The Swedish term "stå fast vid" matches the English term "adhere"

other swedish words that include "stå" : english :
vänta, stanna abide
bestående, varaktig abiding
arbetsför, stark able-bodied
avstå abstain
prestation accomplishment
instämmande accueded
prestantion, insats, gärning achievement
justering, inställning adjustment
erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma admit
ståhej, väsen ado
motspelare, motståndare adversary
tillfoga, fästa affix
samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner agree
uppställning, placering i linje alignment
fullständig all-out
påstådd alleged
fästa, tillägga allfix
tillstånd, underhåll allowance
nästan almost
på avstånd aloof
fastän although
altstämma alto
förstärkning amplification
förstärkt amplified
förstärkare amplifier
förstärker amplifies
förstärka amplify
stamfader, förfader, anfader ancestor
myrstack ant-hill
motstånd antagonism
antistatisk antistatic
städ anvil
var som hest, någonstans anywhere
avbön, försvarstal, apologi, ursäkt apology
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
ställa till trassel apple-cart
tillsätta, utnämna, bestämma appoint
bestämma värdet av appraise
uppstå arise
rusta, bestycka, väpna, beväpna, arm arm
vapenstillestånd armastice
vapenvila, stillestånd armistice
armestab army staff
uppställa, anordna, arrangera arrange
föranstalta för arrange for
arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt arrangement
ställa upp array
påstå, bedyra assert
påstående, förfäktande assertion
taxera, fastställa värdet av, taxera assess
assistera, bistå, hjälpa assist
medverkan, bistånd, assistans, hjälp assistance
atmosfär, stämning atmosphere
anknyta, bifoga, fästa attach
hopfästande attaching
frestad, försökte attempted
uppvakta, deltaga, bevista, åhöra attend
inställning, hållning, attitud, ståndpunkt attitude
förstärka, förstora augmented
ungkarlsstånd bachelorhood
ungkarlsstånd bachelorship
backslagstangent backspace-key
backslagstangent backspacer
borgen kan ställas bailable
istadig balky
klot, nystan, kula, bal, boll ball
rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning ballot
kapellmästare bandmaster
kasta fram och tillbaka bandy
ledstång bannister
ledstänger bannisters
badmästare bath attendant
förmå, orka, vara i stånd att, kunna be able to
förestå be in charge of
återstå be left
missta sig be mistaken
förhasta sig, överila sig be rash
kyrkvaktmästare beadle
mulna, anstå, bli become
begynna, anträda, börja, starta begin
startar begins
testamentera bequeath
beställa, omvittna bespeak
beställd bespoke
cykelställ för cyklar bicycle stand for bicycles
största biggest
koltrastar blackbirds
tryckbokstav blockletter
groda, misstag, blunder blunder
högröstad predikant boanerges
inackorderingsställe, pensionat boarding-house
salustånd, bås booth
uppstart bootup
stad, köping, stadsvalkrets borough
kubb, styv filthatt, kastare bowler
stärkande bracing
brista, avbrott, spricka, bryta break
uppbrottsstämning breaking-up mood
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
ställa inför rätta bring to justice
borste, borsta, pensel brush
borstade brushed
byggmästare, byggnadsarbetare builder
byggmästare building contractor
börda, belasta, börda, refräng, last burden
borgare i stad burgess
bastant burly
spränga, spricka, brista burst
utbrista burst out
bristande bursting
jordfästa, begrava bury
bus station busstation
betjänt, hovmästare butler
cigarettfimp, stöta, stånga, ända, helt butt
ordstäv byword
droskstation cab-rank
droskstation cab-stand
instängd cabined
gömställe cache
äkthetsstämpel cachet
avlysa, annullera, inställa, avbeställa, avboka cancel
överstrykning, avbeställning cancellation
stämplar cancellations
ljusstake candle-stick
huvudstad, kapital, versal capital
vaktmästare caretaker
festa, rumla carouse
verkställd, buren, anlagsbärare, bar carried
tälja, skära, rista, snida carve
sätthärdat stål case-hardening-steel
gjuta, kasta, rollfördelning cast
stort vattenfall, grå starr cataract
avstå cede
konstatera, intyga certify
husa, städerska chamber-maid
kämpe, mästare champion
mästare i sport champion in sport
städerska, röding char
tecken-lista characterlist
städverktyg charsets
städerska charwoman
avprickningslista check list
checklista checklist
kock, köksmästare chef
kista, lår, bröst chest
kastanjebrun, kastanje chestnut
kastanjebrun chestnut-brown
slänga, kasta, skrocka chuck
