The Swedish term "mån om" matches the English term "careful of"

other swedish words that include "om" : english :
atombomb A-bomb
som far vilse aberrant
i blom abloom
ombord aboard
omkring, ungefär, kring, vid, cirka about
helomvändning about-turn
om hundar, vädra about doogs
helomvändning aboutface
utlandet, utomlands, utrikes abroad
åtkomsttid access time
åtkomliga accessed
tillgänglig, åtkomlig accessible
hälsa såsom, hylla acclaim
ackompanjemang accompaniment
ackompanjatör accompanist
medfölja, följa, ackompanjera, åtfölja, ledsaga accompany
följning, åtkomst, anskaffningskostnad acquisition
dessutom additionally
tilldöma, tillerkänna adjudge
avdöma adjudicate
tilldömande adjudication
tillsats, komplement adjunct
ungdom adolscent
utomäktenskaplig adulterous
som är rakt emot adverse
genomlufta aerate
flygfält, aerodrom aerodrome
aeromekanik aeromechanics
åkomma, tillgivenhet, kärlek affection
agent, ombud agent
samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner agree
enig, höll med, överrenskommet, överens agreed
överenskommelse, ackord, avtal agreement
överenskommelser agreements
agronomi agronomy
lufttrycksbroms air-brake
luftström air-current
allomfattande all-embracing
alltomfattande all-in
runt omkring, allsidig all-round
be om ursäkt allege
ålderdomshem almshouse
omväxlande alternat
växla, omväxla alternate
växelström alternating current
omväxling, växling alternation
växelströmsgenerator alternator
anatomisk anatomical
anatom anatomist
anatomi anatomy
forntida, ålderdomlig ancient
anemometer anemometer
aneoridbarometer aneroid
kommentera annotate
anomal anomalous
avvikelse, anomali anomaly
anomi anomie
sprängbomb anti-personel
förutse, förekomma anticipate
förekommer anticipates
mån om anxious about
vem som helst, någon anybody
vem som helst anybody / anyone
hur som helst, alltnog, i varje fall anyhow
vad som helst, någonting anything
närsomhelst anytime
hursomhelst anyway
var som hest, någonstans anywhere
be om ursäkt apologize
användningsområde application area of use
åtkomlig approachable
ungefärligt, omkring approximately
skiljedom, medla arbitrate
skiljedom arbitration
ålderdomlig archaic
område, yta, area area
områden areas
arom aroma
ankomst arrival
ankomsthall arrival hall
ankomma, länder arrive
såsom, enär, eftersom, som as
som den är as-is
liksom om as if
liksom, ävensom as well as
så....som as.....as
förvissa sig om ascertain
bedja om, begära ask for
kamrat, kompanjon associate
kompanjoner associates
astronom astronomer
astronomisk astronomical
astronomi astronomy
när som helst at any time
äntligen, omsider at last
omsider at length
på samma nivå som at the same level as
atom atom
ombud, advokat attorney
juridiskt ombud attorney-at-law
ombud, advokater attorneys
automatisera automate
automatiserad automated
automatisk automatic
automat automatic machine
automatiskt automatically
automatiskt automaticaly
autonom autonomous
medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta average
kännedom awareness
axiom axiom
axiom axioms
romdränkt sockerkaksring baba
barndom babyhood
som har bär bacciferous
omvänt snedtecken backslash
bakom kulisserna backstage
åldermans ämbetsområde bailiwick
deposition av egendom bailment
agn (om fisk), bete, hetsa bait
bomullstrikå balbriggan
rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning ballot
strömming Baltic herring
bom, takt, spärr bar
bomma igen bar up
omänsklig, barbarisk barbarous
stor utomhusfest, utomhusgrill barbecue
sömnmedel barbitone
tillbommad barred
medveten om be aware of
hålla av, tycka om be fond of
tiga om be silent about
fyr, sjömärke beacon
skönhetssömn beauty sleep
bakefter, bakom, baktill, efter behind
domstol, bänk bench
sidan om, bredvid beside
dessutom, utom, för övrigt, för resten, förutom besides
beställa, omvittna bespeak
över, förutom, utom, bortom beyond
två gånger om året biannual
