The Swedish term "få klara sig med" matches the English term "make do with"

other swedish words that include "få" : english :
några få a few
alfabetisk abecedarian
som far vilse aberrant
villfarelse aberration
avsky, fasa abhorance
avskaffa, upphäva abolish
avskaffad abolished
avskaffande abolition
missfall, abort abortion
omkring, ungefär, kring, vid, cirka about
avskaffa abrogate
brytning, accent, tonfall, betoning accent
tillfällig accidental
bifallsrop acclamation
växa till, tillfalla accrue
vinna, tillägna sig, införskaffa acquire
faktiskt actually
stå fast vid adhere
fastsittande vid adherence
håller troget fast adheres
fastnar, bindemedel adhesive
farväl adieu
rovfågels näste, örnbo aerie
flygfält, aerodrom aerodrome
affär affair
affärer affairs
tillfoga, fästa affix
anfallskrig aggressive war
flyganfall air-raid
flygfält airfield
flygfart airspeed
allomfattande all-embracing
alltomfattande all-in
fästa, tillägga allfix
analfabet alliterate
alfabet alphabet
alfabetisk alphabetic
alfabetisk alphabetical
alfabetiskt alphabetically
alfabeten alphabets
alfanumerisk alphanumeric
fastän although
förbluffa, förvåna amaze
stamfader, förfader, anfader ancestor
förfäder ancestors
fäderneärvd ancestral
anilinfärg aniline dye
antikvitetsaffär antique shop
hur som helst, alltnog, i varje fall anyhow
slaganfall apolexy
slaganfall apoplectic
avfall apostasy
avfälling apostate
förfära appal
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
träffande apposite
anhålla, begripa, uppfatta apprehend
fattbar apprehensible
anhållande, uppfattning, farhåga apprehension
tillfartsvägarna approaches
godkännande, gillande, bifall, anklang approval
bifalla, godkänna approve
ungefärlig approximate
ungefärligt, omkring approximately
läraktig, träffande apt
fåtölj armchair
fåtölj armcheer
artefakt artefact
uppfart, bestigning ascent
askfat ashtray
asfalt asphalt
anfalla assail
överfalla, angrepp, anstorm assault
samtycke, bifall assent
påstående, förfäktande assertion
förfäktanden assertions
taxera, fastställa värdet av, taxera assess
för närvarande, för tillfället at present
på måfå at random
atmosfär, stämning atmosphere
anknyta, bifoga, fästa attach
fäst, tillgiven attached
fäst vid attached to
fäster attaches
hopfästande attaching
överfalla, överfall, angrepp, anfalla, anfall attack
anfallet attacking
anfall attacks
alkfåglar auks
faster, moster, tant aunt
upphovsman, författare author
författarinna authoress
författare authors
författarskap authorship
fågelhus aviary
brydsamma, oskicklig, tafatt, obehaglig awkward
bakgrundsfärg backcolor
bakgrundsfärger backcolors
fall backfall
bakgrundsfärg background-color
återfalla backslide
avfälling backslider
fängelse bagnio
ballongfarare balloonist
baner, fana banner
fat barrelful
skål, handfat, fat basin
be allowed to
fattas be lacking
best, djur, odjur, fä beast
bönfallande beseeching
slipad kant, avfasa, snedslipa bevel
tvåfärgad bicoloured
fågel bird
flyttfågel bird of passage
fåglar birds
fågelperspektive birds-eye-view
fågelvägen birth-flight
asfalt bitumen
strejkbrytare, falskspelare blackleg
fingerad, falsk bogus
bokaffärer bookstores
lovorda, puffa för boost
undomsfängelse borstal
sköte, famn, bröst, barm bosom
böja, rosett, hälsning, bog (på fartyg), båge bow
familjeförsörjare bread-winner
familjeförsörjare breadwinner
andlös, andfådd breathless
knuffa, knuff, slå buffet
tjurfäktning bull-fighting
luffare bum
stötfångare bumper
stötfångare bumpers
jordfästa, begrava bury
affär, rörelse, göromål business
affärsman, köpman business man
affärsmässig businesslike
affärsmän businessmen
bussfärd busride
slaktare, chakuteriaffär butcher
kustfart cabotage
fälttåg, kampanj campaign
kanariefågel canary
konservfabrik cannery
tjusa, fängsla captivate
fånge captive
fångenskap captivity
fånga, uppbringa, tillfångata, kap, erövra capture
fångad captured
fångande capturing
falskspelare cardsharper
lastfartyg cargo-ship
fall, fodral, skrin, låda, sak, hylsa, kasus case
fall cases
fat, tunna cask
tillfällig casual
olycksfall casualty
stort vattenfall, grå starr cataract
fasadklättrare catburgler
fasttaga, hinna, fånga, ertappa, fatta, gripa catch
fångar catches
hålla mat, skaffa mat cater
fångad caught
avgift, försvar, omkostnad, anbefalla, kostnad charge
avfall chips
fästa cinch
fastsatt cinched
fastna, klänga, hålla fast, sitta fast cling
tafatt, drumlig, oskicklig, klumpig clumsy
hålla vid fast clung to
fasthållande clutching
sammanfalla coincide
sammanträffande, slump coincidence
förfalskare coiner
hopfällbara collapsible
färg color
färgad colored
färgrik colorful
färglag coloring
färger colors
färga, kulör, färg colour
färgad coloured
ålägga, order, kommandera, anföra, befäl command
befälsskolor command-schools
anförara, befälhavare, kommendörkapten commander
färdig completed
fattning composure
fattningsförmåga, uppfattning comprehension
omfattande comprehensive
inbilskhet, högfärd conceit
upptänklig, fattbar conceivable
fatta, uttänka conceive
bafatta sig med concern oneself
beträffande, angående, rörande concerning
instämma, medverka, sammanträffa concur
sammanträffande concurrence
biktfader confessor
bondfångare confidence man
bondfångare confidence trickster
inskränkning, förlossning, fångenskap confinement
bestyrka, stadfästa, bekräfta, konfirmera confirm
konfirmation, stadfästelse, bekräftelse confirmation
