The Swedish term "ge upp, uppge, lämna, avstå, efterskänka, avträda" matches the English term "give up"

other swedish words that include "ge" : english :
länge a long time
överge, lämna abandon
överger abandons
genera abash
generad abashed
avsägelse abdication
med stor mage abdominous
löpmage abomasum
omkring, ungefär, kring, vid, cirka about
avreagera abreact
avreagering abreaction
röstnedläggelse abstention
röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet abstinence
medge, bevilja accord
anklagelse accusation
verka, dåd, agera, handla, agera, akt, göra act
agerar acts
lägger till adds
håller troget fast adheres
obestridligen, erkänt admittedly
mogen ålder adulthood
amerikansk engelska ae
genomlufta aerate
rovfågels näste, örnbo aerie
vinge, bärplan aerofoil
aktersegel aftersail
ånyo, igen again
i en ålder av, ålderstigen aged
agentur agency
agenda, dagordning agenda
agent, ombud agent
ångestfull, förtvivlad agonized
dödsångest, vånda, kval, pina agony
trevlig, behaglig, angenäm agreeable
luftgevär air-rifle
luftgevär airgun
algebra algebra
algebraiskt algebraic
algeriet algeria
algerier algerian
allergen allergen
tilldelningen allocations
legering alloy
växelströmsgenerator alternator
oegennytta, altruism altruism
korrigerat amended
stillande, analgetikum analgesic
androgen androgenic
ängel angel
engelsk Anglo
engelsk-fransk Anglo-french
engelsk-svensk Anglo-swedish
engelskhatare anglophobe
engelskfientlighet anglophobia
smärta, ångest anguish
ångestfylld anguished
tillkännage, anmäla, förkunna announce
tillkännager announces
förargelse annoyance
årligen annually
antigen antigen
apanage apanage
lägenhet apartment
tydligen apparently
ungefärlig approximate
ungefärligt, omkring approximately
arbitrage arbitrage
båge arc
valv, båge arch
arkeologer archaeologists
harmageddon armageddon
uppställa, anordna, arrangera arrange
arrangerat arranged
arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt arrangement
arrangemang arrangements
arrangerar arranges
arrangerade arranging
i regel, vanligen as a rule
tilldelningen assignments
umgänge, samfund, association, förening association
äntligen, omsider at last
genast at once
talanger attainments
auktoritet, befogenhet authority
autogen autogenous
medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta average
fågelhus aviary
småborgerlighet babbittry
unge, baby baby
bakgrundsfärger backcolors
med handryggen backhanded
slag med handryggen backhander
backslagstangent backspace-key
backslagstangent backspacer
baklänges, bakåt, tillbaka backwards
bagage bagage
bagage baggage
fängelse bagnio
borgen bail
borgen kan ställas bailable
deposition av egendom bailment
bageri bakery
axelgehäng baldric
förbinda, linda, bindel, förband, bandage bandage
bandagerad bandaged
fördärvlig, ödesdiger baneful
smälla igen, skräll bang
ledstänger bannisters
bantuneger bantu
bomma igen bar up
tunna, gevärspipa barrel
nedrig, bas, gemen base
raketgevär bazooka
plage, stranden, strand beach
lager bearing
lager bearings
skalbagge beetle
tiggande, tiggeri begging
övertygelse, övertygelse, tro belief
mage belly
två gånger om året biannual
anklagelseakt bill of indictment
lår, binge, binge bin
biologer biologists
fågel bird
flyttfågel bird of passage
fågelperspektive birds-eye-view
fågelvägen birth-flight
fingerad, falsk bogus
bohem, zigenare bohemian
regel på ett lås bolt on a lock
borgensman bondsman
vadhållningsagent book-maker
undomsfängelse borstal
böja, rosett, hälsning, bog (på fartyg), båge bow
inälvor, mage, inälvor, tarmar bowels
barnunge brat
bräckage breakage
andades, andningen, andas breathing
bryggerier breweries
bryggeri brewery
tegelsten, tegel, hedersprick brick
tegelbruk brickyard
tygla, tygel, betsla bridle
spirituell, lysande, genial, snillrik brilliant
mäkleri, courtage, kurtage brokerage
grubbla, yngel, kull, ruva brood
svåger brother-in-law
bygger builds
sammanslagen bundled
beskäftig, upptagen, sysselsätta busy
av, vid, bredvid, till, genom by
förgången, föråldrad bygone
kallelse, yrke, ringer, kall calling
läger, slå läger, campa camp
läger camps
lägerplatser campsites
kanariefågel canary
aga, hörntand, hundtand, prygel canine
tältduk, målarduk, segelduk canvas
udde, kappkrage, kap cape
fånge captive
fångenskap captivity
julsånger carols
ekipage, vagn, hållning, frakt, åkdon carriage
genomdriva carry out
huggen carved
kataloger catalogs
katapult, slangbåge catapult
oupphörligen ceaselessly
centrifuger centrifuges
visserligen, säkert, visst, säkerhet certainly
stenget, sämskskinn chamois
ångerköp chargeback
ångerköp chargebacks
betagen i charmed by
lös egendom chattels
huvudsakligen chiefly
intyg, barnunge chit
juldagen Christmas Day
askungen cinderella
umgängeskrets circle of friends
medborgerlig, medborgare civic
garderob, bagageinlämning cloakroom
stänger closes
stänger closing
klunga, dunge, klampa clump
invälja ny ledamot, adjungera co-opt
kugge cog
krage collar
färger colors
tarvlig, gemensam, ordinär, allmän, vanlig common
samhälle, menighet, gemensamhet community
tvungen compelled
medge concede
egenkär, inbilsk conceited
avse, angå, vikt, gälla, angelägenhet concern
gemensam concerted
gemensam överhöghet condominium
uppförande, beteende, dirigera, vandel conduct
dirigent, avledare, konduktör, ledare conductor
dirigerar conducts
det måste medges, uppenbarligen confessedly
förtrogen confidant
konfidentiellt, förtrogen confidential
godtrogen confinding
inskränkning, förlossning, fångenskap confinement
kägelformad, konisk conical
se genom fingrarna connive
följdaktligen, därför, alltså consequently
musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri conservatory
gemål consort
oavbrutet, ideligen continually
motsägelse contradiction
ångerfull contrite
kontrolltangenten control-key
vedertagen, konventionell conventional
förtrolig, förtrogen conversant
fälla, överbevisa, straffånge, bevisa convict
fällande, övertygelse conviction
skogsdunge coppice
lund, skogsdunge copse
kork, korka igen cork
korka igen cork up
skarvfågel cormorant
gemensam corporate
korrigera, korrek, rätta, rätt, beriktiga, riktig correct
fördärv, förgängelse, skada corruption
hemtrevlig, tehuva, hemtrevlig, gemytlig cosy
motsägelse cotradiction
jetonger counters
allmoge country people
kuponger coupons
kurage, mod courage
fordringsägare, borgenär creditor
lättrogen, godtrogen credulous
kremeringen, eldbegängelse cremation
korsvis, genomkorsa criss-cross
schlagersångare crooner
genomresa crossroad
smältdegel, degel crucible
vargunge, djurunge cub
unge (djur) cub (animal)
amorbåge Cupid`s bow
förhänge, ridå, gardin curtain
niger curtsies
båge, kröka, kurva curve
dagligen, daglig daily
vågad, vågad, oförvägen daring
ormhalsfågel darter
halshugger decapitates
murkna, förfalla, ruttna, förgängelse, förmultna decay
bedrägeri, svek deceit
bedragen deceives
bedrägeri, villfarelse deception
uppackningen av decompressing
vansläktas, urarta, degenerera degenerate
angelägenhetsgrad degree of priority
nedslagen dejected
nedslaget, dystert dejectedly
delegerad delegated
deprimerad, nedslagen depressed
öde, desertera, överge, förtjänst, öken, öken desert
ödeläggelse, enslighet, ödslighet desolation
förtvivlan, nedslagenhet despondency
kataloger directories
sorgesång dirge
stänger av disables
obehaglig, oangenäm, ruskig, otrevlig disagreeable
lärjunge disciple
avsäger sig disclaims
förlägen disconcerted
smälek, blamage, skam, onåd, vanheder disgrace
obenägenhet disiclination
obenägen disinclined
oegennyttig disinterested
oegennytta disinterestedness
nedslagen dispirited
celeber, framstående, förnäm, distingera distinguished
utge, utdela, fördela distribute
bassänger docks
dokumenteringen documentations
inget att tala om don`t mention it
nedslagen downcast
nackdel, olägenhet drawback
kalsonger drawers
grundlig blöta, genomdränka drench
dregla, dregel, dravel drivel
droger drugs
byxor av segelduk ducks
vederbörligen duly
fängelsehåla dungeon
plikttrogen dutiful
örhänge ear-drop
gehör ear for music
engelsk greve earl
genljud, eko, eka echo
uppbyggelse edification
redigera edit
redigerad edited
redigering editing
utgivare, redigerare, redaktör editor
redigerare editors
redigerar edits
äggen eggs
vare sig...eller, antingen... eller either...or
genomarbeta, utveckla elaborate
genomarbetar, utvecklar elaborates
armbåge elbow
genera embarrass
förlägen, generad embarrassed
genant embarrassing
förlägenhet, bryderi embarrassment
inge mod embolden
uppstigen emerged
nödlägen emergencies
akutsjukvård, nödfall, fara, nödläge emergency
agent, sändebud emissary
ge ifrån sig, avge, utsända emit
läger, lägerplats encampment
omge encircled
tvungen enforced
ge rösträtt enfranchise
engagerad, upptagen engaged
ingenjör, konstruktör engineer
engelsk English
engelskspråkig English-language
engelsk-talande English-speaking
engelska english-woman
engelska English (to speak)
engelsman Englishman
jämviktsläge equilibrium
resa upp, upprätt, eregerade, rak, rakryggad erect
oregelbunden, kringirrande erratic
spioneri, spionage espionage
huvudsakligen essentially
egendom, gods, gård, ägor, lantegendom, stärbhus estate
evangeliska evangelical
evangelisation evangelization
händelse, evenemang, tilldragelse, fall event
dagligen every day
tydligen evidently
övermåttan, synnerligen exceedingly
överstiger exceeds
utdragen excerpted
borttagen excluded
exklusive, undantagen excluding
fritagen, frita exempt
fritagen exempted
nödläge, krav exigency
fördriva, utvisa, relegera expel
uttryckligen explicitly
synnerligen extraordinarily
örnbo, rovfågels näste eyrie
myt, legend, fabel, saga fable
tyger fabrics
tvungen fain
marknad, fager, blond, hygglig, skaplig, mässa fair
tämligen, någorlunda fairly
trogen faitful
troget faitfully
trofast, trogen faithful
troget faithfully
familjär, förtrogen familiar
förtrogenhet familiarity
hungersnöd famine
ödesdigert, dödlig fatal
genomförbarhet feasibility
gensvar feedback
gemenskap fellowship
ferrolegeringar ferro-alloys
figur, siffra, gestalt, räkna, nummer figure
slutligen finally
finger, tumma på, spela på finger
fingertopp fingertip
brandstege fire-escape
gevär, skjutvapen firearm
ljungeld flash of lighting
prygel, prygla flog
prygel, aga flogging
plint, stigbygel footstall
pekfinger forefinger
förebygger forestalls
avstå från, uppge forgo
form, formulär, gestalt, blankett, dana, bilda form
överge forsake
genast forthwid
förmögenhet, förmögenhet, lycka fortune
framlänges, framåt forwards
täpper igen fouling
bedragare, bedrägeri fraud
ogenerad, otvungen free and easy
steka, bryna, yngel, grädda fry
fungerade functioned
galge gallow
galge gallowtree
humbug, rökt skinka, bedrägeri gammon
fängelse gaol
garage, bilverkstad garage
spöklik, mager gaunt
geisha geisha
gel, stelna gel
gelatin gelatine
gendarm gendarme
kön, genus gender
genealogisk genealogical
genealogi genealogy
generell, allmän, general, fältherre general
generalisera, popularisera generalize
vanligen, i regel, merendels, i allmänhet generally
generera generate
generell generic
generella generical
givmild, generös, frikostlig, ädelmodig generous
genetisk genetic
genever geneva
gemytlig, sympatisk, gynnsam genial
gemytlighet geniality
fortplantnings-, genital genital
snille, geni, ande genius
