The Swedish term "till, att, att, rämna, åt" matches the English term "to"

other swedish words that include "till" : english :
litet till a little more
till sängs abed
gränsa intill abut
biträda, tillträda accede
tillmötesgå accede to
tillgång access
tillgänglig, åtkomlig accessible
tillskott, tillträde accession
tillfällig accidental
dubba till riddare accolade
medgörlig, anpassning, tillmötesgående accommodating
tillhörande accompanying
tilltala accost
tillräknelig, ansvarig, förklarlig accountable
anhopning, tillväxt accretion
växa till, tillfalla accrue
vinna, tillägna sig, införskaffa acquire
tillförordnad, spelsätt, spel acting
anpassa till adapt to
bifoga, summera, tillägga, tillfoga, lägga till add
tillsätta add on
tillägg addendum
tillägg additions
tillsats additive
tilläggsprogram addon
tilltala, adress, utanskrift, rikta, adressera address
lägger till adds
tillräcklighet adequacy
tillräckligt adequate
ansluten till adhered
angränsande, intilliggande adjacent
stöta till, bifoga adjoin
tilldöma, tillerkänna adjudge
tilldömande adjudication
tillsats, komplement adjunct
anpassa till adjust to
tillåtlig admissible
antagning, tillträde, medgivande admission
tillträde admissions
erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma admit
inträde, tillträde admittance
tillrättavisa, varning admonish
tillbedjan adoration
dyrka, tillbedja, avguda adore
tillgänglighet affability
tillgjordhet affectation
påverkad, gripen, tillgjord, konstlad affected
åkomma, tillgivenhet, kärlek affection
tillgiven, kärleksfull affectionate
tillgivet affectionately
tillfoga, fästa affix
vindstilla airless
fästa, tillägga allfix
tilldela allocate
tilldelat allocated
tilldelar allocates
tilldelning allocation
tilldelningen allocations
fördela, tilldela allot
låta, tillåta allow
tillåtna allowable
tillstånd, underhåll allowance
tillåten allowed
tillåter allowing
tillåter allows
utmed, tillsammans, längs along
likaså, tillika, med, också, även also
tillsammans, alltsammans, inalles altogether
amerikatillverkade american-made
belöpa sig till, uppgå till amount to
upphöjande till lag anactment
stillande, analgetikum analgesic
tillägg anexation
tillbyggnad annex
förinta, tillintetgöra annihilate
tillintetgörelse annihilation
tillkännage, anmäla, förkunna announce
anmälan, tillkännagivande announcement
tillkännager announces
smärtstillande medel anodyne
lägga till append
tillbehör, bihang appendage
tillhöra appertain
ställa till trassel apple-cart
tillämplighet appliance
tillämplighet appliances
tillämplig applicable
tillämpning, applikation application
tillämpa apply
tillsätta, utnämna, bestämma appoint
tillfartsvägarna approaches
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
vapenstillestånd armastice
vapenvila, stillestånd armistice
anlända till arrive in
artilleri artillery
till skänks as a present
såvitt, ända till as far as
tillika as well
tillskriva ascribe
tillgång asset
tillgångar assets
anslå, tilldela assign
tilldelade assigned
tilldelande assigning
tilldelningen assignments
försäkran, försäkring, tillförsikt assurance
på, hos, i, till, vid, vid at
till hands at hand
för närvarande, för tillfället at present
fäst, tillgiven attached
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
intagande, attraktiv, tilldragande attractive
tjäna till avail
tillgänglighet availability
anträffbar, tillgänglig available
karm, tillbaka, rygga, rygg, åter back
fram-och-tillbaka back-and-forth
baklänges, bakåt, tillbaka backwards
tillbakasvallande våg backwash
tillgodohavande, balans, våg, balans, jämvikt balance
kasta fram och tillbaka bandy
tillbommad barred
hålla tillbaka bate
höra till god ton be good form
vinka till sig beckon
bakefter, bakom, baktill, efter behind
tillsvidare beings
tillhöra belong
tillhöra belong to
tillhörde belonged
tillhörighet belonging
tillhörigheter belongings
tillhör belongs
blad till kniv blade to a knife
rygga tillbaka blench
gränsa till border on
spänna, dra till brace
av, vid, bredvid, till, genom by
utantill by heart
till yrket by profession
sjöledes, till sjöss by sea
stilla calm
stillhet calmness
fånga, uppbringa, tillfångata, kap, erövra capture
tillfällig casual
tillfoga skada cause harm
instundande, kommande, tillkommande coming
kondition, tillstånd, skic, villkor, beskaffenhet condition
befrämja, leda till conduce
modesak, konfekt, tillblandning, hopkok confection
konferera, tilldela, skänka, överlägga confer
bikta, erkänna, tillstå confess
förtroende, tillförsikt, tillit confidence
tilltro till confidence in
sammanflöde, tillopp confluence
bli stel, frysa till is congeal
tillåta consent to
förnöjd, tillfredsställd contented
tillfällighet, eventualitet contingency
insats, bidrag, tillskott contribution
rättar till corrects
tillverkade crafted
tilltro credence
halvmåne, tillväxande crescent
tillskärare, kniv cutter
tillfoga skada damnify
tillägna dedicate
tillägnad dedicated
tillägnande dedications
tillbehör, device device
tillgiven, hängiven devoted
brist på självtillit, blyghet diffidence
destillera distil
dubba film, dubba till dub
beroende, vederbörlig, tillbörlig due
inveckla i strid, trassla till embroil
fiende till enemy of
tillämpning enforcement
tillräckligt enough
tillställning, underhållning entertainment
händelse, evenemang, tilldragelse, fall event
bestånd, existens, tillvaro existence
till slut finality
montör, tillskärare fitter
fast tillbehör fixture
plattar till flatten
rycka till, svikta flinch
foder (till djur), fodra fodder
tillgivenhet fondness
till, prenumerera på, åt, ty, för for
till exempel for instance
till salu for sale
till försäljning forsale
tillfällig fortuitous
blivande, tillkommande, framtid future
hjälpmedel, tillbehör gadget
allmäntillstånd general condition
förnämitet, finhet, tillgjordhet gentillity
sakta, mild, vek, fredlig, stilla gentle
komma till tals med get to speak to
ställa till med get up to
bevilja, tillåta, medgiva grant
tillåten granted
tillåter granting
tillfredsställelse gratification
tillfredsställa gratify
tillfredsställande gratifying
artillerist gunner
fridfull, stilla halcyon
räcka över till hand (over to)
hända, hända, inträffa, ske, tilldraga happen
förfölja, tillhåll haunt
tillflyktsort haven
hugga, tillyxa hew
hittills hitherto
hus till hus house-to-house
olovlig, otillåten illicit
meddela, bibringa, tilldela impart
opassande, otillbörlig, oegentlig improper
inalles, tillsammans, sammanlagt in all
till sitt väsen in essence
framtill in front
otillgänglighet inaccessibility
otillräcklighet inadequacy
otillräcklig inadequate
otillåtlig inadmissible
skyldig till incest incestuous
tillfälligt incidental
tillfälligtvis, i förbigående incidentally
bränna till aska incinerate
öka, tilltaga, stegring, föröka, ökning, stegra increase
innebära, sluta sig till infer
tillfoga inflict
tillopp inflow
tillflöde influx
i den mån, till den grad insomuch
otillräcklig insufficient
in, till into
till yttermera visso into the bargain
oansvarig, tillräknelig, ansvarslös irresponsible
göra till gel jellify
kanna, tillbringare, krus jug
till stor del largely
avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse leave
till vänster leftwards
tillståndsgivning licensing
tillse, passa, efterse, sköta look after
åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra make
fabrikant, tillverkare, skapare maker
tillverkare makers
tillverkning, framställning making
tillgjord mannered
tillverkad manufacted
tillverkning, fabricera, förfärdiga, tillverka manufacture
tillverkade, arbetad manufactured
tillverkare, fabrikant manufacturer
tillverkare manufacturers
tillverkande manufacturing
marginal till marginal margin-to-margin
bli till, förverkliga materialze
mattillverkning matting
själstillstånd mental state
röra till, trassel mess up
måndag till fredag monday-friday
pengarna-tillbaka money-back
röra till muss
olyckstillbud near-accident
intill near to
ej tillträde no admittance
tillträde förbjudet No Admittance
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
tillkännagivande notifying
puffa till nudge
spärra, täppa till, hindra obstruct
tilltvinga obtain by force
tillfälle occasion
tillfällen occasions
händer, tilldraga occur
uppkomst, tilldragelse occurrence
till påseende on approval
till fots on foot
till onto
tillfälle opportunity
artilleri ordnance
stilla pacific
förflytta, tillbringa, övergå, passera, räcka pass
ta notis om, uppmärksamma, lystra till pay attention to
till äventyrs perchance
tillåtelse, lov, permission permission
tillåta, låta permit
angå, tillhöra pertain
tillämplig pertinent
bensin till bilen petrol to the car
tillbringare, handkanna pitcher
tilltalar pleases
belägenhet, tillstånd plight
tillhörighet, ägo, besittning possession
tilltag, upptåg, spratt prank
förhandstillverka prefabricate
tillverkade processed
tillverkning av processing
programmerings-tillbehör programming-utensils
vederbörande, ordentlig, tillbörlig proper
tillfälligt provinsional
förråd, tillförsel, matvaror, proviant provision
trycka, skjuta, puffa till, knuffa, tränga push
infoga, tillsätta, införa put in
stillsam, tyst quiet
stillhet quietness
helt, ganska, stilla, alldeles quite
väcka till liv reanimate
studsa tillbaka, reaktion rebound
tillrättavisande rebuke
gå tillbaka recad
dra sig tillbaka recarde
gå tillbaka recede
tillväxt recession
tillbakalutande reclining
rekyl, rygga tillbaka recoil
tillstyrka, rekommendera recommend
tillflykt recourse
krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig recover
tillfrisknande, återhämtning, bättring recovery
tillbakalutad recumbent
hänskjuta, remittera, hänvisa (till) refer
referera till, åberopa refer to
fristad, tillflykt refuge
vederlägga, tillbakavisa refute
slopa, avstöta, rata, tillbakavisa, förkasta reject
tillbakavisad rejected
tillbakavisar rejects
åter sluta sig till, svara rejoin
i förhållande till relatives
tillförlitlig, pålitliga reliable
stöta tillbaka repel
åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa reprimand
förebrå, tillrättavisa reprove
ta sin tillflykt, tillflykt resort
beträffande, med hänsyn till respecting
vederhäftig, tillräknelig, ansvarig responsible
retirera, dra sig tillbaka retire
tillbakadragande retirement
dra tillbaka retract
återtåg, återtåga, retirera, tillflyktsort retreat
tillbakariktad, reaktionär retrograde
spola tillbaka rewind
längst till höger rightmost
till höger rightwards
utantill rote
skrynkla till rumple
tillåtelse, sanktion sanction
mätta, tillfredsställa sate
tillfredsställelse, belåtenhet, nöjaktig satisfaction
tillfredsställa, mätta satisfy
tillfredsställande satisfying
otillräcklig, toftig, ringa, knapp, knapp scanty
tillslutna sealed
stillsam sedate
klarhet, stillhet serenity
lända till serve as
tystnad, stillhet, tysthet silence
le tillgjort simper
tillgivne sincerely
tillbakasatt slighted
tillbakagång, prisfall, kris slump
ryck, rycka till sig, nappa åt sig snatch
son till son of
daska till spank
tilltala speak to
tillbringa, slöhet, spendera, förbruka spend
stillastående, slö stagnant
stillastående, stockning standstill
begiva sig till start for
ståt, tillstånd, skick, påstå, stat, konstatera state
undantagstillstånd state of emergency
krigstillstånd state of war
stillastående stationary
ännu, stilla, fortfarande, dock, alltjämt, än still
stillhet stillness
räcka till, förslå, räcka suffice
tillräcklig sufficient
tillräckligt, nog sufficiently
instämma, tillika, sammankalla, inkalla, uppbåda summon
kalla till möte summon to a memeeting
till påseende, påskrift superscription
tillsyn supervison
bilaga, tillägg supplement
tilläggs supplementary
förmedla, tillförsel, tillgång, förse, leverera supply
efternamn, tillnamn surname
slå till swipe
tilltalande, sympatisk sympathetic
tillvarata take charge of
tillfångatagen taken prisoner
packa till tamp
trassla till, härva, trassel tangle
tillfälligt temporarily
temporär, tillfälligt temporary
därtill thereto
klappa till thwack
till, ända tills, tills till
dittills till then
till vänster to the left
till höger to the right
tillsammans, ihop together
tillika, också, även, alltför too
rufsa till tousle
konst, lura, fuffens, tilltag, spratt trick
tillit, anförtro, förtroende trust
otillåten unavailable
sälja till lägre pris undercut
ta till för lite understate
obefogad, otillbörlig undue
olik, till skillnad från unlike
otillfredsställande unsatisfactory