fördömd blasted
blodström bloodstream
blomster, blomma, blom bloom
blommande blooming
full av blommor bloomy
blomstring, blomstra, blomma blossom
blomstrande blossoming
strandpromenad boardwalk
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
bömen bohemia
skena, bult, regla, bom bolt
bomb bomb
bomb bomba
bombardera bombard
bombardemang bombardment
bombade bombed
bombplan bomber
slaveri, träldom bondage
gränsområde borderland
undomsfängelse borstal
båda, ömse both
obegränsad, gränslös, omätlig boundless
dryckeslag, omgång bout
barndom, pojkår boyhood
broms brake
bromsar brakes
broms braking
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
avsigkommen broken-down
ung flickscout, tomte brownie
kompisar buddies
kompis buddy
tomt building plot
blomlök, glödlampa bulb
domherre bullfinch
affär, rörelse, göromål business
smörblomma butter-cup
av, vid, bredvid, till, genom by
småningom by and by
omgående by return
ömsom, i tur och ordning by turns
gömställe cache
kom came
området kring skola campus
segla omkull, kantra capsize
försiktighet, vård, skötsel, omsorg, ans care
bry sig om care for
rädd om careful with
genomdriva carry out
domkyrka, katedral cathedral
valkommitté, valmöte caucus
blomkål cauliflower
berömd celebrated
berömdhet, celebitet celebrity
berömd celibrated
omväxling, ändra, omkastning, byt, växla change
komma på andra tankar change one's mind
föränderlig, ombytlig changeable
avgift, försvar, omkostnad, anbefalla, kostnad charge
lös egendom chattels
vårda, omhulda, hysa cherish
barndom childhood
som ett barn childlike
krabb sjö, ombytlig vind choppy
kristendomen christianity
krom chromium
röra om, kärna smör churn
cirkulera, skicka omkring circulate
kretslopp, omlopp circulation
omskärelse circumcision
omkrets circumference
omskriva circumscribe
omständighet circumstance
omständigheter circumstances
omständig circumstantial
spridning, omlopp cirkulation
gripa hårt om, nita clench
skomakare cobbler
kännedom cognizance
kombination combination
kombinationer combinations
kombinera, skördetröska combine
kombinerad combined
kombinerar combines
kombinerande combining
komma come
komedi, lustspel comedy
kommer comes
komisk comical
instundande, kommande, tillkommande coming
kommatecken comma
ålägga, order, kommandera, anföra, befäl command
kommandoknappar command-buttons
kommandofil command-file
kommandorad command-line
kommenderade commanded
anförara, befälhavare, kommendörkapten commander
kommandofil commandfile
kommandon commands
kommatecken commas
kommendera commend
kommentar, anmärkning comment
kommentar commentary
kommenterade commented
kommersiell, kommersiell, merkantil commercial
kommersialisera commercialize
kommerciellt commercially
ömka commiserate
kommission, provision, fullmakt, uppdrag commission
kommitté commitee
nämnd, kommitté, utskott committee
kommitténs committee's
kommittéer committes
kommando commmand
kommendör commodore
kommun commune
kommunicera communicate
skrivelse, meddelande, kommunikation communication
kommuniké communique
kommunism Communism
kompabilitet compability
komprimera, dryg compact
komprimerar compacts
lag, firma, bolag, företag, sällskap, kompani company
jämföra, komparera compare
kompass compass
kompatibilitet compatibility
kompatibel compatible
kompatibla compatibles
kompendium compendium
ersätta, kompensera compensate
kompenserad compensated
kompensation compensation
kompetens competency
duglig, kompetent competent
kompilera compile
kompilerad compiled
kompilator compiler
åkomma, klagomål complaint
klagomål complaints
komplementerande complementary
full, komplettera, fullända, fullständig complete
komplettering, avslutning completion
komplexa complex
komplicera complicate
invecklad, sammansatt, komplicerat complicated
komplimang compliment
komponent component
komponenter components
utarbeta, komponera compose
