The Swedish term "och så vidare" matches the English term "etc"

other swedish words that include "så" : english :
abbotsämbete abbacy
abbedissa abbess
abdikera, avsäga sig abdicate
avsägelse abdication
till sängs abed
underblåsa abet
avsky, fasa abhorance
avsäga sig abnegate
förkortning, sammandrag abridgement
återhållsam abstemious
röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet abstinence
sammandrag, abstrakt abstract
gränsa intill abut
hälsa såsom, hylla acclaim
anpassa acclimatize
anpassa accommodate
anpassad accommodated
anpassar accommodates
inhysa accomodate
beledsaga accompan
medfölja, följa, ackompanjera, åtfölja, ledsaga accompany
hopsamla accumulate
samlat accumulated
ackusativ accusative
prestantion, insats, gärning achievement
samtycka acquiesce
samtycke acquiescence
tillförordnad, spelsätt, spel acting
verksamhet, aktiverande activating
verksamheter activations
aktiv, verksam active
verksamhet, aktivitet activity
driva, sätta i rörelse actuate
lämpa, anpassa, adaptera, aptera adapt
anpassa till adapt to
anpassade adapted
tillsätta add on
tillsats additive
mottagare, adressat addressee
angränsande, intilliggande adjacent
närgränsande adjecent
angränsande adjoining
tillsats, komplement adjunct
anpassa till adjust to
tillrättavisa, varning admonish
gynnsam för advantageous to
tipsade advised
tidsålder aeon
edlig skriftlig försäkran affidavit
försäkra, bejaka affirm
ansatt, drövad afflicted
chikanera, chikan, förolämpa, förnärma, trotsa affront
aktersalong aftersaloon
tidsålder, ålder age
mansålder age of manhood
företag och organisationer agencies
summa, massa aggragate
sammanhopning aggregation
sårad aggrieved
dödsångest, vånda, kval, pina agony
samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner agree
frossa ague
luftblåsa airlock
samtliga, allting, allt, alla, all all
be om ursäkt allege
allmosa alms
allena, ensam alone
utmed, tillsammans, längs along
likaså, tillika, med, också, även also
tillsammans, alltsammans, inalles altogether
ambasadör ambasador
ambassadör ambassador
kvinnlig ambassadör ambassadress
försåt, bakhåll, bakhåll ambush
sämja, vänskaplighet amity
samt, och and
och så vidare and so on
anglosaxiska Anglo-Saxon
anglosaxisk Anglo-saxon
anglosaxerna Anglo-saxons
retsam, irriterande annoying
förutsåg anticipated
antiksamlare antiquary
antikvitetsaffär antique shop
motsats, antites antithesis
isär apart
isär apart from
självsäkerhet aplomb
ursäktande apologetic
ursäkter apologies
be om ursäkt apologize
ursäktade apologized
avbön, försvarstal, apologi, ursäkt apology
tillsätta, utnämna, bestämma appoint
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
avsättning appropriation
örnnäsa aquiline nose
berså arbour
rustning, pansar armour
phetsa, framkalla arouse
upphetsad aroused
upphetsar arouses
pulsåder, artär artery
såsom, enär, eftersom, som as
såvitt, ända till as far as
så....som as.....as
förvissa sig om ascertain
samla assemble
församlade assembled
samlas assembles
samlingar assemblies
samling assembly
samtycke, bifall assent
försäkrade asserted
sällskapa med, umgås med associate with
umgänge, samfund, association, förening association
förutsätta assume
förutsätter assumes
försäkran, försäkring, tillförsikt assurance
försäkra assure
försäkrade assured
försäkringsgivare assurer
försäkrar assures
försäkrande assuring
sammandragning astringent
på samma nivå som at the same level as
uppmärksamhet attention
påpasslig, uppmärksam attentive
uppmärksam för attentive to
mötessal auditorium
gynnsam auspicious
berättigande, auktorisation, auktorisation authorization
försäkra avouch
prisad awarded
brydsamma, oskicklig, tafatt, obehaglig awkward
skämtsam replikväxling backchat
ryggsäck backpack
kappsäck, påse, bag, väska, säck bag
säckväv bagging
opressade byxor baggy
säckpipa bagpipe
säckpipor, säckpipsblåsare bagpiper
påsar bags
agn (om fisk), bete, hetsa bait
rakt på sak baldly
ösa en båt bale out a boat
folkvisa ballad
luftsäck ballonet
balsam balm
balsaträd balsa
balsamisk balsamic
bandsåg bandsaw
bandsåg bandsaws
förvisa, landsförvisa banish
raksalong barber`s shop
utan sadel barebacked
bärsärk baresark
kringresande skådespelare barnstormer
samtliga baroner baronage
baronessa baroness
uppassare bartender
blyg, försagd bashful
sola sig, gassa sig bask in the sun
badmössa bathing cap
uppsagd, att vara eller inte vara, vara, bli be
förlisa, haverera be wrecked
besegra, dänga, kryssa, slå, bulta, piska, hamra beat
salighet beatitude
klädsam becoming to
bädd, säng bed
sängkläder bedding
våldsamt tumult, dårhus bedlam
sängliggande bedridden
sovrum, sängkammare bedroom
säng bedstead
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
motsäga, beljuga belie
smärtsam förlust bereavement
bästsäljare best-selling
bästsäljare bestseller
slipad kant, avfasa, snedslipa bevel
blåsa bister
bisarra bizarre
utpressning, utpressa blackmail
blåsa bladder
välsignad, salig blessed
blinkvisare, skygglappar blinkers
salighet, lycksalighet, sällhet bliss
blåsa blister
blåsa, fläkta, törn, rapp, slag blow
blåsare blower
blåsa blowing
burdust sätt bluffness
rasa, storma bluster
skrytsam boastful
huv, huva, bahytt, mössa bonnet
vadhållningsagent book-maker
salustånd, bås booth
gränsa till border on
studsa bounce
studsade bounced
studsar bounces
inbunden, begränsad, skyldig bound
obegränsad, gränslös, omätlig boundless
berså, lövsal bower
spilta, skrin, låda, dosa, ask, lår, skrin box
bromsar brakes
djärv, modig, käck, morsk, tapper, trotsa brave
muskelkött, salt fläsk brawn
upplösa break up
upplysa, ljusna, klarna brighten
ljusaste brightest
spirituell, lysande, genial, snillrik brilliant
sammanföra bring together
sändaradiosändning broadcasting
sänder broadcasts
kompisar buddies
anslagsäskande budget estimate
sämsskinn, matt gul buff
byggmästare, byggnadsarbetare builder
säv bulrush
klasar bunches
sammanslagen bundled
bussar buses
beskäftig, upptagen, sysselsätta busy
för tusan! by George!