till dess, till, tills, ända tills until
tills vidare until further notice
hittills until now
hittills up to now
tillskansa sig, inkräkta på usurp
tillbehör utilities
tillbehör, nytta utility
drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag venture
göra till offer victimize
tillförlitlig, vattentät watertight
rygga tillbaka wince
vinsch, rycka till winch
vilja, önska, tillönskaw, tillönskan wish
dra tillbaka, annullera, undandra, utträda withdraw
tillbakadragande withdrawing
tillbakadragen withdrawn
fria till woo
dyrka, tillbedja, avguda, tillbedjan worship
högaktningsfullt, Er tillgivne Yours sincerely
other swedish words that include "att" : english :
tvätta sig ablution
måttlig abstinent
ättikssyra acetic
uppnått achieved
tillförordnad, spelsätt, spel acting
gärning, rättegång, process, aktion, handling action
driva, sätta i rörelse actuate
tillsätta add on
lättpåverkad masspublik admass
tillrättavisa, varning admonish
ansatt, drövad afflicted
rakvatten after-shave
efterrätt afters
mål, sikte, syfte, måtta aim
allomfattande all-embracing
alltomfattande all-in
desto bättre all the better
lätta alleviated
lättnad alleviation
förbättra ameliorate
förbättring amelioration
rättelse amendment
fostervatten amniotic
årsberättelse annals
attiralj, apparat apparatus
att placera applying
tillsätta, utnämna, bestämma appoint
uppskatta, uppskatta, värdera appreciate
uppskattat appreciated
uppskattar appreciates
uppskattning appreciation
uppskattande appreciative
uppskattande appreciatively
anhålla, begripa, uppfatta apprehend
fattbar apprehensible
anhållande, uppfattning, farhåga apprehension
underrätta apprise
avsättning appropriation
vatten aquatic
vattenledningar aqueducts
rätt aright
mattematik, aritmetik arithmetic
taxering, beskattning assessment
förutsätta assume
förutsätter assumes
attaché attaché
attentat, försök attempt
attest attestation
inställning, hållning, attitud, ståndpunkt attitude
attityd attitudes
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
intagande, attraktiv, tilldragande attractive
attribut attribute
attribut attributes
auktionsförrättare, auktionsutropare auctioneer
upphovsman, författare author
författarinna authoress
berättigande, auktorisation, auktorisation authorization
författare authors
författarskap authorship
medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta average
brydsamma, oskicklig, tafatt, obehaglig awkward
himmelsblått azure
reträtt backdown
bakvatten backwater
rätt dålig baddish
påstvätt bagwash
ungsbakad rätt bakemeat
råtta bandicoot
skjutplattform barbette
nätt och jämt barely
batterier batteries
batteri battery
uppsagd, att vara eller inte vara, vara, bli be
förmå, orka, vara i stånd att, kunna be able to
fattas be lacking
älskare, sprätt beau
därför att, emedan, därför because
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
bättre better
övermåttan beyond measure
skrälla, smattra blare
burdust sätt bluffness
kant, bård, gräns, ram, rabatt border
kubb, styv filthatt, kastare bowler
rand, brädda, brätte, brädd brim
ställa inför rätta bring to justice
sämsskinn, matt gul buff
vattentätt skott bulkhead
rymdmått bushel
beskäftig, upptagen, sysselsätta busy
gapskratta cachinnate
matta carpet
fortsätt carry-on
sätthärdat stål case-hardening-steel
insatt kassett casette-in
katt cat
stort vattenfall, grå starr cataract
fasadklättrare catburgler
fasttaga, hinna, fånga, ertappa, fatta, gripa catch
katter cats
kätting chain-cable
snattra, tala, sladdra, skallra tänder chatter
schack och matt, besegra checkmate
glättig, munter, gladlynt cheerful
glatt cheerfully
vattenkoppor chicken-pox
skratta skrockande chortle
fastsatt cinched
klättra clamber
klänga, klättra climb
klättrande climbing
klättrar climbs
tätt closely
äckla, övermåtta cloy
tafatt, drumlig, oskicklig, klumpig clumsy
villig att samarbeta co-operative
jämförelse, lätt måltid collation
nattvard communion
nödsakad att compelled to
ersätta, kompensera compensate
invecklad, sammansatt, komplicerat complicated
kompositör, tonsättare composer
sammansatt composite
fattning composure
blanda, sammansatt compound
fattningsförmåga, uppfattning comprehension
omfattande comprehensive
sammansättning concatenation
upptänklig, fattbar conceivable
fatta, uttänka conceive
bafatta sig med concern oneself
rätta sig efter conform to
grattis! congratters
upprätthållare, bevarare conservator
förfalska, statsförfattning, författning constitution
fortsättning continuation
fortsätta continue
fortsatt continued
fortsättning continuing
trilsk, motsatt contrary
samtala, konversera, motsatt converse
matlagning, anrättning cooking
tvättbjörn coon
litterär äganderätt copyright
författare av reklamtext copywriter
korrigera, korrek, rätta, rätt, beriktiga, riktig correct
rättad corrected
rättning correction
rättelser corrections
rättar till corrects
krigsrätt court-martial
sprätt coxcomb
kran att lyfta med crane to lift with
lättrogen, godtrogen credulous
besättning, manskap crew
fullsatt, trångt crowded
kröna, hjässa, krona, hattkulle crown
rymdmåyy, kubikmått cubic measure
plattform, estrad dais
skadeersättning damages
sprätt, snobb dandy
debatt, debattera, debatt debate
debattör debater
debatterande debating
nedsätta, racka ned på decry
att böja deflecting
nedsatt degraded
avsätta depose
deponera, säkerhet, insättning, avlagring deposit
insättare depositor
hånskratt derisive laughter
nedsättande derogatory
avkomling, ättling descendant
ättlingar, efterkommande descendants
efterrätt, dessert dessert
utblottad, utfattig destitute
avsätta dethrone
sättpinne dibble
stil, språk, uttryckssätt diction
lättsmält digestible
skrattgrop dimple
direktörsbefattning directorate
rabatt discount
rabatter discounts
debatt, överläggning, diskussion, diskussion discussion
landstiga, landsätta, debarkera disembark
maträtt, fat, disk, rätt dish
nedsätta disparage
flytta, avsätta, rubba displace
göra, duga, uträtta do
ta av sig hatt doff
inget att tala om don`t mention it
ifrågasatts doubted
avleda vatten drain water
sprätt, klädsnobb dude
tråkig, andefattig, slö, trög, matt, dov dull
attrapp, träkarl, träkarl, falsk, bulvan dummy
ätt, dynasti dynasty
lätta, lätthet ease
enkel att använda ease-of-use
lättar på eases
enklast att använda easiest-to-use
med lätthet easily
lätt, obesvärad, mak, ledig easy
lättanvänt easy-to-use
utflöde, spillvatten effluent
åttionde eighieth
åtta eight
åttatimmarsdag eight-hour day
åttonde eighth
åttitalet eighties
åttio eighty
avrätta i elektriska stolen electrocute
önskvärd, berättigad, valbar eligible
omfatta, omfamning, krama, omfamna, famna embrace
omfattning embracing
rätta, förbättra emend
textförbättring emendation
sätta i fara endanger
upprätthålla enforce
upprätthåller enforces
ge rösträtt enfranchise
förbättra, stegra enhance
förbättring enhancement
förbättringar enhancements
förbättrar enhances
avnjuta, åtnjuta, uppskatta, njuta av enjoy
uppskattade enjoyed
uppskattande enjoying
uppskattar enjoys
ofantlig, enorm, jättelik enormous
berättiga entitle
berättigad entitled
valberättigad entitled to vote
berättigar entitles
epitet, attribut epihtet
rättvisa equity
resa upp, upprätt, eregerade, rak, rakryggad erect
inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa establish
upprättande, inrättning, institution establishment
värdera, högaktning, uppskatta, aktning, respekt esteem
värdera, uppskatta, bedöma estimate
uppskattning estmation
vattenkanna, handkanna ewer
övermåttan, synnerligen exceedingly
överdriven, omåttlig excessive
övermåttan excessively
skattkammare exchequer
ensamförsäljningsrätt exclusivity
verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra execute
avrättning, verkställande execution
uttömma, utmatta, avgas exhaust
utmattad exhausted
utmattning exhaustion
omåttlig exorbitant
utsätta sig för expose oneself to
blottställd, utsatt exposed
jättebra, fantastisk fab
tvättlapp face cloth
underlätta facilitate
dåna, svimma, svag, matt faint
ätt, familj, släkt family
sätt, mode fashion
ofattbar fathomless
fjäderlätt feathery
matt, klen, svag feeble
kattlik feline
fjättra, fotboja, boja fetter
fjättrad fettered
lättsinnig, ostadig, flyktig person fickle
snatta filch
skatte fiscal
utsätta en tid fix a time
utsatt dag fixed day
klanglös, flat, flack, fadd, platt, våning, slät flat
plattar till flatten
flod, högvatten, översvämning, översvämma flood
blomstrande, rödlätt, svulstig, överlastad florid
volang, rusa i väg, sprattla flounce
flundra, sprattla, plumsa flounder
rabatt flowerbed
flytande(om att tala) fluently
vattenränna, flodravin flume
ekonomiskt opålitlig, nattmänniska fly-by-night
dopfunt, teckensnitt, vigvattenskål font
sprätt, snobb fop
förutfattad foregone
ojust, orättvis, smutsig foul
stifta, funnen, upprätta, grunda, inrätta found
rösträtt franchise
färskvatten freshwater
fregatt frigate
lättsinnig, obetydlig frivolous
lättroad fun-loving
tratt, skorsten funnel
en åttondels mile furlong
sätta munkavle på, munkavle gag
snattra, kackla, pladdra gaggle
muntert, glatt gaily
gång, sätt att gå gait
garnison, besättning garrison
gastätt gas-tight
tafatt, klumpig gauche
tafatt, dumskalle gawky
homosexuell, ljus, glättig gay
skaffa, bliva, få, lätta get
varmvattenberedare geyser
jättelik, jätte giant
jättinna giantess
jättar giants
prata, snattra gibber
lättsinnig, vimmelkantig, yr i huvudet, yr giddy
lätt tvåhjulig vagn gig
jättelik, gigantisk gigantic
jätte gigantic-
zigenare, tattare gipsy
sätta glas i, glasyr glaze
glätta, glans gloss
att komma going
godnatt good-night
lättstyrda governable
korn att så grain to sow
grepp, tag i, uppfatta, gripa tag i, tag, fatta grasp
fattande grasping
grundvatten groundwater
avmattas grow weak
gapskratt, gapskratta guffaw
gapskrattar guffaws
lättlurad gullible
hängmatta hammock
ratt handwheel
hatt hat
hattmakare hatter
ansätta, utfråga heckle
kätteri heresy
kättare heretic
kättersk heterodox
kättersk hetetical
berättelser histories
lura, spratt hoax
filthatt homburg
hederlig, renhårig, ärlig, rejäl, rättskaffens honest
nedsättande, förnedrande humiliating
vattenkraft hydroelectric
sysslolöshet, dagdriveri, lättja idleness
lätting, dagdrivare idler
klättrare imber
väldig omfattning immensity
omåttlig immoderate
pank, fattig impecunious
underförstått implicitly
lättpåverkad impressionable
fängsla, sätta i fängelse imprison
förbättra, förkovra sig, bättra improve
förbättrad improved
bättring improvement
förbättrande improving
ifrågasätta impugn
bråttom in a hurry
andefattig, tom, fånig inane
inbegripa, medräkna, inkludera, omfatta include
ofattlig inconceivable
skuldsatt indebted
skadeersättning indemnification
utfattig indigent
omöjlig att skilja indistinguishable
oskattbar, ovärderlig inestimable
lättantändlig inflammable
meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange inform
information, underrättelse, upplysning information
upprörande, orättfärdig iniquitous
insatt i initiated in
såra, förorätta injure
oförrätt, åverkan injury
oförrätt, orättvisa, orättvisa injustice
omättlig insatiable
inrättning, anstalt institution
inrättningens institution's
intelligens, underrättelse intelligence
omåttlig intemperate
översatt interpreted
översättare, tolk interpreter
lättretlig irascible
oersättlig irreparable
oersättlig irreplaceable
bevattna, vattna irrigate
retlig, lättretlig irritable
jättebra, toppen jim-dandy
glättig, glad, munter jocund
gått med joined
glatt joyfully
rättskipning judicature
rättslig judicial
rättsligen judicially
rättslig juridical
rättsligen juridically
rättslärd jurisconsul
rättskipning jurisdiction
rättslärd jurisprudent
rättslärd jurist
bara, rättvis, just, rättfärdig just
domsrätt justicary
rätt, rättvisa justice
domsrätt justiciary
försvar, berättigande justification
rättfärdigande justificative
rättfärdigat justified
rättfärdiga justify
rättvist justly
rättvisa justness
förvara, utfodra, hålla, fortsätta, behålla keep
fortsätta med keep on doing
glada, drake att flyga med kite
kattunge kitten
kattungar kittens
landstiga, hamna, landsätta, ägor, landa, land land
språköversättning language-translation
språköversättare language-translator
trög, matt languid
skoj, skoja, spratt, lärka lark
förra natten last night
skratt, skratta laugh
skrattretande laughable
skrattande laughing
skrattande laughingly
skrattar laughs
skratt laughter
