The Swedish term "i den mån, till den grad" matches the English term "insomuch"

other swedish words that include "den" : english :
från tiden före syndafloden antediluvian
forntiden, antiken antiquity
uppträdanden appearances
ardennerhäst Ardennes carthorse
områden areas
anhållanden arrests
som den är as-is
förfäktanden assertions
åt gården backroom
vriden batty
plage, stranden, strand beach
uppföranden behaviors
förbunden blindfolded
inbunden, begränsad, skyldig bound
brudens bride's
kanadensare, kanadensisk Canadian
aktsam, ordentlig, föesiktig, noggrann careful
århundraden centuries
underreden chassis
kondensera, förtäta condense
förbunden confederate
konfidentiellt, förtrogen confidential
kopplad, förbunden connected
överensstämmelse, korrespondens, brevväxling correspondence
avliden, död, dåd dead
dödens deaths
gäldenär debtor
dekadent decadent
årtionden decades
avliden deceased
utsmyckning, dekoration, orden decoration
avliden defunct
densitet density
under tiden during
mull, jorden earth
strävanden endeavors
bli följden, följa ensue
ärenden errands
oregelbunden, kringirrande erratic
präktig, utmärkt, utomordentligt, förträfflig excellent
utomordentligt exceptionally
utomordentligt, ovanlig extraordinary
gulden, tvåshillingsmynt florin
förbjuden forbidden
förhuden foreskin
förr i tiden, fordom, förr formerly
främre bänkraden front-bench
gangstervärlden gangland
gardenia gardenia
objuden gäst gate-crasher
nära förbunden (med), relevant germane (to)
jorden glob
graduera, akademisk student graduate
huvuden heads
hedendom heathendom
studenthem, härbärge hostel
identisk identical
identifikation identification
identifieraren identifier
identifierare identifiers
identifiera identify
identifiera identifying
identitet identity
i längden in the end
under tiden in the meantime
objuden gäst, inkräktare intruder
inbjuden invited
oregelbunden, regellös irregular
den, det it
dennes, dess its
jupiter-guden jove
judendom judaism
på sista tiden, nyligen lately
på längden lengthwise
studentexamen matriculation
under tiden meantime
under tiden meanwhile
medeltiden Middle Ages - the
ridande, beriden, uppklistrad, monterad mounted
munmotmunmetoden mouth-to-mouth
utan tvekan den störste much the biggest
ordentligt neatly
obunden non-commital
nu för tiden nowadays
nu för tiden nowdays
optisk teckenidentifiering ocr
studenten one's matriculation
befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera order
välordnad, ordentlig, ordonnans orderly
hedendom paganism
förliden, förbi, över past
uppträdanden performances
ordförande, president, ordförande president
övertala, segra, få överhanden, härska prevail
stel, korrekt, prudentlig prim
vederbörande, ordentlig, tillbörlig proper
ordentligt properly
intendent, styrman quartermaster
vanlig, regelbundet, ordentlig regular
behållning, rest, återstoden remainder
förnödenheter, erforderlig requisite
inbunden person reserved person
residens, säte, bostad, vistelseort residence
silke, siden silk
student, studerande student
studenter students
riktning, tendens, benägenhet tendency
områden territories
den, tull, vintergatan, trokoloren, vänstern, det the
samma, densamme, lika the same
detta, denna this
städa, snygg, ordentlig, prydlig tidy
tendens, tendera trend
obedd, objuden unbidden
fri, obunden unbound
student undergraduate
skiftande öden vicissitudes
flodområden watersheds
lovart, mot vinden windward
med vinden, borta with the wind
den där, där borta yonder
other swedish words that include "mån" : english :
förkortning, sammandrag abridgement
sammandrag, abstrakt abstract
ackompanjemang accompaniment
instämmande accueded
tilldömande adjudication
reklamman adman
förmaning admonition
förmaningar admonitions
förmanande admonitory
förmaning adominition
företräde, övertag, försteg, nytta, förmån advantage
mansålder age of manhood
sammanhopning aggregation
ålderman, rådman alderman
främmande alien
fjärmande, alienation alienation
mångsidig begåvning all-rounder
mandel almond
utmed, tillsammans, längs along
tillsammans, alltsammans, inalles altogether