bysantinsk byzantine
ohyfsad, lymmelaktig caddish
avblåsa call off
samtal, kallar calls
tältsäng camp-bed
kanadensare, kanadensisk Canadian
tidningsanka canard
avlysa, annullera, inställa, avbeställa, avboka cancel
matsal, marketenteri canteen
mössa, hylsa, mössa, luva, huv cap
huvudstad, kapital, versal capital
tjusa, fängsla captivate
karburator, förgasare carburettor
aktsam, ordentlig, föesiktig, noggrann careful
slarvig, ovarsam, vårdslös, oförsiktig careless
julsång, lovsång carol
julsånger carols
fortsätt carry-on
processa carry on a lawsuit
fall, fodral, skrin, låda, sak, hylsa, kasus case
sätthärdat stål case-hardening-steel
insatt kassett casette-in
kontant, inkassera, kassa cash
hjul, strödosa, trissa castor
döda och sårade casualties
fasadklättrare catburgler
förorsakande causation
grund, framkalla, göra, anstifta, upphov, orsak cause
orsakade caused
orsakar causes
orsakande causing
försiktighet, varsamhet, varning caution
varsam, försiktig cautious
fira, prisa celibrate
cellulosa cellulose
cement, sammanfoga, kitt, cementera cement
sädesslag cereal
viss, äker, sakt, förvissad certain
visserligen, säkert, visst, säkerhet certainly
husa, städerska chamber-maid
stenget, sämskskinn chamois
sång, sjunga, mässa chant
tjusning, tjusa, charm charm
älsklig, charmant, förtjusande, förtjusande charming
befraktningsavtal charterparty
näpsa, tukta chastise
pratsam chatty
vårda, omhulda, hysa cherish
försagd chicken-hearted
hövding, huvudsaklig chief
huvudsakligen chiefly
spån, flisa chip
körsång choir-singing
fastsatt cinched
krets, cirkel, kretsa, cirka circle
samhällslära civics
civilisation, kultur civilization
civilisationer civilizations
fodringsägare claimant
skolsal classroom
klausul, kort sats, bisats clause
rensa, snygg, putsa, rengöra clean
rensa, rengöra cleanse
rensar cleanses
pressa clentch
pressar clentches
pressande clentching
rysare cliffhanger
trasa clout
samundervisning co-education
medverka, samverka, samarbeta co-operate
samarbete, medarbete, medverkan co-operation
villig att samarbeta co-operative
samordning co-ordination
samarbetspartner co-worker
pansarskjorta coat of mail
tvärsäker cocksure
sämja cocord
efterkravsförsändelse cod-parcel
samlevnad coexistence
sammanhängande coherent
sammanhängande coherently
resår coilspring
sammanfalla coincide
sammanträffande, slump coincidence
samarbeta, medarbeta collaborate
samarbete collaboration
sammanbrott, kollapsa collapse
indriva, inkassera, samla, samla, ansamla, insamla collect
samlat collected
samling, avhämtning, insamling, kollektion collection
samlare collector
samlar collects
kollidera, stöta ihop, sammanstöta collide
sammanstötning, kollision collision
samtal colloguy
kolonisatörer colonists
brännsår combustible
handelsresande commercial traveller
tarvlig, gemensam, ordinär, allmän, vanlig common
samvälde commonwealth
meddelsam communicative
samfund communions
samhälle, menighet, gemensamhet community
lag, firma, bolag, företag, sällskap, kompani company
passare, cirkel compasses
nödsakad att compelled to
ersätta, kompensera compensate
kompensation compensation
sakkunskap competence
eftergivenhet, samtycke compliance
invecklad, sammansatt, komplicerat complicated
kompositör, tonsättare composer
sammansatt composite
tema, uppsats, komposition composition
blanda, sammansatt compound
samvetsagg compunction
sammansättning concatenation
livsåskådning conception of life
samförstånd, konsert concert
gemensam concerted
slut, slutsats conclusion
instämma, medverka, sammanträffa concur
sammanträffande concurrence
gemensam överhöghet condominium
gruppresa conducted tour
småprat, samtal confabulation
modesak, konfekt, tillblandning, hopkok confection
säker, självsäker confident
inspärra, internera, begränsa, gräns confine
slå ihop, sammansmälta conflate
sammanflöde, tillopp confluence
anpassa conform
oreda, sammanblandning, förvirring, oordning confusion
bli stel, frysa till is congeal
besläktad, av samma slag congenerous
havsål conger
församla, hopsamla congregate
församlings-1 congregatinal
församling congregation
gissa, gissning conjecture
samband, bindeord conjunction
skalle, kran(näsa) conk
kontakt, samband, förhållande, förbindelse connection
samvete conscience
samvetsklausul conscience clause
samvetsgrann conscientious
samstämmighet consensus
bejaka, samtycka consent
följd, konsekvens, slutsats consequence
följdaktligen, därför, alltså consequently
försynt, hänsynsfull, grannlaga, omtänksam considerate
överlämna, sända consign
avsändare consigner
sändning consignment
avsändare consignor
sammanslagning consolidation
komplott, komplott, sammansvärjning conspiracy
sammansvärja sig, konspirera conspire
jämt och samt constantly
sammandra constrict
sammandragning constriction
samråd consultation
smittosam contagious
samtidig, jämnårig, samtida contemporary
förnöjsamhet contentedness
sammanhang, innehåll context
angränsande contiguous
återhållsamhet continence
kontinent, fastland, världsdel, återhållsam continent
fortsättning continuation
fortsätta continue
fortsatt continued
fortsättning continuing
sammandragning contraction
dementera, motsäga contradict
motsa contradicted
motsägelse contradiction
trilsk, motsatt contrary
motsats, kontrastera, kontrast contrast
insats, bidrag, tillskott contribution
sammankalla, sammankomma convene
sammankallar convenes
sammankallande convenor
sammanlöpa converge
konversation, samtal conversation
samtala, konversera, motsatt converse
fälla, överbevisa, straffånge, bevisa convict
sammankallande, församling convocation
sammankalla convoke
samarbeta cooperate
samarbetar cooperates
samordna, koordinera coordinate
spanmål, liktorn, säd, korn corn
gemensam corporate
samband correlation
fruktförsäljare costermonger
kostsam, kostbar, dyrbar costly
vagga, babysång, barnsäng cot
motsägelse cotradiction
ambasadråd, rådgivare counsellor
sängöverkast, täcke counterpane
förlopp, kurs, riktning, bana, kosa, farled, lopp course
täcke, sängöverkast coverlet
fordringsägare, borgenär creditor
besättning, manskap crew
cricket, syrsa cricket
vecka, krusa, veck crimp
svansa, krypa cringe
krusar cringes
chips, krusa, frisk crisp
korsvis, genomkorsa criss-cross
schlagersångare crooner
korsa, vresig, kryss, övergå, kors cross
överfart, överresa crossing
genomresa crossroad
folksamling, hop, skara, skock, trängas crowd
fullsatt, trångt crowded
kröna, hjässa, krona, hattkulle crown