slunga, sjösätta, starta launch
tvätta och stryka launder
tvätterska laundress
tvättautomat laundrette
tvätt, tvättinrättning laundry
rättegång law suit
gräsmatta lawn
gräsmattor lawns
process, rättegång lawsuit
lättja laziness
blyinfattad leaded
laglig, rättmätig, legitim legitimate
ifall, för att inte lest
lättsinne levity
ordboksförfattare lexicographer
lätt, tända, sken, lindrig, ljus, tunn, lyse light
upplysa, lätta, blixtra, tändare lighten
pråm, lätta lighter
lätt lightly
lätthet lightness
lättvikt lightweight
handlingssätt line of conduct
korkmatta lino
korkmatta linoleum
talesätt locution
hårvatten lotion
gapskratt loud laughter
dagdrivare, lätting lounger
matt, glanslös lustreless
lyriker, textförfattare lyricist
rådhusrätt magistrates` court - the
upprätthålla, bevara, underhålla, bibehålla maintain
sammansättning, smink, sminkning make-up
föresätta sig make up ones mind
mammut, jätte-, kolossal mammoth
vis, sätt, maner manner
åthävor, fason, umgängessätt manners
salutorg, marknad, avsättningsområde market
matt yta, matta mat
mattillverkning matting
måtte, får may
uttryckssätt means of expressing
mått, takt, mäta, åtgärd measure
längdmått measure of length
avmätt, mätt measured
mått measurement
mått measures
måttband measuringtape
kötträtt meat course
lägga sig i, befatta sig med meddle (in)
befattar sig meddles
medelmåttig mediocre
medelmåtta mediocrity
medelmåttlig, mellan medium
livlig debatt, handgemäng mêlée
förbättra meliorate
metabolism, ämnesomsättnings metabolic
ämnesomsättning metabolism
medelmåttig middling
midnatt midnight
missuppfattning misapprehension
missuppfattning misconception
utfattig miserably poor
missuppfatta, missförstå misunderstand
missuppfattning, missförstånd misunderstanding
användningssätt mode of application
moderera, dämpa, måttlig, sansad, moderat moderate
måtta moderation
apekatt, apa monkey
mal, nattfjäril moth
musgrå, råttfärgad mouse-coloured
råttfångare mouser
munvatten mouthwash
slåttermasin, gräsklippare mower
mulatt mulatto
bisamråtta muskrat
najad, vattennymf naiad
berätta narrate
berättelse narrative
berättare narrator
landsomfattande nationwide
nätt, prydlig natty
snygg, nätt neat
kravatt neck-tie
vattenödla newt
natt night
nattuggla night-bird
nattblindhet night-blindness
nattklubb night-club
nattlampa night-light
nattuggla night-owl
nattportier night-porter
nattrafik night-service
nattetid night-time
nattvakt night-watchman
nattlinne nightdress
nattens inbrott nightfall
nattlig nightly
nätter nights
nattskjorta, nattskift nightshirt
nattdräkt nightwear
nattlig nocturnal
beteckningssätt notation
kungörelse, underrättelse notification
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
romanförfattare novelist
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
ansätta, hemsöka obsess
besatt obsessed
besatthet obsession
sysselsättning, yrke occupation
sysselsättnings occupational
besätta, upptaga, besitta, intaga, besätta occupy
uppstått occurred
åttahörning octagon
åttakantig octagonal
jätte, troll ogre
nätt och jämnt only just barely
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
motsatt opposite
motsättning, stridighet opposition
rättstavning, rättskrivning ortography
på annat sätt, annars, anorlunda otherwise
grundlig, tvättäkta, total out-and-out
få ur fattning outface
överskatta overrate
åsidosätta override
överbeskattas overtax
smattra, rabbla patter
fattighjon pauper
pant, pantsätta pawn
källskatt pay-as-you-earn
betala skatt pay in taxes
utfattig penniless
märka, uppfatta, märka, förnimma, varsebli perceive
uppfattning, förnimmelse perception
utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta perform
att ta picking
klämma, ättikslag pickle
tavla, målning, bild, porträtt, bild picture
snatta pilfer
ställa, sätta, anbringa, placera, plats place
slätt, tydlig, enkel, simpel, fält, vanlig plain
slättinvånare plainsman
minnestavla, platta plaque
plansch, skiva, plåt, platta, tallrik plate
läktare, kateder, plattform platform
dramatisk författare playwright
löfte, pant, pantsätta, lova pledge
lod, lodrätt, blylod plumb
torftig, dålig, stackars, fattig poor
fattigvård poor relief
porträtt portrait
avpoträttera portray
porträtterad portrayed
besatt possessed
stolpe, posta, plats, befattning, post post
förutsättning, självklar sak postulate
jättegryta pothole
fattigdom, armod poverty
tilltag, upptåg, spratt prank
bönematta prayer rug
försiktighetsåtgärd, försiktighetsmått precaution
bättre preferable
förbereda, rusta, anrätta, bearbeta, preparera prepare
privilegium, förmånsrätt prerogative
ansätta, klämma, pressa, press, trycka press
övermod, förutsättning presumption
förutsätta presuppose
ganska, nätt, näpen, vacker, söt, någorlunda, täck pretty
prissättning pricing
knallhatt, grundfärg, nybörjarbok, primer primer
förstfödslorätt primogeniture
förtursrätt, företräde, prioritet priority
privilegium, rättighet privilege
pris (att få) prize( to gain)
fortsätta proceed
fortsätta proceeding
äganderätt proprietorship
förutsatt att providing
stjäla, snatta purloin
lätt sak, lätt match, barnlek pushover
lägga, ställa, placera, sätta, uttrycka put
åsidosätta put aside
infoga, tillsätta, införa put in
sätta i stånd, ordna put in order
snattra, charlatan, kvacksalvare quack
ifrågasätta questioning
tvättbjörn racoon
upprätta, upphöja, höja, upphäva, resa upp, lyfta raise
rucklare, räfsa, kratta rake
knacka, lätt slag rap
råtta rat
råttor rats
återupprätta re-establish
återinsätta reappoint
rabatt rebate
tillrättavisande rebuke
ersättning, ersätta recompense
relatera, uppräkna, skildra, berätta recount
tillfrisknande, återhämtning, bättring recovery
rätta rectify
nedsatt reduced
nedsatt-pris reduced-rate
jätteträd i kalifornien redwood
ge upprättelse åt rehabilitate
återupprättelse, rehabilitering rehabilitation
ersätta reimburse
ersättning reimbursement
understöd, undsättning, avbrytare, lättnad relief
avlösa, undsätta, lindra, avslöja relieve
flytta, avföra, undanröja, avlägsna, avsätta remove
ersättning, återställelse replacement
ersättande replacing
åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa reprimand
förebrå, tillrättavisa reprove
räddning, rädda, undsättning rescue
ränta, inkomst, att få revenue
befogenhet, rät, riklig, rätt, höger, rättighet right
rätt, höger right-hand
allemansrätt right of common
rättfärdig, rättskaffens righteous
rättfärdighet righteousness
rättmätig rightful
med rätta rightly
rättigheter rights
ringa (att) ring (to)
sprättkniv ripper
matta, filt, ryamatta rug
utsätta sig för, löpa risk run the risk
rea, omsättning, försäljning, realisation sale
omsättningsskatt sales tax
skrattsalva salvo of laughter
satt sat
mätta, tillfredsställa sate
mätta, övermätta satiate
övermättad satiety
nöjd, mätt satisfied
tillfredsställa, mätta satisfy
mättande saturation
savann, grässlätt savannah
ättling, telning scion
mjuk platt kaka scone
omfattning scope
klättra, rusning scramble
lätt regnskur, rusa, vindil scud
sök och ersätt search-and-replace
gripande, attack, anfall seizure
efterspel, fortsättning sequel
ställa, sätta, gäng, lag, plantera, uppsättning set
föresätta sig set oneself to
bosättning setting up
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
hamna, bosätta sig settle down
avloppsvatten sewage
schattering shading
katta she-cat
lodrätt, idel, gir, gira sheer
butiksråtta shop-lifter
på samma sätt, liknande similarly
enkel att använda simple-to-use
sätta sig sit down
sjätte sixth
eka att ro skiff to row
skiva, platta, häll, kaka slab
lätt, lindrig, spenslig slight
tillbakasatt slighted
glatt, slipprig, hal slippery
slokhatt sloch har
slask, utspillt vatten, overall, arbetsrock slop
lättja, slöhet sloth
slät, jämn, mjuk, glatt smooth
hånskratt sneering laugh
snatta, knycka, snoka snoop
på något sätt somehow
sått, sådd sown
omfatta span
rättstavningskontroll spell-checking
bokstaverande, rättskrivning spelling
rättskrivningsfel spelling mistake
uttmattad, spenderade spent
snylta, svamp, tvättsvamp sponge
spira (att) sprout (to)
ytmått square measure
lätt berusad squiffy
dödläge, patt stalemate
ersättare stand-in
start, försprång, starta, börja, sätta i rörelse start
lager, ätt, stam, förråd, aktier stock
utfyllnad, ersättare stopgap
berättelser stories
berättelse, sägen, historia story
berättelsens story's
historieberättaren storysman
rättfram straightforward
undervattensbåt, ubåt submarine
kalla inför rätta subpoena
grundvatten subsoil water
kortfattad succinct
hjälp, hjälpa, undsätta succour
rösträtt suffrage
sammanfatta, summera sum up
kortfattade summaries
sammanfatta summarize
resumé, sammanfattning, sammandrag, översikt summary
sammanfattning summing-up
ersätta supersede
övermättnad, övermått surfeit
extraskatt surtax
grästorv, gräsmatta sward
karamell, söt, efterrätt, ljuv sweet
konfekt, efterrätt, snask, gotter, sötsaker sweets
lekande lätt swimmingly
sammanfattning synops
syntes, sammanfattning, synopsis synopsis
katta, spräcklig tabby
matskedsmått tablespoonful
lön efter skatt take-home
saga, sägen, berättelse tale
tämja, matt, tam tame
stridsvagn, cistern, vattenbehållare tank
göra matt tarnish
beskatta, skatt tax
skattefri tax-free
skattesats tax rate
skattepliktig taxable
beskattning taxation
yppa, berätta, säga, förtälja, tala om tell
berättar telling
berättar tells
måtta, nykterhet temperance
nykter, måttlig, tempererad, avhållsam temperate
besittningsrätt, ämbetstid tenure
som, det, att, vilken that
ju förr desto bättre the sooner the better
tidvattens tidal
tidvatten, flod tide
tätt tightly
skiftning, lätt färga tinge
jättelik titanic
bli, att vara eller inte vara to be or not to be
att äta to eat
att få, ränta to get
i natt to night
slang, att tala to speak
att göra todo
berättade, berättat told
yrhätta tomboy
hankatt tomcat
i kväll, inatt, i afton tonight
verktygs uppsättning toolkit
cylinderhatt top-hat
lättstött touchy
lätthanterlig tractable
översättning, avskrift transcript
översätta translate
översättandet, översätter translating
översättning translation
översättnings-process translation-process
översättningsfunktion translationfunction
översättningsresultat translationresult
översättare translator
översättnings-motor translator-engine
skatta, skatt treasure
skattmästare treasurer
skattkammare, finansdepartementet treasury
prövning, rannsakning, rättegång, prov trial
bidragande, skattskyldig, biflod tributary
konst, lura, fuffens, tilltag, spratt trick
lättsinnig trifling
jätte, tralla, troll troll
omsättning turnover
typsättning typesetting
underskatta underestimate
förstått understood
ersättare i roll understudy
orättvis unfair
orättvis, orättfärdig unjust
obesatt unoccupied
rättskaffens, rakryggad, rak, upprätt, renhårig upright
att fatta uptake
nyttjanderätt usufruct
nyttjanderättshavare usufructuary
obesatt, ledig, tom vacant
vaka, nattvak vigil
rättfärdiga, försvara, hävda vindicate
ättika vinegar
lättsinnig, yster wanton
lättfärdigt wantonly
lättsinne wantonness
tvätt, tvätta, spola wash
tvättäkta washable
tvätt, tvätta washing
tvättrum washroom
tvättäkta wasshable
nattvakt watchman
bevattna, vatten, vattna water
vattenledning waterconduit
vattendrag watercourse
vattenkrasse watercress
vattenfall waterfall
vattning watering
vattenlinje waterline
vattenfylld waterlogged
vattenmärke watermark
impregnera, vattentät waterproof
vattnen, farvatten waters
vattendelare watershed
vattenkran watertap
tillförlitlig, vattentät watertight
vattenverk waterworks
wattal wattage
sträcka, kosa, sätt, väg way
vägar, sätt, leverne ways
matta, avmatta, försvaga weaken
rättvis well-deserved
hur är det fatt what`s the matter
hjul, ratt, ring wheel
under det att, medan, stund while
jättestor whopping
testamente, kommer att, skall, vilja will
kommer inte att won't
världsomfattande wordwide
fattighus workhouse
skriva, författa write
författare, skrivare writer
galet, fel, orätt, felaktig, orättvisa, tokig wrong
orättfärdig wrongful
rätt så ung youngish
nollbeskatta zero-rate
other swedish words that include "rämna" : english :
rämna, klyvde, klyvt cleft
slita sönder, rämna rend
spjäka, klyva, rämna split
other swedish words that include "åt" : english :
atombomb A-bomb
åtskilligt a good deal
bakåt aback
ablativ ablative
matros able seaman
tvätta sig ablution
återhållsam abstemious
röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet abstinence