hallåman announcer
människoliknande anthropod
människolik anthropomorphous
mån om anxious about
människoapa ape
apmänniska apeman
arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt arrangement
arrangemang arrangements
sammandragning astringent
idrottsman, atlet athlete
idrott, allmän idrott athletics
upphovsman, författare author
ålderman bailie
åldermans ämbetsområde bailiwick
köpman banian
omänsklig, barbarisk barbarous
skummande barmy
slagman batsman
gagn, förmån benefit
förmån benefited
förmåner benefits
blommande blooming
båtsman boatswain
häpnar man boggles
stormig, larmande boisterous
bombardemang bombardment
borgensman bondsman
välsignelse, förmån boon
tråka ut, tråkmåns, borra bore
chef, förman boss
sammanföra bring together
skrymmande bulky
sammanslagen bundled
affärsman, köpman business man
affärsmän businessmen
småningom by and by
kalender, almanacka calender
mån om careful of
evenemang celebrations
cement, sammanfoga, kitt, cementera cement
utfordra, utmana, utmaning challenge
utmaning challenging
älsklig, charmant, förtjusande, förtjusande charming
kinaman chinaman
mildhet, förbarmande clemency
kontorist, notarie, tjänsteman clerk
mantel, kappa, skyla cloak
medbestämmande co-determination
sammanhängande coherent
sammanhängande coherently
sammanfalla coincide
sammanträffande, slump coincidence
sammanbrott, kollapsa collapse
kollidera, stöta ihop, sammanstöta collide
sammanstötning, kollision collision
instundande, kommande, tillkommande coming
ålägga, order, kommandera, anföra, befäl command
kommandoknappar command-buttons
kommandofil command-file
kommandorad command-line
kommandofil commandfile
kommandon commands
kommando commmand
tarvlig, gemensam, ordinär, allmän, vanlig common
landsman compatriot
invecklad, sammansatt, komplicerat complicated
komplimang compliment
sammansatt composite
blanda, sammansatt compound
sammansättning concatenation
förlikningsman conciliator
instämma, medverka, sammanträffa concur
sammanträffande concurrence
slå ihop, sammansmälta conflate
sammanflöde, tillopp confluence
oreda, sammanblandning, förvirring, oordning confusion
manövertorn connecting tower
konsol, stöd, trösta, manöverpanel console
sammanslagning consolidation
överensstämmande, konsonant consonant
komplott, komplott, sammansvärjning conspiracy
sammansvärja sig, konspirera conspire
sammandra constrict
sammandragning constriction
sammanhang, innehåll context
sammandragning contraction
manick, apparat, grej contraption
sammankalla, sammankomma convene
sammankallar convenes
sammankallande convenor
sammanlöpa converge
sammankallande, församling convocation
sammankalla convoke
lantman, landsman countryman
hovman courtier
styrman, slupstyrare coxswain
vurm, mani craze
halvmåne, tillväxande crescent
besättning, manskap crew
manschett, örfil cuff
manschetter cuffs
sammanräknad cumulative
fördömande damning
dagdrömmande daydreaming
dödmans dead-man
dekalkomani decalcomania
utmaning, trots defiance
utmana, trotsa defy
begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka demand
fördömande, angivelse denunciation
ättlingar, efterkommande descendants
osammanhängande desultory
diamant diamond
ruter, diamanter diamonds
sammandrag, smälta maten digest
nedslående, beklämmande disheartening
olika, mångfaldig diverse
månne do you think
rötmånad dog-days
rötmånad dogdays
domännamn domain-name
duktig, manhaftig doughty
manufakturvaror drapery
förmörka, månförmörkelse eclipse
valmanskår electorate
emanera, utgå emanate
frigöra, emanicipera emancipate
anställd, tjänsteman employee
lavemang enema
engelsman Englishman
sammandrag epitome
utrusta, ekipera, bemanna equip
händelse, evenemang, tilldragelse, fall event
utredningsman examiner
utöva, manöver, övning, inöva, öva, motion exercise
uppmana, förmana, mana exhort
maning, uppmaning exhortation
förmanade exhorting
ovidkommande, artfrämmande extraneous
yttersta del, ytterlighetsman extremist
vurm, mani fad
nyckfull, fantasi, romantisk fanciful
lantgård, bondgård, hemman farm
manbyggnad farmhouse
mannamån favouring