stil, genre genre
genitiv gentival
genuint, oförfalskad, gedigen, äkta genuine
geocentrisk geocentric
geograf geographer
geografisk geographic
geografi geography
geolog geologist
geometri geometry
geofysiska geophysical
geopolitik geopolitics
gestikulera gesticulate
gestukilerande gesticulatory
gest, åtbörd gesture
ge sig av, komma bort get away
geifta sig get married
getto ghetto
galge gibbet
genever, gin gin
ingefära ginger
ingefärsdricka, läskedryck ginger-ale
ingefärsdricka ginger-beer
zigenare, tattare gipsy
gördel, omge, bälte girdle
uppge, giva, ge give
återge give back
ge tappt give in
gengälda give in return
fågelmage, kräva gizzard
segelflygplan glider
segelflygning gliding
get goat
snygg, stilig, fager good-looking
beskedlig, gemytlig, godmodig good-natured
gemytlig goodnatured
evangelium gospel
regera, styra govern
regerande governing
myndighet, regemente, styrelse government
regeringen government - the
regerar governs
flygel grand piano
storslagenhet, prakt grandeur
ge sig i kast med, dust grapple
verkligen greatly
vild hönsfågel grouse
lund, skogsdunge, dunge grove
hage growe
gerilla guerilla
kanon, bössa, revolver, gevär gun
mage gut
tarmar, mage guts
zigenare gypsy
hagla, hylla, hagel hail
helgeflundra halibut
all helgona helgen halloween
klädgalge, galge hanger
hänger hangs
högdragen haughty
ögna (igenom) have a glance (at)
hörsägen hearsay
igelkott hedgehog
arvinge heir
livtjänare, handgången man henchman
häger heron
intelligenssnobb highbrow
egenmäktig highhanded
schlager hit song
homogenitet homogeneity
homogen homogeneous
hoppa hage hopscotch
bålgeting hornet
hästryggen horseback
hästtagel, tagel horsehair
studenthem, härbärge hostel
snabbvalstangent, snabbvalstangent hot key
lägenhetsinnehavare householder
ungersk Hungarian
Ungern, Ungern Hungary
hungra, hunger hunger
slyna, jäntunge hussy
mål, språkegenhet idiom
egenhet idiosyncrasy
obelevad, slyngelaktig ill-mannered
bild, image image
genomdränka, genomsyra imbue
ögonblickligen imediately
omogen immature
omogenhet immaturity
ofördröjligen, genast, omedelbart immediately
fast egendom immovables
satunge imp
dödläge, återvändsgränd impasse
förebråelse, anklagelse impeachment
ogenomtränglighet impenetrability
ogenomtränglig impenetrable
ogenomtränglig impermeable
enträgen, efterhängsen importunate
enträgenhet importunity
ogenomförbarhet impracticality
ointaglig, ogenomtränglig impregnable
impregnera, genomdränka impregnate
intryck, avtryck, prägel impression
intryck, prägel imprint
fängsla, sätta i fängelse imprison
fångenskap, fängelsestraff imprisonment
opassande, otillbörlig, oegentlig improper
oegentlighet impropriety
släktingar genom giftermål in-laws
oduglig, oförmögen incapable
göra oförmögen incapacitate
arbetsoförmögen incapacitated
eldbegängelse, kremering incineration
eggelse incitement
benägen, hågad, sinnad inclined
genera, olägenhet, besvär inconvenience
för övrigt, för resten, verkligen, minsann indeed
anklagelseskrift, anklagelse indictment
indisponerad, obenägen, opasslig indisposed
oundvikligen inevitably
icke-kristen, otrogen infidel
meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange inform
sagesman informant
inviger initializes
enträgen insistent
enträget insistently
ta hem egen verksamhet insourcing
inrättningens institution's
intelligens, underrättelse intelligence
intelligensen intelligense
samfärdsel, umgänge intercourse
oregelbundet återkommande, intermittent intermittent
genomvävd interwoven
förbrylla, intrig, intrigera intrigue
påflugen intrusive
iris, regnbåge iris
oregelbunden, regellös irregular
refug, refuge, ö island
mygel jabbery
sitta i fängelse, fängelse jail
fängelsekund, fånge jailbird
fängelser jails
läger jamboree
nonchalant, ogenerad jaunty
gelé jell
göra till gel jellify
gelé jelly
fuskbygge jerry-building
genast, ögonblick jiff
mygel, korruption jobbery
pompös engelska johnsonese
gemensamt jointly
gesäll journeyman
gemytlig jovial
rättsligen judicially
djungel jungle
djungelartad jungly
rättsligen juridically
kagge, kutting keg
känna igen, synhåll ken
fotogen kerosene
tangent, nyckel key
tangentbord keyboard
tangenter keys
tangenttryckning keystroke
tangenttryckningar keystrokes
unge kid
unge kiddy
kattunge kitten
knoge knuckle
stege ladder
vårfrudagen Lady Day
mager, stripigt hår lank
räcka länge last a long time
slutligen lastly
på sista tiden, nyligen lately
nyligen latterly
lagerkrönt laureate
lager träd laurel
lagerkrans laurelwreath
skickt, varv, lager layer
ligger lays
läckage leakage
mager, luta sig lean
avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse leave
igel, blodigel leech
arvinge legatee
legend, sägen legend
legendariska legendary
generositet liberality
frige, befria liberate
utsvävande, tygellös licentious
ligger lies
bokstavligen, formligen literally
läge, ort locality
inhysa, frimurarloge, logera, inhysa, härbärgera lodge
lång, länge long
länge sedan long ago
pilbåge longbow
spegel looking-glass
genomsyn lookover
odåga, storlom, slyngel loon
slyngelaktig loutish
gemen, låg low
gemen lowercase
trogen, lojal loyal
reseffekter, bagage luggage
bagagehylla luggage rack
intrigera, smida ränker machinate
diligens mail-coach
huvudsakligen mainly
skapa en förmögenhet make a fortune
röja någon ur vägen make away with a person
mangla, mangel mangle
åthävor, fason, umgängessätt manners
prästkrage marguerite
frågetecken mark of interrogation
massage massage
genidrag master-stroke
ting, materia, ärende, angelägenhet, stoff, sak matter
vuxen, mogen mature
mage, gap maw
regel, sentens, grundsats maxim
torftig, mager meagre
mjölbagge meal-beetle