måttlig abstinent
missbrukat abused
acceleration acceleration
åtkomsttid access time
åtkomliga accessed
tillgänglig, åtkomlig accessible
åtföljande accessor
ackompanjatör accompanist
medfölja, följa, ackompanjera, åtfölja, ledsaga accompany
prestation accomplishment
samlat accumulated
ackumulator accumulator
noga, ackurat, verkligt accurate
ackusativ accusative
acetat acetate
ättikssyra acetic
uppnått achieved
prestantion, insats, gärning achievement
följning, åtkomst, anskaffningskostnad acquisition
akrobat acrobat
akrobatisk acrobatic
akrobatik acrobatics
tillförordnad, spelsätt, spel acting
gärning, rättegång, process, aktion, handling action
handling, åtalbar actionable
driva, sätta i rörelse actuate
improviserat ad lib
anpassning, adaptation adaptation
tillsätta add on
tillsats additive
adresserat addressed
mottagare, adressat addressee
tillsats, komplement adjunct
lättpåverkad masspublik admass
administration admin
administratör administrator
administratörer administrators
tillåtlig admissible
tillrättavisa, varning admonish
adritatiska havet adriatic
advokater advocates
ansatt, drövad afflicted
afroasiat afro-asian
rakvatten after-shave
efterrätt afters
dan, efter, efteråt, i efterhand afterwards
åter, mot, emot against
agat agate
företag och organisationer agencies
åratal ages
total, aggregat aggregate
alteration, sinnesrörelse agitation
mål, sikte, syfte, måtta aim
inriktat aimed
lufttät air-tight
flygplats airport
lufttät airproof
lufttäta airtight
albatross albatross
alkoholrelaterad alcohol-related
fjärmande, alienation alienation
psykiater alienist
allomfattande all-embracing
alltomfattande all-in
desto bättre all the better
lätta alleviated
lättnad alleviation
alligator alligator
allitteration alliteration
tilldelat allocated
låta, tillåta allow
tillåtna allowable
tillåten allowed
tillåter allowing
tillåter allows
sjukhuskurator almoner
ändrat altered
alternativt, växelvis alternately
alternativ alternative
alternativt alternatively
alternativ alternatives
växelströmsgenerator alternator
höjdmätare altimeter
amatör amateur
amatörmässig amateurish
amatörskap amateurism
amatörers amateurs
försåt, bakhåll, bakhåll ambush
förbättra ameliorate
förbättring amelioration
korrigerat amended
rättelse amendment
amerikatillverkade american-made
amperemeter, amperemätare ammeter
fostervatten amniotic
amfiteater amphitheatre
amputerat amputated
amputation, amputering amputation
anastigmat anastigmat
anatema, bannlysning anathema
anatomisk anatomical
anatom anatomist
anatomi anatomy
ankarplats, förankring anchorage
engelskhatare anglophobe
animationer animations
årsberättelse annals
korelat antecedent
fördatera, antedatera antedate
förväntan, antecipation anticipation
kylarvätska antifreeze
böghatande antigay
antimateria antimatter
antistatisk antistatic
motsats, antites antithesis
apatisk apathetic
dvala, apati apathy
apatit apatite
aplanat aplanatic lens
attiralj, apparat apparatus
blindtarmsinflammation, appendicit appendicitis
aptit, matlust appetite
tillämpning, applikation application
applikationer applications
applikationer applikation
att placera applying
tillsätta, utnämna, bestämma appoint
uppskatta, uppskatta, värdera appreciate
uppskattat appreciated
uppskattar appreciates
uppskattning appreciation
uppskattande appreciative
uppskattande appreciatively
anhålla, begripa, uppfatta apprehend
fattbar apprehensible
anhållande, uppfattning, farhåga apprehension
underrätta apprise
åtkomlig approachable
närmat approached
avsättning appropriation
approximation, närmevärde approximation
vatten aquatic
vattenledningar aqueducts
rätt aright
aristokrati aristocracy
aristokrat aristocrat
aristokratisk aristocratic
mattematik, aritmetik arithmetic
matematik arithmetik
armatur armature
fåtölj armchair
fåtölj armcheer
arrangerat arranged
artikulation, artikulera articulation
askfat ashtray
asiatisk asian
asiatisk asiatic
åt sidan askance
frågat asked
taxering, beskattning assessment
överlåtare assigner
kamrat, kompanjon associate
umgänge, samfund, association, förening association
associationer associations
förutsätta assume
förutsätter assumes
åtagande assumption
astigmatiker astigmatic
åtskild, sönder asunder
åtminstone at least
i täten at the head
åt ate
ateism atheism
atensk athenian
aten athens
idrottsman, atlet athlete
atlas (karta) atlas
åtminstone atleast
atmosfär, stämning atmosphere
atoll atoll
atom atom
atrofiera atrophy
attaché attaché
attentat, försök attempt
attest attestation
inställning, hållning, attitud, ståndpunkt attitude
attityd attitudes
ombud, advokat attorney
ombud, advokater attorneys
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
intagande, attraktiv, tilldragande attractive
attribut attribute
attribut attributes
auktionsförrättare, auktionsutropare auctioneer
upphovsman, författare author
författarinna authoress
berättigande, auktorisation, auktorisation authorization
författare authors
författarskap authorship
automatisera automate
automatiserad automated
automatisk automatic
automat automatic machine
automatiskt automatically
automatiskt automaticaly
gata, allé, aveny avenue
medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta average
brydsamma, oskicklig, tafatt, obehaglig awkward
ayatollah ayatollah
himmelsblått azure
pratmakare babbler
kandidatexamen baccalaureate
bärätande baccivorous
ungkarl, kandidat bachelor
karm, tillbaka, rygga, rygg, åter back
antedatera backdate
reträtt backdown
åt gården backroom
återfalla backslide
bakgata backstreet
eneggat svärd backsword
efterbliven, bakåt backward
baklänges, bakåt, tillbaka backwards
bakvatten backwater
rätt dålig baddish
bagatell bagatelle
påstvätt bagwash
ungsbakad rätt bakemeat
bakplåt bakestone
ösa en båt bale out a boat
balsaträd balsa
råtta bandicoot
patronbälte bandoleer
skjutplattform barbette
barbiturat barbiturate
med blottat ansikte barefaced
nätt och jämt barely
plats kring en lada barnyard
fat barrelful
advokat barrister
skål, handfat, fat basin
batong, taktpinne baton
batterier batteries
batteri battery
uppsagd, att vara eller inte vara, vara, bli be
förmå, orka, vara i stånd att, kunna be able to
återgå be cancelled
aktas för väta be kept dry
fattas be lacking
återstå be left
älskare, sprätt beau
naturskön plats beauty-spot
därför att, emedan, därför because
börjat begun
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
begråta bemoan
begråtit bemoaned
våt fest bender
donation, välgörenhet, välsignelse benefaction
koj, ankarplats berth
fläckat ner besmear
bättre better
övermåttan beyond measure
gnabbas, träta bicker
matsedel bill-of-fare
nativitet birth-rate
hätsk, bitter, besk bitter
skrälla, smattra blare
blöda, åderlåta bleed
återvåndsgränd blind alley
plakat blotto
bakåtblåsning blowback
burdust sätt bluffness
inackorderingsställe, pensionat boarding-house
internatskola boarding school
båt boat
båtkarl boatman
båtägare boatowner
båtsman boatswain
förbindelse, obligation, band bond
litteratursökning booksearch
självinmatande programladdare bootstrap
kant, bård, gräns, ram, rabatt border
lånat borrowed
obegränsad, gränslös, omätlig boundless
kubb, styv filthatt, kastare bowler
fläta braid
flätor braids
oväsen, träta brawl
stråtrövare brigand
rand, brädda, brätte, brädd brim
återföra bring back
ställa inför rätta bring to justice
undulat budgerigar
undulat budgie
sämsskinn, matt gul buff
vattentätt skott bulkhead
busshållplats, hållplats bus-stop
rymdmått bushel
australisk stråtrövare bushranger
bus station busstation
beskäftig, upptagen, sysselsätta busy
droskstation cab-rank
droskstation cab-stand
gapskratta cachinnate
kackel, kackla, fnitter, kackla, prat cackle
pratmakare cackler
illalåtande cacophonous
golgata calvary
kamratskap camaraderie
batist cambric
campingplats camping-ground
lägerplatser campsites
aspirant, kandidat candidate
matsal, marketenteri canteen
fånga, uppbringa, tillfångata, kap, erövra capture
karat carat
kolhydrat carbohydrate
karburator, förgasare carburettor
karikera, karikatyr caricature
köttätande carnivorous
gnata, karp carp
matta carpet
gnat carping
fortsätt carry-on
politisk karikatyr, tecknad film cartoon
patron, filmrulle cartridge
patron cartridge to a gun
sätthärdat stål case-hardening-steel
insatt kassett casette-in
fat, tunna cask
schatull, skrin casket
katt cat
kategorier catagories
kategori catagory
katalog catalog
kataloger catalogs
katalog, katalogisera catalogue
katalogisering cataloguing
katalog catalouge
katapult, slangbåge catapult
stort vattenfall, grå starr cataract
katarr catarrh
katastrof catastrophe
katastrofer catastrophies
fasadklättrare catburgler
fasttaga, hinna, fånga, ertappa, fatta, gripa catch
katekes catechism
kategorier categories
kategori category
hålla mat, skaffa mat cater
matleverantör caterer
domkyrka, katedral cathedral
katolik Catholic
katolicism Catholicism
katter cats
kreatur, boskap cattle
gnat cavilling
celibat celibacy
begravningsplatser cemeteries
intyg, intyg, certifikat, betyg, betyg certificate
konstatera, intyga certify
kätting chain-cable
karismatisk charismatic
charlatan charlatan
småprata chat
snattra, tala, sladdra, skallra tänder chatter
pratmakare chatter-box
pratsam chatty
schack och matt, besegra checkmate
glättig, munter, gladlynt cheerful
glatt cheerfully
vattenkoppor chicken-pox
skratta skrockande chortle
kamrat chum
fastsatt cinched
stadsstater city-states
civilisation, kultur civilization
civilisationer civilizations
klättra clamber
klasskamrat class-mate
klassifikation classification
klausul, kort sats, bisats clause
klimat climate
klimat climates
klänga, klättra climb
klättrande climbing
klättrar climbs
stänga, stänga, nära, noggrann, tät, slut, nära close
tätt closely
äckla, övermåtta cloy
tafatt, drumlig, oskicklig, klumpig clumsy
bråte, oväsen, skräpa ner clutter
villig att samarbeta co-operative
spindelnät cob-web
liten flat båt, hjärtmussla cockle
förarplats i flygplan cockpit
jämföra, kollationera collate
jämförelse, lätt måltid collation
samlat collected
kolonisatörer colonists
kombination combination
kombinationer combinations
matvaror comestibles
kommatecken comma
kommatecken commas
åtagande commitment
meddelat communicated
skrivelse, meddelande, kommunikation communication
nattvard communion
kamratskap companionship
jämförande, relativ comparative
kompatibilitet compatibility
kompatibel compatible
kompatibla compatibles
jämlike, kamrat compeer
nödsakad att compelled to
ersätta, kompensera compensate
kompensation compensation
kompilator compiler
självbelåtenhet complacence
självbelåten complacent
invecklad, sammansatt, komplicerat complicated
åtlyder complies
åtlyda comply
kompositör, tonsättare composer
sammansatt composite
tema, uppsats, komposition composition
fattning composure
blanda, sammansatt compound
fattningsförmåga, uppfattning comprehension
omfattande comprehensive
obligatorisk compulsary
obligatorisk compulsory
data computational
databeräkningar computations
databehandla compute
databehandlat computed
dator computer
datorns computer's
datorbaserade computer-based
dator-kontroll computer-controll
datatidningar computer-magazines
datorspelare computer-players
datoriserad computerized
datorer computers
databehandlar computes
användandet av datorer computing
kamrat, kamrat comrade
kamrats comrade's
kamrater comrades
sammansättning concatenation
upptänklig, fattbar conceivable
fatta, uttänka conceive
koncentration concentration
bafatta sig med concern oneself
slut, slutsats conclusion
kondensera, förtäta condense
nedlåta sig condescend
överse med, förlåta, gottgöra condone
småprat, samtal confabulation
statsförbund confederation
justerat configured
konfirmation, stadfästelse, bekräftelse confirmation
konfirmerat confirmed
rätta sig efter conform to
behaglig, sympatisk, besläktad congenial
grattis! congratters
gratulera, lyckönska congratulate
gratulerar congratulating
gratulation, lyckönskan congratulation
konjugationer conjugations
efterlåtenhet, tyst medgivande connivance
tillåta consent to
följd, konsekvens, slutsats consequence
konservativ, försiktig conservative
konservativa partiet Conservative Party
upprätthållare, bevarare conservator
musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri conservatory
har i åtanke considers
konsignation consignation
statsobligationer consols
förfalska, statsförfattning, författning constitution