sammanslutning federation
medmänniska fellow-beeing
medmänniska fellowman
medmänniskor fellowmen
fästman fiancé
skönlitteratur, diktroman fiction
brandman fireman
flammande flared
studioman, regissör floor manager
talman floorleader
ekonomiskt opålitlig, nattmänniska fly-by-night
folk, människor folks
förman, arbetsbas foreman
förmän foremen
formande, forma forming
spåkvinna, spåman fortune-teller
allmänt gräl free-for-all
fri man, hedersborgare freeman
fransman Frenchman
ofta förkommande frequent
grodman frogman
möbler, möblemang furniture
sammansmältning fusion
blivande, tillkommande, framtid future
bas, gamling, förman gaffer
utmaning, pant gage
samling, sammankomst, möte gathering
generell, allmän, general, fältherre general
allmäntillstånd general condition
vanligen, i regel, merendels, i allmänhet generally
mansålder, släktled, alstring, tidsålder generation
manick gizmo
småningom, gradvis gradually
vuxna människor grown-ups
målsman, förmyndare, väktare guardian
gäst, främmande guest
gloria, mångård halo
överensstämmande harmonised
hjärtevärmande heartwarming
livtjänare, handgången man henchman
hemman homestead
smekmånad honeymoon
mänsklig human
människa human being
människoliv human life
människovänlig humane
människovän humanitarian
mänskligheten humanities
mänskligheten, mänsklighet humanity
förmänskliga humanize
mänskligt humanly
människor humans
man, make husband
man har sagt mig I have been told
kyrklig ämbetsman imcumbent
inalles, tillsammans, sammanlagt in all
brist på sammanhang incoherence
osammanhängande incoherent
inkommande incoming
sagesman informant
omänsklig inhuman
sammanfläta, fläta samman, inflätning interlace
oregelbundet återkommande, intermittent intermittent
sammanträffande, intervju interview
utredningsman, forskare investigator
ovidkommande irrelevant
manet jelly-fish
nämndeman juryman
sammanställning juxtaposition
adelsman, adla, riddare knight
lekman laity
berömmande laudatory
lekman layman
britt, brittisk sjöman limey
språkman linguist
sammankopplingar linkages
konkursförvaltare, utredningsman liquidator
manspillan loss of men
människokärlek love of humanity
timmerman lumberman
mån lunar
månvarv lunar month
månsond lunar probe
mandelkaka macaroon
de tre vice männen magi
sammansättning, smink, sminkning make-up
manliga, hane male
mankön male sex
människa, karl, bemanna man
mannens man's
manövrera manævre
hantera, förestå, handha, manövrera, förvalta manage
mandat mandate
hästman mane
man mane on a horse
manövrera maneuver
manöverduglighet maneuverability
manövrerade maneuvered
manövrerande maneuvering
mangla, mangel mangle
manlighet, mandom manhood
vanvett, vurm, mani mania
manier manias
manikyr, manikyrera manicure
manifestationer manifestations
mångfaldig manifold
manipulera manipulate
mänsklighet, människosläkte mankind
manlighet manliness
manlig manly
provdocka, mannekäng mannequin
vis, sätt, maner manner
maner mannerism
manöver, manövrera manoeuvre
mantel, kappa mantle
handbok, manuellt, manual manual
manuellt manually
manualer manuals
manuskript manuscript
många, flera many
sjöman mariner
para, styrman, kompis mate
medicinman medicine man
manet medusa
samling, sammanträde, möte meeting
livlig debatt, handgemäng mêlée
riksdagsman member of Parliament
karlar, manskap men
manfolk, karlar menfolk
manufakturhandlare mercer
köpman, handlare merchant
sammanfoga merge
sammanslagning merger
sammanblanda, mixa, blanda mix
utforma, mönster, modell, mannekäng, föredöme model
måndag Monday
måndag till fredag monday-friday
månad month
månadsvis monthly
måne moon
månsken, månljus moonlight
månar moons
dödlig, människa mortal
muselman moslem
talesman, språkrör, munstycke mouthpiece
upphovsman, drivande kraft, drivande kraft mover
mångfasetterad multi-facrted
mångsidig multi-lateral
månghörnig multiangular
många multiple
mängd, myckenhet multitude
muselmansk Muslem
narkomani narcomania
narkoman narcomaniac
manöverduglig navigable
neandertalmänniska Neanderthal man
ingenmansland no-man's-land
adelsman nobleman
normand norman