trolla, bönfalla, frambesvärja, trolla conjure
raseriutbrott, hysteriskt anfall conniption
konsolidera, stärka, befästa consolidate
iögonfallande, framstående conspicuous
förfalska, statsförfattning, författning constitution
kontinent, fastland, världsdel, återhållsam continent
tillfällighet, eventualitet contingency
botfärdighet contrition
fälla, överbevisa, straffånge, bevisa convict
fällande, övertygelse conviction
författare av reklamtext copywriter
skarvfågel cormorant
soffa, divan couch
motanfall counter-attack
disk i affär counter in a shop
förfalska, förfalskning counterfeit
förfalskad counterfeited
förlopp, kurs, riktning, bana, kosa, farled, lopp course
soffa coutch
hantverk, fartyg, flygplan craft
pastell, krita, färgkrita crayon
modfälld crestfallen
lam, lytt, ofärdig crippled
överfart, överresa crossing
korsfästelse crucifixion
korsfästa crucify
falla sönder crumble
korstågsfarare crusader
avfall, tidningsurklipp cuttings
dövstumsalfabet dactylology
mjölkaffär, mejeri dairy
fara, våda danger
livsfara danger of life
farlig dangerous
farligt dangerously
ormhalsfågel darter
förfallodag date of payment
smörja, färgklick, smeta, kludda daub
oförfärad dauntless
affärer dealings
dödsfall, död death
murkna, förfalla, ruttna, förgängelse, förmultna decay
förfallen decayed
stadd i förfall decaying
förfaller decays
fartminskning deceleration
bedrägeri, villfarelse deception
avfallande deciduous
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
avfärga decoulour
bristfällig, defekt, felaktig defective
värna, förfäkta, försvara defend
bristfällig deficient
illusion, villfarelse delusion
frånfälle, död demise
avgå (om fartyg), avresa depart
utfart, avresa, uppbrott, avfärd departure
utfällning deposition
utblottad, utfattig destitute
förstörelse, ofärd, förstörelse, undergång destruction
förfars deteriorates
föreskriva, befallning, diktera dictate
fallfärdig dilapidated
förfall, vanvård dilapidation
direktörsbefattning directorate
ta någon ur en villfarelse disabuse
katastrofal disasterous
urbleka, avfärga discolour
modfälla, gäcka discomfit
modfälld discouraged
maträtt, fat, disk, rätt dish
bestörtning, förfäran, förskräcka dismay
depesch, avsända, expediera, avfärda dispatch
beskaffad, hågad disposed
förfogande, anordning, fallenhet, läggning disposition
olika, mångfaldig diverse
fast bostad, hemort domicile
skyfall, nedgång downfall
hällregn, störtregn, skyfall downpour
manufakturvaror drapery
rädsla, frukta, befara dread
uppfart driveway
fälla ankaret drop the anchor
kemikalieaffär drugstore
tvåfaldig dual
tråkig, andefattig, slö, trög, matt, dov dull
attrapp, träkarl, träkarl, falsk, bulvan dummy
fängelsehåla dungeon
färga, färg dye
färga tyg dye stuff
färdig earthy
fåtölj easy chair
elefant elephant
omfatta, omfamning, krama, omfamna, famna embrace
omfattning embracing
akutsjukvård, nödfall, fara, nödläge emergency
befallande emperious
träffa på, möter encounter
sätta i fara endanger
ofantlig, enorm, jättelik enormous
fana, fanbärare ensign
fänrik ensign second liutenant
undfägna, roa, underhålla, traktera entertain
fängsla, förtrolla enthrall
farsot, epidemi, epidemi epidemic
farsoter epidemics
misstag, fel, villfarelse error
få ett utbrott erupt
inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa establish
händelse, evenemang, tilldragelse, fall event
honfår, tacka ewe
undanflykt, ursäkt, förlåt, förevändning, förfall excuse
utgång, utfart exit
vana, erfara, erfarenhet, uppleva, upplevelse experience
erfaren, upplevde, rutinerad experienced
slockna, utandas, upphöra, utlöpa, förfalla expire
örnbo, rovfågels näste eyrie
jättebra, fantastisk fab
myt, legend, fabel, saga fable
sagolik, fabelaktig fabulous
fasad, framsida facade
faksimil facsimile
faktum fact
faktor factor
fabriker factories
fabrik factory
fakta facts
fakultet, förmåga faculty
marknad, fager, blond, hygglig, skaplig, mässa fair
trofast, trogen faithful
förfalskning, förfalska fake
falk falcon
falla, ramla, trilla, stupa, höst fall
villfarelse, bedräglighet fallacy
fallit fallen
falla falling
falsk, osann FALSE
falkskhet falseness
förfalskning falsification
förfalskad falsified
förfalskare falsifier
förfalska falsify
familjär, förtrogen familiar
familjer families
ätt, familj, släkt family
familjens family's
familjebaserad family-based
fanatiker, fanatisk fanatic
fanatisk fanatical
fanatiskt fanatically
fanatism fanatism
nyckfull, fantasi, romantisk fanciful
lust, tycka om, infall, tänka sig fancy
fanfar fanfare
fantasier fantasies
fantisera fantasize
fantast fantast
sagolik, fantastiska, fantastiskt fantastic
fantasi fantasy
fantasi-språk fantasy-language
avsked, farväl farewell
faksimil fascicle
fascinera fascinate
fascister fascists
snabb, fasta, fort fast
fastalistisk fastalistic
fastna, fästa, häfta fasten
fäste fastener
fästande fastening
fasta fasting
fasthet, snabbhet, fästning fastness
far, pappa, fader father
faderns father's
svärfar father-in-law
faderskap fatherhood
fädernesland fatherland
faderlig fatherly
fäder fathers
famn, loda fathom
ofattbar fathomless
enfaldig fatuous
favorit favorite
gynna, favorisera, tjänst, gunst, nåd, ynnest favour
älsklings, favorit favourite
telefax fax
faxad faxed
frukta, fruktan, rädsla, farhåga, befara fear
orädd, oförfärad fearless
gärdsgård, stängsel, staket, fäkta fence
fäktning fencing
stänkskärm, stötfångare fender