konsulat consulate
konsumtion, lungsot, förbrukning, åtgång consumption
kontaktat contacted
förorenat contaminated
nöjd och belåten contended
trätgirig contentious
belåtenhet contentment
återhållsamhet continence
kontinent, fastland, världsdel, återhållsam continent
fortsättning continuation
fortsätta continue
fortsatt continued
fortsättning continuing
manick, apparat, grej contraption
trilsk, motsatt contrary
motsats, kontrastera, kontrast contrast
insats, bidrag, tillskott contribution
vitsgåta conumdrum
konversation, samtal conversation
samtala, konversera, motsatt converse
kokerska, laga mat, koka, kock cook
matlagning, anrättning cooking
tvättbjörn coon
litterär äganderätt copyright
författare av reklamtext copywriter
fiskarbåt coracle
korrigera, korrek, rätta, rätt, beriktiga, riktig correct
rättad corrected
rättning correction
rättelser corrections
rättar till corrects
korrelat, motsvarighet correlate
fräta corrode
anfrätning, sönderfrätande corrosion
frätande corrosive
advokat, rådplägning counsel
kopplat coupled
krigsrätt court-martial
appellationsdomstol court of apeal
eftertrakta, åtrå covet
sprätt coxcomb
kran att lyfta med crane to lift with
skitprat crap
kraschat crashed
kreativ creative
kreativitet creativity
lättrogen, godtrogen credulous
kremerat cremated
krematorium crematorium
besättning, manskap crew
ropade, ropat cried
kritiserat criticized
fullsatt, trångt crowded
kröna, hjässa, krona, hattkulle crown
gråta, utrop, läte, ropa, rop, skrik cry
gråt crying
rymdmåyy, kubikmått cubic measure
släpa i väta daggle
plattform, estrad dais
Dalmatien Dalmatia
dalmatisk dalmatian
skadeersättning damages
förbaskat damn
sprätt, snobb dandy
data data
databehandling data-processing
databas database
databaser databases
daterbar datable
databehandling datamation
datasorter datatypes
dadel, tidpunkt, träff, datera, årtal, datum date
datum-tid date-time
daterad dated
dataöverförings datel
odaterad dateless
datum dates
dativ dative
av-installation de-installation
diakonat deaconry
handlat, handlade dealt
debatt, debattera, debatt debate
debattör debater
debatterande debating
avgjord, beslutat decided
deklamatorisk declamatory
deklaration, förklara declaration
deklarationer declarations
deklarerat declared
deklination declension
utsmyckning, dekoration, orden decoration
dekorativ decorative
nedsätta, racka ned på decry
att böja deflecting
urartat degenerated
nedsatt degraded
avinstallation deinstallation
delegation delegation
takt, delikatess, känslighet delicacy
känslig, delikat, ömtålig, fin, finkänslig delicate
läcker, välsmakande, ljuv, delikat delicious
demokrati democracy
demokrat democrat
demokratisk democratic
bevisande, demonstration demonstration
demonstrativ, bevisande demonstrative
tjock, tät dense
avsätta depose
deponera, säkerhet, insättning, avlagring deposit
insättare depositor
deputation deputation
åtlöje, hån derision
hånskratt derisive laughter
nedsättande derogatory
avkomling, ättling descendant
ättlingar, efterkommande descendants
begär, önskar, åtrå, önska, åstunda desire
desperat desperately
efterrätt, dessert dessert
bestämmelseort, destination destination
utblottad, utfattig destitute
urartat deteriorating
föresats, beslutsamhet, beslut determination
avsätta dethrone
utvecklat developed
övergå, överlåta devolve
ägna sig åt devote oneself to
katastrofdrabbade diasterstricken
diatonisk diatonic
sättpinne dibble
maktbud, diktamen, diktat dictation
diktator dictator
diktatur dictatorship
stil, språk, uttryckssätt diction
dö, tätning die
sammandrag, smälta maten digest
lättsmält digestible
matsmältning digestion
skrattgrop dimple
äta middag dine
matsal, matsal, sal dining-room
matsal diningroom
diplomati diplomacy
diplomat diplomat
diplomat diplomatist
direktörsbefattning directorate
kataloger directories
katalog, telefonkatalog, adresskalender directory
katalog-utrymme directory-space
katastrof, olyckshändelse disaster
katastrofal disasterous
missbelåten discontented
rabatt discount
rabatter discounts
debatt, överläggning, diskussion, diskussion discussion
landstiga, landsätta, debarkera disembark
missbelåten disgruntled
maträtt, fat, disk, rätt dish
nedsätta disparage
flytta, avsätta, rubba displace
utställa, ståt, utställning, skylta display
anatomisal dissecting-room
åtskillnad, utmärkelse distinction
åtskillnad mellan distinction between
åtskillnader distinctions
utmäta distrain
utmätning distraint
diverse, åtskilliga divers
delat divided
återbäring dividends
division, indelning, indelning, delat med division
göra, duga, uträtta do
dokumentation documentation
dokumentation documention
ta av sig hatt doff
inget att tala om don`t mention it
liten roddbåt dory
dos format dos-format
dos, dosis, sats dose
ifrågasatts doubted
nerladdat downloaded
nedåt downward
nedåt downwardly
nedåt, nedanför downwards
avleda vatten drain water
dränerat drained
dramatisk dramatic
dramatiskt dramatically
dramatiker dramatist
dramatiserade dramatizes
förbaskat drat
trassat drawee
bottensats dregs
andmat duckweed
sprätt, klädsnobb dude
tråkig, andefattig, slö, trög, matt, dov dull
attrapp, träkarl, träkarl, falsk, bulvan dummy
ätt, dynasti dynasty
lätta, lätthet ease
enkel att använda ease-of-use
lättar på eases
enklast att använda easiest-to-use
med lätthet easily
som går åt öster eastbound
åt öster, mot öster eastward
lätt, obesvärad, mak, ledig easy
lättanvänt easy-to-use
fåtölj easy chair
äta, äta, förtära eat
matvaror eatables
ätit eaten
ätande eating
äter eats
nationalekonomi economics
nationalekonom economist
ätlig edible
elektronisk databehandling edp
utflöde, spillvatten effluent
åttionde eighieth
åtta eight
åttatimmarsdag eight-hour day
åttonde eighth
åttitalet eighties
åttio eighty
armatur electric fittings
avrätta i elektriska stolen electrocute
kvalifikation eligibility
önskvärd, berättigad, valbar eligible
gäckande, oåtkomlig, bedräglig elusive
inbäddat embedded
omfatta, omfamning, krama, omfamna, famna embrace
omfattning embracing
rätta, förbättra emend
textförbättring emendation
läger, lägerplats encampment
slutresultat end-result
sätta i fara endanger
upprätthålla enforce
upprätthåller enforces
ge rösträtt enfranchise
förbättra, stegra enhance
avancerat enhanced
förbättring enhancement
förbättringar enhancements
förbättrar enhances
gåta enigma
gåtfull enigmatic
åtnjutande enjoement
avnjuta, åtnjuta, uppskatta, njuta av enjoy
uppskattade enjoyed
uppskattande enjoying
uppskattar enjoys
ofantlig, enorm, jättelik enormous
ingå, inlåta sig på enter into
berättiga entitle
berättigad entitled
valberättigad entitled to vote
berättigar entitles
fläta ihop entwine
epitet, attribut epihtet
ekvation equation
ekvationer equations
ekvator equator
utrustning, apparatur equipment
rättvisa equity
resa upp, upprätt, eregerade, rak, rakryggad erect
promenadplats esplanade
uppsats, försök essay
inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa establish
upprättande, inrättning, institution establishment
värdera, högaktning, uppskatta, aktning, respekt esteem
värdera, uppskatta, bedöma estimate
uppskattning estmation
eufrat euphrate
evangelisation evangelization
slät, plan, än, jämn, även even
händelserelaterad event-related
vattenkanna, handkanna ewer
övermåttan, synnerligen exceedingly
överdriven, omåttlig excessive
övermåttan excessively
skattkammare exchequer
ensamförsäljningsrätt exclusivity
undanflykt, ursäkt, förlåt, förevändning, förfall excuse
verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra execute
avrättning, verkställande execution
uttömma, utmatta, avgas exhaust
utmattad exhausted
utmattning exhaustion
omåttlig exorbitant
åtgång, utgifter expenditure
utsätta sig för expose oneself to
blottställd, utsatt exposed
anknyningsapparat extension telephone
lovprisats extolled
jättebra, fantastisk fab
tvättlapp face cloth
vetta åt face to
underlätta facilitate
dåna, svimma, svag, matt faint
ätt, familj, släkt family
fanatiker, fanatisk fanatic
fanatisk fanatical
fanatiskt fanatically
fanatism fanatism
sätt, mode fashion
snabbmat fast-food
ofattbar fathomless
trötta, strapats fatigue
fjäderlätt feathery
statsförbund federacy
matt, klen, svag feeble
mata feed
matning feeding
matningsvalsar feedrolls
matarverk feedwork
matarverk feedworks
låtsas, föregiven, hyckla feign
kattlik feline
karl, kamrat fellow
reskamrat fellow-traveller
fjättra, fotboja, boja fetter
fjättrad fettered
få, fåtal few
lättsinnig, ostadig, flyktig person fickle
skönlitteratur, diktroman fiction
snatta filch
fil-katalog file-catalogue
filspecifikation filespec
slutresultat final-result
drätsel, finansiera finance
påträffa, skaffa, få tag i, hitta, fynd, finna find
avslutat, färdig finished
skatte fiscal
fiskebåt fishing-boat
utsätta en tid fix a time
utsatt dag fixed day
reparation fixing
prålig, teatralisk flamboyant
klanglös, flat, flack, fadd, platt, våning, slät flat
plattar till flatten
flod, högvatten, översvämning, översvämma flood
blomstrande, rödlätt, svulstig, överlastad florid
volang, rusa i väg, sprattla flounce
flundra, sprattla, plumsa flounder
rabatt flowerbed
flytande(om att tala) fluently
vätska fluid
vätskor fluids
vattenränna, flodravin flume
ekonomiskt opålitlig, nattmänniska fly-by-night
dopfunt, teckensnitt, vigvattenskål font
matsäck, mat, kost, föda food
matförgiftning food poisoning
matransonering food rationing
skrivpapper i folioformat foolscap
stativ, fot foot
sprätt, snobb fop
till, prenumerera på, åt, ty, för for
förfader, låta bli, upphöra med forbear
förutfattad foregone
förlät forgave
förgäta, glömma forget
förlåta forgive
förlåtit forgiven
förlåtelse forgiveness
formatera, format format
format formats
formaterad formatted
formaterande formatting
framåt forth
framåt, anfallsspelare, befordra, fram forward
framlänges, framåt forwards
ojust, orättvis, smutsig foul
stifta, funnen, upprätta, grunda, inrätta found
bråk (i matematik), fraktion fraction
rösträtt franchise
avgiftsfri, gratis, kostnadsfri free of charge
gratisgrunka freebie
gratisprogram freeware
återställer freshening
färskvatten freshwater
fregatt frigate
grannlåt frills
lättsinnig, obetydlig frivolous
helhjärtat fullhearted
lättroad fun-loving
tratt, skorsten funnel
en åttondels mile furlong
prat gab
prata gabble
pratsjuk gabby
nonsens, dumt prat, ljuster gaff
sätta munkavle på, munkavle gag
snattra, kackla, pladdra gaggle
muntert, glatt gaily
vinstgivande, lukrativ gainful
gång, sätt att gå gait
garanterat garanteed
granat garnet
garnison, besättning garrison
pratsjuk garrulous
gas, bensin, gasa, prat gas
gastätt gas-tight
bensinstation gas station
pratkvarn gasbag
gastät gasproof
magkatarr gastric catarrh
akut magkatarr gastritis
tafatt, klumpig gauche
grannlåt gaud
mätare gauges
ridhandske, gatlopp gauntlet
tafatt, dumskalle gawky
homosexuell, ljus, glättig gay
gelatin gelatine
gemytlig, sympatisk, gynnsam genial
gest, åtbörd gesture
skaffa, bliva, få, lätta get
återfå get back
bjäfs, grannlåt gewgaw
varmvattenberedare geyser
jättelik, jätte giant
jättinna giantess
jättar giants
prata, snattra gibber
lättsinnig, vimmelkantig, yr i huvudet, yr giddy
lätt tvåhjulig vagn gig
jättelik, gigantisk gigantic
jätte gigantic-
gingivit, tandköttsinflammation gingivitis
zigenare, tattare gipsy
återge give back
låta påskina give out
gladiator gladiator
sätta glas i, glasyr glaze
glätta, glans gloss
ägna sig åt go in for
att komma going
golgata golgatha
godnatt good-night
stånga, levrat blod gore
lättstyrda governable
roffa åt sig, gripa tag i grab
korn att så grain to sow
grammatiskt grammatical
grammatiskt grammatically
grammatik, språklära grammer
magnat grandee
bevilja, tillåta, medgiva grant
tillåten granted
tillåter granting
grepp, tag i, uppfatta, gripa tag i, tag, fatta grasp
fattande grasping
granat grenade
granater grenades
rutnät grid
grundvatten groundwater
avmattas grow weak
akta, skydd, patrull, bevaka, vakt guard
gapskratt, gapskratta guffaw
gapskrattar guffaws
lättlurad gullible
naturlig hemvist habitat
boningsplats, boning habitation
hackat hacked
hyllats hailed
halvhjärtat halfheartedly
helgat hallowed
hängmatta hammock
vacker, ståtlig handsome
ratt handwheel
åtrå hanker
strapats, umbärande, möda, vedermöda hardship
hatt hat
hata hate
hatade hated
hätsk, förhatlig hateful
förhatligt hatefully
hatar hates
hat hatred
hattmakare hatter
äta have lunch (or dinner ..)
