The Swedish term "rida på ord, ordlek, slingra sig" matches the English term "quibble"

other swedish words that include "ord" : english :
jordsvin aardvark
möjlig gjord abled
ombord aboard
ingick i, fördjupad absorbed
utföra, fullborda accomplish
tillförordnad, spelsätt, spel acting
ordspråk, tänkespråk adage
ordna, jämka, lämpa, justera, justera, reglera adjust
införda adopted
befordran advancement
fördelaktig advantageous
fördelar advantages
tillgjordhet affectation
påverkad, gripen, tillgjord, konstlad affected
agenda, dagordning agenda
jord agrarian
överenskommelse, ackord, avtal agreement
jordbruks agricultural
jordbruk, lantbruk, åkerbruk agriculture
fördela, tilldela allot
fördelning allotment
anor, börd ancestry
underordnad anciliary
fördatera, antedatera antedate
fördela apportion
uppställa, anordna, arrangera arrange
arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt arrangement
mordbrand arson
kronärtskocka, jordärtskocka artichoke
artificiell, konstgjord artificial
lönnmördare assasin
lönnmord assasination
lönnmördare, mördare assassin
mörda assassinate
mördad assassinated
mördar assassinates
lönnmord assassination
inneliggande order backlog
fördärv bane
fördärvlig, ödesdiger baneful
fördriven banished
steril, karg jord, ofruktbar barren
tillhörde belonged
födelse, börd, födelse birth
fördömd blasted
rost, fördärv, mjöldagg blight
inackordering board and lodging
inackordering boarder
inackorderingsställe, pensionat boarding-house
lovorda, puffa för boost
stör, störde bothering
bakbord breadboard
slå rekord break the record
bordell brothel
börda, belasta, börda, refräng, last burden
jordfästa, begrava bury
lokal förordning by-law
ömsom, i tur och ordning by turns
ordstäv byword
inkallelseorder calling-up
aktsam, ordentlig, föesiktig, noggrann careful
jord carth
gjuta, kasta, rollfördelning cast
slagord, lystringsord catchword
håla, jordkula, grotta cavern
upphörde ceased
ordförande chairman
ordförande chairperson
utfordra, utmana, utmaning challenge
jordekorre chipmunk
ackord, sträng chord
inbördeskrig civil war
krav, anspråk, kräva, fordra, hävda claim
fordringar, fordrar claims
rengjorde cleaned
jordkoka, tölp clod
samordning co-ordination
uppbörd collection of taxes
kombinera, skördetröska combine
ålägga, order, kommandera, anföra, befäl command
budord commandments
tarvlig, gemensam, ordinär, allmän, vanlig common
oordning, oväsen, uppståndelse commotion
döma, fördöma condemn
fördömelse condemnation
oreda, sammanblandning, förvirring, oordning confusion
samband, bindeord conjunction
fullborda, fulländad, utsökt consummate
anordning contrivance
åkdon, fordon, befordran conveyance
samordna, koordinera coordinate
fördärv, förgängelse, skada corruption
motfordran counter-claim
fordringsägare, borgenär creditor
skörd crop
gröda, skörd crops
korsord crossword
svordom, förbanna curse
specialgjorda customised
mördare cut-throat
värd fördömelse damnable
fördömelse damnation
fördömande damning
skrivbord davenport
avgjord, beslutat decided
utsmyckning, dekoration, orden decoration
uppehålla, fördröja, dröjsmål, anstånd, försena delay
fördärvlig, skadlig deleterious
avkräva, avfordra demand from
förstörd demolished
fördöma, angiva denounce
fördömer denouncing
fördömande, angivelse denunciation
fördärva deprave
skrivbord, pulpet, arbetsbord desk
skrivbord desktop
förstöra, fördärva, ödelägga destroy
förstörd destroyed
ordböcker dictionaries
lexikon, ordbok dictionary
gjorde did
jordbana dirt-track
ofördelaktig disadvantageous
oordning, oreda, förvirring disorder
fördela, utdela dispense
förfogande, anordning, fallenhet, läggning disposition
missaktning, vanvördad disrespect
vanvördig disrespectful
vanvördigt disrespectfully
hyckla, fördölja dissemble
utge, utdela, fördela distribute
störde disturbed
dubbel, fördubbla double
fördubblar doubles
utställda, oavgjord drawn
förjaga, fördriva drive away
körde drove
fördämning dyke
mull, jorden earth
jordbävning earth-quake
världslig, jordisk earthly
jordbävning earthquake
eg-förordning ec-regulation
påbud, förordning edict
oerhörd egregious