fästa cinch
omständighet circumstance
omständigheter circumstances
omständig circumstantial
överlista, kringgå circumvent
cirkustält circus marquee
städer cities
stad city
stadsstater city-states
stadshus city hall
påstår claiming
stam, klan clan
skräll, stå i strid, drabba ihop clash
klassföreståndare class superintendent
borsta skor clean the shoes
städerska cleaner
stänga, stänga, nära, noggrann, tät, slut, nära close
stängd closed
stänger closes
stänger closing
medbestämmande co-determination
skrin, kista coffer
kista, likkista coffin
trösta, trevnad, bekvämlighet, välbefinnande comfort
tröstare comforter
tröstande comforting
tröstar comforts
dörrvakt, stadsbud commissionaire
oordning, oväsen, uppståndelse commotion
full, komplettera, fullända, fullständig complete
fullständigt completely
fullständighet, helhet completeness
fullständigt completly
förstå comprehend
förstå comprehending
förståelig comprehensible
begrepp, avelse, föreställning conception
samförstånd, konsert concert
bestämd, koncis concise
instämma, medverka, sammanträffa concur
kondition, tillstånd, skic, villkor, beskaffenhet condition
statsförbund confederation
bikta, erkänna, tillstå confess
inställning configuration
inställningsfil configurationfile
instängd confined
bestyrka, stadfästa, bekräfta, konfirmera confirm
konfirmation, stadfästelse, bekräftelse confirmation
överbefolkad, överbelastad congested
kongruens, överensstämmelse congruence
kastanj conker
vevstake connecting rod
samstämmighet consensus
omständligheter considerations
består consist
bestående consisting
konsol, stöd, trösta, manöverpanel console
konsolidera, stärka, befästa consolidate
statsobligationer consols
överensstämmande, konsonant consonant
iögonfallande, framstående conspicuous
konstapel constable
beständig, konstant constant
konstanter constants
beståndsdel, väljare constituent
förfalska, statsförfattning, författning constitution
strida, tävla, påstå, kivas contend
förnöjd, tillfredsställd contented
omstridd, omtvistad contested
omtvistad controversial
andelsförening, stänga in, bur för höns coop
överensstämmelse, korrespondens, brevväxling correspondence
kostar costing
hosta cough
rådsmedlem, stadsfullmäktig counciller
gömställe, hemlig covert
feg, pultron, feg, kujon, stackare coward
stallbroder crony
korsfästa crucify
korståg crusade
korstågsfarare crusader
kristall crystal
stäm dace
postament dado
töras, våga, drista sig, understå sig dare
käresta darling sweetheart
pilkastningstavla dartboard
avstämplingsdag day of issue
av-installation de-installation
sista tidpunkt deadline
prostämbete deanery
dödlighet, dödstal deathrate
utestänga debar
tiostavig decasyllabic
stadd i förfall decaying
anständighet decency
ärbar, anständig, hygglig decent
bestämt decidedly
värdig, anständig decorous
anständighet decorum
vanställa deface
bestämd definite
vanställa deform
avfrosta, tina upp defrost
avinstallera deinstall
avinstallation deinstallation
nedslå, nedstämma deject
förstämning dejection
uppehålla, fördröja, dröjsmål, anstånd, försena delay
härstamma från descend from
nedgång, sluttning, härstammning descent
signalement, framställning, skildring, beskrivning description
bestämma, utnämna designate
upphöra, avstå desist
förtvivlan, misströsta, förtvivla despair
bestämmelseort, destination destination
ämna, bestämma destine
löstagbar detachable
bestämma, avgöra, avgöra determine
bestämd determined
ställa diagnosen diagnose
kosing, stålar dibs
omständlig, svamlig, diffus diffuse
lya, bostad diggings
avmasta dimast
restaurangvagn dining-car
direkt, styra, stadga, hänvisa, rikta direct
stänga av disable
avstängd, vanför disabled
stänger av disables
avrusta disarm
stark misstro disbelief
kassera, kasta bort discard
avlasta, släppa, avfyra, avlossa discharge
koppla av, stänga av disconnect
vanpryda, vanställa disfigure
utställa, ståt, utställning, skylta display
omtvistad, omstridd disputed
tvistar disputing
förställa sig dissimulate
avståndstagande dissociation
håll, distans, sträcka, avstånd distance
distanserad distanced
celeber, framstående, förnäm, distingera distinguished
förvränga, vanställaförvrida distort
härad, stadsdel, bygd, trakt district
avstava divide into syllables
fast bostad, hemort domicile
sovsal, sovstad dormitory
utställda, oavgjord drawn
vistas, bo dwell
bostad, boning dwelling
staffli easel
ålkista eel hatch