kryss, kryssa, kryssning cruise
kryssare cruiser
krossa, knapra på crunch
krossa crush
krossar crushes
krossande crushing
pansar cuirass
hindersam, klumpig cumbersome
sammanräknad cumulative
pastorsadjunkt curate
ostmassa curd
krusa, hårlock, ringla curl
tjock vaniljsås custard
klippa, hugg, skärsår, skära, snitt cut
sågning cutting
dövstumsalfabet dactylology
skadeersättning damages
dansa dance
dansade danced
dansare dancers
dansar dances
dansande dancing
vyssa dandle
pil, rusa dart
släng, rusa, slänga, tankstreck, penndrag dash
diakonissa deaconess
passande decently
upplösas, upplösa decompose
sanera decontaminate
sanering decontamination
nedsätta, racka ned på decry
huvudsaklig default
utmana, trotsa defy
nedsatt degraded
överlägga, betänksam deliberate
förtjusande, välbehaglig delightful
avgränsa delimit
avgränsad delimited
yr, rasande delirous
avlusa delouse
avlusa delousing
avgränsa demarcate
bevisande, demonstration demonstration
demonstrativ, bevisande demonstrative
försaka deny oneself
avgå (om fartyg), avresa depart
utfart, avresa, uppbrott, avfärd departure
avsätta depose
deponera, säkerhet, insättning, avlagring deposit
insättare depositor
nedsättande derogatory
avsalta desalinate
ensam, ödslig, öde desolate
avsända despatch
osammanhängande desultory
försämra, försämras deteriorate
försämrad deteriorated
försämring deterioration
försämringar deteriorations
föresats, beslutsamhet, beslut determination
avsätta dethrone
djävul, tusan devil
sättpinne dibble
stil, språk, uttryckssätt diction
annorlunda, särskild, skiljaktig, skild different
försagd diffident
sammandrag, smälta maten digest
arbetsamhet, flit diligence
ihärdig, skötsam, flitig diligent
matsal, matsal, sal dining-room
matsal diningroom
direkt, styra, stadga, hänvisa, rikta direct
sorgesång dirge
vara osams, vara oense disagree
avvisa disallow
avlasta, släppa, avfyra, avlossa discharge
frånsägande disclaimed
avsägande disclaimer
avsäger sig disclaims
tröstlösa, otröstlig disconsolate
skarpsinnig, särskiljande discriminating
landstiga, landsätta, debarkera disembark
löskoppla, lösa disengage
upplösa disintegrate
ta isär, slopa, skrota, avmontera dismantle
avskeda, entlediga, avvisa dismiss
avsked, uppsägning dismissal
nedsätta disparage
sansad, lugn dispassionate
depesch, avsända, expediera, avfärda dispatch
avsändare dispatcher
flytta, avsätta, rubba displace
visande displaying
engångsartiklar disposables
missaktning, vanvördad disrespect
anatomisal dissecting-room
lösas upp dissolve
särskilja, urskilja, utmärka, känneteckna, skönja distinguish
visa ditty
äktskapsskillnad, skilsmässa, skiljas från divorce
bassänger docks
smärtsam dolorous
sovsal, sovstad dormitory
dos, dosis, sats dose
ifrågasatts doubted
tvivelaktig, tveksam, betänklig doubtful
tupplur, dvala, dåsa doze
trassat drawee
salong, förmak drawing-room
bottensats dregs
garnering, sås, majonässås dressing
dammtrasa, dammvippa duster
salomos predikare ecclesiastes
sparsam, ekonomisk, ekonomisk, sparsam economical
sparsamhet, hushållning, sparsamhet, ekonomi economy
undervisande educational
verksam efficacious
verkan, verksamhet efficacy
spänslig, elastisk, resår elastic
resårband elastic spring
förklara, belysa, klargöra elucidate
sända med e-post emailing
balsamera embalm
ambassader embassies
beskickning, ambassad embassy
agent, sändebud emissary
ge ifrån sig, avge, utsända emit
kejsare emperor
beslutsam emphasized
imperium, rike, kejsardöme empire
kejsarinna empress
tjusa, förtrolla enchant
sätta i fara endanger
endivesallad endive
upplysa enlighten
rasande enraged
säkerställa ensure
säkerställer ensures
företag, företagsamhet enterprise
företagsam enterprising
inträdesavgift entrance fee
förskansa entrench
sändebud envoy
sammandrag epitome
rättvisa equity
resa upp, upprätt, eregerade, rak, rakryggad erect
eskort, eskortera, följe, ledsaga escort
särdeles, speciellt, enkom, i synnerhet, särskilt especially
uppsats, försök essay
huvudsakligen essentially
etsa etch
evangelisation evangelization
aftonsång evensong
vräka, avhysa, fördriva evict
bevisa, visa evince
undersöka, skärskåda, granska, syna, rannsaka examine
egga, uppvigla, upphetsa excite
uppjagad, upphetsad excited
ensamförsäljningsrätt exclusivity
ytterst plågsam excruciating
undanflykt, ursäkt, förlåt, förevändning, förfall excuse
ursäkta mig! excuse me!
ursäkter excuses
uppvisning, förevisning, utställning, mässa exhibition
landsförvisa, landsflykt, förvisa exile
landsförvisa expatriate
fördriva, utvisa, relegera expel
upptäcktsresa exploring expedition
utsätta sig för expose oneself to
blottställd, utsatt exposed
visar exposes
visande exposing
ilsamtal express call
särskilt expressly
anknyningsapparat extension telephone
prisa extol
lovprisats extolled
framtvinga, avtvinga, utpressa extort
överdriven, slösaktig, vräkig extravagant
myt, legend, fabel, saga fable
sagolik, fabelaktig fabulous
fasad, framsida facade
skämtsam facetious
marknad, fager, blond, hygglig, skaplig, mässa fair
saga fairy-tale
rasa fall down
trädesåker fallow
falsk, osann FALSE
osanning falsehood
sagolik, fantastiska, fantastiskt fantastic
lantbruksarbetare farm-hand
sätt, mode fashion
tröttsam fatiguing
gynnsamt favorable
fördelaktig, gynnsam favourable
sammanslutning federation
matningsvalsar feedrolls
frusa feel cold
låtsas, föregiven, hyckla feign
sällhet felicity
träsk, kärr, sankmark fen
jäsämne, jäsa ferment
gödningsämne fertilizer
eld, skjuta, brand, brasa fire
brandförsäkring fire insurance
avlossa fire off
brandsäker, eldfast fireproof
sitta, passa, passande, lämplig fit
passar fits
passade fitted
utsätta en tid fix a time
utsatt dag fixed day
fräsa, champagne fizz
väderkorn, fin näsa flair
valsade flat-rolled
fasadbelysning flood-lighting
fasadbelysning floodlight
skurtrasa floorcloth
lösaktik kvinna floozie
volang, rusa i väg, sprattla flounce
flundra, sprattla, plumsa flounder
influensa flu
ludd, influensa flue
rusade, kastade flung
spola, rodna, blossa flush
avspisa fob off
tältsäng folding bed
folkvisa folk-song
folksaga folk story
underblåsa foment
matsäck, mat, kost, föda food
idiotsäker foolproof
till salu for sale
skonsam forbearing
förutsäga forecast
förebåda, förutsäga, spå foretell
till försäljning forsale
i sanning forsooth
lycklig, tursam fortunate
benbrott, brott, krossa, bryta fracture
uppriktigt sagt frankly
frysa freeze
krusa hår frizz
krusa håret frizzle
fasad, framsida, främre, front front