vall, kaj, vägbank, bank (av jord) embankment
inskeppa, gå ombord embark
vräka, avhysa, fördriva evict
fordrande, krävande exacting
präktig, utmärkt, utomordentligt, förträfflig excellent
utomordentligt exceptionally
körda executed
fördriva, utvisa, relegera expel
svordom expletive
utomordentligt, ovanlig extraordinary
bonde, lantbrukare, jordbrukare farmer
jordbruk farming
fördelaktig, gynnsam favourable
frukbar, bördig fertile
fjord fiord
fjord firth
nonchalant, vanvördig flippant
hjord, flock, tapp, skocka sig flock
förord foreword
förr i tiden, fordom, förr formerly
framåt, anfallsspelare, befordra, fram forward
givande, bördig, fruktbar fruitfull
fullbordad, motsvara, uppfylla fulfil
jordfästning, begravning funeral
ordna parvis geminate
fördubbling gemination
folkmord genocide
förnämitet, finhet, tillgjordhet gentillity
gest, åtbörd gesture
gördel, omge, bälte girdle
gördel, sadelgjord, omkrets girth
jorden glob
ordlistor glossaries
ordlista glossary
smord greased
grund, gårdsplan, botten, jord, mark ground
in order hålla ordning
handgjord hand-made
lomhörd hard of hearing
gröda, skörda, bärga, skörd harvest
skördemaskin harvester
valla, hjord, skock herd
vördnadsvärd, gammal, grå hoary
hemmagjord home-grown
hem-gjord home-made
mordisk homicidal
hord horde
jordbruk husbandry
ofördröjligen, genast, omedelbart immediately
innebörd implication
i ordning in order
inombords inboard
mordbrands incendiary
fördärvlig, skadlig injurious
oförändrade, orörd intact
begrava, jordfästa inter
begravning, jordande interment
ofördragsam intolerant
vanvördig irreverent
kasta överbord jettison
arbetare, ackordsarbetare jobber
jordanien, jordan jordan
jordansk jordanian
hålla ordning keep in order
tangentbord keyboard
nyckelord keyword
mördare killer
bordell knock-shop
bordell knocking-shop
kordera knurl
fåordig laconic
värd, jordägare, hyresvärd landlord
ras, jordskred landslide
lövjord leafmould
ordboksförfattare lexicographer
tomma ord lip-service
ordagrann, ordagrann, bokstavlig literal
lassa, lasta, ladda, börda, lass load
lera, lerjord loam
låsa, fjord, sjö loch
lord, herre lord
BB, barnbördshus lying hospital
gjort, gjorda made
postorder mail-order
göra sin röst hörd make one's voice heard
handgjorda man-made
tillgjord mannered
fördärva mar
modermördare matricide
bakbord moulding board
mord, mörda murder
mördare murderer
mordisk murderous
inbördes, gemensam mutual
ordentligt neatly
ackordera, underhandla, förhandla negotiate
icke-order non-ordering
nordiska nordic
norra, nord, norr north
nordpolen North Pole - the
norra, nordlig, nordisk northern
nordväst northwest
ed, svordom, svordom, ed oath
vördnad, vördnadsfull hälsning obeisence
förmörka, oklar, mörk, fördunkla, otydlig, otydlig obscure
ombord on board
ombord onboard
fördomsfri open-minded
fördomsfrihet open-mindedness
befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera order
välordnad, ordentlig, ordonnans orderly
order orders
ordinär, ordinarie, vanlig ordinary
bör, skulle, borde, skall ought
avlägsna, kasta ut, fördriva oust
trasig, i olag, i oordning out of order
oxford oxonion
fördrag pact
hedersord parole
ordklass part of speech
lösen, lösenord password
tidsfördriv pastime
jordnöt peanut
jordnötter peanuts
oavgjord, i avvaktan på pending
fördärv perdition
utförde performed
ordinarie permanent (emplyment)
fördärvlig pernicious
fördärva pervert
ackordsarbete piece-work
ackordsarbete piecework
bordskuvert place setting
täppa, jordbit plat
hamn, hamnstad, babord port
babords lanterna port light
bordlägga, uppskjuta, skjuta upp postpone
förord, inledning preamble
fördatera predate
fördefinierad predefined
företal, förord preface
ordningsman prefect
fördom prejudice
fördomsfull prejudiced
föreskriva, påbjuda, ordinera prescribe
ordförande, president, ordförande president
oerhörd prodigious
fördel, förtjänst, behållning, vinst, vinning profit
lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig profitable
befordra, befrämja, främja promote
avancemang, befordran promotion
vederbörande, ordentlig, tillbörlig proper
ordentligt properly
ordspråk proverb