annanstans, någon annanstans, annorstädes elsewhere
hög ställning, höjd eminence
framstående eminent
eftertrycklig, starkt betonad emphatic
anställa, använda employ
anställd, tjänsteman employee
anställda employees
anställning, syssla employment
uppföra, stadga, påbjuda enact
förse, utrusta endue
uthärda, utstå, tåla endure
förlovning, anställning engagement
gravera, inrista, inprägla engrave
säkerställa ensure
säkerställer ensures
tillställning, underhållning entertainment
installerad enthroned
utrusta, ekipera, bemanna equip
utrustad equipped
fela, missta sig err
misstag, fel, villfarelse error
misstag, fel errors
inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa establish
egendom, gods, gård, ägor, lantegendom, stärbhus estate
europastandardisering euro-standardization
avdunsta, avdunsta, dunsta evaporate
ständig, evig everlasting
överallt, allestädes everywhere
enstaka, motstycke exceptional
verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra execute
avrättning, verkställande execution
verkställande executive
utställa exhibit
uppvisning, förevisning, utställning, mässa exhibition
utställningar exhibitions
utställare exhibitor
bestånd, existens, tillvaro existence
befintlig, existerande, bestående existing
förhasta, förhoppning, förväntan expectation
utställa expose
framställning exposé
blottställd, utsatt exposed
yttersta del, ytterlighetsman extremist
löstand false tooth
stappla, stamma falter
stärkelsehaltig farinaceous
snabb, fasta, fort fast
fastalistisk fastalistic
fastna, fästa, häfta fasten
fästande fastening
fasta fasting
ödesbestämd fated
fest, festa, högtid, förpläga, kalas feast
festande feasting
statsförbund federacy
gärdsgård, stängsel, staket, fäkta fence
stänkskärm, stötfångare fender
lättsinnig, ostadig, flyktig person fickle
figur, siffra, gestalt, räkna, nummer figure
fil-lista file-list
spis, eldstad fireplace
orubblig, stadig, fast, firma firm
stadigt firmly
första, främst, förnämst, först first
ekipera, utrusta fit out
fästa, fastställa, montera, laga, bestämma, häfta fix
bestämd, fast fixed
flaggstång flagpole
fräknig, stänk fleck
slänga, slänga, kasta fling
strålkastare floodlights
blomstrande, rödlätt, svulstig, överlastad florid
startande, flytkraft, flytförmåga flotation
blomsterutställning flowershow
rusade, kastade flung
brännpunkt, centrum, ställa in focus
avståndsinställning, fokuserande focusing
dumhet, dårskap, oförstånd folly
stativ, fot foot
vada över, vadstålle ford
avstå från, uppge forgo
form, formulär, gestalt, blankett, dana, bilda form
förestående forthcoming
förstärkt fortified
befästa, förstärka fortify
franchistagare franchisee
återställer freshening
ställning, brygga gantry
garage, bilverkstad garage
trädgårdsmästare gardener
gastätt gas-tight
bensinstation gas station
gastät gasproof
allmäntillstånd general condition
första moseboken genesis
flykt, start get-away
ställa till med get up to
ge upp, uppge, lämna, avstå, efterskänka, avträda give up
istäckt glaciated
blick, titt, kasta en blick, ögonkast glance
glasmästeri, glasmästare glazier
flerstämmig sång glee
ordlista glossary
starta, gå go
stånga, levrat blod gore
tillfredsställelse gratification
tillfredsställa gratify
tillfredsställande gratifying
drucken, ostadig groggy
stalldräng, sköta hästar, rykta groom
starka grossly
stanna, halt, tveka, anhalt, rast halt
styrstång handle-bar
vacker, ståtlig handsome
stånd hard-on
överensstämmande harmonised
hasta, skynda, påskynda hasten
förhasta, hastig hasty
måsta have to
höstack hayrick
hovmästare head waiter
hovmästare, huvudfåra headwaiter
stack, skock, hop, hög heap
eldstad hearth
bistå, hjälpa, hjälp help
gömställe hideout
gömställen hideouts
gömställe hiding-place
städnings high-char
högsta highest
starkt highly
linka, stappla hobble
hoppas, förhasta, förhoppning hope
hästavel horse-breeding
snabbvalstangent, snabbvalstangent hot key
bostad housing
vad kostar det how much is it
stängsel, häck hurdle
kasta, slunga, kast hurl
brådska, hasta, jäkta, fjäsk, hast, skynda, ila hurry
tystnad, tystna, tysta ned hush
istapp icicle
istappar icicles
föreställa sig, inbilla sig, tänka sig imagine
stänga in immure
nära förestående impending
ofullständig, ofullkomlig imperfect
ofullständighet imperfection
obeständig impermanent
tyst, underförstådd implicit
underförstått implicitly
underförstådd, antydd implied
oklokhet, oförstånd imprudence