kompositör, tonsättare composer
tema, uppsats, komposition composition
kompositör compositor
omfattande comprehensive
komprimera, omslag compress
komprimerade compressed
komprimerande compressing
kompression compression
kompressor compressor
kompromiss, kompromettera compromise
dölja, gömma conceal
hemliga, undangömd, dold concealed
döma, fördöma condemn
fördömelse condemnation
dödsdömd condemned
kondom condom
komplett congenital
se genom fingrarna connive
försynt, hänsynsfull, grannlaga, omtänksam considerate
övervägande, omtanke, hänsyn consideration
omständligheter considerations
komplott, komplott, sammansvärjning conspiracy
omstridd, omtvistad contested
omtvistad controversial
sammankalla, sammankomma convene
överenskommelse convention
överenskommelser conventions
omvänt conversely
omvändelse conversion
omvandlingar conversions
omvända, konvertera convert
omvandlare converter
adelskrona, undersökningsdomare coroner
tråd, bomull cotton
bomullsvadd, bomull cotton-wool
domstol, hov court
appellationsdomstol court of apeal
domstolar courts
pärm, överdrag, omslag, lock, skyla, täcka, täcke cover
gömställe, hemlig covert
be om, längta efter crave
skapa, frambringa, komponera create
beröm credits
krympling, omintetgöra cripple
korsvis, genomkorsa criss-cross
genomresa crossroad
gängse, ström (el- ), nuvarande current
svordom, förbanna curse
ömtålig damageable
värd fördömelse damnable
fördömelse damnation
fördömande damning
computer dator
dagdröm daydream
dagdrömmare daydreamer
dagdrömmande daydreaming
omtöcknad, yrvaken, förvirrad dazed
överenskommelse, planka, handla deal
domprost, prost, dekanus dean
dekalkomani decalcomania
besluta, avdöma, avgöra decide
omlöpning decider
dekomprimering decompression
döma, anse deem
gudom deity
rådpläga om deliberate upon
känslig, delikat, ömtålig, fin, finkänslig delicate
domstol delinquency
fördöma, angiva denounce
fördömer denouncing
fördömande, angivelse denunciation
avgå (om fartyg), avresa depart
ankomma på, bero på depend on
tömma deplete
sjunkbomb depth-charge
derby, plommonstop derby
avkomling, ättling descendant
ättlingar, efterkommande descendants
omväg, avstickare detour
andakt, fromhet, hängivenhet devotion
from, andäktig, uppsluka, förtära, sluka devour
omständlig, svamlig, diffus diffuse
stift (kyrko-), biskopsdöme diocese
diplom diploma
diplomati diplomacy
diplomat diplomat
diplomat diplomatist
omintetgöra disconcert
sjukdom disease
sjukdomar diseases
omtvistad, omstridd disputed
anatomisal dissecting-room
utom sig, galen distraught
görs om diversifying
spådom divination
gudomlig, spå divine
gudom, kristendom, teologi divinity
domännamn domain-name
dom, kupol dome
domens dag domesday
dominerande, förhärskande dominant
behärska, dominera dominate
dominera, behärska domineer
dominikanska republiken dominican
inget att tala om don`t mention it
svaghet, ålderdomsslöhet dotage
nere, fjun, utför, ned, omkull, dun, nadanför down
fullkomligt downright
dröm dream
drömmar dreams
drömvärld dreamworld
grundlig blöta, genomdränka drench
sömmerska dressmaker
dromedar dromedary
slö, dåsig, sömnig drowsy
dumbom, dumhuvud dunce
som går åt öster eastbound
salomos predikare ecclesiastes
miljömärkning eco-labelling
ekonomisk economic
sparsam, ekonomisk, ekonomisk, sparsam economical
nationalekonomi economics
ekonomier economies
nationalekonom economist
sparsamhet, hushållning, sparsamhet, ekonomi economy
edomiterna edomites
genomarbeta, utveckla elaborate
genomarbetar, utvecklar elaborates
gäckande, oåtkomlig, bedräglig elusive
inskeppa, gå ombord embark
omfatta, omfamning, krama, omfamna, famna embrace
omfattning embracing
dyka upp, framkomma emerge
inkomst emolument
imperium, rike, kejsardöme empire
tömt emptied
tömmer empties
tömma, tom empty
tomhet emptyness
omvandlare emulator
omringa encircle
omge encircled
omgiva encompass
omsluta enfold