mena, lumpen, småaktig, futtig, gemen, låg, betyda mean
förlängda märgen medulla oblongata
livlig debatt, handgemäng mêlée
mogen, mogna, fyllig mellow
smältdegel melting pot
andligen, mentalt mentally
skrot och korn, kurage mettle
långfinger middle finger
brand, mögel, rost mildew
bergsingenjör mining engineer
återspegla, spegel mirror
läge mode
mögel mold
mull, mylla, gjutform, mögel, forma mould
ge sig av move off
klippa, loge, slå, höskulla mow
frikostighet, generositet munificence
frikostig, storslagen munificencent
inbördes, gemensam mutual
gemensamt mutually
saga, sägen, myt myth
bottenläge nadir
spika, spik, nubb, nagel nail
nagelbitning nail-biting
nagelfil nail-file
nagellack nail-polish
nagelsax nail-scissors
nagellack nail-varnish
naiv, godtrogen naive
kall, nämna, banämning, döpa, namnge, namn, rykte name
nämligen namely
navigera navigate
navigerande navigating
närbelägen, i närheten nearby
hångel necking
ovillkorligen, behov needs
negligé negligé
neger negro
närbelägen neighbouring
varken, ingendera neither
näste, ågelbo, bo nest
bo (fågel-) nest (a birds)
fågelholk nesting-box
nyårsdagen New Year`s Day
kägelspel ninepins
inga, nej, ingen no
ingenmansland no-man's-land
ingen no one
ingen nobody
ingen none
Norge Norway
ingenting, ingenting, intet nothing
ingenting alls nothing at all
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
nu regerande now-reigning
ingenstans nowhere
invända, ting, föremål, tingest, objekt object
skyldig, tvungen obliged
iakttagelse, yttrande observation
egensinnig obstinate
påflugen, påfallande obtrusive
tydligen obviously
ockuperade, upptagen occupied
uppkomst, tilldragelse occurrence
bisarr, underlig, udda, egen, sällsam odd
gemen, förhatlig odious
överhuvudtaget, på det hela taget on the whole
om igen one`s more
dunkel, ogenomskinlig opaque
muntligen orally
orgel, organ organ
ursprungligen orgiginally
ursprunligen originally
fägelkännare, ornitolog ornithologist
utgången på förlaget outprint
lämna ut egen verksamhet outsourcing
högdragen, myndig overbearing
landvägen overland
egen, äga own
prästkrage ox-eye daisy
emballage packaging
sadelplats, hästhage, hage paddock
kalsonger, byxor pants
fotogen paraffin
fotogen paraffin-oil
genomgå pass through
överfart, genomfart, överresa, korridor, pass passage
trafikant, passagerare passenger
gången tid past times
betesmark, betesmark, hage pasture
påfågel peacock
spetsig, mager peaked
egendomlig, besynnerlig peculiar
egenhet, egendomlighet peculiarity
hagel, liten kula pellet
örhänge, hängande, mostycke pendant
penetrera, tränga igenom, genomtränga penetrate
genomslagskraft penetration
ånger penitence
botfärdig, ångerfull penitent
fängelse penitentiary
ångerfull pepentant
genomtränga permeate
genomtränger permeates
ihärdig, trägen persevering
gestalt, personlighet personage
personligen personally
genomläsning perusal
genomtränga pervade
genombryta, genomborra pierce
genomträngande piercing
lagertapp pivot
plage plage
plantering, plantage, koloni plantation
gyckel, pjäs, spel, spela, agera, skådespel, leka play
hage för barn play-peg
behaglig, trevlig, angenäm pleasant
angenämt pleasantly
vänligen, behaga please
belägenhet, tillstånd plight
brockfågel plover
lager, bearbeta, veck ply
trafikdirigering point-duty
ställning, plats, läge position
möjligen, möjligtvis possibly
fågelhandlare poulterer
görlig, genomförbar practicable
praktiskt taget practically
föregånget av preceded
brådmogen precocious
förutsägelse prediction
säger predicts
upptagen preoccupied
enträgen, tryckande pressing
förmodligen presumably
förhandsvisningen previewing
huvudsakligen principal
fängelse prison
fånge prisoner
fängelser prisons
möjligen, troligtvis probably
framstupa, benägen prone
propagera, fortplanta propagate
egennamn proper name
egenskaper properties
gods, ägodel, egendom, egenskap property
egentligen proporly
lärjunge, pupill, elev pupil
gård i college quad
fyrhörning, collegegård quadrangle
gammalmodig, egen quaint
egenskaper qualities
egenskap, kvalificera, kvalitet quality
egen, besynnerlig, underlig queer
frågetecken question-mark
frågeställare questioner
frågeformulär questionnaire
ge liv åt, egga, påskynda quicken
koger, darra quiver
förhöra, frågesport, gyckla, förhör quiz
ange, citera quote
oväsen, bedrägeri, racket racket
engelska flygvapnet raf
regnbåge rainbow
ramm, gumse, bagge ram
genomleta, plundra ransack
dager ray of light
genljuda, eka, återskalla re-echo
återredigering re-editing
reagera, återverka react
genomläsa read through
egentlig, real, äkta, verklig, reell real
egentligen, faktiskt, verkligen really
backspegel rear-view mirror
arrangera om rearrange
nyligen recently
göra en gentjänst reciprocate
igenkännande recognition
känna igen recognize
rektangel rectangle
omdirigerad, omplacerad redirected
omdirigering redirection
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
regeringsämbete regency
regenerera regenerate
regenerad regenerated
riksföreståndare, regent regent
regenter regents
regemente regiment
ånger, ångra, beklaga regret
vanlig, regelbundet, ordentlig regular
regelbundet regulary
regel, bestämmelse regulation
ge upprättelse åt rehabilitate
regera, regering reign
regera reigning
tygel, tygla rein
ge upp, avstå från relinquish
dåligt samvete, ånger, samvetsförebråelse remorse
lämnar, föredraga, återge render
avger renders
ånger repentance
svar, genmäla, svara reply
avbilda, reproducera, återskapa, återge reproduce
motsägelse repugnance
avsägelse, avskedsansökan, undergivenhet resignation
ljuda, genljuda resound
gensvar response
förtegenhet reticence
replik, replikera, genmäla retort
försöka igen retry