normandisk Norman
norsk, norrman Norwegian
ny, roman novel
romanförfattare novelist
romaner novels
förekommande obligin
förekommande occurring
officer, tjänsteman officer
tjänsteman, ämbetsman, officiell official
vid, ovanpå, på, anmaning on
en, man one
världsfrämmande, andlig otherworldly
bisarr, främmande outlandish
utmanövrera outmanoeuvre
översvämmande overflowing
folk, man people
människors people's
återkommande periodic
permanenta, permanentning perm
permanent permanently
person, människa person
månggifte polygamy
folkmängd, befolkning population
efterkommande, eftervärld posterity
husmanskost potluck
bränd mandel praline
ordningsman prefect
privilegium, förmånsrätt prerogative
förmåner privileges
avancemang, befordran promotion
uppmanad prompted
allmännytta public good
kvantitet, mängd quantity
kvanta, mängd quantum
intendent, styrman quartermaster
skördemaskin, skördeman reaper
resonemang, tankegång reasoning
upprorsman rebell
återkommande recurrent
registrera, inregistrera, mantalsskriven register
sammanhang, släkting relation
återkommande repetitive
efterfrågan, anmaning, begäran, anhållan, bön request
återförening, sammankomst reunion
allemansrätt right of common
romantik, romantisk romance
rumänien Romania
rumänsk Romanian
romantisk romantic
romantik romanticism
romantiker romanticist
romantisera romanticize
Rumänien Roumania
rumänien Rumania
rumänsk Rumanian
larmande rumbustious
sjöman, matros sailor
sjömanskostym sailor suit
byggtork, salamander salamander
mandelblomma saxifrage
skrämmande scary
arrangemang scheme
forskare, vetenskapsman scientist
gast, matros, sjöman seaman
mandat, soffa, sits, sittplats, säte, bänk seat
mannagryn semolina
sammanträde session
såningsman, kloak, kloak sewer
smutsa, jordmån, jord, mark soil
såningsman sower
högtalare, talare, talman speaker
talesman spokesman
sportsman sportsman
kramande squeezing
blommans ståndare stamen
främmande, egen, konstig, märkvärdig, underlig strange
prenumeration, abonnemang subscription
delmängd subset
sammanfatta, summera sum up
sammanfatta summarize
resumé, sammanfattning, sammandrag, översikt summary
sammanfattning summing-up
instämma, tillika, sammankalla, inkalla, uppbåda summon
övermänsklig superhuman
förman, överordnad, överman, överlägsen superior
uppsyningsman, övervakare supervisor
lantmätare, besiktningsman surveyor
fästman, fästmö sweetheart
sammanfattning synops
syntes, sammanfattning, synopsis synopsis
manipulera tamper
manipulerade tampered
manipulerar tampers
german Teuteon
germansk, tysk Teutonic
allmänheten the public
roman, sensationsfilm thriller
mangrant to a man
i någon mån to some extent
tillsammans, ihop together
handelsfartyg, köpman trader
marschera, skara, trupp, manskap, tropp troop
förmyndare, förtroendeman trustee
kommande, ofödda unborn
underbemannad undermanned
förening, förbund, förening, sammanslutning union
sammanhållning, enighet unity
hel, universell, allmän universal
allmänt universally
uppmana, mana urge
uppmanar, uppmanande urging
avart, mängd variety
mångordig verbose
mångsidiga versatile
manlig virile
manlighet, mandom virility
främmande visitors
förmana, råda, varsko, varna warn
man, vi we
sammanfläta, väva weave
vit man whitey
odalmän yelomanry
odalman yeoman
man, ni, du, dig you
other swedish words that include "till" : english :
litet till a little more
till sängs abed
gränsa intill abut
biträda, tillträda accede
tillmötesgå accede to
tillgång access
tillgänglig, åtkomlig accessible
tillskott, tillträde accession
tillfällig accidental
dubba till riddare accolade
medgörlig, anpassning, tillmötesgående accommodating
tillhörande accompanying
tilltala accost
tillräknelig, ansvarig, förklarlig accountable
anhopning, tillväxt accretion
växa till, tillfalla accrue
vinna, tillägna sig, införskaffa acquire
tillförordnad, spelsätt, spel acting
anpassa till adapt to
bifoga, summera, tillägga, tillfoga, lägga till add
tillsätta add on
tillägg addendum
tillägg additions
tillsats additive
tilläggsprogram addon
tilltala, adress, utanskrift, rikta, adressera address