fänkål fennel
färja ferry
färjkarlen ferryman
få, fåtal few
färre fewer
fästman fiancé
fästmö fiancée
trofasthet, trohet fidelity
fält, gärde, mark, åker field
fältmarskalk field-marshal
fält fields
fältarbetare fieldworkers
demon, slav, fantast, djävul, odjur fiend
påträffa, skaffa, få tag i, hitta, fynd, finna find
upptäcka, utforska, få visshet om, få reda på find out
vite, vacker, fin, bötefälla fine
avslutat, färdig finished
brandsäker, eldfast fireproof
orubblig, stadig, fast, firma firm
karaktärsfast firm in character
fasthet firmness
fästa, fastställa, montera, laga, bestämma, häfta fix
bestämd, fast fixed
fast tillbehör fixture
förbluffa flabbergast
vingklaffar flaps
klanglös, flat, flack, fadd, platt, våning, slät flat
fasadbelysning flood-lighting
fasadbelysning floodlight
krumelur, briljera, fanfar, blomstra, svänga flourish
fotfäste foothold
fast fot, fotfäste footing
förfader, låta bli, upphöra med forbear
köttfärs forcemeat
skans på fartyg forecastle
förgrundsfärg forecolor
förfader forefather
förutfattad foregone
smida, smedja, ässja, förfalska forge
förfalskare forger
förfalskning forgery
fort, fästning fort
befästning fortification
befästa, förstärka fortify
fästning, borg fortress
tillfällig fortuitous
framåt, anfallsspelare, befordra, fram forward
fyrfärgstryck four-coloured
fjäderfä, höns fowl
frisk, färsk, ny fresh
färskvatten freshwater
fasad, framsida, främre, front front
fasad frontage
fullfärg full-colour
jordfästning, begravning funeral
räffla, fåra furrow
meningslös, lönlös, fåfäng futile
meningslöshet, fåfänga futility
terminsaffärer futures
få insteg i gain influence
fängelse gaol
avfallskvarn garbage disposer
tafatt, klumpig gauche
tafatt, dumskalle gawky
generell, allmän, general, fältherre general
genuint, oförfalskad, gedigen, äkta genuine
skaffa, bliva, få, lätta get
fara omkring get about
återfå get back
få tag i get hold of
få tid get time
få veta, lära känna get to know
getting
fårstek gigot
ingefära ginger
ingefärsdricka, läskedryck ginger-ale
ingefärsdricka ginger-beer
fågelmage, kräva gizzard
fadder godfather
fadder godmother
snygg, stilig, fager good-looking
adjö, farväl goodbye
fånig, dum goofy
skaffade, fick got
roffa åt sig, gripa tag i grab
mormor, farmor gran
farfar, morfar grandfather
farmor, mormor grandma
farmor, mormor grandmother
farmors grandmother's
morfar, farfar grandpa
farföräldrar grandparents
mormor, farmor granny
farmors granny's
grepp, tag i, uppfatta, gripa tag i, tag, fatta grasp
fattande grasping
treva, famla grope
treva efter, famla efter grope for
vild hönsfågel grouse
på måfå haphazard
hända, hända, inträffa, ske, tilldraga happen
plåga, anfäkta harass
farlig, skadlig harmful
oskadlig, menlös, ofarlig harmless
fara hazard
farligt hazardly
vansklig, farlig hazardous
hovmästare, huvudfåra headwaiter
fålla, fåll, kanta, kant hem
falskt patos heroics
allfarväg, landsväg highroad
svärdsfäste hilt
slå, träffa, träff, drabba hit
häkta fast, hake, rycka, ryck hitch
träffar hits
träffande hitting
luffare hobo
haka fast, koppla, hake, krok hook
ligistfasoner hooliganism
ryslig, ohygglig, fruktansvärd, fasansfull horrible
fasaväckande horrific
förfära horrify
uppröra, förfära horrily
skräck, fasa horror
fastighet house-property
svävfarkost hovercraft
färg hue
skrov på fartyg hull on a ship
hundrafalt hundredfold
gåpåare, trängas, knuffas, knuffa hustle
fånig, idiotisk idiotic
overksam, fåfäng, lat, sysslolös, sysslolös idle
om, om, ifall if
olärd, analfabet illiterate
inbillning, fantasi imagination
fantasirik, fantasifull imaginative
ofantlig, omätlig immense
väldig omfattning immensity
fast egendom immovables
pank, fattig impecunious
obotfärdig impenitent
befallande imperious
fart, impuls impetus
bönfalla implore
fängsla, sätta i fängelse imprison
fångad imprisoned
fångenskap, fängelsestraff imprisonment
oren, förfalskad impure
ifall in case
andefattig, tom, fånig inane
fängsla incarcerate
fängslande incarceration
tillfälligt incidental
tillfälligtvis, i förbigående incidentally
fallen för inclined to
inbegripa, medräkna, inkludera, omfatta include
ofärdig incompletely
ofattlig inconceivable
fientligt infall incursion
utfattig indigent
oerfaren inexperienced
infanteri, fotfolk, infanteri infantry
upprörande, orättfärdig iniquitous
ej uppriktig, falsk insincere
fadd, fadd, banal, sliskig insipid
förolämpa, förnärmelse, förolämpning, skymfa insult
begrava, jordfästa inter
samfärdsel, umgänge intercourse
sammanträffande, intervju interview
tonfall, intonering intonation
infalla i invade
faktura, faktuera invoice
utfärdande issuance
fällkniv jack-knife
sitta i fängelse, fängelse jail
fångar jail-birds
fängelsekund, fånge jailbird
fångvaktare jailer
fängelser jails
utfärd jaunt
knuffa, lunka jog
knuffa, knuffas jostle
färd, resa journey
får jumbuck
bara, rättvis, just, rättfärdig just
rättfärdigande justificative
rättfärdigat justified
rättfärdiga justify
tornfalk kestrel
fåordig laconic
halt, ofärdig, vanför, lam lame
blyinfattad leaded
lära sig, erfara learn
lånat, lånade, fastan lent
fastlags lenten
ifall, för att inte lest
ordboksförfattare lexicographer
linjeflyg, linjefartyg, cylinderfoder liner
göra utfall, utfall lunge
lymfa lymph
lyriker, textförfattare lyricist
fastland mainland
åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra make
overklighet, fantasi, låtsaslek, låtsad make-believe