baklänges rewerse
regerande konung rex
engelska sjukan rickets
räffla, gevär rifle
gevärspipa rifle-barrel
gevär rifles
befogenhet, rät, riklig, rätt, höger, rättighet right
höger-klickande right-clicking
rätt, höger right-hand
högerhänt right-handed
längst till höger rightmost
till höger rightwards
mogen ripe
stiger rises
klippiga bergen rockies
röntgen roentgen
tegelpanna roofing-tile
taktegel rooftile
nedslagen, ynklig rueful
pipkrage, krås ruff
ödeläggelse ruination
härska, råda över, norm, linjera, regel, behärska rule
regerade av ruled
rådande, regerande ruling
letande, genomleta rummage
sabotage, sabotera sabotage
vanhelgande, helgerån sacrilege
segla, avsegla, segel sail
segelbåt sail-boat
segelduk sail-cloth
segelbar sailable
segelfartyg sailer
segelflygplan sailplane
helgedom sanctuary
helgedom sanctum
sappör, ingenjörssoldat, pionjär sapper
skärp, fönsterbåge sash
indränka, genomsyra saturate
säger saying
stormstrge scaling ladder
slyngel, lymmel, fuska, skälm, slarva med scamp
fågelskrämma scarecrow
arrangemang scheme
lärjunge, lärd scholar
skurk, slyngel, lymmel, rackare scoundrel
genomsöka, skura scour
sjöfågel seabird
genomsökt searched
säsonger seasons
trygghet, borgen, hypotek, säkerhet security
trägen sedulous
läckage seepage
självbedrägeri self- deception
egenkärlek self-conceit
egennytta self-interest
egenutgivna self-published
egenvilja self-will
självisk, egennyttig selfish
relegera send down
livegen, träl serf
livegenskap, träldom serfdom
livegen serfs
fungerar serves
uppgörelse, nybygge settlement
dana, skepnad, bilda, fason, form, arta, gestalt shape
skeppsbygge shipbuilding
vadarfågel shore bird
genväg short-cut
hagel shot (for a gun)
gevär shotgun
korta polisonger sideburns
sångare, sångerska singer
egenhet singularity
svägerska sister-in-law
placerad, belägen situated
plats, läge, tjänst, ställning, situation situation
slå igen, smäll slam
slangbåge sling-shot
kämpa sig genom slog through
överge, avbryta slough off
snigel, metallklump, stor klunk slug
snigel, snäcka, skalsnigel snail
snigel-post snail-mail
genomdränkt soakt
genomdränkt sodden
enträget be om solicit
angelägen, bekymrad solicitous
massiv, solid, säker, gedigen, fast solid
gemenskap solidarity
sångare, fågelsångare songster
suverän, pund, regent, härskare sovereign
mellanslagstangenten spacebar
fiskrom, lägga rom, yngel spawn
skenfager, bestickande specious
andliga sånger spirituals
kurage spunk
postdiligens, diligens stage-coach
dödläge, patt stalemate
trogen, kraftig, robust stalwart
prägel, stampa, frankera, frimärke, stämpla stamp
stärka kragen starch the collar
praktgemak, lyxhytt state-room
trappstege stepladder
stigbygel stirrup
lager, ätt, stam, förråd, aktier stock
lagerrum stockroom
mage stomach
arbetsnedläggelse stoppage
berättelse, sägen, historia story
fripassagerare stowaway
genast straightway
främmande, egen, konstig, märkvärdig, underlig strange
skikt, lager strata
slagen, drabbad stricken
strigel, strigla strop
stia, vagel, vagel, svinstia sty
under-katalogerna sub-catalogues
under-katalogerna sub-directories
sugande, suger sucking
suggerera, påstå, antyda, föreslå suggest
föreslaget suggested
självmordsbenägen suicidal
högdragen supercillious
antagande, förmodligen supposition
ge sig, uppge surrender
omge, omgiva, omringa surround
omringar, omger surrounds
Sverige Sweden
grodyngel tadpole
bedrägeri take-in
taget taken
tillfångatagen taken prisoner
saga, sägen, berättelse tale
fågelklo talon
riktning, tendens, benägenhet tendency
klänge tendril
german Teuteon
germansk, tysk Teutonic
textredigering textediting
texttrogen textual
tacksägelse thanksgiving
häromdagen the other day
teologer theologians
därvid, därigenom thereby
fingerborg thimble
gles, tunn, gallra, mager thin
sak, tingest, persedel, ting thing
genomfart, huvudgata thoroughfare
tre gånger three times
genom, igenom through
genom thru
bänkrad, lager, rad tier
andelslägenhet time-share apartment
gånger times
mes (fågel) titmouse
till höger to the right
engelsk soldat tommy
stadsfullmäktige town councillor
sägen tradition
tragedi tragedy
genomdriva, uppgöra transact
genom öknen transdesert
omgestalta, förhärliga transfigure
genomborra transfix
genomresa transit
genomskinlig translucent
genomskinlig transparent
travers, genomkorsa traverse
intränger trespasses
triangel triangle
triumferande, segerrik triumphant
problem, bråk, krångla, oroa, genera, omak, möda trouble
sann, äkta, trogen TRUE
mage tummy
trettondagen Twelfth Day
två gånger, dubbelt twice
två i taget two at a time
zigenare (Ungersk) Tzigane
oförmögen, förhindrad unable
otyglad, tygellös, ohämmad unbridled
obestridlig, onekligen undeniable
genomgå undergo
genomgå undergoing
undervegenation undergrowth
kalsonger underpants
otrogen unfaithful
lossa, stänger av, avlasta unload
omogen unripe
ostyrig, oregerlig unruly
ohågad, ovillig, obenägen unwilling
rackarunge urchin
angelägen, brådskande urgent
angeläget urgently
vanligen, vanligtvis usually
vegetabilisk vegetable
muntligen, verbalt verbally
sannerligen, i sanning verily
förargelse vexation
genomförbarhet viability
segrande, segerrik victorious
seger victory
namely, nämligen videlicet
livegen villein
visavi, gentemot vis-à-vis
trogen tjänare votary
avstå från, ge upp waive
geting wasp
sjöfågel waterfowl
egensinnig wayward
rik, förmögen, välbärgade wealthy
helgen weekend
välfungerande wellfunctioning
bege sig wend
bagge wether
över huvudtaget whatsoever
spoling, unge (hund), valp whelp
varigenom whereby
polisonger whiskers
pingstdagen Whitsunday
fågel wildfowl
eskader, flygel, vinge wing
tillbakadragen withdrawn