lägger till adds
tillräcklighet adequacy
tillräckligt adequate
ansluten till adhered
angränsande, intilliggande adjacent
stöta till, bifoga adjoin
tilldöma, tillerkänna adjudge
tilldömande adjudication
tillsats, komplement adjunct
anpassa till adjust to
tillåtlig admissible
antagning, tillträde, medgivande admission
tillträde admissions
erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma admit
inträde, tillträde admittance
tillrättavisa, varning admonish
tillbedjan adoration
dyrka, tillbedja, avguda adore
tillgänglighet affability
tillgjordhet affectation
påverkad, gripen, tillgjord, konstlad affected
åkomma, tillgivenhet, kärlek affection
tillgiven, kärleksfull affectionate
tillgivet affectionately
tillfoga, fästa affix
vindstilla airless
fästa, tillägga allfix
tilldela allocate
tilldelat allocated
tilldelar allocates
tilldelning allocation
tilldelningen allocations
fördela, tilldela allot
låta, tillåta allow
tillåtna allowable
tillstånd, underhåll allowance
tillåten allowed
tillåter allowing
tillåter allows
utmed, tillsammans, längs along
likaså, tillika, med, också, även also
tillsammans, alltsammans, inalles altogether
amerikatillverkade american-made
belöpa sig till, uppgå till amount to
upphöjande till lag anactment
stillande, analgetikum analgesic
tillägg anexation
tillbyggnad annex
förinta, tillintetgöra annihilate
tillintetgörelse annihilation
tillkännage, anmäla, förkunna announce
anmälan, tillkännagivande announcement
tillkännager announces
smärtstillande medel anodyne
lägga till append
tillbehör, bihang appendage
tillhöra appertain
ställa till trassel apple-cart
tillämplighet appliance
tillämplighet appliances
tillämplig applicable
tillämpning, applikation application
tillämpa apply
tillsätta, utnämna, bestämma appoint
tillfartsvägarna approaches
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
vapenstillestånd armastice
vapenvila, stillestånd armistice
anlända till arrive in
artilleri artillery
till skänks as a present
såvitt, ända till as far as
tillika as well
tillskriva ascribe
tillgång asset
tillgångar assets
anslå, tilldela assign
tilldelade assigned
tilldelande assigning
tilldelningen assignments
försäkran, försäkring, tillförsikt assurance
på, hos, i, till, vid, vid at
till hands at hand
för närvarande, för tillfället at present
fäst, tillgiven attached
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
intagande, attraktiv, tilldragande attractive
tjäna till avail
tillgänglighet availability
anträffbar, tillgänglig available
karm, tillbaka, rygga, rygg, åter back
fram-och-tillbaka back-and-forth
baklänges, bakåt, tillbaka backwards
tillbakasvallande våg backwash
tillgodohavande, balans, våg, balans, jämvikt balance
kasta fram och tillbaka bandy
tillbommad barred
hålla tillbaka bate
höra till god ton be good form
vinka till sig beckon
bakefter, bakom, baktill, efter behind
tillsvidare beings
tillhöra belong
tillhöra belong to
tillhörde belonged
tillhörighet belonging
tillhörigheter belongings
tillhör belongs
blad till kniv blade to a knife
rygga tillbaka blench
gränsa till border on
spänna, dra till brace
av, vid, bredvid, till, genom by
utantill by heart
till yrket by profession
sjöledes, till sjöss by sea
stilla calm
stillhet calmness
fånga, uppbringa, tillfångata, kap, erövra capture
tillfällig casual
tillfoga skada cause harm
instundande, kommande, tillkommande coming
kondition, tillstånd, skic, villkor, beskaffenhet condition
befrämja, leda till conduce
modesak, konfekt, tillblandning, hopkok confection
konferera, tilldela, skänka, överlägga confer
bikta, erkänna, tillstå confess
förtroende, tillförsikt, tillit confidence
tilltro till confidence in
sammanflöde, tillopp confluence
bli stel, frysa till is congeal
tillåta consent to
förnöjd, tillfredsställd contented
tillfällighet, eventualitet contingency
insats, bidrag, tillskott contribution
rättar till corrects
tillverkade crafted
tilltro credence
halvmåne, tillväxande crescent
tillskärare, kniv cutter
tillfoga skada damnify
tillägna dedicate
tillägnad dedicated