fasad frontage
sparsam, tarvlig frugal
fräsa inte koka fry not cook
putsa upp furbish
ilsken, rasande, ursinnig furious
rasande furiously
våldsamhet, raseri furry
säkring fuse
säkrad fused
säkringar fuses
sammansmältning fusion
terminsaffärer futures
sätta munkavle på, munkavle gag
motsäga, bestrida gainsay
gång, sätt att gå gait
lysande samling galaxy
skavsår, galla, skava gall
gallblåsa gall bladder
gallon 4.55 liter (USA=3.79) gallon
hasardspelare gamester
trädgårdsskötsel, trädgårdsarbete gardening
krans, bekransa, girland garland
garnison, besättning garrison
gas, bensin, gasa, prat gas
fläka upp, jack, djupt sår gash
förgasa gasify
magsår gastric ulcer
samla, inhämta, plocka, samlas gather
församlade gathered
samling, sammankomst, möte gathering
församling gatherings
samla gathers
arvsanlag gene
universalverktyg general tool
mansålder, släktled, alstring, tidsålder generation
gemytlig, sympatisk, gynnsam genial
sakta, mild, vek, fredlig, stilla gentle
godsägare gentleman-farmer
arvsmassa germ plasm
resa sig, stiga upp get up
flina, fnissa, fnittra giggle
varsamt, ängslikt gingerly
gördel, sadelgjord, omkrets girth
redovisa give an account
högtidsblåsa gladrags
skarpt, sken, lysa glare
glasblåsare glassblower
glasartad glassy
sätta glas i, glasyr glaze
flerstämmig sång glee
glänsa, glans, glitter, lysa glitter
ärorik, härlig, lysande glorious
prisa gloryfy
frossa, överfylla glut
frossare glutton
hälsa på go and see
resa go to
godsaker goodies
ravin, klyfta, hålväg, slukastrupe, frossa gorge
gradvis, långsam gradual
gryn, korn, spannmål, frö, säd grain
korn att så grain to sow
tacksam grateful
tacksamhet gratitude
köttsås, sky, sås gravy
tacksam greatful
grönsakshandlare greengrocer
grönsaker greens
hälsa greet
hälsade greeted
sällskaplig gregarious
grip, sagodjur griffin
sagodjur griffon
smuts, sot, smutsa ned grime
putsa grout
missunnsam grudging
sagodjur gryphon
gissa, gissning guess
gissningsarbete guess-work
kanon, bössa, revolver, gevär gun
spruta fram, forsa ut gush
gymnastiksal gymnasium
frisersalong hairdresser`s
hall, sal, lokal, förstuga, tambur hall
hand, visare hand
glädje, sällhet, lycka happiness
sela på, rustning, sele, säkerhetsbälte harness
ryggsäck, tornister haversack
hälsa health
frisk, hälsosam, sund healthy
hörsägen hearsay
ansätta, utfråga heckle
saint helgon
hjälpsam helpful
hjälpsam helpfull
hjälpsamt helpfully
betänksam hesitant
tipsade hinted
väsning, vina, väsa, fräsa, utvissla, väsa hiss
skotsk nyårsafton hogmanay
hissa, vinscha hoist
kappsäck hold-all
inhemsaka varor home products
hemlösa, husvill homeless
ryslig, ohygglig, fruktansvärd, fasansfull horrible
fasaväckande horrific
skräck, fasa horror
lasarett hospitl
hetsa, jakthund, hund hound
timvisare hour hand
hysa, hus house
husa house-maid
husa housemaid
hushållsarbete housework
kretsa, sväva hover
nedsättande, förnedrande humiliating
skyndsam, skyndade hurried
skada, såra hurt
slunga, rusa hurtle
husar hussar
lovsång, psalm hymn
psalmbok hymn-book
ursäkta mig! I beg your pardon!
man har sagt mig I have been told
isande icily
iskall, isande icy
overksam, fåfäng, lat, sysslolös, sysslolös idle
upplysa, eklärera, illuminerad illuminate
belysa med ljus illuminate with light
belysa, visa, illustrera illustrate
belysande illustrative
lysande illustrious
sänka ner immerse
nedsänkning immersion
satunge imp
försämra, skada impair
försämrad impaired
försämring impairment
försämrar impairs
spetsa på en påle impale
våldsam impetuous
osannolik implausible
fängsla, sätta i fängelse imprison
osannolikhet improbability
osannolik improbable
opassande, otillbörlig, oegentlig improper
slösaktighet improvidence
slösaktig improvident
ifrågasätta impugn
inalles, tillsammans, sammanlagt in all
tveksam in doubt
overksamhet inaction
overksamhet inactivity
ouppmärksam inadvertant
ouppmärksamhet inadvertence
ouppmärksamhet inattention
ouppmärksam inattentive
osäkerhet incertainty
förbränningsanläggning incinerator
egga, sporra, uppegga, hetsa incite
brist på sammanhang incoherence
osammanhängande incoherent
hänsynslös, obetänksam inconsiderate
skuldsatt indebted
för övrigt, för resten, verkligen, minsann indeed
skadeersättning indemnification
beteckna, utpeka, tyda på, indikera, anvisa indicate
körvisare, indikator indicator
indiskret, obetänksam, taktlös indiscreet
oemotsäglig indisputable
outsäglig ineffable
obeskrivlig, outsäglig inexpressible
smittosam, infektioner infections
slutsats inference
sjukhusavdelning, sjukhus infirmary
blåsa upp inflate
influensa influenza
sagesman informant
otacksamhet ingratitude
insatt i initiated in
såra, förorätta injure
oförrätt, orättvisa, orättvisa injustice
osäker insecure
anföringssats inserted clause
försåtlig, lömsk insidious
antydning, inställsam insinuating
ta hem egen verksamhet insourcing
instruera, undervisa instruct
försäkring, assurans insurance
försäkringar insurances
försäkra insure
försäkrad insured
försäkringsgivare insurer
avsikt, uppsåt intent
uppmärksamt intently
samfärdsel, umgänge intercourse
intressant interesting
sammanfläta, fläta samman, inflätning interlace
översatt interpreted
översättare, tolk interpreter
skära, korsa intersect
sammanträffande, intervju interview
ofördragsam intolerant
berusa intoxicate
berusa sig intoxicate oneself
osårbarhet invulnerability
tröttsam, tråkig irksome
ovedersäglig irrefutable
oersättlig irreparable
oersättlig irreplaceable
obeslutsam, tveksam, rådlös, rådvill irresolute
jesaja isaiah
liten del, sak, liten del, notis, post item
resande itinerant
dupliceringsapparat jellygraph
resårkängor jemimas
skämtsam jesting
jiggdansare jigger
kontursåg, lövsåg jigsaw
sats jism
arbetare, ackordsarbetare jobber
skämtsam, munter jocose
skämtsam jocular
skämtsamhet jocularity
sakta lunk jog trot
gemensamt jointly
änkesäte jointure
skämtsam joky
färd, resa journey
gesäll journeyman
saft juice
saftlös juiceless
safter juices
saftighet juiciness
mustig, saftig juicy
rätt, rättvisa justice
rättvisa justness
sammanställning juxtaposition
kejsare kaiser
förvara, utfodra, hålla, fortsätta, behålla keep
fortsätta med keep on doing
kyssa, kyss, puss kiss
tjusarlock kiss-curl
kyssäkta kiss-proof
kyssar kisses
kyssande, kysser kissing
ränsel, ryggsäck knapsack
småsak knick-knack
bullersam knock-about
sakkunskap know-how
arbetsam, mödosam laborious
grovarbetare, arbetare, arbetare, kroppsarbetare labourer
frånvaro, avsaknad, saknad, sakna, brist lack