maskin, lokomotiv, motor engine
lokomotivförare enginedriver
omslag, kuvert envelope
miljö, omgivning environment
lärdom erudition
rymning, rymma, slippa, flykt, undkomma, undfly escape
särdeles, speciellt, enkom, i synnerhet, särskilt especially
promenadplats esplanade
egendom, gods, gård, ägor, lantegendom, stärbhus estate
värdera, uppskatta, bedöma estimate
utrymning, uttömning evacuation
föredöme example
präktig, utmärkt, utomordentligt, förträfflig excellent
utom except
utomordentligt exceptionally
överdriven, omåttlig excessive
uttömma, utmatta, avgas exhaust
omåttlig exorbitant
bekostnad, kostnad, utgift, omkostnad expense
svordom expletive
härkomst, uppackning extraction
ovidkommande, artfrämmande extraneous
utomordentligt, ovanlig extraordinary
insomna, somna fall asleep
ryktbar, berömd, känd famous
nyckfull, fantasi, romantisk fanciful
lust, tycka om, infall, tänka sig fancy
vida berömd far-famed
jultomte Father Christmas
genomförbarhet feasibility
tycka synd om feel sorry for
skönlitteratur, diktroman fiction
plombera, fylla fill
plomb filling
upptäcka, utforska, få visshet om, få reda på find out
smak, arom, krydda flavour
studioman, regissör floor manager
blomningstid florescence
blomsterodling floriculture
blomstrande, rödlätt, svulstig, överlastad florid
blomsterhandlare florist
krumelur, briljera, fanfar, blomstra, svänga flourish
blomma flower
blomkruka flower-pot
blomsterprakt flowerage
blomsterutställning flowershow
flytande(om att tala) fluently
ekonomiskt opålitlig, nattmänniska fly-by-night
tycka om fond
narr, tok, dumbom fool
fotbroms footbrake
ömfotad footsore
kommersiella for-sale
föregripa, förekomma forestall
förgäta, glömma forget
glömskt forgetful
glömska forgetfulness
glömmer forgets
glömde forgot
glömd forgotten
förr i tiden, fordom, förr formerly
skör, bräcklig, ömtålig fragile
skröplig, ömtålig, bräcklig frail
stomme, ram frame-work
stomme framework
ofta förkommande frequent
gränsområde, område, gräns frontier
svika, gäcka, omintetgöra frustrate
komisk, kul, rolig, lustig, löjlig funny
blivande, tillkommande, framtid future
dumbom gaby
driva omkring gad around
broms gadfly
driva omkring gallivant
galvanometer galvanometer
trädgård, tomt garden
gastronom gastronome
samling, sammankomst, möte gathering
homosexuell, ljus, glättig gay
geometri geometry
fara omkring get about
ge sig av, komma bort get away
komma efter get behind
förkomma, vilse, försvinn! get lost
komma bra överens get on well
komma till tals med get to speak to
omringa gird
gördel, omge, bälte girdle
gördel, sadelgjord, omkrets girth
välkomna glad-hand
att komma going
dumbom, kräk goof
sommarträd, fin väv gossamer
småningom, gradvis gradually
bombastisk grandiloquent
grekisk-romerska greco-roman
domna grow numb
gyrokompass gyrocompass
lomhörd hard of hearing
ögna (igenom) have a glance (at)
hedendom heathendom
bekymra sig om heed
huller om buller helter-skelter
gömde hid
gömd, dold, förborgad hidden
dölja, gömma, hud hide
kurragömma hide-and-seek
gömställe hideout
gömställen hideouts
gömma hiding
gömställe hiding-place
honom him
grop, ihålighet, ihålig, urholka, tom hollow
homogenitet homogeneity
homogen homogeneous
homosexuell homosexual
homosexualitet homosexuality
homosexuella homosexuals
olycks-, trolldom hoodoo
hopp om hope of
broms horsefly
sjömätning hydrography
mödomshinna hymen
tomgång idling
om, om, ifall if
utomäktenskaplig illegitimacy
sjukdom, åkomma illness
sjukdomar illnesses
sjukdom ilness
sjukdomar ilnesses
genomdränka, genomsyra imbue
omogen immature
omogenhet immaturity
omätlig immeasurable
omedelbarhet immediacy
omedelbar immediate
ofördröjligen, genast, omedelbart immediately
ofantlig, omätlig immense
väldig omfattning immensity
omåttlig immoderate
sedelös, omoralisk, osedlig immoral
omoral immorality
fast egendom immovables
oframkomlig impassable