tillägnande dedications
tillbehör, device device
tillgiven, hängiven devoted
brist på självtillit, blyghet diffidence
destillera distil
dubba film, dubba till dub
beroende, vederbörlig, tillbörlig due
inveckla i strid, trassla till embroil
fiende till enemy of
tillämpning enforcement
tillräckligt enough
tillställning, underhållning entertainment
händelse, evenemang, tilldragelse, fall event
bestånd, existens, tillvaro existence
till slut finality
montör, tillskärare fitter
fast tillbehör fixture
plattar till flatten
rycka till, svikta flinch
foder (till djur), fodra fodder
tillgivenhet fondness
till, prenumerera på, åt, ty, för for
till exempel for instance
till salu for sale
till försäljning forsale
tillfällig fortuitous
blivande, tillkommande, framtid future
hjälpmedel, tillbehör gadget
allmäntillstånd general condition
förnämitet, finhet, tillgjordhet gentillity
sakta, mild, vek, fredlig, stilla gentle
komma till tals med get to speak to
ställa till med get up to
bevilja, tillåta, medgiva grant
tillåten granted
tillåter granting
tillfredsställelse gratification
tillfredsställa gratify
tillfredsställande gratifying
artillerist gunner
fridfull, stilla halcyon
räcka över till hand (over to)
hända, hända, inträffa, ske, tilldraga happen
förfölja, tillhåll haunt
tillflyktsort haven
hugga, tillyxa hew
hittills hitherto
hus till hus house-to-house
olovlig, otillåten illicit
meddela, bibringa, tilldela impart
opassande, otillbörlig, oegentlig improper
inalles, tillsammans, sammanlagt in all
till sitt väsen in essence
framtill in front
otillgänglighet inaccessibility
otillräcklighet inadequacy
otillräcklig inadequate
otillåtlig inadmissible
skyldig till incest incestuous
tillfälligt incidental
tillfälligtvis, i förbigående incidentally
bränna till aska incinerate
öka, tilltaga, stegring, föröka, ökning, stegra increase
innebära, sluta sig till infer
tillfoga inflict
tillopp inflow
tillflöde influx
otillräcklig insufficient
in, till into
till yttermera visso into the bargain
oansvarig, tillräknelig, ansvarslös irresponsible
göra till gel jellify
kanna, tillbringare, krus jug
till stor del largely
avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse leave
till vänster leftwards
tillståndsgivning licensing
tillse, passa, efterse, sköta look after
åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra make
fabrikant, tillverkare, skapare maker
tillverkare makers
tillverkning, framställning making
tillgjord mannered
tillverkad manufacted
tillverkning, fabricera, förfärdiga, tillverka manufacture
tillverkade, arbetad manufactured
tillverkare, fabrikant manufacturer
tillverkare manufacturers
tillverkande manufacturing
marginal till marginal margin-to-margin
bli till, förverkliga materialze
mattillverkning matting
själstillstånd mental state
röra till, trassel mess up
måndag till fredag monday-friday
pengarna-tillbaka money-back
röra till muss
olyckstillbud near-accident
intill near to
ej tillträde no admittance
tillträde förbjudet No Admittance
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
tillkännagivande notifying
puffa till nudge
spärra, täppa till, hindra obstruct
tilltvinga obtain by force
tillfälle occasion
tillfällen occasions
händer, tilldraga occur
uppkomst, tilldragelse occurrence
till påseende on approval
till fots on foot
till onto
tillfälle opportunity
artilleri ordnance
stilla pacific
förflytta, tillbringa, övergå, passera, räcka pass
ta notis om, uppmärksamma, lystra till pay attention to
till äventyrs perchance
tillåtelse, lov, permission permission
tillåta, låta permit
angå, tillhöra pertain
tillämplig pertinent
bensin till bilen petrol to the car
tillbringare, handkanna pitcher
tilltalar pleases
belägenhet, tillstånd plight
tillhörighet, ägo, besittning possession
tilltag, upptåg, spratt prank
förhandstillverka prefabricate
tillverkade processed
tillverkning av processing
programmerings-tillbehör programming-utensils
vederbörande, ordentlig, tillbörlig proper
tillfälligt provinsional
förråd, tillförsel, matvaror, proviant provision