ostädad in disorder
inristad incised
ofullständig incomplete
obeständig inconstant
oanständig indecent
obestämdbar indefinable
obestämd indefinite
självständighet, oberoende independence
oavhängig, självständig, oberoende independent
götstål ingot steel
ställa sig in ingratiate
ingrediens, beståndsdel ingredient
begynnelsebokstav, inledande initial
initiera, starta, inviga någon i initiate
startar initiates
inrista, inskriva inscribe
antydning, inställsam insinuating
obestånd insolvency
installera install
installerbar installable
installations-disketten installation-diskette
installationsfiler installationfiles
installerare installer
installation installing
installationer installs
instanser instances
istället instead
inrättning, anstalt institution
obestämd intangible
förstånd intellect
begrava, jordfästa inter
mellan stater interstate
presentera, föreställa för introduce to
stärka invigorate
stärkande invigorating
oemotståndlig irresistable
spjutkastare javelin-man
kasta överbord jettison
istadig häst jibber
festa jollify
förstånd judiciousness
festande junketing
sammanställning juxtaposition
ståhej kerfuffle
cykelställ på cykel kickstand on a bike
verkstad, laboratorie laboratorie
lastad, fylld laden
i höstas last autumn
bestående lasting value
på sista tiden, nyligen lately
slunga, sjösätta, starta launch
friställning layoff
avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse leave
testamentera leave by will
lusta lechery
lånat, lånade, fastan lent
brev, skrivelse, bokstav, brev letter
bokstäver lettering
bokstäver letters
hävstång, spak lever
hävstångsverkan leverage
tillståndsgivning licensing
härstamning lineage
förteckning, lista, nota list
listad listed
ordagrann, ordagrann, bokstavlig literal
bokstavligen, formligen literally
vistas, leva, bo live
lassa, lasta, ladda, börda, lass load
utestänga lock out
rum, bostad lodgings
ståtlig, hög lofty
förnäm, myndig, ståtlig lordly
mista, tappa, förlora lose
lägsta lowest
spikklubba, spira, ämbetsstav mace
lemlästa, stympa maim
majestätisk majestic
majestät majesty
stor bokstav majuscule
åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra make
missta sig make a mistake
beställa tid hos make an appointment with
faststalla priset make the price
tillverkning, framställning making
hantera, förestå, handha, manövrera, förvalta manage
direktör, ledare, föreståndare, regissör manager
manifestationer manifestations
ställa upp, marskalk marshal
behärska, bemästra, mästare, patron, husbonde master
första maj mayday
borgmästare mayor
majstång maypole
mästare meister
själstillstånd mental state
världsstad metropolis
stallänga mews
minister, frikyrkopräst, präst, statsråd minister
ministär, statsråd, departement, prästämbete ministry
felstavat misspelled
felstavningar misspellings
misstag, misstag mistake
missuppfatta, missförstå misunderstand
missuppfattning, missförstånd misunderstanding
antasta molest
postanvisning money-order
enstavig monosyllabic
sinnesstämning, humör, stämning mood
omtvistad, tvivelaktig moot
dunsta, pysa mosey
flesta, mest, de flesta, allra most
mestadels, mest mostly
bondförstånd mother wit
mustasch moustache
yrka, hemställa move for
stänkskydd mud flap
stänkskärm mudguard
halsstarrig mulish
kommun, stad municipality
notställ music stand
måsta, skall, must must
mustang mustang
dämpa, statist, stum mute
stympa, lemlästa mutilate
lemlästa mutilitate
munkorg, mule, nos, tysta, mynning muzzle
stalltips, lur, tupplur nap
smalbröstad narrow-chested
nationalstat nation-state
förstatliga nationalize
nästan, närapå, nära nearly
dödslista necrology
nervpåfrestande nerve-racking
fasta nested
härnäst, nästa, instundande next
stålpenna nib
nära, nästan nigh
nästa nighbour
icke-säkerställd non-secure
icke-säkerställd non-secured
ej standard non-standard
obestämdbar nondescript
nostalgi nostalgia
anslagstavla notice-board
substantiv noun
ingenstans nowhere
motståndare objector
oanständig obscene
oanständigheter obscenities
oanständighet obscenity
inställsam obsequious
enstaka occasional
uppstått occurred
åstad, bort, från off
anbudstagare offeree
allestädes närvarande omnipresent
motståndare opponent
motståndare opponents
överflöd, välstånd opulence
befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera order
beställning ordering
stadga ordinance
rättstavning, rättskrivning ortography
synbar, skenbar, påstådd ostensible
stalldräng ostler
