The Swedish term "be om, längta efter" matches the English term "crave"

other swedish words that include "be" : english :
abbotsämbete abbacy
abbedissa abbess
alfabetisk abecedarian
Aberdeen Aberdonian
bestående, varaktig abiding
arbetsför, stark able-bodied
absorberande absorbent
absorberande absorbing
absorbering absorption
Abessinien Abyssinia
abessinier Abyssinian
brytning, accent, tonfall, betoning accent
betonade accented
betona, accentuera accentuate
betoning accentuation
betona, accentuera accentutate
acceptabelt, godtagbart acceptable
beledsaga accompan
medge, bevilja accord
beviljade accorded
mellanhavande, räkenskap, beräkning, räkning account
befullmäktiga accredit
arbetsterapeut accupational therapist
beskyllning accysation
bekräftelser acknowledgements
göra bekant med acquaint
bekantskap acquaintance
bekantskap acquaintanceship
bekant acquainted
behöver acquires
habegär acquisitiveness
akrylfiber acrylic
bearbetning adaption
begiven på addicted for
begivenhet addiction
beroendeframkallande addictive
beundransvärd admirable
beundran, beundran admiration
beundra admire
beundrare admirer
beundrar admires
obestridligen, erkänt admittedly
bedårande, beundransvärd adorable
tillbedjan adoration
dyrka, tillbedja, avguda adore
beundrande adoring
befordran advancement
befrämjande av advocacy
beveka, påverka affect
försäkra, bejaka affirm
bekräftelse affirmation
ycka, belastning, prövning affliction
bestört aghast
trevlig, behaglig, angenäm agreeable
besläktad akin
beredvillighet alacrity
mångsidig begåvning all-rounder
be om ursäkt allege
analfabet alliterate
alfabet alphabet
alfabetisk alphabetic
alfabetisk alphabetical
alfabetiskt alphabetically
alfabeten alphabets
bestört, häpen, förvånad amazed
bestörtning, förvåning, häpenhet amazement
behag amenit
behaglighet amenity
benådning, amnesti amnesty
antal, summa, belopp amount
belöpa sig till, uppgå till amount to
bedövning, anestesi anaesthesia
anestetikum, bedövningsmedel anaesthetic
bedöva, söva ner anaesthetize
bedövning anasthesia
årsberättelse annals
bebådelse annuciation
bemöta, svar, besvara, besked, svara answer
besvarade answered
antikbehandling antique finish
ängslan, beklämning, bekymmer, oro anxiety
beklämd, ivrig, orolig, bekymrad, ängslig anxious
be om ursäkt apologize
tillbehör, bihang appendage
tillsätta, utnämna, bestämma appoint
ämbete, möte appointment
bestämma värdet av appraise
anhålla, begripa, uppfatta apprehend
bevilja appropriating
berså arbour
diskutabelt arguably
rusta, bestycka, väpna, beväpna, arm arm
beväpning, igsrustning armament
beväpnad armed
asbest asbestos
asbestos asbestosis
a, bestiga ascend
uppfart, bestigning ascent
bedja om, begära ask for
påstå, bedyra assert
taxering, beskattning assessment
uppvakta, deltaga, bevista, åhöra attend
bekräfta attested
anses bero på attributable
aubergine aubergine
beskydd auspices
auktoritet, befogenhet authority
berättigande, auktorisation, auktorisation authorization
bemyndiga, godkänna authorize
brydsamma, oskicklig, tafatt, obehaglig awkward
obekvämlighet awkwardness
åldermans ämbetsområde bailiwick
agn (om fisk), bete, hetsa bait
valfiskben baleen
hjulbent bandy-legged
barberare, frisör barber
berberis barberry
korgarbete basketwork
best, djur, odjur, fä beast
besegra, dänga, kryssa, slå, bulta, piska, hamra beat
beduin bedouin
beta beet
rödbetor beets
tigga, bettla beg
begynna, anträda, börja, starta begin
begynnelse, början beginning
ber begs
uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter behave
beteende behavior
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
belgier Belgian
Belgien Belgium
motsäga, beljuga belie
begråta bemoan
begråtit bemoaned
betalningsmottagare beneficiary
bensin benzine
beröva bereave
bedja, anropa beseech
belägra, bestorma besiege
beställa, omvittna bespeak
beställd bespoke
bibeln bible
bibelns bible's
käbbel, gnabb bickering
napp, bita, bett bite
hätsk, bitter, besk bitter
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
ben, knota bone
tabbe boner
ben bones
benig bony
krångla, besvära bother
besvärade bothered
besvärar bothers
inbunden, begränsad, skyldig bound
obegränsad, gränslös, omätlig boundless
hjulbent bow-legged
berså, lövsal bower
behå bra
tygla, tygel, betsla bridle
byggmästare, byggnadsarbetare builder
besvikelse bummer
börda, belasta, börda, refräng, last burden
begravning burial
begravd buried
begraver buries
jordfästa, begrava bury
beskäftig, upptagen, sysselsätta busy
beskäftig person busybody
betjänt, hovmästare butler
möbelsnickare cabinet-maker
möbelsnickeri cabinetwork
kabel cable
kabeltelegram cablegram
smäcker kabel cablet
svängt stolsben cabriole
kalkylera, beräkna, beräkna calculate
beräknad calculated
beräknar calculates
beräkna calculating
uträkning, beräkning, räkning, beräkning, kalkyl calculation
beräkningar calculations
vadben calf of the leg
kaliber calibre
titulera, appell, väcka, visit, benämna, kalla call
besöka call on