faststalla priset make the price
fabrikant, tillverkare, skapare maker
nödfallsutväg, provisorisk makeshift
örlogsfartyg, krigsfartyg man-of-war
mångfaldig manifold
åthävor, fason, umgängessätt manners
tillverkning, fabricera, förfärdiga, tillverka manufacture
tillverkare, fabrikant manufacturer
sjöfarts-, kust maritime
malvafärgad mauve
måtte, får may
kan, får mayst
köttaffär meat-shop
köttfärslimpa meatloaf
lägga sig i, befatta sig med meddle (in)
befattar sig meddles
träffas, träffa, råka, mötas, uppfylla, möta meet
påträffa, anträffa meet with
affärs-, handels mercantile
manufakturhandlare mercer
fabriksarbetare mill-hand
modeaffär millinery shop
missuppfattning misapprehension
missfall miscarriage
missuppfattning misconception
utfattig miserably poor
farhågor misgivings
missuppfatta, missförstå misunderstand
missuppfattning, missförstånd misunderstanding
idiot, fårskalle, kräk moron
moderfartyg mother ship
musgrå, råttfärgad mouse-coloured
musfälla mouse-trap
råttfångare mouser
rån, överfall mugging
bötfälla, böter mulct
flerfärgstryck multi-coloured
mångfasetterad multi-facrted
får inte must not
får inte mustn't
fårkött mutton
fårkotlett mutton chop
landsomfattande nationwide
fädernesland native country
sjöfart navigation
bo (fågel-) nest (a birds)
fasta nested
fågelholk nesting-box
färsk new-laid
niofaldig ninefold
romanförfattare novelist
puffa till nudge
fånig oafish
skaffa, erhålla, vinna, anskaffa obtain
införskaffad obtained
införskaffande obtaining
påflugen, påfallande obtrusive
tillfälle occasion
tillfällen occasions
avfall, avskräde offal
anfall onset
våldsamt anfall onslaught
tillfälle opportunity
riksäpple, sfär, klot orb
befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera order
fägelkännare, ornitolog ornithologist
utbrott, anfall outburst
överträffa, överglänsa outdo
få ur fattning outface
överträffa outmatch
överträffa i antal outnumber
överträffa outrank
fasta kostnader overhead
få höra, får höra overhear
fart pace
palett, färgkarta palette
slaganfall palsy
ruta, fält, panel panel
panisk, panik, få panik panic
fallskärm parachute
uppdelning, skiljevägg, fack partition
överfart, genomfart, överresa, korridor, pass passage
faders-, faderlig paternal
fädernearv patrimony
fattighjon pauper
påfågel peacock
idka gårdfarihandel peddle
gårdfarihandlare pedlar
botfärdig, ångerfull penitent
fängelse penitentiary
utfattig penniless
kläm, fart pep
märka, uppfatta, märka, förnimma, varsebli perceive
uppfattning, förnimmelse perception
våda, fara peril
farlig perilous
farsot pestilence
farao Pharaoh
farisé pharisee
fas, skede phase
fasan pheasant
falsk, låtsad phoney
falska phony
fosfat phosphate
fack pigeon-hole
pilgrimsfärd, vallfärd pilgrimage
fallgrop pitfall
farsot, pest plague
slätt, tydlig, enkel, simpel, fält, vanlig plain
dramatisk författare playwright
brockfågel plover
torftig, dålig, stackars, fattig poor
fattigvård poor relief
stolpe, posta, plats, befattning, post post
i ilfart posthaste
fågelhandlare poulterer
höns, höns, fjäderfä poultry
fjäderfä-avel poultry-breeding
fattigdom, armod poverty
erfaren, van practised
monteringsfärdigt prefab
premiss, fastighet, antagande premise
övertala, segra, få överhanden, härska prevail
högmod, stolthet, högfärd, stolthet pride
knallhatt, grundfärg, nybörjarbok, primer primer
principfast principled
fängelse prison
fångvaktare prison-warder
fånge prisoner
fängelser prisons
pris (att få) prize( to gain)
anskaffa, utveckla, skaffa, ackvirera procure
vanhelga, profan profane
kungöra, förkunna, utfärda promulgate
högfärdig, stolt proud
tillfälligt provinsional
falsk pseudo
bestraffa, straffa punish
anskaffa, leverera purvey
trycka, skjuta, puffa till, knuffa, tränga push
uttrycka, knuffa putting
slagfärdig quick at repartee
fästningsvall rampart
fallfärdig ramshackle
omfång, räckvidd range
omfång ranging
stadfästa ratify
redo, klar, beredd, beredvillig, färdig, påpasslig ready
egentligen, faktiskt, verkligen really
få, anamma, erhålla, mottaga receive
feg, trolös, avfälling recreant
återfå, återvinna regain
undfägna regale
återfalla, återfall, recidiv relapse
påfallande, anmärkningsvärd, märkvärdig remarkable
beträffande, med hänsyn till respecting
tur och retur, återfärd return journey
ränta, inkomst, att få revenue
rättfärdig, rättskaffens righteous
rättfärdighet righteousness
fast rigid
riskera, fara, äventyr, våga, risk risk
rotfast rooted
fördärv, ofärd, fördärva, ruin, ruinera ruin
förfallen ruined
safari safari
kassaskåp, ofarlig, säker, riskfri safe
segelfartyg sailer
utfall, kvickhet, utfärd sally
tefat, kaffefat saucer
fågelskrämma scarecrow
omfattning scope
sjöfågel seabird
sjöfart seafaring
mandat, soffa, sits, sittplats, säte, bänk seat
inse, träffa, se, skåda see
förefalla, tyckas, synas seem
gripande, attack, anfall seizure
halvfabrikat semi-manufactures
soffa setee
dana, skepnad, bilda, fason, form, arta, gestalt shape
klippa får shear
fälla en tår, fälla tårar shed tears
får sheep
fåraktig sheepish
herde, fåraherde shephard
fartyg, skepp, inskeppa ship
affär, verkstad, butik, bod shop
fackföreningsombud shop-steward
handlar, affärer shops
vadarfågel shore bird
klippt får shorn
enfald silliness
dumt, dum, enfaldig silly
omfång, nummer, format, storlek size
filmfars slapstick
avfartsväg slip road
påfart, avfart sliproad