ordlek, vits pun
sätta i stånd, ordna put in order
ordryttare quibbler
stinkande, yppig, rang, ordna, rad rank
tordmule razorbill
skörda reap
skördemaskin, skördeman reaper
återfordra reclaim
dunkel, fördold recondite
grammofonskiva, urkund, registrera, rekord record
omfördela redistribute
omfördelnings redistributive
fördubblas, öka, fördubbla, ökas redouble
ordning, styrelse, regim regime
vanlig, regelbundet, ordentlig regular
reglera, ordna, rucka, styra regulate
behöver, erfordra, tarva require
förnödenheter, erforderlig requisite
vidarebefordra reship
vördsam, aktningsfull, vördnadsful respectful
vörda revere
pietet, vördnad reverence
högvördig reverend
vördnadsfull reverent
vördnadsfull reverential
tjänstgöringsordning rota
fördärv, ofärd, fördärva, ruin, ruinera ruin
slutkörd run-down
köra över, överkörd run over
sadelgjord saddle-girth
lördag Saturday
ordstäv, såga, såg saw
jordbävnings seismic
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
uppgjord, ordnat settled
välordnad shipshape
skulle, borde should
borde inte shouldn't
innebörd signification
slagord, slogan slogan
underordnad sobordinate
smutsa, jordmån, jord, mark soil
sortera, ordna, sortera, sort sort
fördröjer, hindrar stalls
styrbord starboard
jordgubbe, smultron strawberry
underordnad subaltern
underordna subordinate
underjordisk subterranean
underjordisk gång subway
självmordsbenägen suicidal
självmord, självmördare suicide
förman, överordnad, överman, överlägsen superior
svordomar swearing
bord, tabell, tavla table
bordsdans table-lifting
bordslinne table-linen
bordsskick table-manners
bordknackning table-rapping
bordssamtal table-talk
bordtennis table-tennis
bordsdans table-turning
bordsduk tablecloth
bordsskiva tabletop
bordsservis tableware
fåordig, tystlåten, tystlåten taciturn
ordalag, villkor terms
jordisk terrestrial
vittenesbörd, intyg, vittnesbörd testimony
synonymordbok, ordbok, uppslagsbok thesaurus
åska, dåna, tordön, dunder thunder
städa, snygg, ordentlig, prydlig tidy
tåla, fördra, tolerera tolerate
fördrag, traktat, avtal treaty
underjordisk, tunnelbana underground
ostörd undisturbed
fördärv, upplösande undoing
ofullbordad, inte färdigt unfinished
oerhörd unheard of
oberörd unmoved
oavgjord unsettled
ofördärvad unspoiled
oberörd untouched
fördel i tennis vantage
fordon vehicle
vördnasvärd venerable
vörda venerate
vördnad veneration
muntlig, ordagrann verbal
ordagrann verbatism
mångordig verbose
ordrikedom verbosity
vinskörd, årgång av vin vintage
fördärva vitiate
smädelse, smädande, skymford vituperation
ordlista, ordförråd vocabulary
garanti, fullmakt, häktningsorder warrent
gjord av vax waxen
vi borde, vi hade we'd
sadelgjordsväv webbing
fordonsvåg weightbridge
fördämning, damm weir
välordnad well-arranged
välsmord well-lubricated
välordnade, välskött well-managed
bordell whorehouse
glosa, ord word
ordbok word-book
ordbas word-database
ordföljd word-order
ord-beräkning wordcount
ordrikedom wordiness
formulering, lydelse, ordalydelse wording
ordlöst wordless
ordlista wordlist
ordbehandlings wordprocess
ord words
ordrik wordy
vördnadsfull worshipful
skrivbord writing-table
other swedish words that include "ordlek" : english :
ordlek, vits pun
other swedish words that include "sig" : english :
abdikera, avsäga sig abdicate
tvätta sig ablution
avsäga sig abnegate
vinna, tillägna sig, införskaffa acquire
fritaga, sköta sig bra, frikänna acquit
akut, spetsig acute
unna sig något allow oneself something
ändra sig, ändra alter
amatörmässig amateurish
belöpa sig till, uppgå till amount to
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
närma, anflygning, närma sig, nalkas approach
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
förvissa sig om ascertain
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
stödja sig på base oneself on
sola sig bask
sola sig, gassa sig bask in the sun
nöja sig be content with
missta sig be mistaken
förhasta sig, överila sig be rash
vinka till sig beckon
trolova sig become betrothed
förlova sig become engaged
uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter behave
bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja bend
donation, välgörenhet, välsignelse benefaction
blanda sig blend
välsigna bless
välsignad, salig blessed
välsignelse blessing
pussig bloated
snyta sig blow one's nose
blåsig blowy
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
välsignelse, förmån boon
bocka sig för bow oneself to
föröka sig, ras breed
bringa, föra med sig, ta med sig bring
våghalsig politik brinkmanship
trasig, avbruten, söndrig, bruten broken
avsigkommen broken-down
röra sig ur fläcken budge
signalhorn bugle
affärsmässig businesslike
anropsignal call sign
lugna sig calm down
bry sig om care for
förkyla sig catch a cold
nosig, näbbig, uppnosig cheeky
harkla sig clear one`s throat
inrikta sig på concentrate upon
bafatta sig med concern oneself
nedlåta sig condescend
rätta sig efter conform to
förbinda, förena sig conjoin
konsignation consignation
sammansvärja sig, konspirera conspire
ådra sig contract illness
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
kontrasignera, lösen countersign
yppa sig crop up
korsa, vresig, kryss, övergå, kors cross
tränga ihop sig crowd together
krusig, lockig curly
töras, våga, drista sig, understå sig dare
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
trotsig defiant
signalement, framställning, skildring, beskrivning description
ägna sig åt devote oneself to
skiljer sig differ
skilja sig differentiate
grådaskig, smutsig dingy
osnygg, oren, smutsig dirty
avsäger sig disclaims
utspy, lämna ifrån sig disgorge
rufsig dishevelled
förställa sig dissimulate
utom sig, galen distraught
sköta sig väl do well
ta av sig hatt doff
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
slö, dåsig, sömnig drowsy
vare sig...eller, antingen... eller either...or
ge ifrån sig, avge, utsända emit
strävan, sträva, bemöda sig endeavour
förfråga sig enquire
ingå, inlåta sig på enter into
fela, missta sig err
gifta sig med espouse
legitimera sig establish one`s identity
undvika, undanbe sig, undgå evade
utmärka sig excel
urskulda sig exculpate oneself
utsätta sig för expose oneself to
röja sig exposeoneself
yttra sig express an opinion
förälska sig fall in love
lust, tycka om, infall, tänka sig fancy
bulna, vara sig fester
oroligt flytta sig fidget
eldig, hetsig fiery
smutsig, otäck, snuskig filthy
hetsigt firey
förstklassig first-class
förstklassig, prima first-rate
hjord, flock, tapp, skocka sig flock
larva sig footle
ojust, orättvis, smutsig foul
gnaga, oroa sig fret
vara ute och roa sig mycket gadabout
klara sig get along
ge sig av, komma bort get away
skärra upp sig get excited
slå sig get hurt
geifta sig get married
röra på sig get moving
gå och lägga sig get off to bed
klippa sig get one's hair cut
klara sig i get through
resa sig, stiga upp get up
glansig glazed
glansig glossy
ägna sig åt go in for
lägga sig go to bed
roffa åt sig, gripa tag i grab
ge sig i kast med, dust grapple
gräma sig över grieve at
hårdna, härda sig harden
förbarma sig have pity
harkla sig, hök hawk
disig hazy
bekymra sig om heed
ta för sig help oneself
sig själv herself
sig själv himself
föreställa sig, inbilla sig, tänka sig imagine
förbättra, förkovra sig, bättra improve
ådra sig incur
innebära, sluta sig till infer
ställa sig in ingratiate
upprorisk, uppstudsig insubordinate
lägga sig ut för intercede
ingripa, lägga sig i interfere
berusa sig intoxicate oneself
inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa intrude
sig själv itself
glädja sig över joice at
hålla sig i styr keep quiet
buga sig kowtow
slafsa i sig lap up
tvåla in, löddra sig, lödder lather
mager, luta sig lean
lära sig, erfara learn
vräka sig loll
spegla sig look at oneself in the glass
missta sig make a mistake
få klara sig med make do with
förvissa sig om make sure of
föresätta sig make up ones mind
märka, märke, markera, signera, beteckna mark
gifta sig med, viga, gifta sig marry
under, förundra sig marvel
behärska sig master one's temper
skriva in sig vid universitet matriculate
slingra sig meander
rutinmässigt mechanically
lägga sig i, befatta sig med meddle (in)
befattar sig meddles