camembert Camembert
avlysa, annullera, inställa, avbeställa, avboka cancel
överstrykning, avbeställning cancellation
duglig, kapabel capable
tandröta, benröta caries
bedriva, husera, idka, driva carry on
beslå med lögn catch a person lying
berömd celebrated
berömdhet, celebitet celebrity
berömd celibrated
begravningsplatser cemeteries
intyg, intyg, certifikat, betyg, betyg certificate
beviset certification
bevis certifications
teckenberäkning charactercount
avgift, försvar, omkostnad, anbefalla, kostnad charge
betagen i charmed by
kontrakt, hyra, befrakta charter
befraktare charterer
befraktningsavtal charterparty
fuska, bedra, narras cheat
bedrägligt cheated
schack och matt, besegra checkmate
åberopa, citera cite
medbestämmande co-determination
medverka, samverka, samarbeta co-operate
samarbete, medarbete, medverkan co-operation
villig att samarbeta co-operative
samarbetspartner co-worker
beläggning coating
begrundande, reflexion cogitation
samarbeta, medarbeta collaborate
samarbete collaboration
medarbetare, medlöpare collaborator
kolgruvearbetare collier
bebygga colonize
bekämpa, strid combat
trösta, trevnad, bekvämlighet, välbefinnande comfort
bekväm comfortable
ålägga, order, kommandera, anföra, befäl command
befälsskolor command-schools
anförara, befälhavare, kommendörkapten commander
föröva, begå commit
rödbeta common beetroot
kompatibel compatible
tvinga, betvinga compel
självbelåtenhet complacence
självbelåten complacent
beklaga, klaga complain
utarbeta, komponera compose
inbegripa, innehålla comprise
databeräkningar computations
databehandla compute
databehandlat computed
databehandlar computes
begrepp concept
begrepp, avelse, föreställning conception
inblandad, anbelanga, vederbörande, intresserad concerned
beträffande, angående, rörande concerning
bestämd, koncis concise
betong, konkret concrete
bevärdiga med condescend to give
kondition, tillstånd, skic, villkor, beskaffenhet condition
befrämja, leda till conduce
befrämjande conducive
uppförande, beteende, dirigera, vandel conduct
bekännelse, bikt confession
inspärra, internera, begränsa, gräns confine
bestyrka, stadfästa, bekräfta, konfirmera confirm
konfirmation, stadfästelse, bekräftelse confirmation
bekräftad confirming
bekräftar confirms
beslagta, konfiskera confiscate
beslag confiscation
besläktad, av samma slag congenerous
behaglig, sympatisk, besläktad congenial
överbefolkad, överbelastad congested
trolla, bönfalla, frambesvärja, trolla conjure
besläktad, medfödd connate
speciell betydelse, bibetydelse connotation
segra, besegra, erövra, övervinna conquer
besegrare, erövrare conqueror
bejaka, samtycka consent
bibehållande, bevarande conservation
upprätthållare, bevarare conservator
besinna, anse, reflektera på, överväga, betänka consider
betydlig, ansenlig, avsevärd considerable
betänker considering
består consist
bestod consisted
bestående consisting
konsolidera, stärka, befästa consolidate
beständig, konstant constant
bestörtning consternation
beståndsdel, väljare constituent
beröring, kontakt contact
container, behållare container
förorena, besmitta contaminate
begrunda, ha för avsikt contemplate
nöjd och belåten contended
belåtenhet contentment
bestrida, tävlan contest
medarbetare contributor
behärskning, kontroll, kontrollera control
bekvämlighet convenience
bekvämligheter conveniences
bekvämt convenient
bekvämt conveniently
konvertibel, cabriolet convertible
åkdon, fordon, befordran conveyance
fälla, överbevisa, straffånge, bevisa convict
bekvämt convienent
samarbeta cooperate
samarbetar cooperates
korrigera, korrek, rätta, rätt, beriktiga, riktig correct
begärlig efter covetous of
beröm credits
trosbekännelse creed
kremeringen, eldbegängelse cremation
krön, bergskam, topp, tofs crest
besättning, manskap crew
bedragare, krok crook
dubbelkontroller cross-checking
kultivera, bruka, odla, upparbeta cultivate
konjunkturbetingad cyclical
dövstumsalfabet dactylology
databehandling data-processing
databehandling datamation
bedöva daze
öronbedövande deafening
prostämbete deanery
diskutabel debatable
debet debit
älskvärd, belevad debonair
bedrägeri, svek deceit
bedräglig, bedräglig, lögnaktig deceitful
bedra, svika, narra deceive
bedragare deceiver
bedragen deceives
december December
bedrägeri, villfarelse deception
bedräglig deceptive
besluta, avdöma, avgöra decide
avgjord, beslutat decided
bestämt decidedly
beslutar decides
beslut decision
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
bestämd definite
täcka, bestrida defray
bestrida en utgift defray an expense
bevärdigas deign
befullmäktigad delegate
överlägga, betänksam deliberate
fröjd, välbehag delight
förtjusande, välbehaglig delightful
yra, feberyra delirium
befrielse, överlämnande deliverance
begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka demand
begärde demanded
bevisande, demonstration demonstration
demonstrativ, bevisande demonstrative
sekt, benämning, sekt denomination
utmärka, beteckna denote