tillbakagång, prisfall, kris slump
snobbaktig, dumhögfärdig snobbish
soffa sofa
massiv, solid, säker, gedigen, fast solid
sångare, fågelsångare songster
omfatta span
skenfager, bestickande specious
fart, hastighet speed
farten speeds
krets, sfär, glob, rymnd sphere
sfärisk spherical
sponsor, fadder sponsor
förbluffande staggering
unken, inte färsk stale
klass, normal, baner, norm, standar, fana standard
fanbärare standard-bearer
förfärad, uppskrämd startled
för på fartyg stem on a ship
styvfar step-father
styvfar stepfather
fastna, pinne, käpp, stav stick
ännu, stilla, fortfarande, dock, alltjämt, än still
spänna fast, slejf, rem strap
träffa, strejk, slå, strejka strike
apart, påfallande, slående striking
fäste stronghold
träffad struck
fast stuck
fantastisk stunning
förbluffa, bedöva stupefy
förbluffande stupendous
kortfattad succinct
sulfat sulphate
sammanfatta, summera sum up
kortfattade summaries
sammanfatta summarize
resumé, sammanfattning, sammandrag, översikt summary
sammanfattning summing-up
surfa surfing
överträffa surpass
skryta, skryt, luffare swagger
fästman, fästmö sweetheart
godisaffär sweetshop
fäktkonst swordmanship
fäktning swordplay
sammanfattning synops
syntes, sammanfattning, synopsis synopsis
fåordig, tystlåten, tystlåten taciturn
fästa, fras, lapp tag
tillfångatagen taken prisoner
anlag (medfött), talang, begåvning, fallenhet talent
fågelklo talon
tankfartyg tanker
senfärdig, långsam, senkommen tardy
asfalterad startbana tarmac
brungul, läderfärgad tawny
tillfälligt temporarily
temporär, tillfälligt temporary
ryskig, fasansfull, förfärlig, hemsk, fruktansvärd terrible
förskräcka, förfära terrify
fasa, fruktan, skräckvälde, skräck terror
textfärg textcolor
genomfart, huvudgata thoroughfare
fastän though
anfall thrust
prick, bock, fästing, ticka tick
skiftning, lätt färga tinge
färga, färgton tint
mes (fågel) titmouse
att få, ränta to get
tobaksaffär tobacconist's
ficklampa, fackla, bloss torch
fackförening trade union
fabriksmärke, varumärke trademark
handelsfartyg, köpman trader
affärsidkare, handlare tradesman
lastfartyg, luffare, landstrykare tramp
överträffa transcend
fälla, fånga, snärja, snara trap
fallucka trap-door
fara, resa travel
bemöta, behandla, handskas med, förpläga, undfägna treat
förskräcklig, fantastisk tremendous
anfäktelse, vedermöda tribulation
krokben, färd, tripp, utflykt, tur, snava, trippa trip
sannfärdig truthfulness
röra, falla, tumla tumble
fångvaktare turnkey
bete, elefantbete tusk
fast unblinking
morbror, farbror, onkel uncle
ofärgad uncoloured
ofullbordad, inte färdigt unfinished
orättvis, orättfärdig unjust
ickepåfallande unobtrusive
ostraffad unpunished
oöverträffad unsurpassed
att fatta uptake
infall, nyck vagary
uteliggare, luffare vagrant
flärdfull, fåfäng vain
högfärd vainglory
fåfänglighet vainness
farväl valediction
flärd, fåfänga, fåfänglighet vanity
fadd vapid
faner, fernissa veneer
faner veneers
sannfärdig veracious
sannfärdighet veracity
svindelanfall vertigo
fart verve
skuta, fartyg, kärl vessel
fastställd vested
rättfärdiga, försvara, hävda vindicate
faktiskt virtually
livsfarlig, livs-, vital vital
skymfa, smäda vituperate
storlek, volym, omfång volume
få stryk walloping
lättfärdigt wantonly
fångvaktare warder
örlogsfartyg, krigsfartyg warship
slösa, ödsla, avfall, öda, ödelägga, öde waste
vattenfall waterfall
sjöfågel waterfowl
färjkarl waterman
vattnen, farvatten waters
farled waterway
vägfarande wayfarer
vägfarande wayfaring
välgång, välfärd welfare
hur är det fatt what`s the matter
färjkarl wherryman
nyck, infall whim
fantasier whimsy
vitfärgning whitening
fågel wildfowl
fallfrukt, skänk från ovan windfall
världsomfattande wordwide
fattighus workhouse
skriva, författa write
författare, skrivare writer
orättfärdig wrongful
foglig, undfallande yielding
fanatism zealotry
sefanja zephaniah
fart zing
other swedish words that include "sig" : english :
abdikera, avsäga sig abdicate
tvätta sig ablution
avsäga sig abnegate
vinna, tillägna sig, införskaffa acquire
fritaga, sköta sig bra, frikänna acquit
akut, spetsig acute
unna sig något allow oneself something
ändra sig, ändra alter
amatörmässig amateurish
belöpa sig till, uppgå till amount to
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
närma, anflygning, närma sig, nalkas approach
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
förvissa sig om ascertain
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
stödja sig på base oneself on
sola sig bask
sola sig, gassa sig bask in the sun
nöja sig be content with
missta sig be mistaken
förhasta sig, överila sig be rash
vinka till sig beckon
trolova sig become betrothed
förlova sig become engaged
uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter behave
bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja bend
donation, välgörenhet, välsignelse benefaction
blanda sig blend
välsigna bless
välsignad, salig blessed
välsignelse blessing
pussig bloated
snyta sig blow one's nose
blåsig blowy
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
välsignelse, förmån boon
bocka sig för bow oneself to
föröka sig, ras breed
bringa, föra med sig, ta med sig bring
våghalsig politik brinkmanship
trasig, avbruten, söndrig, bruten broken
avsigkommen broken-down
röra sig ur fläcken budge
signalhorn bugle
affärsmässig businesslike
anropsignal call sign
lugna sig calm down
bry sig om care for