avlägsna, kasta ut, fördriva oust
ostämd out of tune
distansera outclass
distansera outdistance
planens bortersta del outfield
utrusta, utrustning, kläder, utstyrsel outfit
överlista, överflygla outflank
överlista outfox
överlista outjockey
fullständigt, rent ut outright
ställa i skuggan, överglänsa outshine
utomstående outsider
enastående, framträda outstanding
distansera outstrip
överlista outwit
fasta kostnader overhead
överbelastade overloaded
förkasta, upphäva overrule
verkmästare overseer
kullkasta, störta overthrow
staket, plank paling
fullständig rustning panoply
flämta, stånka, flämtning, flåsa pant
klister, smet, infoga, pasta paste
bekosta pay for
avlöningslista payroll
postament pedestal
stamtavla, släkregister pedigree
instängd, inspärrad pent
bestämd, diktatorisk peremptory
uppträdande, föreställning performance
anställningstid period of employment
ständig permanent
oupphörlig, ständig, beständig perpetual
gestalt, personlighet personage
stake, strejkvakt, piket picket
trave, hög, påle, stapel, trava upp pile
ställa, sätta, anbringa, placera, plats place
minnestavla, platta plaque
diskställ plate rack
belägenhet, tillstånd plight
stämpla mot plot against
utpeka, framhålla, påoeka, konstatera, poängtera point out
stång, pol pole
stavhopp pole-jump
stavhopp pole-vault
försäkringstagare policy-holder
försäkringstagare policyholder
röstning, topphugga, rösta poll
ståt pomp
ståtlig, uppblåst pompous
torftig, dålig, stackars, fattig poor
med utstående ögon pope-eyed
hamn, hamnstad, babord port
portvakt, vaktmästare porter
ståtlig, fetlagd portly
framställa, posera, pose pose
ställning, plats, läge position
stolpe, posta, plats, befattning, post post
postanstalt, postkontor post-office
postanvisning postal-order
poststämpel postmark
kraftig, stark potent
kasta sig över pounce
kraftstation power station
kraftfull, stark, mäktig powerful
i allra högsta grad pre-eminently
utestänga, hindra preclude
förbestämd predetermined
företräde före, inställning, preferens preference
förbereda, rusta, anrätta, bearbeta, preparera prepare
föreskrift, recept, bestämmelse prescription
förbestämd preset
drista sig, förmoda, undererstå sig presume
prislista pricelist
premiärminister, statsminister prime minister
bästa sändningstid prime time
pristagare prize-winner
pristävlan prize competition
konvenans, anständighet propriety
framgång, välstånd, välgång, medgång prosperity
protestant Protestant
utstående, framskjutande protruding
småstadsbo, provinciella provincial
för, stäv prow
statlig, offentlig, publik public
eka, staka sig fram punt
överhovmästare purser
lägga, ställa, placera, sätta, uttrycka put
sätta i stånd, ordna put in order
bestämning qualifier
drottninglik, majestätisk queenly
frågeställare questioner
snabbstart quickstart
ställning rack
avståndsbestämning range-finding
ranglista rankinglist
dumdristig, hudutslag, obetänksam, förhasta rash
förhastade rashed
stadfästa ratify
ute och festar razzle
återanställning re-employment
ompröva, återställa re-examine
förstå, inse, förverkliga realize
visa sig på nytt, återuppstå reappear
omstarta reboot
omstartar reboots
återställa redecorate
styra om, ändra, ställa om redirect
stinka, stank reek
uppfostringsanstalt reformatory
refräng, avstå refrain
fristad, tillflykt refuge
riksföreståndare, regent regent
regel, bestämmelse regulation
återanställning rehiring
armera, förstärka reinforce
förstärkt reinforced
förstärkning reinforcement
förstärker reinforces
återinstallera reinstall
återinstallera reinstalling
slopa, avstöta, rata, tillbakavisa, förkasta reject
förkastande, utmönstring rejection
ge upp, avstå från relinquish
vara kvar, restera, förbli, återstå, kvarstå remain
reparationsverkstad repair-shop
ersättning, återställelse replacement
representera, framställa, föreställa represent
förkasta, förtappad reprobate
förkasta repudiate
omstarta, starta om rerun
återställa reset
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
residens, säte, bostad, vistelseort residence
vistas resides
avsäga, försaka, avgå, avstå resign
motstå resist
motstånd, motvärn, motstånd resistance
resistant resistent
resolut, viljestark, beslutsam resolute
återuppstå respawn
återuppstår respawns
anständighet respectability
respektabel, anständig respectable
omstarta restart
startat om restarted
restaurang restaurant
källarmästare restaurantkeeper
restaurering restoration