avkläda, beröva denude
bestrida, neka, dementera, förneka deny
bero depend
ankomma på, bero på depend on
beroende dependence
beroende depending
beror depends
beklaga deplore
beröva, avhända deprive
beröva deprive of
berövade depriving
skildra, beskriva describe
beskriva describing
signalement, framställning, skildring, beskrivning description
beskrivningar descriptions
bestämma, utnämna designate
beteckningar designations
begär, önskar, åtrå, önska, åstunda desire
skrivbord, pulpet, arbetsbord desk
bestämmelseort, destination destination
ämna, bestämma destine
föresats, beslutsamhet, beslut determination
bestämma, avgöra, avgöra determine
bestämd determined
upparbeta, utveckla, odla, utbilda develop
tillbehör, device device
sockersjuka, diabetes diabetes
föreskriva, befallning, diktera dictate
besvärlig, svårt, kinkig difficult
arbetsamhet, flit diligence
direktörsbefattning directorate
arbetsoförmåga disablement
obehaglig, oangenäm, ruskig, otrevlig disagreeable
göra besviken, svika disappoint
besviken disappointed
besvikelse, missräkning disappointment
utbetalning disbursement
besvikelse, nederlag discomfiture
obehag discomfort
missbelåten discontented
betvivla, skam, vanheder discredit
behandla ett ämne discuss a sudject
missbelåten disgruntled
nedslående, beklämmande disheartening
obenägenhet disiclination
obenägen disinclined
bestörtning, förfäran, förskräcka dismay
bestört dismayed
beskaffad, hågad disposed
illa beryktad, vanhedrande disreputable
bedrövad disrtessed
besviken dissatisfied
celeber, framstående, förnäm, distingera distinguished
arbetslöshetsunderstöd dole
behärska, dominera dominate
behärskande dominated
dominera, behärska domineer
välde, besittning, herravälde dominion
dubbel, fördubbla double
dubbelkolla double-check
dubbelklicka double-click
dubbelkolumn double-column
bedragare double-dealer
dubbelklicka doubleclick
tvivla, betvivla, tvivel doubt
tvivelaktig, tveksam, betänklig doubtful
nubbe, styrketår, sup, snaps dram
rädsla, frukta, befara dread
arbetsträl drudge
beroende, vederbörlig, tillbörlig due
dubbelhet, dubbelspel duplicity
plikt, bestyr, åliggande, tjänst, tull duty
begär, iver eagerness
berguv eagle-owl
förtjänst, arbetsförtjänst earnings
lätt, obesvärad, mak, ledig easy
ebenholts ebony
elektronisk databehandling edp
bemödande, ansträngning, försök effort
genomarbeta, utveckla elaborate
genomarbetar, utvecklar elaborates
valarbetare electioneer
önskvärd, berättigad, valbar eligible
förklara, belysa, klargöra elucidate
gäckande, oåtkomlig, bedräglig elusive
beslag embargo
beskickning, ambassad embassy
känslobetonad emotional
känslobetonad emotive
befallande emperious
beslutsam emphasized
eftertrycklig, starkt betonad emphatic
arbetsgivare employer
arbetsgivarförening employers` association
arbetsförmedling employment office
arbeten employments
bemyndiga empower
belamra, besvära encumber
strävan, sträva, bemöda sig endeavour
endossera, bekräfta endorse
göra fruktbar, berika enrich
entusiasm, jubel enthusiasm
berättiga entitle
berättigad entitled
valberättigad entitled to vote
berättigar entitles
bedja, besvärja entreat
betrakta, möta envisage
utrusta, ekipera, bemanna equip
värdera, uppskatta, bedöma estimate
beräknad estimated
noteringar, beräknar estimates
välbefinnande euphoris
undvika, undanbe sig, undgå evade
bevis evidence
bevisa, visa evince
utarbeta, utveckla evolve
bemödande exertion
bestånd, existens, tillvaro existence
befintlig, existerande, bestående existing
andebesvärjare exorcist
bekostnad, kostnad, utgift, omkostnad expense
bedrift, utnyttja, bragd exploit
bevarad extant
lösgöra, befria extricate
myt, legend, fabel, saga fable
sagolik, fabelaktig fabulous
underbetyg failing mark
villfarelse, bedräglighet fallacy
bekanta familiarize
ryktbar, berömd, känd famous
vida berömd far-famed
avskedsbesök farewell visit
lantbruksarbetare farm-hand
ödesbestämd fated
frukta, fruktan, rädsla, farhåga, befara fear
befjädrad feathered
feberaktig febrile
lårben femur
befrukta fertilize
feber fever
fiber, halt, virke fibre
fiberrika fibrous
vadben fibula
fältarbetare fieldworkers
bekämpa, slåss, slåss, kamp, kämpa, strida, kämpa fight
plombera, fylla fill
beskjuta fire at
fästa, fastställa, montera, laga, bestämma, häfta fix
bestämd, fast fixed
fast tillbehör fixture
flamberad flaming
smidig, flexibel, böjlig, flexibla flexible
fasadbelysning flood-lighting
fasadbelysning floodlight
efterbehandling follow-up
obetydlig, futtig footling
lakej, betjänt footman
framben foreleg
förman, arbetsbas foreman
formarbete formwork
befästning fortification
befästa, förstärka fortify
framåt, anfallsspelare, befordra, fram forward
benbrott, brott, krossa, bryta fracture
bedragare, bedrägeri fraud
bedrägliga fraudulent
fritt, obehindrad freely
befriar frees
lättsinnig, obetydlig frivolous
jordfästning, begravning funeral
kabel-, linbana funicular
främja, befrämja, ytterligare, vidare, bortre further
hjälpmedel, tillbehör gadget