trycka, skjuta, puffa till, knuffa, tränga push
infoga, tillsätta, införa put in
stillsam, tyst quiet
stillhet quietness
helt, ganska, stilla, alldeles quite
väcka till liv reanimate
studsa tillbaka, reaktion rebound
tillrättavisande rebuke
gå tillbaka recad
dra sig tillbaka recarde
gå tillbaka recede
tillväxt recession
tillbakalutande reclining
rekyl, rygga tillbaka recoil
tillstyrka, rekommendera recommend
tillflykt recourse
krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig recover
tillfrisknande, återhämtning, bättring recovery
tillbakalutad recumbent
hänskjuta, remittera, hänvisa (till) refer
referera till, åberopa refer to
fristad, tillflykt refuge
vederlägga, tillbakavisa refute
slopa, avstöta, rata, tillbakavisa, förkasta reject
tillbakavisad rejected
tillbakavisar rejects
åter sluta sig till, svara rejoin
i förhållande till relatives
tillförlitlig, pålitliga reliable
stöta tillbaka repel
åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa reprimand
förebrå, tillrättavisa reprove
ta sin tillflykt, tillflykt resort
beträffande, med hänsyn till respecting
vederhäftig, tillräknelig, ansvarig responsible
retirera, dra sig tillbaka retire
tillbakadragande retirement
dra tillbaka retract
återtåg, återtåga, retirera, tillflyktsort retreat
tillbakariktad, reaktionär retrograde
spola tillbaka rewind
längst till höger rightmost
till höger rightwards
utantill rote
skrynkla till rumple
tillåtelse, sanktion sanction
mätta, tillfredsställa sate
tillfredsställelse, belåtenhet, nöjaktig satisfaction
tillfredsställa, mätta satisfy
tillfredsställande satisfying
otillräcklig, toftig, ringa, knapp, knapp scanty
tillslutna sealed
stillsam sedate
klarhet, stillhet serenity
lända till serve as
tystnad, stillhet, tysthet silence
le tillgjort simper
tillgivne sincerely
tillbakasatt slighted
tillbakagång, prisfall, kris slump
ryck, rycka till sig, nappa åt sig snatch
son till son of
daska till spank
tilltala speak to
tillbringa, slöhet, spendera, förbruka spend
stillastående, slö stagnant
stillastående, stockning standstill
begiva sig till start for
ståt, tillstånd, skick, påstå, stat, konstatera state
undantagstillstånd state of emergency
krigstillstånd state of war
stillastående stationary
ännu, stilla, fortfarande, dock, alltjämt, än still
stillhet stillness
räcka till, förslå, räcka suffice
tillräcklig sufficient
tillräckligt, nog sufficiently
instämma, tillika, sammankalla, inkalla, uppbåda summon
kalla till möte summon to a memeeting
till påseende, påskrift superscription
tillsyn supervison
bilaga, tillägg supplement
tilläggs supplementary
förmedla, tillförsel, tillgång, förse, leverera supply
efternamn, tillnamn surname
slå till swipe
tilltalande, sympatisk sympathetic
tillvarata take charge of
tillfångatagen taken prisoner
packa till tamp
trassla till, härva, trassel tangle
tillfälligt temporarily
temporär, tillfälligt temporary
därtill thereto
klappa till thwack
till, ända tills, tills till
dittills till then
till, att, att, rämna, åt to
till vänster to the left
till höger to the right
tillsammans, ihop together
tillika, också, även, alltför too
rufsa till tousle
konst, lura, fuffens, tilltag, spratt trick
tillit, anförtro, förtroende trust
otillåten unavailable
sälja till lägre pris undercut
ta till för lite understate
obefogad, otillbörlig undue
olik, till skillnad från unlike
otillfredsställande unsatisfactory
till dess, till, tills, ända tills until
tills vidare until further notice
hittills until now
hittills up to now
tillskansa sig, inkräkta på usurp
tillbehör utilities
tillbehör, nytta utility
drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag venture
göra till offer victimize
tillförlitlig, vattentät watertight
rygga tillbaka wince
vinsch, rycka till winch
vilja, önska, tillönskaw, tillönskan wish
dra tillbaka, annullera, undandra, utträda withdraw
tillbakadragande withdrawing
tillbakadragen withdrawn
fria till woo
dyrka, tillbedja, avguda, tillbedjan worship
högaktningsfullt, Er tillgivne Yours sincerely
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.