ogenomtränglighet impenetrability
ogenomtränglig impenetrable
omärklig imperceptible
ofullständig, ofullkomlig imperfect
ogenomtränglig impermeable
omöjlighet impossibility
omöjlig, hopplöst impossibly
omöjlig imppssible
ogenomförbarhet impracticality
ointaglig, ogenomtränglig impregnable
impregnera, genomdränka impregnate
släktingar genom giftermål in-laws
bråttom in a hurry
om en vecka in a week
inom parantes in brackets
oåtkomlig inaccessible
andefattig, tom, fånig inane
tomhet inanity
eftersom inasmuch
inombords inboard
brandbomb incendiary bomb
inbegripa, medräkna, inkludera, omfatta include
inkomst, inkomster income
inkommande incoming
inkompabilitet incompatibility
inkompatibel incompatible
omutlig incorruptible
omdömeslös indiscriminate
omöjlig att skilja indistinguishable
inomhus, inne indoors
ofrånkomlig, oundviklig inevitable
outtömlig inexhaustible
barndom infancy
mindervärdighetskomplex inferiority complex
omsluta infold
informera om inform of
omänsklig inhuman
omdömeslös injudicious
vansinne, sinnessjukdom insanity
omättlig insatiable
försåtlig, lömsk insidious
sömnlöshet insomnia
omedelbart instantly
omåttlig intemperate
omväxla, utväxla interchange
oregelbundet återkommande, intermittent intermittent
genomvävd interwoven
inledning, introduktion, rekommendation introduction
omvänt invers
vända om invert
ovidkommande irrelevant
huvudströmbrytare isolator
domkraft jack
domkraft jackscrew
pompös engelska johnsonese
judendom judaism
domare, döma, bedöma judge
dömts judged
omdöme judgement
domareboken judges
domarämbete judgeship
utslag, omdöme, dom judgment
domarna judiciary
uppkomlingar jumped-up
lagom just enough
domsrätt justicary
domarämbete justiceship
högste domare justiciar
domsrätt justiciary
tidig ungdom juvenescence
ungdomlig juvenescent
ungdomlig juvenile
ungdomsverk juvenilia
ungdom juvenility
kilometer kilometre
sömn, slaf kip
insikt, vetande, kunskap, vetenskap, kännedom knowledge
beröm kudos
arbetsdomstol labour court
pris-, prisa, berömvärd laud
berömmande laudatory
tvättautomat laundrette
domstol lawcourt
lära, lärdom learning
föredrag om lecture on
lik, liksom, tycka om, gilla, som like
britt, brittisk sjöman limey
tomma ord lip-service
existens, uppehälle, utkomst, levebröd, levande living
rörlig, lokomotiv locomotive
genomsyn lookover
odåga, storlom, slyngel loon
flanera, ströva omkring lounge around
kärleksfull, öm loving
romb lozenge
malström maelstrom
polisdomare magistrate
åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra make
låtsas som om make as if
förvissa sig om make sure of
sjukdom, sjuk malady
manlighet, mandom manhood
ringblomma marigold
sjöman mariner
salutorg, marknad, avsättningsområde market
dominerande masterful
para, styrman, kompis mate
släntra omkring maunder
gullviva, vårblomma mayflower
not, promemoria memorandum
nämna, omtala, omnämna mention
metabolism, ämnesomsättnings metabolic
ämnesomsättning metabolism
mikrometer micrometer
midsommar midsummer
mime, pantomin mime
bry sig om mind about
förtvivlad, eländig, ömklig, usel miserable
bomma miss the mark
utforma, mönster, modell, mannekäng, föredöme model
omtvistad, tvivelaktig moot
dessutom moreover
döende, dödsdömnd moribund
ömsa skinn, rugga moult
talträngd, bombastisk mouthy
tömma tarmen move the bowels
linda om, dämpa muffle
kompost mulch
kommunal municipal
kommun, stad municipality
ömsesidig mutural
narkomani narcomania
narkoman narcomaniac
landsomfattande nationwide
sömerska needlewoman
handarbete, sömnad needlework
nykommling new-comer
nykomling newcomer
mara, mardröm nightmare
mardrömmar nightmares
dumbom ninny
dumbom nitwit
nomadiserande nomadic
icke-kommersiell non-commercial
icke-tomma non-empty
ickekommerciella non-profit
ickekommerciella noncommercial
inte så .....som not so .....as
ny, roman novel
romanförfattare novelist
romaner novels
ömsom now....now....