blunder, tabbe gaffe
motsäga, bestrida gainsay
snygga ben gam
humbug, rökt skinka, bedrägeri gammon
trädgårdsskötsel, trädgårdsarbete gardening
krans, bekransa, girland garland
garnison, besättning garrison
gas, bensin, gasa, prat gas
bensinstation gas station
bensintank gas tank
bensin gasolene
beräkna, dimention, kapacitet, kaliber gauge
arbetsgivaravgift general payroll tax
fin, respektabel gentee
varmvattenberedare geyser
makaber, demonisk ghoulish
gibeoniterna Gibeonites
begåvad, talangfull gifted
beskedlig, gemytlig, godmodig good-natured
ansenlig, behaglig goodly
välvilja, nåd, behag grace
behaglig, behagfull, sirlig graceful
bevilja, tillåta, medgiva grant
gräsbevuxen grassed
grön, gräsbevuxen grassy
beta, snudda vid, avbeta graze
smärta, bedrövelse, sorg grief
sörja, bedröva grieve
ogrundad, obefogad, grundlös groundless
akta, skydd, patrull, bevaka, vakt guard
gissningsarbete guess-work
djup bergsklyfta gulch
beväpnad gangster gunman
välbehag, smak gusto
beboelig habitable
handarbete handwork
bekymra sig om heed
bekämpningsmedel herbicide
betänksam hesitant
bakben hind leg
avbetalningsplan hire-purchase plan
berättelser histories
hushållsarbete housework
gubbe hubby
isberg iceberg
integrerad databehandling idp
ouppfostrad, obelevad ill-bred
obelevad, slyngelaktig ill-mannered
dålig behandling, misshandel ill-treatment
olärd, analfabet illiterate
belysa med ljus illuminate with light
bedräglig, illusorisk illusive
belysa, visa, illustrera illustrate
belysande illustrative
imbecill imbecile
kyrklig ämbetsman imcumbent
ren, obefläckad immaculate
befallande imperious
obeständig impermanent
inbegripa, innebära implicate
bedjande imploring
vikt, betydelse importance
viktig, betydelsefull, betydande important
besvära importune
bedragare imposter
beslagta impound
beskylla impute
oberäknelig incalculable
besvärjelse incantation
arbetsoförmögen incapacitated
eldbegängelse, kremering incineration
begynnelse incipient
benägen, hågad, sinnad inclined
inbegripa, medräkna, inkludera, omfatta include
inkompatibel incompatible
obegriplig incomprehensible
oansenlig, obetydlig inconsiderable
hänsynslös, obetänksam inconsiderate
obeständig inconstant
genera, olägenhet, besvär inconvenience
besvärade inconvenienced
besvär inconveniences
obekväm, oläglig inconvenient
obestämdbar indefinable
obestämd indefinite
självständighet, oberoende independence
oavhängig, självständig, oberoende independent
oberoende independently
obeskrivlig indescribable
beteckna, utpeka, tyda på, indikera, anvisa indicate
tecken, kännetecken, beteckning indication
indiskret, obetänksam, taktlös indiscreet
indisponerad, obenägen, opasslig indisposed
obeveklig inexorable
obeskrivlig, outsäglig inexpressible
infektera, besmitta, smitta infect
ingrediens, beståndsdel ingredient
bebo inhabit
begynnelsebokstav, inledande initial
betydelselös insignificant
obestånd insolvency
bestjäla, inspirera inspire
avbetalning (med belopp) instalment
besked, instruktioner instructions
isolera en kabel insulate a cable
obestämd intangible
begriplig intelligible
begrava, jordfästa inter
gränssnitt, kabel, gränssnitt interface
begravning, jordande interment
berusa intoxicate
berusa sig intoxicate oneself
rus, berusning intoxication
bestråla, stråla ut irradiate
obeslutsam, tveksam, rådlös, rådvill irresolute
bevattna, vattna irrigate
kobbe, holme islet
elfenben ivory
obegripligt pladder jabberwock
gubben i lådan jack-in-the-box
käkben jaw-bone
käkben jawbone
arbete, jobb job
arbetsväxling job rotation
arbetare, ackordsarbetare jobber
arbete jobbing
arbetslös jobbless
arbetsförmedling jobcentre
möbelsnickare, snickare joiner
kindben, haka, käke jowl
jubel jubilance
domare, döma, bedöma judge
domarämbete judgeship
klok, välbetänkt, vettig judicious
domarämbete justiceship
försvarlig, befogad justifiable
försvar, berättigande justification
förvara, utfodra, hålla, fortsätta, behålla keep
bibehålla keep up
behållande keeping
behåller keeps
bevarad kept
kobent knock-kneed
beröm kudos
arbeta labor
arbetade labored
arbetsam, mödosam laborious
arbete, knoga labour
arbetsdomstol labour court
arbetskonflikt labour dispute
arbetsmarknad labour market
arbetarskyddslag labour welfare act
grovarbetare, arbetare, arbetare, kroppsarbetare labourer
arbeten labourers
bestående lasting value
pris-, prisa, berömvärd laud
berömmande laudatory
avgångsbetyg leaving certificate
ben leg
benkläder leggings
benlös legless
ben legs
liberal, frisinnad, givmild liberal
liberalisering liberalization
frige, befria liberate
befrielse liberation
befriare liberator
bekymmerslös light-hearted
belysning, blixt lighting
begränsa, gräns, inskränka limit
begränsning, inskränkning limitation
begränsad limited
begränsande limiting
betala, likvidera liquidate
betalning liquidation
beboelig livable
bese, beskåda, betrakta look at
skogsarbetare lumberer
skogsarbetare lumberjack
hamnarbetare lumper
begär, åtrå lust
Member of Parliament M.P.