saknar lacks
fernissa, lackera lacquer
ösa lade
skopa, slev, ösa ladle
godsägare laird
landstiga, hamna, landsätta, ägor, landa, land land
godsägare land-owner
trappavsats, landstigning landing
språköversättning language-translation
språköversättare language-translator
slafsa i sig lap up
same lapp
dörrklinka, säkerhetslås latch
pris-, prisa, berömvärd laud
slunga, sjösätta, starta launch
ymnig, slösaktig lavish
sakförare, advokat, jurist lawyer
avföringsmedel, lösande laxative
föreläsa, föreläsning lecture
föreläsare lecturer
avsats, hylla ledge
legend, sägen legend
lagstiftande församling legislature
ledig, i sakta mak, maklig leisurely
sallad lettuce
vasall liege
livförsäkring life insurance
upplysa, lätta, blixtra, tändare lighten
sannolikhet likelihood
trolig, sannolik, antaglig likely
likaledes, sammaledes, jämför likewise
begränsa, gräns, inskränka limit
begränsad limited
begränsande limiting
linjeetsad line-etched
handlingssätt line of conduct
sammankopplingar linkages
processande litigant
processa litigate
lassa, lasta, ladda, börda, lass load
låsa, fjord, sjö loch
sluss, lås, hårlock, låsa lock
talesätt locution
inhysa, frimurarloge, logera, inhysa, härbärgera lodge
ensamt lone
ensamhet loneliness
ensam, enslig, ödslig lonely
ensamhet lonelyness
enslig, ensam lonesome
tillse, passa, efterse, sköta look after
loss, lösa, lös, slak, rörlig loose
lossna, lossa loosen
salongslejon lounge lizard
söt, förtjusande, härlig, vacker, älsklig lovely
sänkte lowered
redig, klar, överskådlig, lysande lucid
lycklig, lyckosam lucky
vaggsång lullaby
lufsa, timmer, skräp lumber
skogsarbetare lumberer
skogsarbetare lumberjack
glänsande lustrous
barnsäng lying-in
postsäck mailbag
huvudsaklig main
huvudsak main point
huvudsakligen mainly
majoritetsägd majority-owned
overklighet, fantasi, låtsaslek, låtsad make-believe
sammansättning, smink, sminkning make-up
göra en resa make a journey
rusa efter make after
låtsas som om make as if
smutsa make dirty
bli sams, enas make it up
förvissa sig om make sure of
föresätta sig make up ones mind
and, gräsand mallard
mammut, jätte-, kolossal mammoth
vis, sätt, maner manner
åthävor, fason, umgängessätt manners
prissänkning markdown
salutorg, marknad, avsättningsområde market
torg, salutorg market-place
salutorg marketplace
kärr-, sank marshy
mosa, mos mash
massa, mässa mass
massakrera, massaker massacre
massage massage
sakkunskap, herravälde mastery
tändsticksask matchbox
morgonbön, ottesång matins
ting, materia, ärende, angelägenhet, stoff, sak matter
saklig matter-of-fact
smaksak matter of taste
politisk vilde, ensamvarg maverick
regel, sentens, grundsats maxim
intetsägande, meningslös meaningless
uttryckssätt means of expressing
samling, sammanträde, möte meeting
minnessak, minne memento
lögnaktighet, osanning mendacity
sammanfoga merge
sammanslagning merger
metabolism, ämnesomsättnings metabolic
ämnesomsättning metabolism
mickelsmässa michaelmas
mjölkförsäljare, mjölkutkörare, mjölkbud milkman
fabriksarbetare mill-hand
missanpassad misfit
sakna miss
förfela, missa, miss miss
saknas missing
sammanblanda, mixa, blanda mix
användningssätt mode of application
moderera, dämpa, måttlig, sansad, moderat moderate
blygsam, ärbar modest
blygsamhet modesty
monstruösa monstrous
sarkastisk, vass mordant
högmässa morning service
mortel, mörsare, murbruk mortar
mosaik mosaic
dunsta, pysa mosey
mossa moss
malsäker mothproof
ömsa skinn, rugga moult
kvacksalvare mountebank
sälja ut lagret move stock
idka sensationsskriverier, dynggrep muckrake
sensationsmakare muckraker
flersågs multi-saw
universal multipurpose
snaska på, mumsa munch
mummel, sorla, knota, porla, mumla, susa murmur
sångmö, musa, grubbla, fundera muse
speldosa music box
bisamråtta muskrat
inbördes, gemensam mutual
gemensamt mutually
ensak my affair
saga, sägen, myt myth
nagelsax nail-scissors
anonym, outsäglig, namnlös nameless
näs-, nasal nasal
nasalering nasalization
uttala nasalt nasalize
bakdel, säte nates
byggnadsarbetare, rallare navvy
Nasaret Nazareth
nebulosa nebula
underlåtenhet, slarv, oaktsamhet negligence
säljbar negotiable
grannsämja neighbourliness
umgängsam neighbourly
nätverksarbetande networking
nyårsafton New Year`s Eve
lösnummerförsäljare news-vendor
nyhetssändning newscast
nyhetsuppläsare newscaster
nyhetsuppläsare newsreader
tidningsförsäljare newsvendor
samband nexus
knapra, nafsa, mumsa nibble
sängfösare nightcap
salpeter nitre
salpeter nitric
salpeterhaltig nitrous
knopp, överklassare nob
icke-säkerställd non-secure
icke-säkerställd non-secured
icke-usa non-usa
näsa, nos nose
inte så .....som not so .....as
beteckningssätt notation
iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning notice
känd sak notoriety
näringsämne nutrient
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
tacksam obilged
avsikt, saklig objective
inställsam obsequious
uppmärksam observant
ansätta, hemsöka obsess
besatt obsessed
besatthet obsession
sysselsättning, yrke occupation
sysselsättnings occupational
besätta, upptaga, besitta, intaga, besätta occupy
bisarr, underlig, udda, egen, sällsam odd
anbud (sälja), erbjuda, ergjudande, offerera offer
salva oinment
salva ointment
våldsamt anfall onslaught
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
motsatt opposite
motsättning, stridighet opposition
riksäpple, sfär, klot orb
organisation organization
hem för föräldralösa orphen-age
skrytsamt, prål, vräkighet ostentation
på annat sätt, annars, anorlunda otherwise
slutsåld bok out of print
överträffa, överglänsa outdo
bisarr, främmande outlandish
ställa i skuggan, överglänsa outshine
lämna ut egen verksamhet outsourcing
åsidosätta override
överanstränga, övertidsarbete overwork
sadelplats, hästhage, hage paddock
plågsam, smärtsam painful
smärtsamt painfully
flämta, stånka, flämtning, flåsa pant
pappersarbete paperwork
socken, pastorat, kommun, församling parish
församlingar parishes
parisare Parisian
husa parlour-maid
analysera en sats parse
i synnerhet, särskilt particularly
partner, delägare, sällskap, kavaljer, kompanjon partner
kalas, bjudning, samkväm, fest party
överfart, genomfart, överresa, korridor, pass passage
trafikant, passagerare passenger
pant, pantsätta pawn
visa en artighet pay a compliment
ta notis om, uppmärksamma, lystra till pay attention to
fredsälskande peace-loving
läsa noggrant peruse
fasan pheasant
falsk, låtsad phoney
