt unbosom
åta sig undertake
ta av kläderna, klä av sig undress
tillskansa sig, inkräkta på usurp
drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag venture
invärtes, känslomässigt visceral
yrkesmässig vocational
jämra sig wail
jämrar sig wails
vältra sig wallow
gifta sig med, viga wed
bege sig wend
vare sig...eller whether...or
blåsig windy
förundra sig, undra över wonder at
vimsig woozy
oroa sig för worry about
slingra sig wriggle
vrida sig writhe
vred sig writhed
jämra sig yammer
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.