återställande restorations
återställa, restaurera restore
återställa restoring
återuppståndelse resurrection
svira, frossa, festa revel
festande revelry
återkasta reverberate
oanständigheter ribaldry
stack, höstack rick
rosta kaffe roast coffee
rostad roasted
bergkristall rock-chrystal
stång, stav, spö rod
tjänstgöringslista roster
gummistämpel rubber-stamp
startbana runway
bristning, brock, brista, brott rupture
rost, rosta rust
oanständig, slipprig salacious
vilohem, kuranstalt sanatorium
sunt förstånd sanity
mätta, tillfredsställa sate
tillfredsställelse, belåtenhet, nöjaktig satisfaction
tillfredsställa, mätta satisfy
tillfredsställande satisfying
ordstäv, såga, såg saw
skrovlig, oanständig scabrous
byggnadsställning, schavott scaffold
resultat, tjog, poängställning score
riva, rispa, skråma, startlinje, repa, klösa scratch
strålkastare searchlight
tång (sjö), havstång seaweed
avstänga seclude
starrgräs, starr sedge
passande, anständig seemly
gripen, stängt seized
halvt fristående semi-detached
avskedstagande send-off
förnimmelse, sensation, uppståndelse sensation
stämning, känsla sentiment
ställa, sätta, gäng, lag, plantera, uppsättning set
uppställa set forth
ställskruv setscrew
inställningsbara settable
ställa in setting
inställningar settings
klockare, kyrkvaktmästare sexton
kåkstäder shacks
dana, skepnad, bilda, fason, form, arta, gestalt shape
avlastare, varuavsändare shipper
affär, verkstad, butik, bod shop
utställningslokal showrooms
stängas, stänga shut
kasta, skygga, skygg, blyg shy
siesta siesta
plats, läge, tjänst, ställning, situation situation
härva, nystan skein
rista upp, hugg slash
gyttjig, inställsam, dyig slimy
köping, småstad small town
inställsam smarmy
sotfläck, oanständighet smut
uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas sojourn
trösta, tröst solace
solstånd solstice
någonstans someplace
någonstans somewhere
ömt ställe, öm, sårig sore
mellanslagstangenten spacebar
gnista, gnistra spark
stänka ned spatter
hastighets-inställningar speed-settings
stava spell
rättstavningskontroll spell-checking
stavningskontroll speller
bokstaverande, rättskrivning spelling
idrott, sport, ståta med sport
ställe, fläck spot
strålkastare spotlight
kvist, stänk, stänka, strila spray
festande, upptåg spree
fjäder av stål spring of steel
stänka på, stänk, strö ut sprinkle
stabiliteten stability
stabilisera stabilize
stabil, stall stable
stack, skorsten, stapla stack
stav, personal, stab staff
vackla, stappla, ragla stagger
stillastående, slö stagnant
stocka sig, stagnera stagnate
stadgad, stadig staid
stake, insats, satsa stake
blommans ståndare stamen
stamma, stammning stammer
prägel, stampa, frankera, frimärke, stämpla stamp
stämplar stamps
stativ, ställ, bestå, tåla, uthärda, stå stand
fristående stand-alone
klass, normal, baner, norm, standar, fana standard
standardisering standardization
standardisera standardize
står standing
stillastående, stockning standstill
stinkt, stinkte, stank stank
krampa, märla, stapelvara staple
stärka, stärkelse starch
stärka kragen starch the collar
stel, fullständig stark
stare starling
start, försprång, starta, börja, sätta i rörelse start
uppstart start-up
uppstart starters
startar starting
startlinje starting-line
ståt, tillstånd, skick, påstå, stat, konstatera state
undantagstillstånd state of emergency
krigstillstånd state of war
ståtlig stately
uppgift, påstående, uppgift statement
statisk static
station, förlägga station
stillastående stationary
statistiskt statistical
statistik statistics
statistikfunktion statistics-function
staty statue
statylik statuesque
statyett statuette
ställning, status status
lag, stadga statute
lagstadgad statutory
pålitlig, ståndaktig staunch
stav stave
uppehåll, stanna, vistas, vistelse stay
stannande staying
ställe stead
stadig steadfast
stadig, beständig steady
stål steel
stam, förstäv, stäv, stjälk, stadga stem
stämma stems
stank stench
stäpp steppe
fastna, pinne, käpp, stav stick
stinka, stank stink
uppståndelse, fläkta, omröra stir
lager, ätt, stam, förråd, aktier stock
bastant, tung stodgy
bländare, hejda, sluta, paus, stanna, stoppa stop
fetlagd, korpulent, porter, ståndaktig stout
stå bredbent, sitta grensle straddle
styrka, stärka strengthen
förstärkt strengthened
förstärkande strengthening
stark strong
instängdhet stuffiness
snubbla, snava, stappla stumble
stuckit, stack stung
stank stunk