bry sig om mind about
blanda sig, blanda mingle
disig, dimmig misty
sur, vresig, dyster morose
ge sig av move off
skitig, lortig, smutsig mucky
föröka, avla av sig, multiplicera multiply
grötig, mosig, sörjig mushy
tjusig nifty
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
tvångsmässig obsessional
trotsig obsinate
sig oneself
sig, sig själv onself
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
trasig, i olag, i oordning out of order
försova sig oversleep
häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull passionate
spetsig, mager peaked
förvänd, vresig perverse
snurrig, vimsig pixilated
störta sig in i plunge into
spetsig, pekade pointed
kasta sig över pounce
kråma sig prance about
drista sig, förmoda, undererstå sig presume
snygga upp sig primp
snygga upp sig prink
yrkesmässig professional
yrkesmässiga professional-looking
visa sig vara prove to be
eka, staka sig fram punt
renrasig pure-bred
ta på sig put on
meritera sig qualify oneself
beslutsmässigt antal quorum
trasig ragged
förgrena sig ramify
erinra sig reall
visa sig på nytt, återuppstå reappear
uppfostra, bakdel, uppföda, stegra sig rear
dra sig tillbaka recarde
vila, luta sig bakåt recline
påminna sig, minnas recollect
krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig recover
hämta sig recuperate
rödbrusiga red-faced
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
fröjda sig åt rejoice at
åter sluta sig till, svara rejoin
förhålla sig remaine
minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig remember
avsäga sig renounce
avsägande sig renouncing
betala sig, vedergälla, återbetala repay
ångra, ångra sig repent
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
retirera, dra sig tillbaka retire
stiga, resa sig rise
rulle, trilla, vältra sig, mullra, bulle, slingra roll
rosig rosy
rutinmässigt routinely
rödbrusig rubicund
utsätta sig för, löpa risk run the risk
störta sig in i rush into
skingra sig scatter
knasig scatty
klia sig scratch oneself
sigill, försegla, säl, tätning, besegla, lacka seal
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
föresätta sig set oneself to
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
hamna, bosätta sig settle down
raka sig shave oneself
skolka, smita ifrån, undanbe sig shirk
teckna, skylt, underteckna, vink, signera sign
signalera, signal, märklig signal
påskrift, signatur, underskrift signature
signaturmelodi signature tune
signerad signed
märkbar, signifikant significant
sätta sig sit down
smyga sig, maska skulk
vårdslös, hafsig slipshod
kämpa sig genom slog through
sluskig, hafsig, slarvig slovenly
ryck, rycka till sig, nappa åt sig snatch
smyga sig, smita sneak
tupplur, ta sig en lur snooze
uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas sojourn
smutsig, simpel sordid
vräka sig sprawl
smutsig squalid
huka sig ned squat
vrida sig, våndas squirm
stocka sig, stagnera stagnate
avteckna sig mot stand out against
begiva sig till start for
smyga sig, stjäla steal
spira, spetsigt torn steeple
böja sig stoop
stötta, kråma sig strut
underkasta sig, foga sig submit to
existera, livnära sig subsist
vresig, trumpen sulky
livnära sig support oneself
övervinna, höja sig över surmount
ge sig, uppge surrender
stjälpa i sig swig
vinnlägga sig om, vinnlägga sig om take pains to
bemäktiga sig take possession of
ikläda sig take upon oneself
trasig, söndertrasad tattered
sig themselves
förstklassig tiptop
trasig torn
bekymra sig trouble about
förlita sig på, lita på trust in
vända sig om turn round
anförtro sig åt unbosom
åta sig undertake
ta av kläderna, klä av sig undress
tillskansa sig, inkräkta på usurp
drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag venture
invärtes, känslomässigt visceral
yrkesmässig vocational
jämra sig wail
jämrar sig wails
vältra sig wallow
gifta sig med, viga wed
bege sig wend
vare sig...eller whether...or
blåsig windy
förundra sig, undra över wonder at
vimsig woozy
oroa sig för worry about
slingra sig wriggle
vrida sig writhe
vred sig writhed
jämra sig yammer
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.