makaber macabre
spikklubba, spira, ämbetsstav mace
upprätthålla, bevara, underhålla, bibehålla maintain
bevara maintaining
avlägga bekännelse make a confession
beställa tid hos make an appointment with
behandla illa maltreat
människa, karl, bemanna man
arbetskraft manpower
tillverkade, arbetad manufactured
märka, märke, markera, signera, beteckna mark
bergmassiv massif
behärska, bemästra, mästare, patron, husbonde master
behärska sig master one's temper
mena, lumpen, småaktig, futtig, gemen, låg, betyda mean
betyder, betydelse meaning
betydelse meanings
lägga sig i, befatta sig med meddle (in)
befattar sig meddles
beskäftig, påträngande meddlesome
minnesberoende memory-depending
metallarbete metalwork
metallbearbetning metalworking
fabriksarbetare mill-hand
gruvarbetare miner
bergsbruk, gruvdrift mining
bergsingenjör mining engineer
ministär, statsråd, departement, prästämbete ministry
mobba, pack, mobb, slödder, pöbel mob
lägga beslag på monopolize
inteckning, hypotek, belåna mortgage
besittning för evig tid mortmain
anledning, bevekelsegrund, skäl, grond, motiv motive
montera, bestiga mount
berg, fjäll mountain
bergstopp mountain peak
bergsbestigare mountaineer
bergig mountainous
berg mountains
ridande, beriden, uppklistrad, monterad mounted
bergskedja mountin chain
begråta, sörja mourn
biobesökare moviegoer
tabbe, klåpare, muff muff
stelbent muscle-bound
mystisk, besynnerlighet mysteriousness
kändissnobberi name-dropping
berätta narrate
berättelse narrative
berättare narrator
natur, beskaffenhet nature
byggnadsarbetare, rallare navvy
närbelägen, i närheten nearby
behövande necessitous
nödvändighet, nödvändighet, behov, nöd necessity
andebesvärjare necromancer
nöd, behov, behöva, brist need
behövlig needful
handarbete needlecraft
handarbete, sömnad needlework
behöver inte needn't
ovillkorligen, behov needs
torftig, behövande, nödlidande needy
närbelägen neighbouring
nässelfeber nettlerash
nätverksarbetande networking
avbetalning never-never
icke-existerande, obefintlig non-existent
obestämdbar nondescript
beteckningssätt notation
bekant noted
begrepp, idé notion
beryktad, ökänd notorious
november November
obehag, plågoris nuisance
begravningshögtidligheter obsequies
betrakta, observera, iakttaga, beakta, varsebli observe
besatt obsessed
besatthet obsession
besätta, upptaga, besitta, intaga, besätta occupy
oktober October
kontor, byrå, ämbete, tjänst, kontor office
tjänsteman, ämbetsman, officiell official
gubbe old man
förtryckt, beklämd, betryckt oppressed
förtryck, beklämning oppression
befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera order
beställning ordering
bennybildning, förbening ossification
berg, klippa outcropp
poängbesegra outpoint
överbetning overgrazing
bevuxen overgrown with
överbelastning overload
överbelastade overloaded
överbeskattas overtax
överanstränga, övertidsarbete overwork
överarbetad overworked
som skall betalas owing
betalad paid
pappersarbete paperwork
förlåtelse, benåda pardon
delning, avsked, bena parting
acceptabel passable
bete pasturage on grass
betesmark, betesmark, hage pasture
beskydd patronage
avlöna, betala, avlöna, erlägga pay
lönebesked pay-slip
återbetala pay back
bekosta pay for
betala skatt pay in taxes
avbetala pay off
betalningsbar payable
betalningsmottagare payee
betalande paying
likvid, betalning, utbetalning payment
betalningar payments
betalar pays
egendomlig, besynnerlig peculiar
bestämd, diktatorisk peremptory
oupphörlig, ständig, beständig perpetual
plåga, besvära pester
bensin petrol
bensin till bilen petrol to the car
bensin petroleum
kroppsarbete physical labour
kroppsbyggnad, kroppsbeskaffenhet physique
ackordsarbete piece-work
möbel piece of furniture
ackordsarbete piecework
besvärlig, irriterande plaguey
behaglig, trevlig, angenäm pleasant
vänligen, behaga please
nöjd, belåten, glad pleased
behag, nöje pleasure
belägenhet, tillstånd plight
rörarbetare plumber
rörarbete plumbing
lager, bearbeta, veck ply
pöbel populace
folkmängd, befolkning population
flyttbar, portabel portable
besitta, äga, inneha possess
besatt possessed
tillhörighet, ägo, besittning possession
stolpe, posta, plats, befattning, post post
betalt porto post-free
lovprisa, beröm, prisa, berömma praise
berömvärd praiseworthy
bedja pray
betänklig, vansklig, osäker precarious
förbestämd predetermined
förberedelser preliminaries
förberedande preliminary
preparat, förberedelse preparation
förbereda, rusta, anrätta, bearbeta, preparera prepare
beredd, förberedd prepared
förberedande preparing
förberedande prepatory
betala i förskott prepay
föreskrift, recept, bestämmelse prescription
bevarande preservation
sylt, sylta, bibehålla, konservera, bevara preserve
bevarad preserved
förbestämd preset
rov, byte, be prey
bända, värdera högt, belöning, pris, vinst prize
processen, behandla process
behandlare processor
bekännelse, yrke profession
fördel, förtjänst, behållning, vinst, vinning profit
programmerings-tillbehör programming-utensils
framträda, bemärkt, framträdande prominent
befordra, befrämja, främja promote
avancemang, befordran promotion
framstupa, benägen prone
prov, bevis, korrektur proof
skydd, beskydd protection
bevisa, ådagalägga, påvisa prove
bevisats proven
bevisning, bevisar proves
förbehåll proviso
beskära träd, sviskon prune
pubertet puberty
bestraffa, straffa punish
straff, straff, bestraffning punishment
fyrdubbel quadruple
förbehåll, kvalifikation, merit qualification
bestämning qualifier
kväljande, obehaglig queasy
egen, besynnerlig, underlig queer
snirkel, besynnerlighet, sarkasm quirk
beslutsmässigt antal quorum
åberopade quoted
lödder, pack, anhang, pöbels rabble
oväsen, bedrägeri, racket racket
avståndsbestämning range-finding