kroppsarbete physical labour
rensa bär pick berries
ackordsarbete piece-work
ackordsarbete piecework
bönpall, damsadel pillion
pilot, lots, lotsa pilot
rosa, skär pink
säckpipsblåsare, blåsare piper
såra, förtrytelse pique
gatuförsäljare pitch-man
medlidsam, ömklig pitiful
tassande pitty-patter
ställa, sätta, anbringa, placera, plats place
unison kyrkosång plainsong
våt, sank plashy
rimlig, sannolik, antaglig plausible
löfte, pant, pantsätta, lova pledge
sänke, lod plummet
rusa, doppa plunge
pigg, poäng, udd, spets, punkt, spetsa, udde point
rakt på sak point-blank
pekare, visare pointer
försäkringstagare policy-holder
försäkringstagare policyholder
putsa skor polish shoes
sadelknapp, puckla på pommel
rynka på näsan åt pooh-pooh
göl, damm, bassäng, pöl, tjärn pool
kappsäck portmanteau
besatt possessed
avsänd posted
avsända posting
förutsättning, självklar sak postulate
flöda, ösa, hälla pour
lovprisa, beröm, prisa, berömma praise
prisade praised
lovprisare praisers
dansa, stoltsera prance
betänklig, vansklig, osäker precarious
försiktighetsåtgärd, försiktighetsmått precaution
försiktighetsåtgärder precautions
förespå, förutsäga predict
förutsägbara predictable
förutsa predicted
förutsägelse prediction
säger predicts
putsa preen
uppsåtlig, överlagd, avsiktlig premeditated
ansätta, klämma, pressa, press, trycka press
övermod, förutsättning presumption
övermodig, självsäker presumptuous
förutsätta presuppose
låsas, påskina, föregiva pretend
låtsas pretends
prissättning pricing
bästa sändningstid prime time
prinsessa, furstinna princess
huvudsakligen principal
huvudsats principal clause
trycksaker printed matter
försakelse, umbärande privation
sannolikhet probability
sannolik, trolig probable
fortsätta proceed
fortsätta proceeding
slösande prodigal
sats proposition
prosaisk prosaic
prosa prose
gynnsam, blomstrande prosperous
bevisa, ådagalägga, påvisa prove
visa sig vara prove to be
bevisats proven
bevisning, bevisar proves
såvida, försedd provided
förutsatt att providing
matsäck, proviant, livsmedel provisions
retsam provoking
förtänksam, klok prudent
psalm psalm
pudervippa, vippa, flåsa, pust, blåsa, vindstöt puff
massa, pappersmassa, mos pulp
puckla på, sadelknapp pummel
utrensning, rensa, rena purge
högröd, purpur, rosa purple
avsikt, mening, föresats, ändamål, uppsåt purpose
lätt sak, lätt match, barnlek pushover
lägga, ställa, placera, sätta, uttrycka put
åsidosätta put aside
infoga, tillsätta, införa put in
sätta i stånd, ordna put in order
gipsa put into plaster of Paris
avspisa, uppskjuta put off
snattra, charlatan, kvacksalvare quack
kvacksalveri quackery
samvetskval qualms
krossa, ogilla quash
kväsa, undertrycka, kuva quell
ifrågasätta questioning
kvicksand quicksand
stillsam, tyst quiet
sängtäcke quilt
snirkel, besynnerlighet, sarkasm quirk
gangster, utpressare racketeer
karakteristisk, saftig, livlig racy
radiosändning radio transmission
rädisa radish
bråk, skoja, trasa rag
lumpsamlare ragman
upprätta, upphöja, höja, upphäva, resa upp, lyfta raise
rucklare, räfsa, kratta rake
samla, retas med, rally rally
lösensumma, utlösa ransom
sällsynt rare
sällan rarely
sällsynthet rarity
dumdristig, hudutslag, obetänksam, förhasta rash
yra, rasa, svärma rave
läsa read
avläsa read off
genomläsa read through
läsebok, läsare reader
läsarna readers
visa sig på nytt, återuppstå reappear
återinsätta reappoint
baksäte rear seat
motiv, förnuft, skäl, reson, anledning, orsak reason
åter samla reassemble
studsa tillbaka, reaktion rebound
snäsa av rebuff
tillrättavisande rebuke
deklamera, uppläsa recite
ersättning, ersätta recompense
återlösa, infria, utlösa redeem
återvisad redisplayed
nedsatt reduced
nedsatt-pris reduced-rate
rörsångare reed warbler
hänskjuta, remittera, hänvisa (till) refer
hänvisat referred
hänvisar refers
uppfostringsanstalt reformatory
vederlägga, tillbakavisa refute
regeringsämbete regency
anmälningsavgift, registreringsavgift registration fee
ersätta reimburse
ersättning reimbursement
slopa, avstöta, rata, tillbakavisa, förkasta reject
tillbakavisad rejected
tillbakavisar rejects
sammanhang, släkting relation
befrielse, utlösa, utgivning release
understöd, undsättning, avbrytare, lättnad relief
avlösa, undsätta, lindra, avslöja relieve
återsända i häkte remand
efterskänka, förlåta, översända, remittera remit
dåligt samvete, ånger, samvetsförebråelse remorse
flytta, avföra, undanröja, avlägsna, avsätta remove
renässans Renaissance
avsäga sig renounce
avsägande sig renouncing
ersättning, återställelse replacement
ersättande replacing
åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa reprimand
repressalie reprisal
förebrå, tillrättavisa reprove
motsägelse repugnance
avvisa repulse
återförsäljning resale
klyvsåg resaw
räddning, rädda, undsättning rescue
återsådd reseeding
återförsäljare reseller
residens, säte, bostad, vistelseort residence
avsäga, försaka, avgå, avstå resign
avsägelse, avskedsansökan, undergivenhet resignation
storleksändra resize
resolut, viljestark, beslutsam resolute
lösa resolve
lösande resolving
vördsam, aktningsfull, vördnadsful respectful
glänsande resplendent
begränsa, inskränka restrict
återförsäljare retail dealer
återförsäljare retailer
återutsändning retransmission
återutsända retransmit
återförening, sammankomst reunion
svira, frossa, festa revel
remsa ribbon
sållandet, gåtorna riddling
svammel, ramsa rigmarole
kransar rims
krusning, krusa ripple
stiga, resa sig rise
brusa, dån, skrika, vråla, vrål, ryta, råma roar
rödhakesångare robin
bergsalt rocksalt
rasa (leka livligt), stoja, vild lek romp
rundresa round-trip
ryggsäck rucksack
ohyfsad, ohövlig, obildad rude
anlopp, ansats, upptakt run-up
utsätta sig för, löpa risk run the risk
rusa, forsa, säv rush
sabbat Sabbath
sabotage, sabotera sabotage
sabotör saboteur
sabel sabre
säck sac
sackarin saccharin
avskeda, säck, påse, plundra sack
säcklöpning sack race
säckväv sackcloth
säckväv sacking
sakrament sacrament
sakramental sacramental
sakristia sacristy
sadla, sadel saddle
sadelgjord saddle-girth
sadelpåse saddlebag
sadistiska sadistic
sadelmakeri, remtyg sadlery
ledsamt, sorgset sadly
safari safari
kassaskåp, ofarlig, säker, riskfri safe
kassavalv safe-deposit
garanti, säkerhet, skydd safeguard
säkert safely
säkerhet safety
säkerhetsnål safety-pin
säkerhetsbälte safety belt
saffran saffron
hjältesaga saga
vis, salvia sage
sago sago
Saharaöknen Sahara
helgon, sankta, sankt saint (St.)