förkyla sig catch a cold
nosig, näbbig, uppnosig cheeky
harkla sig clear one`s throat
inrikta sig på concentrate upon
bafatta sig med concern oneself
nedlåta sig condescend
rätta sig efter conform to
förbinda, förena sig conjoin
konsignation consignation
sammansvärja sig, konspirera conspire
ådra sig contract illness
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
kontrasignera, lösen countersign
yppa sig crop up
korsa, vresig, kryss, övergå, kors cross
tränga ihop sig crowd together
krusig, lockig curly
töras, våga, drista sig, understå sig dare
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
trotsig defiant
signalement, framställning, skildring, beskrivning description
ägna sig åt devote oneself to
skiljer sig differ
skilja sig differentiate
grådaskig, smutsig dingy
osnygg, oren, smutsig dirty
avsäger sig disclaims
utspy, lämna ifrån sig disgorge
rufsig dishevelled
förställa sig dissimulate
utom sig, galen distraught
sköta sig väl do well
ta av sig hatt doff
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
slö, dåsig, sömnig drowsy
vare sig...eller, antingen... eller either...or
ge ifrån sig, avge, utsända emit
strävan, sträva, bemöda sig endeavour
förfråga sig enquire
ingå, inlåta sig på enter into
fela, missta sig err
gifta sig med espouse
legitimera sig establish one`s identity
undvika, undanbe sig, undgå evade
utmärka sig excel
urskulda sig exculpate oneself
utsätta sig för expose oneself to
röja sig exposeoneself
yttra sig express an opinion
förälska sig fall in love
lust, tycka om, infall, tänka sig fancy
bulna, vara sig fester
oroligt flytta sig fidget
eldig, hetsig fiery
smutsig, otäck, snuskig filthy
hetsigt firey
förstklassig first-class
förstklassig, prima first-rate
hjord, flock, tapp, skocka sig flock
larva sig footle
ojust, orättvis, smutsig foul
gnaga, oroa sig fret
vara ute och roa sig mycket gadabout
klara sig get along
ge sig av, komma bort get away
skärra upp sig get excited
slå sig get hurt
geifta sig get married
röra på sig get moving
gå och lägga sig get off to bed
klippa sig get one's hair cut
klara sig i get through
resa sig, stiga upp get up
glansig glazed
glansig glossy
ägna sig åt go in for
lägga sig go to bed
roffa åt sig, gripa tag i grab
ge sig i kast med, dust grapple
gräma sig över grieve at
hårdna, härda sig harden
förbarma sig have pity
harkla sig, hök hawk
disig hazy
bekymra sig om heed
ta för sig help oneself
sig själv herself
sig själv himself
föreställa sig, inbilla sig, tänka sig imagine
förbättra, förkovra sig, bättra improve
ådra sig incur
innebära, sluta sig till infer
ställa sig in ingratiate
upprorisk, uppstudsig insubordinate
lägga sig ut för intercede
ingripa, lägga sig i interfere
berusa sig intoxicate oneself
inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa intrude
sig själv itself
glädja sig över joice at
hålla sig i styr keep quiet
buga sig kowtow
slafsa i sig lap up
tvåla in, löddra sig, lödder lather
mager, luta sig lean
lära sig, erfara learn
vräka sig loll
spegla sig look at oneself in the glass
missta sig make a mistake
förvissa sig om make sure of
föresätta sig make up ones mind
märka, märke, markera, signera, beteckna mark
gifta sig med, viga, gifta sig marry
under, förundra sig marvel
behärska sig master one's temper
skriva in sig vid universitet matriculate
slingra sig meander
rutinmässigt mechanically
lägga sig i, befatta sig med meddle (in)
befattar sig meddles
bry sig om mind about
blanda sig, blanda mingle
disig, dimmig misty
sur, vresig, dyster morose
ge sig av move off
skitig, lortig, smutsig mucky
föröka, avla av sig, multiplicera multiply
grötig, mosig, sörjig mushy
tjusig nifty
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
tvångsmässig obsessional
trotsig obsinate
sig oneself
sig, sig själv onself
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
trasig, i olag, i oordning out of order
försova sig oversleep
häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull passionate
spetsig, mager peaked
förvänd, vresig perverse
snurrig, vimsig pixilated
störta sig in i plunge into
spetsig, pekade pointed
kasta sig över pounce
kråma sig prance about
drista sig, förmoda, undererstå sig presume
snygga upp sig primp
snygga upp sig prink
yrkesmässig professional
yrkesmässiga professional-looking
visa sig vara prove to be
eka, staka sig fram punt
renrasig pure-bred
ta på sig put on
meritera sig qualify oneself
rida på ord, ordlek, slingra sig quibble
beslutsmässigt antal quorum
trasig ragged
förgrena sig ramify
erinra sig reall
visa sig på nytt, återuppstå reappear
uppfostra, bakdel, uppföda, stegra sig rear
dra sig tillbaka recarde
vila, luta sig bakåt recline
påminna sig, minnas recollect
krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig recover
hämta sig recuperate
rödbrusiga red-faced
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
fröjda sig åt rejoice at
åter sluta sig till, svara rejoin
förhålla sig remaine
minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig remember
avsäga sig renounce
avsägande sig renouncing
betala sig, vedergälla, återbetala repay
ångra, ångra sig repent
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
retirera, dra sig tillbaka retire
stiga, resa sig rise
rulle, trilla, vältra sig, mullra, bulle, slingra roll
rosig rosy
rutinmässigt routinely
rödbrusig rubicund
utsätta sig för, löpa risk run the risk