dumdristig, hudutslag, obetänksam, förhasta rash
redo, klar, beredd, beredvillig, färdig, påpasslig ready
på nytt bekräfta reaffirm
göra uppror, rebell rebel
rebeller rebells
räkna, beräkna, tror reckon
beräknar, tror reckons
rekommendabel recommendable
relatera, uppräkna, skildra, berätta recount
motbeskyllning recrimination
referera till, åberopa refer to
betänka, reflektera, återspegla reflect
återbetalning refund
återbetalande refunding
återbetalningar refunds
hänsyn, betrakta, avse, respekt regard
betraktad regarded
regeringsämbete regency
ånger, ångra, beklaga regret
regel, bestämmelse regulation
besläktad related
befrielse, utlösa, utgivning release
obeveklig relentless
beroende reliably
beroende reliance
beror relies
behållning, rest, återstoden remainder
betala sig, vedergälla, återbetala repay
återbetalning repayment
besvara reply to
benådade reprieved
benådar reprieves
upparbeta reprocess
efterfrågan, anmaning, begäran, anhållan, bön request
bedja om request for
begärde, efterfrågade requested
begärande requesting
behöver, erfordra, tarva require
behöver requires
behöver requiring
behov requirment
förbehåll reservation
reserv, reservera, förbehålla reserve
behållare reservoir
vidarebefordra reship
resolut, viljestark, beslutsam resolute
resonabel resonable
respektabel, anständig respectable
beträffande, med hänsyn till respecting
behärskning restraint
begränsa, inskränka restrict
begränsning, inskränkning restriction
begränsningar restrictions
behålla retain
omarbeta, revidera revise
besöka på nytt revisit
vedergällning, lön, belöning, belöna, löna reward
belönad rewarded
rabarber rhubarb
spröt, revben rib
befrielse riddance
befogenhet, rät, riklig, rätt, höger, rättighet right
vansklig, äventyrlig, riskabel, riskfullt risky
röva, råna, bestjäla rob
berg, gunga, vagga rock
bergkristall rock-chrystal
klippiga bergen rockies
bergsalt rocksalt
berg- och dalbana rollercoaster
rubel rouble
rubel ruble
härska, råda över, norm, linjera, regel, behärska rule
sobel sable
sabel sabre
korsben sacrum
bedröva, göra ledsen sadden
dubbelsmörgås, smörgås sandwich
tillfredsställelse, belåtenhet, nöjaktig satisfaction
besparingars, parmedel savings
skarabé scarab
scharlakansfeber scarlet fever
skolarbete schoolwork
handskrift, andelsbevis script
sigill, försegla, säl, tätning, besegla, lacka seal
begagnad, antikvariat second-hand
säker, betrygga, trygg secure
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
självbedrägeri self- deception
självbehärskning, självkontroll self-control
känsla, mening, bemärkelse, vett, betydelse, sinne sense
känslig, sensibel sensitive
september September
avskilja, beslagta sequester
tjänare, betjänt servant
gagna, betjäna, serva, severa, tjäna serve
betjäning, servis, severing, tjänst service
beträda set foot on
befria, lösgöra, lösgiva set free
bestick set of instruments
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
underben shank
skenben shin
skolka, smita ifrån, undanbe sig shirk
belägring siege
betydelse significance
beteckna, betyda signify
placerad, belägen situated
benstomme, skelett skeleton
obetydligt slightly
möbelöverdrag slipcover
slask, utspillt vatten, overall, arbetsrock slop
berusad sloshed
obegåvad, trögtänkt slow-witted
självbelåten smug
beckasin snipe
snögubbe snowman
enträget be om solicit
angelägen, bekymrad solicitous
begärlig sought after
spara, bespara, avvara, skona spare
skenfager, bestickande specious
vadben splint bone
besprutning spraying
lätt berusad squiffy
rampfeber stage-fright
betsa, fläcka, fläck stain
stativ, ställ, bestå, tåla, uthärda, stå stand
stjärnbeströdd starred
begiva sig till start for
stadig, beständig steady
stuveriarbetare stevedore
klibbig, besvärlig sticky
skärpa, sting, bett, gadd, styng, sticka sting
arbetsnedläggelse stoppage
berättelser stories
berättelse, sägen, historia story
berättelsens story's
historieberättaren storysman
stå bredbent, sitta grensle straddle
främling, obekant stranger
jordgubbe, smultron strawberry
accent, tryck, betona, påfrestning stress
strö, beströ strew
bekämpa struggle with
stubbe, stump stub
stubbe, stump stump
bedöva stun
förbluffa, bedöva stupefy
undertrycka, dämpa, betvinga, kuva, underkuva subdue
arbetsmoment suboperation
subskribera subscribe for
bevis substantation
bekräfta substantiate
behäftad med suffering from
sockerbetor sugar-beets
självmordsbenägen suicidal
solbelyst sunlit
lantmätare, besiktningsman surveyor
skoja, bedra, svindel swindle
tabernakel tabernacle
bord, tabell, tavla table
tabeller tables
i tabellform tabular
ställa upp i tabellform tabulate
tabelluppställning tabulation
fläck, besmitta taint
bedrägeri take-in
bemäktiga sig take possession of
saga, sägen, berättelse tale
anlag (medfött), talang, begåvning, fallenhet talent
begåvad talented
stridsvagn, cistern, vattenbehållare tank
fruktkaka, besk tart
bestyr, värv, uppgift, uppgift task
beskatta, skatt tax
beskattning taxation
trupp, lag, arbetslag team
grupparbete teamwork
yppa, berätta, säga, förtälja, tala om tell
berättar telling
berättar tells
besinning, temperament, lynne, humör, sinnelag temper
riktning, tendens, benägenhet tendency
besittningsrätt, ämbetstid tenure
bevittna testyfy
lårben thigh
schema, tidtabell time-able
tids-begränsning time-limit
schema, kommunikationstabell, tidtabell time-table
berusad, drucken tipsy
slita i arbetet toil in the work
berättade, berättat told
snudda vid, röra vid, beröra, känning, vidröra touch
besvärligseg tough
transkribera transcribe
rest, berest, reste travelled
bemöta, behandla, handskas med, förpläga, undfägna treat
bemötande, behandling treatment
krokben, färd, tripp, utflykt, tur, snava, trippa trip
tredubbel triple
värdelös, obetydlig trivial
bekymra sig trouble about