sallad salad
salladsdressing salad dressing
byggtork, salamander salamander
salamikorv salami
rea, omsättning, försäljning, realisation sale
säljbar, kurant saleable
omsättningsskatt sales tax
försäljare salesmen
salicylsyra salicylic
saltdamm, salthaltig saline
salthalt, sälta salinity
spott, saliv saliva
gulblek, sälg, vide sallow
salmonella salmonella
salong salon
salta, salt salt
sleke, saltsten salt lick
saltkar saltcellar
sälta saltness
saltpeter saltpetre
salthaltig salty
sund, hälsosam salubrious
hälsosam, nyttig salutary
salut, salutera, hälsa, honnör salute
salva, bärga, lindra salve
salvia salvia
skrattsalva salvo of laughter
luktsalt salvolatile
samaritisk samaritan
samariter samaritans
samma same
samovar samovar
sampan sampan
tillåtelse, sanktion sanction
sand sand
sandelträd, sandal sandal
sandsäck sandbag
sandbank sandbank
sandrev sandbar
sandblästra sandblast
sandblästring sandblasting
sandpapper sandpaper
sandtag sandpit
sandig sandy
sangvinisk sanguine
sanitär sanitary
sav, underminera, tunnel, löpgrav, saft, dumbom sap
sappör, ingenjörssoldat, pionjär sapper
safir sapphire
saftig, savfull sappy
sarkasm sarcasm
sardin sardine
sardonisk, hånfull sardonic
sassafras sassafras
satt sat
Satan Satan
satanisk, satanisk, djävulsk satanic
satanister satanists
drabant, satellit satellite
satellits satellite's
satäng, satin satin
satir satire
satirisk satiric
satiriskt satirical
Satunus Saturn
satyr satyr
sås sauce
Saudi-Arabien Saudi Arabia
sauna, bastu sauna
sås sause
sautera sauté
savann, grässlätt savannah
frälsa, rädda, spara, bärga save
frälsare, räddare saviour
ordstäv, såga, såg saw
sågspån sawdust
sågbock sawhorse
sågning sawing
såglinje sawline
sågverk sawmills
avsågad sawn-off
anglosaxare, saxare Saxon
saxofon saxophone
säga, yttra say
säger saying
skorpa på sår scab on a wound
skålla, brännsår scald
rusa, skena iväg scamper
sällsynt, knapp scarce
brist, sällsynthet scarity
saxar, sax scissors
ösa, skyffla, skopa scoop
riva, rispa, skråma, startlinje, repa, klösa scratch
samvetsgrann scrupulous
lätt regnskur, rusa, vindil scud
sänka, ventil, smita undan scuttle
sigill, försegla, säl, tätning, besegla, lacka seal
sök och ersätt search-and-replace
rannsakning, sökande searching
årstid, säsong season
säsonger seasons
mandat, soffa, sits, sittplats, säte, bänk seat
säkerhetsbälte seat-belt
bisak secondary matter
säker, betrygga, trygg secure
säkrat secured
trygghet, borgen, hypotek, säkerhet security
stillsam sedate
bottensats sediment
blodsänka sedimentationrate
säd, frö seed
passande, anständig seemly
sällan seldom
självsäkerhet self-assureness
självsäker self-confident
självvisande self-displaying
självvisande self-viewable
försakelse selfdenial
avyttra, sälja sell
säljare seller
säljande selling
realisation selling of
sända, skicka send
avvisa send away
eftersända, sända efter send for
utvisa send out
avsändare sender
sänder, sändning sending
sänder sends
förnimmelse, sensation, uppståndelse sensation
sanslös, meningslös senseless
sans, känner senses
sänd sent
döma, mening, sats, dom sentence
sentimental, känslosam sentimental
skild, åtskild, avsöndra, skilja, särskild separate
efterspel, fortsättning sequel
sarstyg serge
sammanträde session
tingssal sessions-hall
ställa, sätta, gäng, lag, plantera, uppsättning set
organisation set-up
föresätta sig set oneself to
bosättning setting up
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
hamna, bosätta sig settle down
såningsman, kloak, kloak sewer
knega, lufsa shamble
vässa sharpen
ullsax shears
blänka, sken, pråla, lysa, glänsa, skina shine
lysande shining
avlastare, varuavsändare shipper
haveri, förlisa, skeppsbrott shipwreck
rysa shiver with cold
fiskstim, sandrev shoal
visa, ådagalägga, visa, uppvisning show
förete, uppvisa show up
visande showing
visar shows
remsa, skära sönder shred
huttra, rysa, rysning shudder
såll, sålla sieve
granska, sålla sift
såll sifter
vägvisare sign-post
på samma sätt, liknande similarly
samtidig simultaneous
samtidigt simultaneously
sångare, sångerska singer
allsång singsong
ensamt singularly
dala, sjunka, vask, sänka sink
sänke sinker
upplösa sissolve
sätta sig sit down
storleksändrade sized
fräsa vid matlagning sizzle
slira, bromsa skid
massakerna slaughtered
tillbakasatt slighted
gyttjig, inställsam, dyig slimy
felsägning slink of the tongue
lapp, slinta, slira, remsa, lapsus, halka, smyga slip
halka, hasa, glida slither
spjälka, flisa sliver
vandra mödosamt slog
berusad sloshed
långsam, sakta slow
sakta slowly
långsamhet slowness
trög, långsam sluggish
inställsam smarmy
kras, krossa, krock, slå sönder smash
os, dofta, lukta, lukt, osa smell
mysa smirk
knäppa, nafsa, snäsa av snap
nafsar, snaps snaps
försåt, snara, snärja snare
nysa, nysning sneeze
snusa, fnysa, vädra sniff
fnissa snigger
klippa av, remsa snip
fnysa snort
snäsa av snub
snusa, snus, vädra snuff
so
så kallade so-called
tvål, såpa soap
sansad, nykter sober
sällskaplig sociable
samhällelig, social social
förening, socitet, sällskap, samhälle, samfund society
sällskapets society's
ögonhåla, hylsa, urtag, ledhåla socket
såpa soft soap
smutsa, jordmån, jord, mark soil
såld sold
slutsåld sold out
massiv, solid, säker, gedigen, fast solid
enslighet, ensamhet solitude
salomo solomon
lösa, tyda solve
på något sätt somehow
låt, visa, sång song
sångare, fågelsångare songster
ömt ställe, öm, sårig sore
susa sough
saltlake, blöta souse
ryssarna Soviets
sugga, så sow
såningsman sower
sått, sådd sown
tunnsådd, gles sparse
skyndsam, snar speedy
slösare spendthrift
andlig, själslig, andlig sång spiritual
andliga sånger spirituals
fräsa, stekspett, spotta spit
präktig, härlig, glänsande, praktfull splendid
flisa, spillra, skärva, splittra splinter
fräsa, sluddra splutter
sked, ösa spoon
källa, språng, vår, resår, brunn, fjäder, vår spring
resårbotten spring-mattress
spjärna, avvisa, med förakt spurn
fräsa, spotta fram sputter
slösa squander
trängsel, mosa, mos, squash squash
krossa squelch
lätt berusad squiffy
patron, godsägare, väpnare squire
slösa bort squnder
betsa, fläcka, fläck stain
stake, insats, satsa stake
insats stake in a game
ersättare stand-in
krusa stand on ceremony
start, försprång, starta, börja, sätta i rörelse start
steward, uppassare steward
palissad stockade
utfyllnad, ersättare stopgap
berättelse, sägen, historia story
sagobok story-book
fripassagerare stowaway
sacka efter, ströva straggle
fors, ström, forsa, rinna stream
strimma, remsa strip
kassavalv strong-room
föremål, ämne, subjekt, undersåte subject
dyka, nedsänka submerge
bisats subordinate clause
biorsak subsidiary reason
huvudsak substance
avlösare, efterföljare, efterträdare successor
hjälp, hjälpa, undsätta succour
saftig succulent
så, sådan such
såplödder suds
kostym, passa, klänning suit
kappsäck, resväska suit-case