atomdriven nuclear-powered
avdomnad, stel numb
ed, svordom, svordom, ed oath
förekommande obligin
glömska oblivion
glömsk oblivious
förekomma occour
uppkomst, tilldragelse occurrence
förekommande occurring
kompenserad offset
avkomma, avföda, avkomling offspring
ålderdom old age
ålderdomlig oldfashioned
förebud, omen omen
ombord on board
däremot, tvärtom on the contrary
ombord onboard
om igen one`s more
dunkel, ogenomskinlig opaque
fördomsfri open-minded
fördomsfrihet open-mindedness
sömnmedel opiate
åsikt, mening, tycke, omdöme, tanke opinion
omlopps orbiting
befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera order
härkomst, ursprung, upphov, upprinnelse, ursprung origin
pompös orotund
andra som styr other-government
utomhus out-of-doors
utomhus, ute out of doors
utomhus outdoor
utomhus, i fria luften outdoors
omodern, föråldrad outmoded
rida om outride
utanför, utanpå, yttre, utom, utsida, yttersida outside
utomstående outsider
utomlands overseas
köra om overtake
anbud, uvertyr, stjälpa omkull overture
som skall betalas owing
hedendom paganism
gom palate
påvedömet papacy
parad, promenadplats parade
socken, pastorat, kommun, församling parish
partner, delägare, sällskap, kavaljer, kompanjon partner
uppkomlingar parvenues
genomgå pass through
överfart, genomfart, överresa, korridor, pass passage
ta notis om, uppmärksamma, lystra till pay attention to
egendomlig, besynnerlig peculiar
egenhet, egendomlighet peculiarity
huller om buller pell-mell
skinn, bombardera pelt
penetrera, tränga igenom, genomtränga penetrate
genomslagskraft penetration
fullkomlig, perfekt perfect
återkommande periodic
förgås, omkomma perish
genomtränga permeate
genomtränger permeates
komminister perpetual curate
genomläsning perusal
genomtränga pervade
kronblad, blomblad petal
fenomenen phenomena
fenomen, företeelse phenomenon
genombryta, genomborra pierce
genomträngande piercing
pietet, fromhet piety
from pious
sorglig, ynklig, ömklig piteous
ynklig, ömklig pitiable
medlidsam, ömklig pitiful
medlidande, synd, ömka pity
ynkliga, ömklig pityful
alf, tomtenisse pixie
folkomröstning plebiscite
gott om plenty of
täppa, intrig, komplott, tomt, konspirera plot
plugg, plomb, tapp, propp plug
plommon plum
peta, röra om poke
omtyckt, populär, poppel popular
efterkommande, eftervärld posterity
potentiometrar potentiometers
grötomslag poultice
fattigdom, armod poverty
fömåga, kraft, styrka, makt power
görlig, genomförbar practicable
lovprisa, beröm, prisa, berömma praise
berömvärd praiseworthy
område, gräns precinct
förhärskande, övervägande, dominerande predominant
dominera predominate
fördom prejudice
fördomsfull prejudiced
furstendöme princedom
furstendöme principality
villkorlig dom, prov probation
avkomma progeny
promenadkonsert prom
omedelbar prompting
omedelbart promptly
pronomen pronoun
gods, ägodel, egendom, egenskap property
profetia, spådom prophecy
blomstra, trivas prosper
gynnsam, blomstrande prosperous
blomstrar prospers
stryka omkring prowl
ombud proxy
tomte Puck
punktera, kommatera punctuate
kompetent, kvalificerade qualified
kajområde, kajkant quayside
omfrågad questioned
tombola raffle
omfång, räckvidd range
omfång ranging
genomleta, plundra ransack
strid ström rapid stream
omskola re-educate
välja om, återvälja re-elect
ompröva, återställa re-examine
åtkomlig reachable
genomläsa read through
omprövning reappraisal
omvärdering reapprasial
arrangera om rearrange
binda om rebind
omstarta reboot
omstartar reboots
omkalibrera recalibrate
omkalibrerat recalibrated
gjuta om recast
ladda om recharge
ömsesidig reciprocal
ömsesidighet reciprocity
klassificera om reclassify
tillstyrka, rekommendera recommend