gedigen workmanlike
gedigen workmanly
röntgen X-ray
röntgenstrålar x-rays
segling, segelsport yachting
årligen, årlig yearly
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
pojkspoling, unge youngster
gengångare zombie
other swedish words that include "upp" : english :
uppgivenhet abandonment
avskaffa, upphäva abolish
ovan, uppe, över, ovanför above
uppta absorb
uppnå achieve
uppnått achieved
uppnår achieves
uppväxttid adolescence
uppta affiliate
åldersgrupp age-group
uppröra, agitera agitate
upprada align
uppradning aligning
uppställning, placering i linje alignment
uppradar aligns
högt upp aloft
belöpa sig till, uppgå till amount to
upphöjande till lag anactment
upphäva annul
egga upp antagonize
upptåg antic
upptåg antics
uppenbarelseboken apocalypse
syn, uppenbarelse apparition
uppträdanden appearances
uppträdande apperance
uppskatta, uppskatta, värdera appreciate
uppskattat appreciated
uppskattar appreciates
uppskattning appreciation
uppskattande appreciative
uppskattande appreciatively
anhålla, begripa, uppfatta apprehend
anhållande, uppfattning, farhåga apprehension
uppstå arise
upphetsning arousal
upphetsad aroused
upphetsar arouses
uppställa, anordna, arrangera arrange
arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt arrangement
ställa upp array
uppfart, bestigning ascent
uppdrag assignment
vinna, nå, uppnå, ernå, hinna attain
uppvakta, deltaga, bevista, åhöra attend
närvaro, upppassning, uppvaktning, sköta attendance
uppmärksamhet attention
påpasslig, uppmärksam attentive
uppmärksam för attentive to
upphovsman, författare author
hjälptrupper auxiliaries
uppväckt awakened
uppbackade backed-up
uppassare bartender
uppsagd, att vara eller inte vara, vara, bli be
uppburen be thought highly of
uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter behave
uppträder behaves
uppföranden behaviors
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
shilling, guppa bob
uppsving, dån, dåna boom
uppstart bootup
upplösa break up
uppbrott breaking-up
uppbrottsstämning breaking-up mood
uppfödde, uppfött bred
upplysa, ljusna, klarna brighten
anlägga, bygga, uppföra build
uppbyggd av buildup
uppbränd burnt up
beskäftig, upptagen, sysselsätta busy
upprop call-over
uppbåda, ropa call out
uppringare caller
uppringare callers
upprop calling over
uppriktig candid
uppriktighet candour
prygla, rör, käpp, klå upp, piska cane
fånga, uppbringa, tillfångata, kap, erövra capture
grund, framkalla, göra, anstifta, upphov, orsak cause
sluta, upphöra cease
upphörde ceased
oupphörlig ceaseless
oupphörligen ceaselessly
upphör ceases
nosig, näbbig, uppnosig cheeky
muntra upp cheer up
uppgift chore
puppa chrysalis
kran, tupp, kuk cock
uppbörd collection of taxes
gå upp i rök come to nothing
kommission, provision, fullmakt, uppdrag commission
oordning, oväsen, uppståndelse commotion
uppfylla comply with
tema, uppsats, komposition composition
fattningsförmåga, uppfattning comprehension
upptänklig, fattbar conceivable
uppförande, beteende, dirigera, vandel conduct
gruppresa conducted tour
det måste medges, uppenbarligen confessedly
upprätthållare, bevarare conservator
truppavdelning contingent
oupphörlig, oavbruten continual
oavbruten, oupphörlig, ihållande continuous
oupphörligt continuously
uppsyn, ansikte, min countenance
kupp coup
kultivera, bruka, odla, upparbeta cultivate
moder, dämma upp, damm dam
snobba upp dandify
bryta upp decamp
uppbrott decampment
upplösas, upplösa decompose
packar upp decompresses
uppackningen av decompressing
uppackare decompressor
dröja, uppskjuta defer
avfrosta, tina upp defrost
uppehålla, fördröja, dröjsmål, anstånd, försena delay
uppförande demeanour
utfart, avresa, uppbrott, avfärd departure
gruppering deployment
uppförande, uppträdande deportment
vice, deputerad, suppleant, fullmäktig, vikarie deputy
upphöra, avstå desist
hitta, uppdraga detect
upptäcka detecting
upparbeta, utveckla, odla, utbilda develop
from, andäktig, uppsluka, förtära, sluka devour
uppringare dialer
uppdraga, upptäcka, hitta discover
upptäckt discovered
upptäckt discoveries
upptäcker discovers
rön, fynd, upptäckt discovery
upplösa disintegrate
upplösning disintergration
avsked, uppsägning dismissal
upplösning dissolution
lösas upp dissolve
skifta, indela, dela, uppdela, skilja, avdela divide
uppdelning dividing up
tupplur, dvala, dåsa doze
uppfart driveway
uppbyggelse edification
uppbygga edify
utgåva, upplaga edition
uppfostra, bilda, uppfostra educate
bildning, uppfostran, undervisning education
upprymd elated
upprymdhet elation
upphöja, lyfta elevate
upplyftande elevating
upphöjelse, höjd elevation
dyka upp, framkomma emerge
uppstigen emerged
uppföra, stadga, påbjuda enact
uppmuntra encourage
uppmuntran encouragement
upprätthålla enforce
upprätthåller enforces
engagerad, upptagen engaged
uppsluka engorge
texta, massuppköp, textning, pränta engross
uppsluka engulf
avnjuta, åtnjuta, uppskatta, njuta av enjoy
uppskattade enjoyed
uppskattande enjoying
uppskattar enjoys
upplysa enlighten
upplysning enlightenment
liva upp enliven
uppreta enrage
upphöja på tronen enthrone
räkna upp enumerate
resa upp, upprätt, eregerade, rak, rakryggad erect
trappa upp, öka stegvis escalate
upptrappning escalation
uppsats, försök essay
upprättande, inrättning, institution establishment
värdera, högaktning, uppskatta, aktning, respekt esteem
värdera, uppskatta, bedöma estimate
uppskattning estmation
uppenbar, tydlig evident
upphöja exalt
upphöjd exalted
uppgragt, förbittrad exasperated
schackta, utgräva, gräva upp excavate
egga, uppvigla, upphetsa excite
uppjagad, upphetsad excited
upphetsning excitement