stamning, stamma stutter
underkasta subject to
hemställningar submissions
framlägga, inkomma, underställa submit
underkasta sig, foga sig submit to
verklig, bastant substantial
substantiv substantive
ställföreträdare substitut
förort, förstad suburb
åtala, stämma, lagsöka sue
lida, utstå suffer
suggerera, påstå, antyda, föreslå suggest
instämma, tillika, sammankalla, inkalla, uppbåda summon
kallelse, kallar, stämning (lag- ) summons
statist, övertalig supernumerary
smidig, inställsam supple
överstatlig supranational
misstänka suspect
avstängning suspension
misstanke, misstanke, misstro suspicion
misstänksam suspicious
misstänksamt suspiciously
äkta kastanj sweet-chestnut
stavelsebildande syllabic
uppdela i stavelser syllabify
stavelse syllable
framställa på syntetisk väg synthesize
ställa upp i tabellform tabulate
tabelluppställning tabulation
tyst, underförstådd tacit
fästa, fras, lapp tag
sistadel tag-end
restaurangtyp take-away
startplats, avstamp take-off
pricka av, överensstämma tally
stark smak, stark lukt tang
asfalterad startbana tarmac
ceremonimästare tast-master
fresta tempt
hyrd bostad, arrendegård tenement
ändstation terminus
testamente testament
testare testers
testa testing
text-statistik text-statistics
Högsta domstolen the Supreme Court
termostat thermostate
törst, törsta thirst
törsta efter thirst for
fastän though
kastade threw
kast, kasta, slunga, slänga throw
städa, snygg, ordentlig, prydlig tidy
städa tidy up
schema, kommunikationstabell, tidtabell time-table
väsen, ståhej to-do
rostat bröd, skål (utbringa en -) toast
tonisk, stärkande tonic
strålkastare torchlight
vackla, stappla totter
stad town
stadsbo town-resident
stadsfullmäktige town councillor
verkstadsskola training-school
omgestalta, förhärliga transfigure
sippra ut, avdunsta transpire
skattmästare treasurer
folkstam, stam tribe
folkstam trible
trimma, vårdad, putsa, avkvista trim
stativ, trefot tripod
trojanska hästar trojans
koffert, trädstam, snabel trunk
stämma, melodi, ton tune
stämd tuned
allestädes närvarande ubiquitous
i sista hand ultimately
samstämmig, enhällig unanimous
ställ undercarriage
begripa, förstå understand
förstånd, förstående understanding
förstår understands
förstått understood
obestämd undetermined
avinstallera uninstall
avinstallerande uninstalling
enastående, unik unique
lossa, stänger av, avlasta unload
avstängning, avlastning unloading
olästa unread
otillfredsställande unsatisfactory
ostadig unstable
ostadigt unsteadily
ostadig unsteady
ostädad, slarvig, skräpig, ovårdad untidy
kullkasta, oroa, välta, stjälpa upset
stads urban
apostlahästarna use shanks`s pony
användarlista userlist
avskedstal valedictory speech
drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag venture
kyrkvaktmästare verger
fastställd vested
ställföreträdande vicarious
skruvstäd, last (en synd) vice
skruvstäd vise
ordlista, ordförråd vocabulary
högröstad vociferous
röst, stämma voice
omröstning, rösta, röstning, röst vote
väljare, röstande voter
röstning, omröstning, röstar voting
kypare, servitör, vaktmästare, uppassare waiter
avstå från, ge upp waive
föreståndare warden
bortkastad wasted
sjösida i stad waterfront
klen stackare, krake weakling
välstånd, rikedom wealth
väderbeständig weatherproof
internet-beställning web-ordering
pust, pusta whiff
pingstafton Whitsun Eve
kikhosta whooping-cough
kikhosta whoppingcough
änkestånd widowhood
testamente, kommer att, skall, vilja will
vrida, linda, blåst, vind, slingra, nysta, vira wind
ståltråd, telegrafera, tråd, telegram wire
motstå withstand
ostadig wonky
ordlista wordlist
arbetarbostäder workmen`s dwellings
verkstad works
verkstad workshop
arbetsstation workstation
usling, stackare, kräk wretch
stämning, skrivelse writ
vanföreställning wrong idea
other swedish words that include "fast" : english :
fastsittande vid adherence
håller troget fast adheres
fastnar, bindemedel adhesive
tillfoga, fästa affix
fästa, tillägga allfix
fastän although
taxera, fastställa värdet av, taxera assess
anknyta, bifoga, fästa attach
fäst, tillgiven attached
fäst vid attached to
fäster attaches
hopfästande attaching
faster, moster, tant aunt
jordfästa, begrava bury
fasttaga, hinna, fånga, ertappa, fatta, gripa catch
fästa cinch
fastsatt cinched
fastna, klänga, hålla fast, sitta fast cling
hålla vid fast clung to
fasthållande clutching
bestyrka, stadfästa, bekräfta, konfirmera confirm