rekommendabel recommendable
rekommendation recommendation
rekommendationer recommendations
omkompilera recompile
återkomma, upprepas recur
återkommande recurrent
placera om redeploy
styra om, ändra, ställa om redirect
omdirigerad, omplacerad redirected
omdirigering redirection
omfördela redistribute
omfördelnings redistributive
göra om redo
rita om redraw
domare i idrott referee
folkomröstning referendum
trakt, område region
omgift remarried
minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig remember
påminna om remind of
påminnande om reminiscent
omnumnrera renumber
omnumnrerat renumbered
omnumnrerar renumbers
omorganisera, organisera om reorganize
återkommande repetitive
omformulera rephrase
omspelning replaying
representant, representativ, ombud representative
bedja om request for
läs om reread
omstarta, starta om rerun
omflyttning resettlement
omstarta restart
startat om restarted
omstrukturera restructure
omstrukturering restructuring
töm retin
omskolning retraining
återkommst, återvända, returnera, återlämna return
hemkomst return home
skriv om retype
återförening, sammankomst reunion
omvärdering revaluation
göra om revamp
ränta, inkomst, att få revenue
dagdröm reverie
omkastning reversal
omkastbar reversible
omarbeta, revidera revise
varv, revolution, rotation, omvälvning revolution
omformulera reword
skriva om rewrite
romb rhomb
romboid rhomboid
romb rhombus
rikedomar riches
rikedom richness
helt om right-about
flacka omkring roam
rådjur, rom roe
romersk, romare Roman
romantik, romantisk romance
romarna romans
romantisk romantic
romantik romanticism
romantiker romanticist
romantisera romanticize
Rom Rome
runt, om, rond, rund, varv, omkring, kring round
rondell, omväg, karusell round-about
omgång round turn
omväg, krokväg roundabout way
ströva omkring rove
rödblommig, jäkla ruddy
rom-sprit, underlig rum
letande, genomleta rummage
uppkomling runner-up
sjöman, matros sailor
sjömanskostym sailor suit
rea, omsättning, försäljning, realisation sale
omsättningsskatt sales tax
fromhet, helgd sanctity
helgedom sanctuary
helgedom sanctum
jultomte Santa Claus
sav, underminera, tunnel, löpgrav, saft, dumbom sap
indränka, genomsyra saturate
vanka omkring saunter about
doft, smak, arom savour
mandelblomma saxifrage
skala inom musik scale in music
lärdom, stipendium scholarship
omfattning scope
genomsöka, skura scour
skrift, kristendom scripture
skarv, söm, sömma, skikt seam
gast, matros, sjöman seaman
sömmerska seamstress
genomsökt searched
enslig, undangömd secluded
gömma, avsöndra secrete
verka som seem to
döma, mening, sats, dom sentence
publisera som följetong seralize
livegenskap, träldom serfdom
omgång set (of clothes)
sömnad sewing
slug, lömsk shifty
skomakare shoemaker
fackföreningsombud shop-steward
ont om short of
kväljningar, sjukdom, illamående sickness
emedan, eftersom, sedan since
omfång, nummer, format, storlek size
benstomme, skelett skeleton
slira, bromsa skid
slalombacke slalom slope
träldom, slaveri slavery
sova, sömn sleep
sömnig sleepy
kämpa sig genom slog through
spelautomat, enarmad bandit slot-machine
sloka, slöfock, loma slouch
sömnig slumberous
listig, bakslug, lömsk, slug sly
genomdränkt soakt
genomdränkt sodden
enträget be om solicit
omtanke solicitude
salomo solomon
några, somliga, någon some
stundom, emellanåt, ibland sometimes
trolldom sorcery
ömt ställe, öm, sårig sore
ömhet soreness
omfatta span
mast, bom spar
fiskrom, lägga rom, yngel spawn
rom (fisk-) spawn of a fish
omtala speak of
på tal om speaking of
fe, tomte sprite
blommans ståndare stamen
uppståndelse, fläkta, omröra stir
fors, ström, forsa, rinna stream
ströva, promenera, promenad stroll
framlägga, inkomma, underställa submit