uppvisning, förevisning, utställning, mässa exhibition
uppmuntra exhilarate
uppslupen exhilarated
uppmana, förmana, mana exhort
maning, uppmaning exhortation
vana, erfara, erfarenhet, uppleva, upplevelse experience
erfaren, upplevde, rutinerad experienced
slockna, utandas, upphöra, utlöpa, förfalla expire
upptäcktsresa exploring expedition
packa upp, utdrag extract
uppackad extracted
härkomst, uppackning extraction
packar upp extracts
uppfinna fabricate
split, parti, partigrupp faction
upptäcka, utforska, få visshet om, få reda på find out
uppenbar, upprörande flagrant
förfader, låta bli, upphöra med forbear
avstå från, uppge forgo
gruppering, bildning formation
stifta, funnen, upprätta, grunda, inrätta found
frimodig, uppriktig, öppenhjärtlig frank
uppriktigt sagt frankly
avskräcka, skrämma, skärra upp frighten
upptåg, skoj frisk
uppifrån from above
fullbordad, motsvara, uppfylla fulfil
uppfyllande fulfilling
uppfyllelse fulfilment
putsa upp furbish
uppliva, galvanisera galvanize
skutta, upptåg, glädjesprång, skutt gambol
fläka upp, jack, djupt sår gash
upplysning gen
släkte, klass, grupp genus
skärra upp sig get excited
resa sig, stiga upp get up
uppge, giva, ge give
grepp, tag i, uppfatta, gripa tag i, tag, fatta grasp
grinvarg, surpuppa, vara sur grouch
grupp group
grupps group's
grupperande grouping
växa upp grown-up
upphetta, hetta, lopp, värma, värme heat
uppvärmd heated
upphängd hinged
uppröra, förfära horrily
ouppfostrad, obelevad ill-bred
upplysa, eklärera, illuminerad illuminate
upplyst illuminated
upplysning illumination
uppfinningsförmåga imaginativeness
insupa, uppsuga imbibe
uppsluppen in high spirits
upplagd för in the mood for
ouppmärksam inadvertant
ouppmärksamhet inadvertence
ouppmärksamhet inattention
ouppmärksam inattentive
uppreta, rökelse incense
egga, sporra, uppegga, hetsa incite
harsen, uppbragt, indignerad indignant
blåsa upp inflate
uppblåst inflated
information, underrättelse, upplysning information
upprörande, orättfärdig iniquitous
ej uppriktig, falsk insincere
upprorisk, uppstudsig insubordinate
upprorisk insurgent
uppror insurrection
avsikt, uppsåt intent
uppmärksamt intently
hejda, uppsnappa intercept
uppehåll intermission
uppehåll interruption
upphävande invalidation
uppfinna, dikta invent
uppdiktad invented
uppfinnare inventer
uppfinna inventing
uppfinning, påhitt, påfund invention
uppfinningsförmåga inventiveness
uppfinnare inventor
bouppteckning, inventarie inventory
uppretad, retade irritated
upplaga, utgång, nummer issue
upprepning, upprepning iteration
pigga upp, jazz, snack jazz
upprepningar jingles
upptåg jinks
uppkomlingar jumped-up
uppslag på rock, slag lape
uppdaterad senast last-updated
uttaxering, uppbåd levy
upplysa, lätta, blixtra, tändare lighten
uppräkning listing
tar upp lists
uppehälle livelihood
pigga upp liven
existens, uppehälle, utkomst, levebröd, levande living
uppsyn, titta, blick, min, ögonkast, titt, se look
lupp loupe
blöta upp, laka ur macerate
upprätthålla, bevara, underhålla, bibehålla maintain
uppenbar, ådagalägga manifest
väluppfostrad mannerly
värdelös upptäckt, illusion mare's-nest
ställa upp, marskalk marshal
träffas, träffa, råka, mötas, uppfylla, möta meet
missuppfattning misapprehension
dåligt uppförande misbehaviour
missuppfattning misconception
vanskötsel, dåligt uppförande misconduct
värv, uppgift, mission mission
missuppfatta, missförstå misunderstand
missuppfattning, missförstånd misunderstanding
upplösningar modes
ridande, beriden, uppklistrad, monterad mounted
upphovsman, drivande kraft, drivande kraft mover
inspektion, mönstra, uppbåd muster
stalltips, lur, tupplur nap
nyhetsuppläsare newscaster
nyhetsgrupp newsgroup
nyhetsgrupper newsgroups
nyhetsuppläsare newsreader
utan uppehåll non-stop
iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning notice
uppföda nourish
uppfödde nourished
uppföda nurture
uppmärksam observant
ockuperade, upptagen occupied
besätta, upptaga, besitta, intaga, besätta occupy
uppstått occurred
uppkomst, tilldragelse occurrence
en trappa upp on the first floor
härkomst, ursprung, upphov, upprinnelse, ursprung origin
uppväga out-balance
förkasta, upphäva overrule
uppdelning, skiljevägg, fack partition
uppkomlingar parvenues
uppenbar, patent patent
uppehåll, paus, rast pause
ta notis om, uppmärksamma, lystra till pay attention to
märka, uppfatta, märka, förnimma, varsebli perceive
uppfattning, förnimmelse perception
utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta perform
uppträdande, föreställning performance
uppträdanden performances
utför, uppträder performs
oupphörlig, ständig, beständig perpetual
dyrka upp, plocka, peta, hacka pick
ta upp pick up
trave, hög, påle, stapel, trava upp pile
uppspelning playback
ståtlig, uppblåst pompous
civiluppbåd, väpnad grupp posse
bordlägga, uppskjuta, skjuta upp postpone
tilltag, upptåg, spratt prank
upptågsmakare prankster
uppsåtlig, överlagd, avsiktlig premeditated
upptagen preoccupied
snygga upp sig primp
snygga upp sig prink
bända upp prise
uppmanad prompted
puppa pupa
uppköpa, köpa, köp, inköp, uppköp purchase
avsikt, mening, föresats, ändamål, uppsåt purpose
avspisa, uppskjuta put off
upprätta, upphöja, höja, upphäva, resa upp, lyfta raise
upprest raised
återupprätta re-establish
visa sig på nytt, återuppstå reappear
uppfostra, bakdel, uppföda, stegra sig rear
eftertrupp rear-guard
upprustning rearmaments
återväcka, återuppväcka reawaken
göra uppror, rebell rebel
upprorsman rebell
resning, uppror rebellion
upprorisk rebellious
upproriskhet rebelliousity
återuppföra rebuild
återuppbyggandet rebuilding
återuppbyggd rebuilt