konfirmation, stadfästelse, bekräftelse confirmation
konsolidera, stärka, befästa consolidate
kontinent, fastland, världsdel, återhållsam continent
korsfästelse crucifixion
korsfästa crucify
fast bostad, hemort domicile
inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa establish
trofast, trogen faithful
snabb, fasta, fort fast
fastalistisk fastalistic
fastna, fästa, häfta fasten
fäste fastener
fästande fastening
fasta fasting
fasthet, snabbhet, fästning fastness
fästman fiancé
fästmö fiancée
trofasthet, trohet fidelity
brandsäker, eldfast fireproof
orubblig, stadig, fast, firma firm
karaktärsfast firm in character
fasthet firmness
fästa, fastställa, montera, laga, bestämma, häfta fix
bestämd, fast fixed
fast tillbehör fixture
fotfäste foothold
fast fot, fotfäste footing
fort, fästning fort
befästning fortification
befästa, förstärka fortify
fästning, borg fortress
jordfästning, begravning funeral
svärdsfäste hilt
häkta fast, hake, rycka, ryck hitch
haka fast, koppla, hake, krok hook
fastighet house-property
fast egendom immovables
begrava, jordfästa inter
lånat, lånade, fastan lent
fastlags lenten
fastland mainland
faststalla priset make the price
fasta nested
fasta kostnader overhead
premiss, fastighet, antagande premise
principfast principled
fästningsvall rampart
stadfästa ratify
fast rigid
rotfast rooted
massiv, solid, säker, gedigen, fast solid
fastna, pinne, käpp, stav stick
spänna fast, slejf, rem strap
fäste stronghold
fast stuck
fästman, fästmö sweetheart
fästa, fras, lapp tag
fastän though
prick, bock, fästing, ticka tick
fast unblinking
fastställd vested
other swedish words that include "vid" : english :
omkring, ungefär, kring, vid, cirka about
van vid accustomed to
fastsittande vid adherence
adhesion, vidhäftningsförmåga, anslutning adhesion
vidare afterthought
med vidöppen mun agape
vidd, amplitud amplitude
och så vidare and so on
på, hos, i, till, vid, vid at
fäst vid attached to
granska, revidera audit
reviderade audited
tillsvidare beings
sidan om, bredvid beside
svidande blistering
vida dambyxor bloomers
vidga, bredare broader
brinna, förbränna, vidbränna, bränna, brinna burn
av, vid, bredvid, till, genom by
invid close by
hålla vid fast clung to
sida vid sida collateral
utvidga dilate
direktvideo directvideo
ruskig, vidrig, osmaklig, äckligt, motbjudande disgusting
vidrig, osmaklig distasteful
utvidga distend
förstora, vidga enlarge
och så vidare etc
expandera, utvidga, utbreda expand
vid yta expanse
vidlyftig, vidsträckt, innehållsrik extensive
vidd, utsträckt extent
ovidkommande, artfrämmande extraneous
långt, vida far
vida berömd far-famed
likvida medel floating assets
brännvidd focal
främja, befrämja, ytterligare, vidare, bortre further
vidare furthermore
beta, snudda vid, avbeta graze
räckvidd, frekvens incidence
individuell, enskild, individ, personlig individual
individuellt individually
ovidkommande irrelevant
placera vid sidan juxtapose
betala, likvidera liquidate
likviditet liquidity
underbar, vidunderlig marvellous
skriva in sig vid universitet matriculate
odjur, vidunder monster
mer, vidare, flera more
vida, mycket much
närmast, bredvid next to
vidrig, anstötlig obnoxious
vid, ovanpå, på, anmaning on
vid närmare påseende on closer inspection
vidja, vide osier
likvid, betalning, utbetalning payment
havande, grossess, gravid, innehållsrik pregnant
förskottslikvid prepayment
vidunder prodigy
vidlyftig, långrandig prolix
såvida, försedd provided
omfång, räckvidd range
finjustera, revidera readjust
vidarebefordra reship
omarbeta, revidera revise
gulblek, sälg, vide sallow
klok, vid sunt förnuft sane
sida-vid-sida side-by-side
fräsa vid matlagning sizzle
vidskepelse, vantro, skrock superstition
skrockful, vidskeplig superstitious
vidja, strömbrytare, växel switch
vidtaga, intaga, taga, ta take
vidtaga åtgärder take steps
därvid, därigenom thereby
snudda vid, röra vid, beröra, känning, vidröra touch
rörande, vidrörande touching
om inte, såvida inte, med mindre unless
tills vidare until further notice
vidmakthålla, stödja uphold
vidsträckt, vidlyftig, väldig vast
videobandsbibliotek videolibrary
videoband videotape
huruvida, om whether
kvida, gnälla whimper
kvidande, kvider whimpers
flätverk, videvärk wicker
vid, bred wide
utvidga, vidga widen
vidare, bredare wider
vidd, bredd width
vide, pil träd willow
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.