bråkig, krånglig, besvärlig troublesome
koffert, trädstam, snabel trunk
tuberkel, liten knöl tubercle
tuberkulos tuberculosis
avgiftsbelagd väg, tullbom turnpike
bete, elefantbete tusk
bete tusk (a tooth)
två gånger, dubbelt twice
oacceptabelt unacceptable
obekant unacquainted
obeväpnad unarmed
obehörig unauthorized
obesegrad unbeaten
obedd, objuden unbidden
befria, lossa unbind
obekväm uncomfortable
obekymrad, likgiltig unconcerned
obestridd uncontested
obehärskad uncontrolled
obestridlig, onekligen undeniable
underbemannad undermanned
begripa, förstå understand
begravningsentreprenör undertaker
obestämd undetermined
obestridd undisputed
oberedda undressed
obefogad, otillbörlig undue
arbetsfri unearned income
arbetslös, sysslolös unemployed
arbetslöshet unemployment
obekant unfamiliar
olycklig, beklaglig unfortunate
obevakad unguarded
betydelselös, oviktig unimportant
obebolig uninhabitable
obebodd uninhabited
obefogad unjustified
okänd, obekant unknown
olärd, föga beläst unlettered
obegränsat unlimited
oberörd unmoved
obehövligt unneeded
obemärkt unobserved
obesatt unoccupied
obetalda unpaid
obehaglig, otrevlig unpleasant
oförberedd unprepared
grovarbetare unskilled worker
oberörd untouched
obesvärad untroubled
oanvänd, obegagnad unused
ohågad, ovillig, obenägen unwilling
obegagnad unworn
belevad urbane
bruka, trafikera, begagna, bruk, använda use
tillbehör utilities
tillbehör, nytta utility
obesatt, ledig, tom vacant
betjänt valet
besegra vanquish
ombytlig, variabel variable
beslöja, hölja, flor, slöja, dok veil
bevisbara verifiable
bekräftande verification
pröva, besanna, verifiera verify
cinnober vermilion
besök, visit, hälsa på visit
besökande, gäst, besökare visitor
besök visits
garantera, bekräfta vouch
bevärdigas vouchsafe
lön, arbetslön wages
nöd, vilja, önska, sakna, saknad, behöva want
bevattna, vatten, vattna water
väderbeständig weatherproof
internet-beställning web-ordering
belastningar weights
väl, välbefinnande, välmåga well-being
belevad well-bred
välbevarad well-preserved
beläst well-read
beprövad well-tried
bege sig wend
korgarbete wickerwork
beredvillig, villig willing
windowskompatibelt windows-compatible
bevingad winged
kabeldragning wiring
snusförnuftig, besserwisser wiseacre
obehindrad without hindrance
obemedlad, medellös without means
bevittna, vittna, vittne witness
bedrövad woebegone
bedrövad woeful
skogsarbetare woodsman
träbearbetning woodworking
ord-beräkning wordcount
ordbehandlings wordprocess
bearbeta, verka, göromål, job, syssla, verk work
motarbeta work against
arbetsmiljö work environment
utarbeta work out
arbetsdag workday
arbetare worker
arbetsbi worker bee
arbete working
arbetsmyra working-ant
arbetshypotes working hypothesis
arbetsmaterial working material
arbetslös workless
arbetsbelastning workload
arbetskarl, kroppsarbetare workman
arbete, yrkesskicklighet workmanship
arbetskamrat workmate
arbetare workmen
arbetarbostäder workmen`s dwellings
arbetsrum workroom
arbetsstation workstation
världsberömd world-renowned
dyrka, tillbedja, avguda, tillbedjan worship
värd besväret worthwile
bekransa wreathe
usel, olycklig, miserabel wretched
arbetslust, iver, nit zeal
nollbeskatta zero-rate
asberusad zonked
djurbeskrivning zoography
other swedish words that include "om" : english :
atombomb A-bomb
som far vilse aberrant
i blom abloom
ombord aboard
omkring, ungefär, kring, vid, cirka about
helomvändning about-turn
om hundar, vädra about doogs
helomvändning aboutface
utlandet, utomlands, utrikes abroad
åtkomsttid access time
åtkomliga accessed
tillgänglig, åtkomlig accessible
hälsa såsom, hylla acclaim
ackompanjemang accompaniment
ackompanjatör accompanist
medfölja, följa, ackompanjera, åtfölja, ledsaga accompany
följning, åtkomst, anskaffningskostnad acquisition
dessutom additionally
tilldöma, tillerkänna adjudge
avdöma adjudicate
tilldömande adjudication
tillsats, komplement adjunct
ungdom adolscent
utomäktenskaplig adulterous
som är rakt emot adverse
genomlufta aerate
flygfält, aerodrom aerodrome
aeromekanik aeromechanics
åkomma, tillgivenhet, kärlek affection
agent, ombud agent
samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner agree
enig, höll med, överrenskommet, överens agreed
överenskommelse, ackord, avtal agreement
överenskommelser agreements
agronomi agronomy
lufttrycksbroms air-brake
luftström air-current
allomfattande all-embracing
alltomfattande all-in
runt omkring, allsidig all-round
be om ursäkt allege
ålderdomshem almshouse
omväxlande alternat
växla, omväxla alternate
växelström alternating current
omväxling, växling alternation
växelströmsgenerator alternator
anatomisk anatomical
anatom anatomist
anatomi anatomy
forntida, ålderdomlig ancient
anemometer anemometer
aneoridbarometer aneroid
kommentera annotate
anomal anomalous
avvikelse, anomali anomaly
anomi anomie
sprängbomb anti-personel
förutse, förekomma anticipate
förekommer anticipates
mån om anxious about
vem som helst, någon anybody
vem som helst anybody / anyone
hur som helst, alltnog, i varje fall anyhow
vad som helst, någonting anything
närsomhelst anytime
hursomhelst anyway
var som hest, någonstans anywhere
be om ursäkt apologize
användningsområde application area of use
åtkomlig approachable
ungefärligt, omkring approximately
skiljedom, medla arbitrate
skiljedom arbitration
ålderdomlig archaic
område, yta, area area
områden areas
arom aroma
ankomst arrival
ankomsthall arrival hall
ankomma, länder arrive
såsom, enär, eftersom, som as
som den är as-is
liksom om as if
liksom, ävensom as well as
så....som as.....as
förvissa sig om ascertain
bedja om, begära ask for
kamrat, kompanjon associate
kompanjoner associates
astronom astronomer
astronomisk astronomical
astronomi astronomy