uppläsning, konsert recital
deklamera, uppläsa recite
reparera upp recondition
återuppföra reconstruct
uppgifter, annaler records
relatera, uppräkna, skildra, berätta recount
återkomma, upprepas recur
upprepande recurrence
återupptäcka rediscover
upprepa-funktion redo-function
uppfostringsanstalt reformatory
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
vederkvicka, uppfriska refresh
uppfriskande, vederkvickande refreshing
ge upprättelse åt rehabilitate
återupprättelse, rehabilitering rehabilitation
ånyo upprepa reiterate
uppenbarelseboken relevation
ge upp, avstå från relinquish
upphäva repeal
upprepa, repetera, förnya repeat
upprepat repeatedly
upprepar repeats
upprepningarna repetious
upprepning, repetition repetition
uppskov reprieve
upparbeta reprocess
upphävd rescinded
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
upplösning resolution
upplösningar resolutions
återuppstå respawn
återuppstår respawns
respit, frist, uppskov respite
återuppta resume
återupptar resumes
återuppväcka resurrect
återuppståndelse resurrection
återuppliva resuscitate
röja, förråda, uppenbara, yppa, avslöja reveal
uppenbarelse, avslöjande revelation
uppdaterad revised
återuppliva revitalize
väckelse, återupplivning av revival
förnya, återuppliva revive
återuppväckt revived
resning, revolt, uppror, revoltera revolt
upprörande revolting
uppvisning rewiew
uppfylld, mycket vanlig rife
upplopp riot
skära upp, reva rip
steg upp ris
stigit upp rissen
namnupprop roll-call
upprop rollcall
leka uppsluppet rollick
uppslupen rollicking
tupp rooster
väcka, uppröra rouse
uppjagad, uppbragd roused
anlopp, ansats, upptakt run-up
uppkomling runner-up
uppoffring, offer, uppoffra, offra sacrifice
uppkäftig typ sauce-box
näsvis, uppkäftig saucy
scen, uppträde scene
bister uppsyn, se bister ut scowl
bildskärms-upplösning screen-resolution
andrahandsuppgift second-hand information
uppdelning sectioning
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
självuppacka self-extract
självuppackning self-extraction
förnimmelse, sensation, uppståndelse sensation
ställa, sätta, gäng, lag, plantera, uppsättning set
uppställa set forth
uppgjord, ordnat settled
uppgörelse, nybygge settlement
visa, ådagalägga, visa, uppvisning show
förete, uppvisa show up
uppvigling, upproriskhet sidition
oskrymtad, uppriktig sincere
uppriktighet sincerity
upplösa sissolve
rista upp, hugg slash
uppsnappa snatch up
tupplur, ta sig en lur snooze
blöta upp soak
uppblött soaked
uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas sojourn
uppblött sopping wet
upprinnelse, källa, ursprung source
festande, upptåg spree
patrull, grupp squad
grupper squads
trappa, trappuppgång staircase
uppstart start-up
uppstart starters
spritta, skrämma upp, skrämma startle
förfärad, uppskrämd startled
uppgiven stated
uppgift, påstående, uppgift statement
uppehåll, stanna, vistas, vistelse stay
steward, uppassare steward
stimulera, pigga upp, egga stimulate
upppiggande, retande stimulating
uppståndelse, fläkta, omröra stir
uppröra stir up
uppfylld stuffed
substitut, surrogat, suppleant, vikarie substitute
instämma, tillika, sammankalla, inkalla, uppbåda summon
soluppgång sunrise
uppsikt supervision
uppsyningsman, övervakare supervisor
ge sig, uppge surrender
ovisshet, uppskov suspence
avlysa, suspendera, uppskjuta, hänga upp suspend
uppehålla sustain
uppehälle sustenance
svullen, uppsvälld swollen
uppblåst swollen-headed
uppdela i stavelser syllabify
ställa upp i tabellform tabulate
tabelluppställning tabulation
bestyr, värv, uppgift, uppgift task
uppgifter tasks
trupp, lag, arbetslag team
grupparbete teamwork
svår uppgift teaser
avslutande, uppsägning, ämne, ändelse termination
synonymordbok, ordbok, uppslagsbok thesaurus
verktygs uppsättning toolkit
upp och nedvänd topsy-turvy
uppspårad traced
uppspårande tracing
genomdriva, uppgöra transact
marschera, skara, trupp, manskap, tropp troop
uppdiktad trumped up
bråk, upplopp tumult
uppackare unarchivers
tina upp, slappna av, räta unbend
regla upp unbolt
knäppa upp unbutton
knäppte upp unbuttoned
uppackning, avkomprimering uncompressing
uppackare uncompressor
korka upp uncork
klumpig, ouppfostrad uncouth
uppsagd under notice
fördärv, upplösande undoing
gräva upp unearth
upphetsa unfuriate
låsa upp unlock
upplåsningskod unlocking-code
låser upp unlocks
packa upp unpack
packa upp unpacking
packar upp unpacks
repa upp unravel
lösa upp en knut untie
knöt upp untied
packa upp unwrap
packa upp unzip
uppackningsprogram unzippers
uppe, upp up
upp och ner up-and-down
förebrå, läxa upp upbraid
uppfostran upbringing
uppdatering, uppdatera update
uppdaterande updating
uppgradering upgrade
uppgradering upgrading
uppför, uppför backen uphill
upplyftande uplifting
ladda upp upload
uppladdad uploaded
på, ovanpå, uppå upon
rättskaffens, rakryggad, rak, upprätt, renhårig upright
uppror, rabalder uproar
upp och ned upside down
uppe, uppför trappan upstairs
uppkomling upstart
uppåt upward
uppåt upwardly
uppåt upwards
uppmana, mana urge
uppmanar, uppmanande urging
förtrupp, lastvagn van
uppkastning vomiting
vänta, passa upp wait
uppvakta wait upon
kypare, servitör, vaktmästare, uppassare waiter
servitris, uppasserska waitress
avstå från, ge upp waive
uppvaknings wakeup
klå upp, dänga wallop
uppmärksam på warned
uppsägning, varning warning
väluppfostrad, välutbildade well-educated
väluppfostrad well-mannered
klå upp whop
uppteckna write down
upphetsad wroughtup
other swedish words that include "uppge" : english :
avstå från, uppge forgo
uppge, giva, ge give
ge sig, uppge surrender
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.