arbetsmoment suboperation
omstörtning subversion
omstörtande subversive
omstörta subvert
sommar summer
omge, omgiva, omringa surround
omgiven surrounded
omringar, omger surrounds
svordomar swearing
bomtåg swifter
vidja, strömbrytare, växel switch
akta, sköta, vårda, ta hand om, ta vara på take care of
vinnlägga sig om, vinnlägga sig om take pains to
senfärdig, långsam, senkommen tardy
telekommunikation telecommunication
yppa, berätta, säga, förtälja, tala om tell
öm, kärleksfull, mör, späd tender
ömt tenderly
ömhet tenderness
områden territories
område, territorium territory
som, det, att, vilken that
det, som är that's
häromdagen the other day
tvärom the other way around
Högsta domstolen the Supreme Court
däromkring thereabout
därvid, därigenom thereby
därom thereof
termometer thermometer
genomfart, huvudgata thoroughfare
träl, träldom thrall
roman, sensationsfilm thriller
blomstrande thriving
genom, igenom through
genom thru
omintetgöra thwart
schema, kommunikationstabell, tidtabell time-table
tomat tomato
tombola tombola
stel, domnad torpid
flöde, ström torrent
område, traktat tract
genomdriva, uppgöra transact
genom öknen transdesert
omgestalta, förhärliga transfigure
genomborra transfix
genomresa transit
genomskinlig translucent
genomskinlig transparent
omplantera, transplantera transplant
omlastning transshipment
travers, genomkorsa traverse
domstol tribunal
problem, bråk, krångla, oroa, genera, omak, möda trouble
vända sig om turn round
omsättning turnover
avgiftsbelagd väg, tullbom turnpike
U-sväng, helomvändning U-turn
kricketdomare, skiljedomare umpire
omonterade unassembled
ovetande, omedveten unaware
kommande, ofödda unborn
omarkerad, ohämmad unchecked
okomprimerade uncompressed
uppackning, avkomprimering uncompressing
medvetslös, sanslös, omedveten unconscious
omedvetet unconsciously
omyndig, minderårig under age
genomgå undergo
genomgå undergoing
omodern unfashionable
om inte, såvida inte, med mindre unless
omalen unmilled
omisskänlig, tydlig unmistakable
okomprimerad unpacked
omogen unripe
oräknelig, omätlig untold
omvälvning upheaval
uppkomling upstart
önskedröm, utopi utopia
obesatt, ledig, tom vacant
lämna, tömma, utrymma vacate
tomhet vacuity
tom vacuous
tomrum, vakuum vacuum
ombytlig, variabel variable
omväxling variation
moms vat
ordrikedom verbosity
utslag, dom verdict
genomförbarhet viability
manlighet, mandom virility
invärtes, känslomässigt visceral
tomrum, tom, ogiltig void
storlek, volym, omfång volume
omröstning, rösta, röstning, röst vote
röstning, omröstning, röstar voting
gång, vandra, promenad, gå, vandring, promenera walk
promenad walking
flodområden watersheds
välstånd, rikedom wealth
rikedom wealthiness
välkommen, kärkommen, välkomna welcome
välkommen-hem welcome-home
välkomnade welcomed
välkomnande welcoming
söm, ärr, prygla welt
vad som helst whatever
varigenom whereby
om wheter
huruvida, om whether
vilken, som, vilken which
strömvirvel whirlpool
vilken, vem, som who
vem som än whoever
testamente, kommer att, skall, vilja will
windowskompatibelt windows-compatible
spel bakom kulisserna wirepulling
vishet, klokhet, visdom wisdom
trolldom witchcraft
inuti, innanför, inom within
trolldom wizardy
kommer inte att won't
drömmerier wool-gathering
ordrikedom wordiness
världsomfattande wordwide
bearbeta, verka, göromål, job, syssla, verk work
världsberömd world-renowned
världsomspännande worldwide
korsband, omslag wrapper
omslag wrapping
omslagspapper wrappingpaper
x-kromosom X-chromosome
ungdomlig youtful
yngling, ungdom youth
ungdomlig youthful
dumbom zany
surra, brumma, zoom zoom
zootomi, djuranatomi zootomy
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.