störta sig in i rush into
skingra sig scatter
knasig scatty
klia sig scratch oneself
sigill, försegla, säl, tätning, besegla, lacka seal
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
föresätta sig set oneself to
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
hamna, bosätta sig settle down
raka sig shave oneself
skolka, smita ifrån, undanbe sig shirk
teckna, skylt, underteckna, vink, signera sign
signalera, signal, märklig signal
påskrift, signatur, underskrift signature
signaturmelodi signature tune
signerad signed
märkbar, signifikant significant
sätta sig sit down
smyga sig, maska skulk
vårdslös, hafsig slipshod
kämpa sig genom slog through
sluskig, hafsig, slarvig slovenly
ryck, rycka till sig, nappa åt sig snatch
smyga sig, smita sneak
tupplur, ta sig en lur snooze
uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas sojourn
smutsig, simpel sordid
vräka sig sprawl
smutsig squalid
huka sig ned squat
vrida sig, våndas squirm
stocka sig, stagnera stagnate
avteckna sig mot stand out against
begiva sig till start for
smyga sig, stjäla steal
spira, spetsigt torn steeple
böja sig stoop
stötta, kråma sig strut
underkasta sig, foga sig submit to
existera, livnära sig subsist
vresig, trumpen sulky
livnära sig support oneself
övervinna, höja sig över surmount
ge sig, uppge surrender
stjälpa i sig swig
vinnlägga sig om, vinnlägga sig om take pains to
bemäktiga sig take possession of
ikläda sig take upon oneself
trasig, söndertrasad tattered
sig themselves
förstklassig tiptop
trasig torn
bekymra sig trouble about
förlita sig på, lita på trust in
vända sig om turn round
anförtro sig åt unbosom
åta sig undertake
ta av kläderna, klä av sig undress
tillskansa sig, inkräkta på usurp
drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag venture
invärtes, känslomässigt visceral
yrkesmässig vocational
jämra sig wail
jämrar sig wails
vältra sig wallow
gifta sig med, viga wed
bege sig wend
vare sig...eller whether...or
blåsig windy
förundra sig, undra över wonder at
vimsig woozy
oroa sig för worry about
slingra sig wriggle
vrida sig writhe
vred sig writhed
jämra sig yammer
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
other swedish words that include "med" : english :
med stor mage abdominous
medhjälp abetment
medhjälpare abettor
abortivmedel, abortframkallande abortifacient
akademimedlem, akademiker academician
medhjälpare, medbrottsling accessary
medgörlig, anpassning, tillmötesgående accommodating
medgörlig accomodating
medfölja, följa, ackompanjera, åtfölja, ledsaga accompany
medbrottsling accomplice
medge, bevilja accord
göra bekant med acquaint
fastnar, bindemedel adhesive
antagning, tillträde, medgivande admission
erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma admit
med vidöppen mun agape
enig, höll med, överrenskommet, överens agreed
medhjälpare aide
med händerna i sidan akimbo
allierad med allied to
utmed, tillsammans, längs along
likaså, tillika, med, också, även also
foglig, medgörlig amenable
anestetikum, bedövningsmedel anaesthetic
smärtstillande medel anodyne
avföringsmedel aperient
aptitretande medel appetizer
skiljedom, medla arbitrate
medlare arbitrator
medverkan, bistånd, assistans, hjälp assistance
medhjälpare, biträde assistant
sällskapa med, umgås med associate with
slå med häpnad astound
medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta average
medelålder average age
medveten aware
med handryggen backhanded
slag med handryggen backhander
medlemsmärke, emblem badge
med balkong balconied
bandmedlem bandsman
vagn med musikkapell bandwagon
sömnmedel barbitone
med blottat ansikte barefaced
medveten om be aware of
därför att, emedan, därför because
bindemedel binder
medvetslöshet, mörkläggning blackout
smed blacksmith
bringa, föra med sig, ta med sig bring
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
medföra bring with one
medelst by means of
vara i maskopi med cahoot
fönster med gångjärn casement
beslå med lögn catch a person lying
medelpunkt, centrum, center, centrera centre
medborgare, medborgare, borgare citizen
medborgare citizens
medborgarskap citizenship
medborgerlig, medborgare civic
smälla med, klappa, applådera clap
medsols clockwise
medbestämmande co-determination
medverka, samverka, samarbeta co-operate
samarbete, medarbete, medverkan co-operation
medlöpare co-runners
samarbeta, medarbeta collaborate
medarbetare, medlöpare collaborator
komedi, lustspel comedy
meddelat communicated
skrivelse, meddelande, kommunikation communication
meddelsam communicative
medlidande compasion
medlidande compassion
medtävlare, konkurrent competitor
medtävlare, konkurrenter competitors
medbrottslighet complicity
medge concede
bafatta sig med concern oneself
medgivande, eftergift concession
instämma, medverka, sammanträffa concur
bevärdiga med condescend to give
överse med, förlåta, gottgöra condone
det måste medges, uppenbarligen confessedly
besläktad, medfödd connate
efterlåtenhet, tyst medgivande connivance
medveten conscious
medvetande consciousness
rådgöra med consult with
medverka, bidra contribute
medarbetare contributor
transportera, meddela, framföra, överföra, leda convey
skönhetsmedel, kosmetik cosmetic
rådsmedlem, stadsfullmäktig counciller
kran att lyfta med crane to lift with
kela med, krama cuddle
botemedel, kurera, bota cure
knivsmed cutler
rengöringsmedel detergent