hjärtat heartedly
ansätta, utfråga heckle
kätteri heresy
kättare heretic
falskt patos heroics
gråtrut herring gull
kättersk heterodox
kättersk hetetical
markerat highlighted
berättelser histories
lura, spratt hoax
filthatt homburg
hem-, hemåt homewards
hederlig, renhårig, ärlig, rejäl, rättskaffens honest
ärligt talat honestly
horisontal, vågrät horizontal
kåt horny
värddator, värddator host computer
centrum, hjulnav, dator hub, nav hub
nedsättande, förnedrande humiliating
hundratals hundreds
jagat hunted
kolväten hydrocarbons
vattenkraft hydroelectric
väte hydrogen
sjömätning hydrography
förlåt I`m sorry
identifikation identification
overksam, fåfäng, lat, sysslolös, sysslolös idle
sysslolöshet, dagdriveri, lättja idleness
lätting, dagdrivare idler
integrerad databehandling idp
olovlig, otillåten illicit
illustration, exempel, förklaring illustration
illustratör illustrator
illustrated illustrerad
klättrare imber
imitatör imitator
omätlig immeasurable
ofantlig, omätlig immense
väldig omfattning immensity
invandrat immigrated
omåttlig immoderate
satunge imp
dödläge, återvändsgränd impasse
pank, fattig impecunious
imitation impersonation
imitationer impersonations
imitatör impersonator
underförstått implicitly
impregnerat trä impregnated-wood
lättpåverkad impressionable
fängsla, sätta i fängelse imprison
förbättra, förkovra sig, bättra improve
förbättrad improved
bättring improvement
förbättrande improving
ifrågasätta impugn
bråttom in a hurry
in natura, i natura in kind
oåtkomlig inaccessible
otillåtlig inadmissible
andefattig, tom, fånig inane
inkarnation incarnation
motivation incentive
oavlåten incessant
inbegripa, medräkna, inkludera, omfatta include
inkompatibel incompatible
ofattlig inconceivable
skuldsatt indebted
skadeersättning indemnification
körvisare, indikator indicator
indikatorer indicators
utfattig indigent
dålig matsmältning indigestion
omöjlig att skilja indistinguishable
privata individualized
efterlåten, eftergiven, överseende, efterlåten indulgent
utan resultat ineffective
oskattbar, ovärderlig inestimable
oförlåtlig inexcusable
slutsats inference
lättantändlig inflammable
inflammation inflammation
påverkat influenced
meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange inform
information, underrättelse, upplysning information
informativ informative
upprörande, orättfärdig iniquitous
insatt i initiated in
såra, förorätta injure
oförrätt, åverkan injury
oförrätt, orättvisa, orättvisa injustice
värdshus, gätgiveri inn
insinuation innuendo
ympat inoculated
inmatning input
inkvisitationenr, äfst inquisition
omättlig insatiable
anföringssats inserted clause
försåtlig, lömsk insidious
insinuation insinuation
visitation, inspekterande inspecting
inspektorat inspectorate
installations-disketten installation-diskette
installationsfiler installationfiles
installation installing
installationer installs
inrättning, anstalt institution
inrättningens institution's
integrerat integrated
integration integration
intelligens, underrättelse intelligence
omåttlig intemperate
avsikt, uppsåt intent
sammanfläta, fläta samman, inflätning interlace
oregelbundet återkommande, intermittent intermittent
internationell international
internationellt internationally
översatt interpreted
översättare, tolk interpreter
mellan stater interstate
inledning, introduktion, rekommendation introduction
inverterat inverse
investerat invested
förhatlig invidious
inåt, inre inwards
lättretlig irascible
oersättlig irreparable
oersättlig irreplaceable
orygglig, oåterkallelig irrevocable
bevattna, vattna irrigate
retlig, lättretlig irritable
prata jargong jargonize
dupliceringsapparat jellygraph
jättebra, toppen jim-dandy
sats jism
glättig, glad, munter jocund
gått med joined
änkesäte jointure
glatt joyfully
rättskipning judicature
rättslig judicial
rättsligen judicially
rättslig juridical
rättsligen juridically
rättslärd jurisconsul
rättskipning jurisdiction
rättslärd jurisprudent
rättslärd jurist
bara, rättvis, just, rättfärdig just
domsrätt justicary
rätt, rättvisa justice
domsrätt justiciary
försvar, berättigande justification
rättfärdigande justificative
rättfärdigat justified
rättfärdiga justify
rättvist justly
rättvisa justness
förvara, utfodra, hålla, fortsätta, behålla keep
fortsätta med keep on doing
skitprat kibosh
glada, drake att flyga med kite
kattunge kitten
kattungar kittens
verkstad, laboratorie laboratorie
laboratorium laboratory
landstiga, hamna, landsätta, ägor, landa, land land
landat landed
trappavsats, landstigning landing
båtbrygga landing-stage
språk-databaser language-databases
språköversättning language-translation
språköversättare language-translator
trög, matt languid
skoj, skoja, spratt, lärka lark
uppdaterad senast last-updated
förra natten last night
dold, latent latent
latin latin
latintalande latin-speaking
latitud latitude
skratt, skratta laugh
skrattretande laughable
skrattande laughing
åtlöje laughing stock
skrattande laughingly
skrattar laughs
skratt laughter
slunga, sjösätta, starta launch
tvätta och stryka launder
tvätterska laundress
tvättautomat laundrette
tvätt, tvättinrättning laundry
rättegång law suit
gräsmatta lawn
gräsmattor lawns
process, rättegång lawsuit
sakförare, advokat, jurist lawyer
angöringsplats lay-by
parkeringsplats layby
lättja laziness
lat lazy
blyinfattad leaded
arrendator leaseholder
åtminstone leastwise
avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse leave
lektorat lectureship
avsats, hylla ledge
längst åt vänster leftmost
påvlig legat legate
laglig, rättmätig, legitim legitimate
lånat, lånade, fastan lent
hyresgäst, arrendator lessee
ifall, för att inte lest
hyra ut, låta, låt let
låt oss let's
låter lets
avlatsbrev letter of indulgence
låter letting
slät, flack, nivå, jämn level
lättsinne levity
ordboksförfattare lexicographer
licentiat, auktoriserad licentiate
naturlig storlek life-size
livbåt lifeboat
lätt, tända, sken, lindrig, ljus, tunn, lyse light
upplysa, lätta, blixtra, tändare lighten
pråm, lätta lighter
lätt lightly
lätthet lightness
lättvikt lightweight
sympatisk likable
handlingssätt line of conduct
radmatning linefeed
radmatningar linefeeds
korkmatta lino
korkmatta linoleum
vätska liquid
apatisk, liknöjd, håglös listless
lektyr, litteratur literature
plats locale
platser locations
talesätt locution
naturlig magnet lodestone
ståtlig, hög lofty
förnäm, myndig, ståtlig lordly
hårvatten lotion
gapskratt loud laughter
dagdrivare, lätting lounger
lönande, lukrativ lucrative
trasproletariat lumpenproletariat
begär, åtrå lust
matt, glanslös lustreless
lyriker, textförfattare lyricist
rådhusrätt magistrates` court - the
magnat magnate
magnetapparat magneto
skata magpie
magistrat magstrates
skickat mailed
upprätthålla, bevara, underhålla, bibehålla maintain
majestätisk majestic
majestät majesty
overklighet, fantasi, låtsaslek, låtsad make-believe
sammansättning, smink, sminkning make-up
låtsas som om make as if
bagatellisera make light of
täta make tight
föresätta sig make up ones mind
mammut, jätte-, kolossal mammoth
mandat mandate
obligatorisk mandatory
manifestationer manifestations
vis, sätt, maner manner
åthävor, fason, umgängessätt manners
salutorg, marknad, avsättningsområde market
handelsplats mart
potatismos mashed-potatoes
behärska, bemästra, mästare, patron, husbonde master
matris, original master copy
kateder master`s desk
matt yta, matta mat
matador matador
matcha, tändsticka, make match
matchboll match point
väv, tyg, materiell, ämne, stoff material
materialism materialism
kamratlig matey
matematik math
matematiska mathematical
matematiskt mathematically
matematiker mathematician
matematiker mathematicians
matematik mathematics
matiné matinée
parningsläte mating call
matriark matrarch
matriser matrices
matris, gjutform matrix
ting, materia, ärende, angelägenhet, stoff, sak matter
mattillverkning matting
osyrat bröd matzo
gråtmild, halvfull, sentimental maudlin
regel, sentens, grundsats maxim
måtte, får may
måltid, mål mat meal
matdags meal time
uttryckssätt means of expressing
menade, menat meant
mått, takt, mäta, åtgärd measure
längdmått measure of length
avmätt, mätt measured
mått measurement
mått measures
mätning measuring
måttband measuringtape
kötträtt meat course
lägga sig i, befatta sig med meddle (in)
befattar sig meddles
beskäftig, påträngande meddlesome
medelmåttig mediocre
medelmåtta mediocrity
medelmåttlig, mellan medium
återse meet again
påträffa, anträffa meet with
livlig debatt, handgemäng mêlée
förbättra meliorate
hjärnhinneinflammation meningitis
mätning mensuration
matsedel, meny menu
legosoldat, vinningslysten, vinningslysten mercenary
maska, nätmaska mesh
metabolism, ämnesomsättnings metabolic
ämnesomsättning metabolism
metatecken metacharacter
mätavgift metage
mätare meter
medelmåttig middling
miniatyr-, liten sportbil, dvärg midget
midnatt midnight
vintergatan Milky Way
vintergatan milkyway
miniatyr miniature
minidator minicomputer
minidatorer minicomputers
gunstling, någons kreatur minion
minister, frikyrkopräst, präst, statsråd minister
ministär, statsråd, departement, prästämbete ministry
präglat minted
återspegla, spegel mirror
återspeglingar mirrors
missuppfattning misapprehension
missuppfattning misconception
utfattig miserably poor
felstavat misspelled
husmor, älskarinna, matmor, lärarinna mistress
missuppfatta, missförstå misunderstand
missuppfattning, missförstånd misunderstanding
användningssätt mode of application
moderera, dämpa, måttlig, sansad, moderat moderate
måtta moderation
apekatt, apa monkey
mal, nattfjäril moth
motorbåt motorboat
begråta, sörja mourn
mus, blåtira mouse
musgrå, råttfärgad mouse-coloured
råttfångare mouser
munvatten mouthwash
rörelse, flytta, drag, åtgärd move
slåttermasin, gräsklippare mower
idka sensationsskriverier, dynggrep muckrake
sensationsmakare muckraker
mulatt mulatto
multinationell multinational
multiplikation multiplication
multiplicerat multiplied
dyster, tät, mulen murky
muskatell muscat
muskatellvin muscatel
varietéteater music-hall
bisamråtta muskrat
dämpa, statist, stum mute
mystisk, gåtfull mysterious
häst, hästkrake, tjata, gnata nag
gnat nagging
gnatar nags
najad, vattennymf naiad
berätta narrate
berättelse narrative
berättare narrator
nativitet, födelsetal natality
bakdel, säte nates
folk, nation nation
nationalstat nation-state
nationell, riks national
nationalistisk nationalistic
nationaliteter nationalities
nationalitet nationality
nationalisering nationalization
förstatliga nationalize
landsomfattande nationwide
födelse, nativitet nativity
nätt, prydlig natty
naturlig natural
naturalistisk naturalistic
naturalisering naturalization
naturalisera naturalize
naturligtvis naturally
natur, beskaffenhet nature
pärlbåtsnäcka nautilus
navigatör navigator
snygg, nätt neat
kravatt neck-tie
negativa, baksida negative
uraktlåta, försumma, underlåta, vanvårda, vansköta neglect
underlåtenhet, slarv, oaktsamhet negligence
nät, netto net
nätboll netball
nätbindning netting
nätverk network
nätverks network's
för nätverk networked
nätverksarbetande networking
nätverksprogram networkprogram
nätverk networks
oförgätlig never-to-be-forgotten
nyhetsrelaterad news-related
vattenödla newt
natt night
nattuggla night-bird
nattblindhet night-blindness
nattklubb night-club
nattlampa night-light
nattuggla night-owl
nattportier night-porter
nattrafik night-service
nattetid night-time
nattvakt night-watchman
nattlinne nightdress
nattens inbrott nightfall
nattlig nightly
nätter nights
nattskjorta, nattskift nightshirt
nattdräkt nightwear
nitrat nitrate
nattlig nocturnal
bråk, oljud, buller, väsen, olåt, stoj noise
åtalseftergift nolle prosequi
kandidat nominee
beteckningssätt notation
kungörelse, underrättelse notification
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
oaktat notwithstanding
romanförfattare novelist
atomdriven nuclear-powered
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
obligatorisk obligatory
observatorium observatory
ansätta, hemsöka obsess
besatt obsessed
besatthet obsession
påtruga obtrude
påtvingande obtrusion
påtaglig, tydlig, självklar obvious
sysselsättning, yrke occupation
sysselsättnings occupational