passande, läglig, lämplig suitable
smutsa ned sully
sammanfatta, summera sum up
sammanfatta summarize
resumé, sammanfattning, sammandrag, översikt summary
sammanfattning summing-up
instämma, tillika, sammankalla, inkalla, uppbåda summon
ersätta supersede
smidig, inställsam supple
undertrycka, kväsa suppress
säker, visst, rejäl, viss sure
säkert, garant surety
avlysa, suspendera, uppskjuta, hänga upp suspend
misstänksam suspicious
misstänksamt suspiciously
centrumvisare sweep-hand
radikal, kolossal sweeping
totalisator sweepstake
svag för sötsaker sweet-toothed
karamell, godsak sweetmeat
konfekt, efterrätt, snask, gotter, sötsaker sweets
godisaffär sweetshop
sötsaker sweetstuff
simbassäng swimming-bath
simblåsa swimming-bladder
simbassäng swimming-pool
susa swoosh
sammanfattning synops
syntes, sammanfattning, synopsis synopsis
sirap, saft, sockerlag syrup
sirapsaktig syrupy
bordssamtal table-talk
svansar tails
hysa take in
saga, sägen, berättelse tale
tala, samtal, prat, samtala talk
pratsam, språksam, talför talkative
samtalande talking
diskussionsämne talking-point
samtalar talks
amsaga tall story
senfärdig, långsam, senkommen tardy
trasa tatter
trasig, söndertrasad tattered
skattesats tax rate
lära, instruera, lär ut, undervisa teach
trasa sönder tear to rags
retsam, kitslig teasing
tråkig, ledsam tedious
yppa, berätta, säga, förtälja, tala om tell
nykter, måttlig, tempererad, avhållsam temperate
sköta ett sår tend a wound
grundsats tenet
avslutande, uppsägning, ämne, ändelse termination
ryskig, fasansfull, förfärlig, hemsk, fruktansvärd terrible
fasa, fruktan, skräckvälde, skräck terror
tack så mycket thank you very much
tacksam thankful
tacksamhet thankfulness
tacksägelse thanksgiving
motsatsen the contrary
motsatsen the opposite
samma, densamme, lika the same
teater, operationssal theatre
dessa these
thessaloniker Thessalonian
sak, tingest, persedel, ting thing
sparsamhet thrift
bäva, rysa thrill
roman, sensationsfilm thriller
engångsartiklar throwaways
således, så, sålunda, alltså, därför thus
samvaro time together
rädd, försagd, ängslig timid
berusad, drucken tipsy
retsam (förarglig), ledsam, tröttsam tiresome
tröttsam tiring
fnitter, fnittra, fnissa titter
tobaksaffär tobacconist's
tillsammans, ihop together
mödosam toilsome
tillika, också, även, alltför too
verktygs uppsättning toolkit
topp-säljare top-seller
rusade, rev sönder tore
tur, turnera, resa, turné tour
rundresa touring
rufsa till tousle
leksak toy
passadvind trade-wind
sägen tradition
transaktion transaction
översättning, avskrift transcript
genomresa transit
översätta translate
översättandet, översätter translating
översättning translation
översättnings-process translation-process
översättningsfunktion translationfunction
översättningsresultat translationresult
översättare translator
översättnings-motor translator-engine
sända transmit
fara, resa travel
resande traveler
resande, ambulerande travelling
travers, genomkorsa traverse
prövning, rannsakning, rättegång, prov trial
vintårta, bagatell, småsak, tårta trifle
trimma, vårdad, putsa, avkvista trim
prydnadssak trinket
problemlösare troubleshooter
sann, äkta, trogen TRUE
sanning truth
sanningsenlig truthful
sanningsenligt truthfully
sannfärdig truthfulness
sanningar truths
prova, pröva, försöka, rannsaka try
stoppa in, sötsaker, veck tuck
omsättning turnover
trettondagsafton Twelfth Night
typsättning typesetting
tsar tzar
böld, varigt sår ulcer
ensam, ohjälpt unaided
samstämmig, enhällig unanimous
missklädsam, opassande unbecoming
befria, lossa unbind
osäker, oviss uncertain
medvetslös, sanslös, omedveten unconscious
salvelse, smörjelse unction
uppsagd under notice
sälja till lägre pris undercut
utläsa av understand from
ersättare i roll understudy
försäkringsgivare underwriter
fördärv, upplösande undoing
ogynnsam, outgrundlig unfathomable
upphetsa unfuriate
otacksam ungrateful
otacksam ungrateful to
ohälsosam, sjuklig unhealthy
ohjälpsam unhelpful
ointressant unintresting
förening, förbund, förening, sammanslutning union
samklang, endräkt unison
sammanhållning, enighet unity
om inte, såvida inte, med mindre unless
osannolik unlikely
obegränsat unlimited
lossa, stänger av, avlasta unload
låsa upp unlock
lösa unloose
obesatt unoccupied
ohyfsad unpolished
oförutsägbar unpredictable
avsadla unsaddle
osäker unsafe
hänsynslös, samvetslös unscrupulous
ful, opassande unseemly
outsäglig unspeakable
osäker unsure
lösa upp en knut untie
osant untrue
osanning untruth
versal uppercase
boende i usa us-residents
platsanviserska på teater usherette
tillskansa sig, inkräkta på usurp
obesatt, ledig, tom vacant
skrytsam vainglorious
lackera, fernissa, lack varnish
sångspel vauderville
grönsaker vegetables
våldsam, häftig vehement
sammet velvet
försälja vend
försäljare vendor
försäljare vendors
faner, fernissa veneer
sannfärdig veracious
sannfärdighet veracity
pröva, besanna, verifiera verify
sannerligen, i sanning verily
sanning verit
sanning verity
sakristia vestry
retsam vexatious
vy, syn, visa, se, sikte, utsikt view
visare viewer
vaksamhet vigilance
vaksam vigilant
våld, våldsamhet violence
häftig, våldsam violent
visavi, gentemot vis-à-vis
besök, visit, hälsa på visit
glasartad vitreous
glosa vocable
sång-, röst vocal
skur, salva volley
resa (på sjön) voyage
resande voyager
tarvlig, plump, ohyfsad, vulgär, simpel vulgar
sårbarhet vulnerability
sårbar vulnerable
vänta, passa upp wait
kypare, servitör, vaktmästare, uppassare waiter
nöd, vilja, önska, sakna, saknad, behöva want
sångare warbler
sal, avdelning, skyddsling, myndling ward
varsamt warily
varsamhet wariness
krigshetsare warmonger
uppmärksam på warned
uppsägning, varning warning
försiktig, varsam wary
disktrasa washcloth
slösa, ödsla, avfall, öda, ödelägga, öde waste
slösaktig wasteful
urvisare watch-hand
vaksam watchful
sträcka, kosa, sätt, väg way
ligga i försåt för waylay
vägar, sätt, leverne ways
tröttsam wearisome
sammanfläta, väva weave
sadelgjordsväv webbing
bröllopsresa wedding-trip
ogräs, rensa weed
rensa en åker weed a field
svetsa weld
svetsare welder
skötsam, hyfsad well-behaved
väsa, kikna wheeze
när det passar when convenient
vässa whet
toppexpert, vina, susa whiz
vissla, susa whizz
hälsosam wholesome
hoppsan whoops
brett särade widely-spread
sparrisärtor winged-peas
sålla winnow
sädesrensare winower
fruntimmersaktig womanish
skogsarbetare woodsman
glosa, ord word
arbetskarl, kroppsarbetare workman
plågsam worrying
värre, sämre worse
sår, såra, skottsår wound
utlösa wreak
bekransa wreathe
galet, fel, orätt, felaktig, orättvisa, tokig wrong
upphetsad wroughtup
gläfs, gläfsa yap
gläfsande yappy
gläfsa yelp
jajamensan yep
rätt så ung youngish
sakarja zechariah
sicksack zigzag
asberusad zonked
Guds död!, för tusan zounds
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.