vara oense med disagree with
desinfektionsmedel disinfectant
division, indelning, indelning, delat med division
medicine doktor doctor of medicine
skåla med någon drink a person's health
dromedar dromedary
med lätthet easily
effekt, förmedla, verkan effect
sända med e-post emailing
arbetsförmedling employment office
arvsföljd, medföra entail
medlem av episkopalkyrkan episcopalian
storma med stormstegar escalade
gifta sig med espouse
medel, utväg, ändamålsenlig expedient
hjälpmedel facility
fodermedel feeding-stuff
medmänniska fellow-beeing
medmänniska fellowman
medmänniskor fellowmen
likvida medel floating assets
smekas, kela med, smeka fondle
födoämnen, livsmedel foodstuff
förfader, låta bli, upphöra med forbear
med våld, övertygande forcibly
smida, smedja, ässja, förfalska forge
hjälpmedel, tillbehör gadget
djärv, med viltsmak, käck gamy
person med groteskt ansikte gargoyle
nära förbunden (med), relevant germane (to)
bli kvitt med get even with
komma till tals med get to speak to
ställa till med get up to
gnissla med tänderna gnash
rulla med ögonen goggle
guldsmed goldsmith
bevilja, tillåta, medgiva grant
ge sig i kast med, dust grapple
schackra med haggle with
hantera, handha, handskas med, vev, handtag handle
med möda hard-earned
medhjälpare, hjälpare helper
bekämpningsmedel herbicide
härmed hereby
härmed herewith
försedd med horn horned
skriva med bindestreck hyphenate
belysa med ljus illuminate with light
omedelbarhet immediacy
omedelbar immediate
ofördröjligen, genast, omedelbart immediately
meddela, bibringa, tilldela impart
medfödd inate
medfödd inborn
medfödda inborned
medfödd inbred
inbegripa, medräkna, inkludera, omfatta include
medföra, förmå induce
meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange inform
medfödd inherent
medfödd innate
medryckande inspiring
avbetalning (med belopp) instalment
omedelbart instantly
medelbra intermediate
täckt med sylt jammy
smittad med gulsot jaundiced
arbetsförmedling jobcentre
förena, skarva ihop, gå med, anknyta, skarv, foga join
gått med joined
jurymedlem juror
fortsätta med keep on doing
glada, drake att flyga med kite
medvetet knowingly
avföringsmedel, lösande laxative
medaljong locket
låssmed locksmith
smörjmedel lubricant
smörjmedel lubrication
Mohammed Mahomet
gäckas med make fun of
gift med married to
gifta sig med, viga, gifta sig marry
massmedia mass media
utväg, menas, medel, råd (utväg) means
fortskaffningsmedel means of communication
medalj medal
medaljong medallion
lägga sig i, befatta sig med meddle (in)
medeltida mediaeval
mitt-, medial medial
median median
medla mediate
medling, förmedling mediation
medlare mediator
läkar-, medicinsk medical
medicinare medical student
läkemedel medicament
medicin medication
medicin, läkemedel medicine
medicinman medicine man
medeltida medieval
medelmåttig mediocre
medelmåtta mediocrity
meditera, planera meditate
medelhavs Mediterranean
medelmåttlig, mellan medium
medellängd medium length
medlem, ledamot member
medlems member's
medlemskap membership
meddelande, bud, budskap message
medelålders middle-aged
medelålder middle age
medeltiden Middle Ages - the
medelsvensson middlebrow
medelklassen middleclasses - the
medelmåttig middling
kort extrameddelande newsflash
sömnmedel opiate
förbise, överse med, förbise overlook
lindringsmedel palliative
insektsmedel pesticide
läkemedel pharmaceuticals
medlidsam, ömklig pitiful
medlidande, synd, ömka pity
polera, putsmedel, blanka, polska, glans, polityr polish
med utstående ögon pope-eyed
omedelbar prompting
omedelbart promptly
framgång, välstånd, välgång, medgång prosperity
matsäck, proviant, livsmedel provisions
målmedveten purposeful
samla, retas med, rally rally
resonera med reason with
botemedel, råd, avhjälpa, läkemedel, bota remedy
meddelat reporting
beträffande, med hänsyn till respecting
medföra, resultera i result in
med rätta rightly
tävla med, medtävlare rival
mede rocker
besparingars, parmedel savings
slyngel, lymmel, fuska, skälm, slarva med scamp
lugnande medel, sedativ sedative
självmedveten self-conscious
jämsides med, utmed varandra side by side
emedan, eftersom, sedan since
sladd med bil skid with a car
snåla med skimp
smed smith
smedja smithy
vederhäftig, lösningsmedel solvent
idrott, sport, ståta med sport
spjärna, avvisa, med förakt spurn
språngbräda, medel stepping-stone
snåla med stint
elda med kol stoke
undermedveten subconscious
undermedvetande subconsciousness
behäftad med suffering from
medskickad supplied
förmedla, tillförsel, tillgång, förse, leverera supply
understöd, medhåll, försörja, understödja support
sötningsmedel sweetener
medkänsla sympathy
medvind tail-wind
med svans tailed
anlag (medfött), talang, begåvning, fallenhet talent
retas med, reta, käxa tease
textmeddelande textmessage
bemöta, behandla, handskas med, förpläga, undfägna treat
ovetande, omedveten unaware
medvetslös, sanslös, omedveten unconscious
omedvetet unconsciously
om inte, såvida inte, med mindre unless
hjälpmedel util
fiffla med wangle
försedd med simhud webbed
gifta sig med, viga wed
ogräsmedel weed-killer
då däremot, emedan whereas
under det att, medan, stund while
medans, medan whilst
blekmedel whitener
vicka med wiggle
hos, med with
med vinden, borta with the wind
obemedlad, medellös without means
med blixtlås zippered
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.