besätta, upptaga, besitta, intaga, besätta occupy
uppstått occurred
åttahörning octagon
åttakantig octagonal
oktav, oktavformat octavo
gemen, förhatlig odious
förhatligt odiously
naturligtvis, givetvis of course
jätte, troll ogre
utelämnande, underlåtenhet omission
uraktlåta, underlåta, utelämna omit
nätt och jämnt only just barely
operationer operations
maskinist, operatör operator
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
motsatt opposite
motsättning, stridighet opposition
organisation organization
prydnad, smycke, sira, dekoration ornament
rättstavning, rättskrivning ortography
oscillator oscillator
föregiven, ostentativ ostentatious
annan, av ett annat slag otherguess
på annat sätt, annars, anorlunda otherwise
otit, öroninflammation otitis
grundlig, tvättäkta, total out-and-out
resultat outcome
få ur fattning outface
följd, utväxt, resultat outgrowth
utmatning output
utåt, utvärtes outwards
överfettat over-greased
överskatta overrate
åsidosätta override
överbeskattas overtax
sadelplats, hästhage, hage paddock
palats, slott palace
handflata palm
handflator palms
kännbar, påtaglig palpable
parad, promenadplats parade
förlåtelse, benåda pardon
socken, pastorat, kommun, församling parish
analysera en sats parse
passionerat passionately
uppenbar, patent patent
patenterad patented
patentinnehavare patentee
patent patents
tålig, patient, tålamod patient
patriarkerna patriarchs
patrullera, avpatrullera, patrull patrol
smattra, rabbla patter
fattighjon pauper
trottoar, gatläggning, trottoar, stenläggning pavement
pant, pantsätta pawn
pantat pawned
källskatt pay-as-you-earn
återbetala pay back
betala skatt pay in taxes
utfattig penniless
märka, uppfatta, märka, förnimma, varsebli perceive
uppfattning, förnimmelse perception
bestämd, diktatorisk peremptory
utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta perform
återkommande periodic
tillåtelse, lov, permission permission
tillåta, låta permit
lodrät perpendicular
liten, bagatellartad, småsint petty
filatelister philatelist
falsk, låtsad phoney
fosfat phosphate
att ta picking
klämma, ättikslag pickle
tavla, målning, bild, porträtt, bild picture
pilatus pilate
snatta pilfer
plakat pissed
gatuförsäljare pitch-man
affisch, anslag, löpsedel, plakat placard
ställa, sätta, anbringa, placera, plats place
placerar, platser places
slätt, tydlig, enkel, simpel, fält, vanlig plain
slättinvånare plainsman
plissera, fläta, vecka plait
flätor plaits
minnestavla, platta plaque
våt, sank plashy
plansch, skiva, plåt, platta, tallrik plate
platå plateau
läktare, kateder, plattform platform
platina platinum
Platon Plato
avdramatisera play down
lekkamrat playfellow
lekplats playground
lekkamrat playmate
dramatisk författare playwright
nöjd, belåten, glad pleased
löfte, pant, pantsätta, lova pledge
lod, lodrätt, blylod plumb
pneumatiska pneumatic
lunginflammation pneumonia
utpeka, framhålla, påoeka, konstatera, poängtera point out
granatäpple pomegranate
ståt pomp
ståtlig, uppblåst pompous
funderat på pondered
rynka på näsan åt pooh-pooh
torftig, dålig, stackars, fattig poor
fattigvård poor relief
ståtlig, fetlagd portly
porträtt portrait
avpoträttera portray
porträtterad portrayed
ställning, plats, läge position
besatt possessed
stolpe, posta, plats, befattning, post post
förutsättning, självklar sak postulate
kaliumkarbonat, pottaska potash
potatis potato
potentat potentate
jättegryta pothole
fattigdom, armod poverty
kraftstation power station
pragmatisk pragmatic
tilltag, upptåg, spratt prank
bönematta prayer rug
förfilateli pre-philately
försiktighetsåtgärd, försiktighetsmått precaution
försiktighetsåtgärder precautions
prejudikat, föregående precedent
fördatera predate
predikat predicate
bättre preferable
uppsåtlig, överlagd, avsiktlig premeditated
preparat, förberedelse preparation
förbereda, rusta, anrätta, bearbeta, preparera prepare
privilegium, förmånsrätt prerogative
presentationer presentations
ansätta, klämma, pressa, press, trycka press
övermod, förutsättning presumption
förutsätta presuppose
låtsas pretends
ganska, nätt, näpen, vacker, söt, någorlunda, täck pretty
prissättning pricing
katolsk präst, präst priest
primat, överhöghet primacy
premiärminister, statsminister prime minister
flödat primed
knallhatt, grundfärg, nybörjarbok, primer primer
förstfödslorätt primogeniture
huvudsats principal clause
datautskrift, utskrift print-out
förtursrätt, företräde, prioritet priority
enskild, menig, privat private
privat privately
privilegium, rättighet privilege
pris (att få) prize( to gain)
problematiska problematic
fortsätta proceed
fortsätta proceeding
utvecklats progressed
proletariat proletariate
profeterat prophesied
sats proposition
äganderätt proprietorship
åtala, åklaga prosecute
åtalad prosecuted
åtal prosecution
bevisats proven
förutsatt att providing
förråd, tillförsel, matvaror, proviant provision
matsäck, proviant, livsmedel provisions
statlig, offentlig, publik public
skrift, publikation publication
publikationer publications
punktera, kommatera punctuate
stjäla, snatta purloin
avsikt, mening, föresats, ändamål, uppsåt purpose
utlovat purposed
lätt sak, lätt match, barnlek pushover
lägga, ställa, placera, sätta, uttrycka put
åsidosätta put aside
infoga, tillsätta, införa put in
sätta i stånd, ordna put in order
förbryllande, gåtfull puzzling
snattra, charlatan, kvacksalvare quack
kvadratiska quadratic
förbehåll, kvalifikation, merit qualification
kvalifikationer qualifications
kvalitativ qualitative
kvantitativ quantitative
kivas, kiv, gräl, träta quarrel
kvatr, kvarter, kvartal, fjärdedel quarter
kvartsformat quarto
cituationstecken quatation marks
drottninglik, majestätisk queenly
ifrågasätta questioning
ge liv åt, egga, påskynda quicken
tystlåtet quietly
citat, anbud (pris) quotation
anföringstecken, cituationstecken quotation mark
citationstecken quotes
återkalla, kalla hem racall
tvättbjörn racoon
regnmätare rain-gauge
upprätta, upphöja, höja, upphäva, resa upp, lyfta raise
rucklare, räfsa, kratta rake
hätskhet, agg rancour
knacka, lätt slag rap
råtta rat
rationalisera rationaiize
rationalisering rationalization
rationalisera rationalize
råttor rats
åter re
genljuda, eka, återskalla re-echo
återredigering re-editing
välja om, återvälja re-elect
återanställning re-employment
återinträda re-enter
återupprätta re-establish
ompröva, återställa re-examine
eftergummerat re-gummed
åtkomlig reachable
reagera, återverka react
bakåtsträvare, reaktionär reactionary
återaktivera reactivate
återplantera reafforest
räta ut realign
uträtning realignment
visa sig på nytt, återuppstå reappear
återinsätta reappoint
baksäte rear seat
åter samla reassemble
återväcka, återuppväcka reawaken
rabatt rebate
återuppföra rebuild
återuppbyggandet rebuilding
återuppbyggd rebuilt
tillrättavisande rebuke
omkalibrerat recalibrated
återkalla recall
återkalla ett yttrande recant
deklamation recitation
återfordra reclaim
vila, luta sig bakåt recline
rekommendation recommendation
rekommendationer recommendations
ersättning, ersätta recompense
återuppföra reconstruct
relatera, uppräkna, skildra, berätta recount
återvinna recovered
tillfrisknande, återhämtning, bättring recovery
återskapa recreate
återskapande recreating
förströelse, nöje, rekreation recreation
rektangulär, rätvinklig rectangular
rätta rectify
rektorat rectorship
återkomma, upprepas recur
återkommande recurrent
återvinna recycle
återvinning, återanvändning recycling
återställa redecorate
återlösa, infria, utlösa redeem
åter överlämna redeliver
utlösning, återlösning redemption
återupptäcka rediscover
återvisad redisplayed
nedsatt reduced
nedsatt-pris reduced-rate
jätteträd i kalifornien redwood
återinträde reentrancy
hänvisat referred
återmontera refit
betänka, reflektera, återspegla reflect
avspegling, reflex, eftertanke, återsken reflection
reformator reformer
återbetalning refund
återbetalande refunding
återbetalningar refunds
neka, vägra, avslå, avskräda, rata refuse
återfå, återvinna regain
återgång, regress regress
återväxt regrowth
ge upprättelse åt rehabilitate
återupprättelse, rehabilitering rehabilitation
återanställning rehiring
ersätta reimburse
ersättning reimbursement
reinkarnation reincarnation
reincarnation reinkaration
återinstallera reinstall
återinstallera reinstalling
slopa, avstöta, rata, tillbakavisa, förkasta reject
fröjda sig åt rejoice at
åter sluta sig till, svara rejoin
återfalla, återfall, recidiv relapse
relatera, förtälja, anknyta relate
relationer, förhållande relations
relation relationship
relationer relationships
relativ, anhörig, släkting, anförvant relative
relativt relatively
relativistisk relativistic
understöd, undsättning, avbrytare, lättnad relief
avlösa, undsätta, lindra, avslöja relieve
återladda reload
återladdar reloads
vara kvar, restera, förbli, återstå, kvarstå remain
behållning, rest, återstoden remainder
återsända i häkte remand
åtanke remembrance
efterlåten, loj, försumlig remiss
efterskänka, förlåta, översända, remittera remit
flytta, avföra, undanröja, avlägsna, avsätta remove
lämnar, föredraga, återge render
omnumnrerat renumbered
åternumrera renumbering
återöppna reopen
återoptimera reoptimize
återpackar repackaging
reparationsverkstad repair-shop
reparatör repairer
reparation, lagning repairing
reparationer repairs
reparation, gottgörelse reparation
betala sig, vedergälla, återbetala repay
återbetalning repayment
upprepat repeatedly
återkommande repetitive
ersättning, återställelse replacement
ersättande replacing
återplantering replanting
åter fylla replenish
rapport, knall, refererat, smälla, referera report
meddelat reporting
förvaringsplats repository
representant, representativ, ombud representative
åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa reprimand
återtrycker reprints
avbilda, reproducera, återskapa, återge reproduce
förebrå, tillrättavisa reprove
återköpa repurchase
återförsäljning resale
återkalla rescind
räddning, rädda, undsättning rescue
återsådd reseeding
återförsäljare reseller
återställa reset
residens, säte, bostad, vistelseort residence
återuppstå respawn
återuppstår respawns
startat om restarted
återställande restorations
återställa, restaurera restore
återställa restoring
inskränka, avhålla, återhålla restrain
resultat result
resultat results
återuppta resume
återupptar resumes
återuppväcka resurrect
återuppståndelse resurrection
återuppliva resuscitate
återförsäljare retail dealer
återförsäljare retailer
återintaga retake
återutsändning retransmission
återutsända retransmit
återtåg, återtåga, retirera, tillflyktsort retreat
återvinnande retrieval
återblick retrospect
återkommst, återvända, returnera, återlämna return
tur och retur, återfärd return journey
återvändande returning
återförening, sammankomst reunion
återförena reunite
ränta, inkomst, att få revenue
återkasta reverberate
återgå revert
återgiven reviewed
uppdaterad revised
återuppliva revitalize
väckelse, återupplivning av revival
förnya, återuppliva revive
återuppväckt revived
återkalla, annullera revoke
varv, revolution, rotation, omvälvning revolution
återspola rewound
ändrat rewritten
reumatism rheumatism
rebus, gåta riddle
sållandet, gåtorna riddling
förlöjliga, åtlöje ridicule
befogenhet, rät, riklig, rätt, höger, rättighet right
rätt, höger right-hand
allemansrätt right of common
rättfärdig, rättskaffens righteous
rättfärdighet righteousness
rättmätig rightful
med rätta rightly
rättigheter rights
ringa (att) ring (to)
sprättkniv ripper
utrymme, plats, rum room
svängning, rotation rotation
rotations rotational
ro en båt row a boat
roddbåt rowing-boat
matta, filt, ryamatta rug
anlopp, ansats, upptakt run-up
utsätta sig för, löpa risk run the risk
sabbat Sabbath
segelbåt sail-boat
sjöman, matros sailor
rea, omsättning, försäljning, realisation sale
omsättningsskatt sales tax
skrattsalva salvo of laughter
tillåtelse, sanktion sanction
sappör, ingenjörssoldat, pionjär sapper
satt sat
Satan Satan
satanisk, satanisk, djävulsk satanic
satanister satanists
mätta, tillfredsställa sate
drabant, satellit satellite
satellits satellite's
mätta, övermätta satiate
övermättad satiety
satäng, satin satin
satir satire
satirisk satiric
satiriskt satirical
tillfredsställelse, belåtenhet, nöjaktig satisfaction
nöjd, mätt satisfied
tillfredsställa, mätta satisfy
mättande saturation
Satunus Saturn
tungsint, tystlåten, dyster saturnine
satyr satyr
tefat, kaffefat saucer
flanera, spatsera saunter
savann, grässlätt savannah
gatsopare scavenger
schematisk schematic
lärare, skolkamrat, lärarinna schoolfellow
ättling, telning scion
mjuk platt kaka scone
omfattning scope
resultat, tjog, poängställning score
klättra, rusning scramble
lätt regnskur, rusa, vindil scud
sigill, försegla, säl, tätning, besegla, lacka seal
tätningar seals
gast, matros, sjöman seaman
sök och ersätt search-and-replace
mandat, soffa, sits, sittplats, säte, bänk seat
begagnad, antikvariat second-hand
sekretariat secretariat
säkrat secured
lugnande medel, sedativ sedative
bottensats sediment
återse see again
gripande, attack, anfall seizure
realisation selling of
halvfabrikat semi-manufactures
senaten senate
senatorer senators
förnimmelse, sensation, uppståndelse sensation
döma, mening, sats, dom sentence
skild, åtskild, avsöndra, skilja, särskild separate
separerat separated
separat separately
efterspel, fortsättning sequel
ställa, sätta, gäng, lag, plantera, uppsättning set
organisation set-up
föresätta sig set oneself to
bosättning setting up
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
hamna, bosätta sig settle down
uppgjord, ordnat settled
flera, åtskillig several
avloppsvatten sewage
schattering shading
shareware-relaterat shareware-related
katta she-cat
lodrätt, idel, gir, gira sheer
bleckplåt sheet-iron
granat, skal, skala shell
butiksråtta shop-lifter
minskat shrunk
påskrift, signatur, underskrift signature
signaturmelodi signature tune
tyst, tystlåten silent
på samma sätt, liknande similarly
enkel att använda simple-to-use
sätta sig sit down
plats-licens site-license
platser sites
plats, läge, tjänst, ställning, situation situation
situationer situations
sjätte sixth
omfång, nummer, format, storlek size
fräsa vid matlagning sizzle
eka att ro skiff to row
skiva, platta, häll, kaka slab
slät, blank sleek
smart, hal, slät slick
lätt, lindrig, spenslig slight
tillbakasatt slighted
glatt, slipprig, hal slippery
slokhatt sloch har
slask, utspillt vatten, overall, arbetsrock slop
spelautomat, enarmad bandit slot-machine
lättja, slöhet sloth
latmask, slöfock sluggard
smack, slag, fiskebåt, smacka smack
slät, jämn, mjuk, glatt smooth
självbelåten smug
matbit, mellanmål snack
försåt, snara, snärja snare
ryck, rycka till sig, nappa åt sig snatch
hånskratt sneering laugh
föraktfull, nedlåtande sniffy
snatta, knycka, snoka snoop
socialdemokrat social democrat
natrium sodium
knekt, krigare, soldat soldier
advokat solicitor
på något sätt somehow
stundom, emellanåt, ibland sometimes
låt, visa, sång song
läte, klinga, pejla, ljud, solid, låta, ljuda sound
lät sounded
sått, sådd sown
platsen spacing
omfatta span
spottade, damask, spottat spat
specifikation specification
specifikationer specifications
spekulation speculation
spekulativ speculative
hastighetsmätare speedometer
rättstavningskontroll spell-checking
bokstaverande, rättskrivning spelling
rättskrivningsfel spelling mistake
uttmattad, spenderade spent
spenat spinach
skadeglad, hätsk spiteful
snylta, svamp, tvättsvamp sponge
idrott, sport, ståta med sport
platser spots
spira (att) sprout (to)
snurrade, snurrat, spann, spunnit spun
patrull, grupp squad
kvadrat, tvär, fyrkant, ruta, torg square
ytmått square measure
lätt berusad squiffy
patron, godsägare, väpnare squire
teater, scen, estrad stage
stake, insats, satsa stake
insats stake in a game
dödläge, patt stalemate
parkett på teater stalls at thr theatre
stativ, ställ, bestå, tåla, uthärda, stå stand
ersättare stand-in
start, försprång, starta, börja, sätta i rörelse start
ståt, tillstånd, skick, påstå, stat, konstatera state
ståtlig stately
statisk static
station, förlägga station
statistiskt statistical
statistik statistics
statistikfunktion statistics-function
staty statue
statylik statuesque
statyett statuette
ställning, status status
ångbåt steamer
lager, ätt, stam, förråd, aktier stock
framåtböjd stooping
täppa, täta stop up
utfyllnad, ersättare stopgap
hållplats stopping-place
berättelser stories
berättelse, sägen, historia story
berättelsens story's
historieberättaren storysman
rakt, direkt, rät, rak straight
rättfram straightforward
strategiskt strategic
strategiska strategically
strategier strategies
strategi strategy
gata street
ökat stretched
studio, ateljé studio
ämne, tyg, stoff, material, fylla stuff
dvala, apati stupor
under-katalogerna sub-catalogues
under-katalogerna sub-directories
underkatalog sub-directory
föremål, ämne, subjekt, undersåte subject
undervattensbåt, ubåt submarine
u-båtar submarines
bisats subordinate clause
kalla inför rätta subpoena
prenumeration, abonnemang subscription
grundvatten subsoil water
substitut, surrogat, suppleant, vikarie substitute
kortfattad succinct
hjälp, hjälpa, undsätta succour
parasit, sugapparat sucker
åtala, stämma, lagsöka sue
rösträtt suffrage
lämpat suited
sulfat sulphate
sammanfatta, summera sum up
kortfattade summaries
sammanfatta summarize
resumé, sammanfattning, sammandrag, översikt summary
sammanfattning summing-up
äta kvällsvard, klunk, supera sup
övernaturlig supernatural
statist, övertalig supernumerary
ersätta supersede
kvällsmat, supé supper
överstatlig supranational
påtryck surcharge
övermättnad, övermått surfeit
extraskatt surtax
lantmätare, besiktningsman surveyor
grästorv, gräsmatta sward
totalisator sweepstake
karamell, söt, efterrätt, ljuv sweet
sötpotatis sweet-potato
konfekt, efterrätt, snask, gotter, sötsaker sweets
sopade, svepte, svept, sopat swept
lekande lätt swimmingly
simmat swum
tilltalande, sympatisk sympathetic
sympatisera sympathize
sympatisör sympathizer
syndikat syndicate
sammanfattning synops
syntes, sammanfattning, synopsis synopsis
system-katalog system-directory
systematisk systematic
systematisera systematize
katta, spräcklig tabby
matgäst table-boarder
högplatå table-land
matsked table-spoon
matkniv tableknife
högplatå tableland
matskedsmått tablespoonful
piller, tablett, tidning i litet format tabloid
fåordig, tystlåten, tystlåten taciturn
lön efter skatt take-home
startplats, avstamp take-off
tillvarata take charge of
vidtaga åtgärder take steps
tillfångatagen taken prisoner
saga, sägen, berättelse tale
tala, samtal, prat, samtala talk
pratsam, språksam, talför talkative
pratade talked
pratmakare talker
tämja, matt, tam tame
påtaglighet tangibility
stridsvagn, cistern, vattenbehållare tank
göra matt tarnish
tatuering, tapto, tatuera tattoo
beskatta, skatt tax
skattefri tax-free
skattesats tax rate
skattepliktig taxable
beskattning taxation
konservator taxidermist
gråtmild tearful
telekommunikation telecommunication
yppa, berätta, säga, förtälja, tala om tell
berättar telling
berättar tells
måtta, nykterhet temperance
nykter, måttlig, tempererad, avhållsam temperate
temperatur temperature
temperaturer temperatures
hyresgäst, arrendator tenant
grundsats tenet
besittningsrätt, ämbetstid tenure
ragata termagent
ändstation terminus
text-statistik text-statistics
som, det, att, vilken that
den, tull, vintergatan, trokoloren, vänstern, det the
motsatsen the contrary
motsatsen the opposite
ju förr desto bättre the sooner the better
teater, operationssal theatre
teatralisk theatrical
termostat thermostate
dramatisk thespian
hitåt this way
genomfart, huvudgata thoroughfare
roman, sensationsfilm thriller
tidvattens tidal
tidvatten, flod tide
åtsittande, trång, asfull, snäv, stram, tät tight
åtdragande tightening
tätt tightly
åtdragning tightness
schema, kommunikationstabell, tidtabell time-table
tidsmäta timing
skiftning, lätt färga tinge
jättelik titanic
bli, att vara eller inte vara to be or not to be
att äta to eat
att få, ränta to get
i natt to night
slang, att tala to speak
rostat bröd, skål (utbringa en -) toast
att göra todo
berättade, berättat told
tomat tomato
yrhätta tomboy
hankatt tomcat
engelsk soldat tommy
i kväll, inatt, i afton tonight
verktygs uppsättning toolkit
cylinderhatt top-hat
konservativ tory
lättstött touchy
åt, emot, mot towards
område, traktat tract
lätthanterlig tractable
översättning, avskrift transcript
överföra, överlåta, överlåtelse, transportera transfer
överlåtbar transferable
transformator transformer
översätta translate
översättandet, översätter translating
översättning translation
översättnings-process translation-process
översättningsfunktion translationfunction
översättningsresultat translationresult
översättare translator
översättnings-motor translator-engine
utstyrsel, grannlåt trappings
skatta, skatt treasure
skattmästare treasurer
skattkammare, finansdepartementet treasury
fördrag, traktat, avtal treaty
prövning, rannsakning, rättegång, prov trial
bidragande, skattskyldig, biflod tributary
konst, lura, fuffens, tilltag, spratt trick
vintårta, bagatell, småsak, tårta trifle
lättsinnig trifling
stativ, trefot tripod
stigit, trampat trodden
jätte, tralla, troll troll
soldater troops
batong truncheon
avtalat möte tryst
vika av åt turn to the ..
omsättning turnover
privatlärare tutor
tvinna, bindgarn, fläta twine
pamp, magnat tycoon
typsättning typesetting
ubåt U-boat
ultrakonservativa ultraconservatives
oförändrat unaltered
otillåten unavailable
tina upp, slappna av, räta unbend
anförtro sig åt unbosom
odaterad undated
underskatta underestimate
undervegenation undergrowth
förstått understood
ersättare i roll understudy
åta sig undertake
dämpat undertone
odokumenterat undocumented
oväntat unexpectedly
orättvis unfair
orättvis, orättfärdig unjust
obegränsat unlimited
onaturlig unnatural
obesatt unoccupied
oförlåtlig unpardonable
orelaterade unrelated
oavlåtlig unremitting
oräknelig, omätlig untold
uppdatering, uppdatera update
uppdaterande updating
rättskaffens, rakryggad, rak, upprätt, renhårig upright
resultat upshot
att fatta uptake
uppåt upward
uppåt upwardly
uppåt upwards
platsanviserska på teater usherette
nyttjanderätt usufruct
nyttjanderättshavare usufructuary
utåt utwards
vakans, ledig plats vacancy
obesatt, ledig, tom vacant
vaccinationer vaccinations
vatikanen vatican
förlåtlig venial
versifikation versification
lodrät vertcal
vibrate vibrera
matvaror victuals
vaka, nattvak vigil
rättfärdiga, försvara, hävda vindicate
ättika vinegar
vulgata vulgate
rån, oblat wafer
lättsinnig, yster wanton
lättfärdigt wantonly
lättsinne wantonness
tvätt, tvätta, spola wash
tvättäkta washable
tvätt, tvätta washing
tvättrum washroom
tvättäkta wasshable
makulatur waste paper
nattvakt watchman
bevattna, vatten, vattna water
vattenledning waterconduit
vattendrag watercourse
vattenkrasse watercress
vattenfall waterfall
vattning watering
vattenlinje waterline
vattenfylld waterlogged
vattenmärke watermark
impregnera, vattentät waterproof
vattnen, farvatten waters
vattendelare watershed
vattenkran watertap
tillförlitlig, vattentät watertight
vattenverk waterworks
wattal wattage
flätverk wattle
sträcka, kosa, sätt, väg way
ligga i försåt för waylay
vägar, sätt, leverne ways
matta, avmatta, försvaga weaken
försvagat weakened
sammanfläta, väva weave
nät, väv web
gråta weep
gråt weeping
gråtmild weepy
rättvis well-deserved
gråtit, grät wept
väta, blöt, våt wet
hur är det fatt what`s the matter
hjul, ratt, ring wheel
under det att, medan, stund while
osiktat mjöl wholemeal
jättestor whopping
flätverk, videvärk wicker
testamente, kommer att, skall, vilja will
pratmakare windbag
windowskompatibelt windows-compatible
windows-katalog windows-directory
kommer inte att won't
världsomfattande wordwide
åtgärder workarounds
fattighus workhouse
arbetsmaterial working material
arbetskamrat workmate
arbetsstation workstation
maskäten wormy
vävt, flätat woven
drypande våt wringing
skriva, författa write
författare, skrivare writer
galet, fel, orätt, felaktig, orättvisa, tokig wrong
orättfärdig wrongful
främlingshatare xenophobe
liten båt yawl
åratal, år years
rätt så ung youngish
fanatism zealotry
nollbeskatta zero-rate
zootomi, djuranatomi zootomy
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.