när som helst at any time
äntligen, omsider at last
omsider at length
på samma nivå som at the same level as
atom atom
ombud, advokat attorney
juridiskt ombud attorney-at-law
ombud, advokater attorneys
automatisera automate
automatiserad automated
automatisk automatic
automat automatic machine
automatiskt automatically
automatiskt automaticaly
autonom autonomous
medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta average
kännedom awareness
axiom axiom
axiom axioms
romdränkt sockerkaksring baba
barndom babyhood
som har bär bacciferous
omvänt snedtecken backslash
bakom kulisserna backstage
åldermans ämbetsområde bailiwick
deposition av egendom bailment
agn (om fisk), bete, hetsa bait
bomullstrikå balbriggan
rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning ballot
strömming Baltic herring
bom, takt, spärr bar
bomma igen bar up
omänsklig, barbarisk barbarous
stor utomhusfest, utomhusgrill barbecue
sömnmedel barbitone
tillbommad barred
medveten om be aware of
hålla av, tycka om be fond of
tiga om be silent about
fyr, sjömärke beacon
skönhetssömn beauty sleep
bakefter, bakom, baktill, efter behind
domstol, bänk bench
sidan om, bredvid beside
dessutom, utom, för övrigt, för resten, förutom besides
beställa, omvittna bespeak
över, förutom, utom, bortom beyond
två gånger om året biannual
fördömd blasted
blodström bloodstream
blomster, blomma, blom bloom
blommande blooming
full av blommor bloomy
blomstring, blomstra, blomma blossom
blomstrande blossoming
strandpromenad boardwalk
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
bömen bohemia
skena, bult, regla, bom bolt
bomb bomb
bomb bomba
bombardera bombard
bombardemang bombardment
bombade bombed
bombplan bomber
slaveri, träldom bondage
gränsområde borderland
undomsfängelse borstal
båda, ömse both
obegränsad, gränslös, omätlig boundless
dryckeslag, omgång bout
barndom, pojkår boyhood
broms brake
bromsar brakes
broms braking
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
avsigkommen broken-down
ung flickscout, tomte brownie
kompisar buddies
kompis buddy
tomt building plot
blomlök, glödlampa bulb
domherre bullfinch
affär, rörelse, göromål business
smörblomma butter-cup
av, vid, bredvid, till, genom by
småningom by and by
omgående by return
ömsom, i tur och ordning by turns
gömställe cache
kom came
området kring skola campus
segla omkull, kantra capsize
försiktighet, vård, skötsel, omsorg, ans care
bry sig om care for
mån om careful of
rädd om careful with
genomdriva carry out
domkyrka, katedral cathedral
valkommitté, valmöte caucus
blomkål cauliflower
berömd celebrated
berömdhet, celebitet celebrity
berömd celibrated
omväxling, ändra, omkastning, byt, växla change
komma på andra tankar change one's mind
föränderlig, ombytlig changeable
avgift, försvar, omkostnad, anbefalla, kostnad charge
lös egendom chattels
vårda, omhulda, hysa cherish
barndom childhood
som ett barn childlike
krabb sjö, ombytlig vind choppy
kristendomen christianity
krom chromium
röra om, kärna smör churn
cirkulera, skicka omkring circulate
kretslopp, omlopp circulation
omskärelse circumcision
omkrets circumference
omskriva circumscribe
omständighet circumstance
omständigheter circumstances
omständig circumstantial
spridning, omlopp cirkulation
gripa hårt om, nita clench
skomakare cobbler
kännedom cognizance
kombination combination
kombinationer combinations
kombinera, skördetröska combine
kombinerad combined
kombinerar combines
kombinerande combining
komma come
komedi, lustspel comedy
kommer comes
komisk comical
instundande, kommande, tillkommande coming
kommatecken comma
ålägga, order, kommandera, anföra, befäl command
kommandoknappar command-buttons
kommandofil command-file
kommandorad command-line
kommenderade commanded
anförara, befälhavare, kommendörkapten commander
kommandofil commandfile
kommandon commands
kommatecken commas
kommendera commend
kommentar, anmärkning comment
kommentar commentary
kommenterade commented
kommersiell, kommersiell, merkantil commercial
kommersialisera commercialize
kommerciellt commercially
ömka commiserate
kommission, provision, fullmakt, uppdrag commission
kommitté commitee
nämnd, kommitté, utskott committee
kommitténs committee's
kommittéer committes
kommando commmand
kommendör commodore
kommun commune
kommunicera communicate
skrivelse, meddelande, kommunikation communication
kommuniké communique
kommunism Communism
kompabilitet compability
komprimera, dryg compact
komprimerar compacts
lag, firma, bolag, företag, sällskap, kompani company
jämföra, komparera compare
kompass compass
kompatibilitet compatibility
kompatibel compatible
kompatibla compatibles
kompendium compendium
ersätta, kompensera compensate
kompenserad compensated
kompensation compensation
kompetens competency
duglig, kompetent competent
kompilera compile
kompilerad compiled
kompilator compiler
åkomma, klagomål complaint
klagomål complaints
komplementerande complementary
full, komplettera, fullända, fullständig complete
komplettering, avslutning completion
komplexa complex
komplicera complicate
invecklad, sammansatt, komplicerat complicated
komplimang compliment
komponent component
komponenter components
utarbeta, komponera compose
kompositör, tonsättare composer
tema, uppsats, komposition composition
kompositör compositor
omfattande comprehensive
komprimera, omslag compress
komprimerade compressed
komprimerande compressing
kompression compression
kompressor compressor
kompromiss, kompromettera compromise
dölja, gömma conceal
hemliga, undangömd, dold concealed
döma, fördöma condemn
fördömelse condemnation
dödsdömd condemned
kondom condom
komplett congenital
se genom fingrarna connive
försynt, hänsynsfull, grannlaga, omtänksam considerate
övervägande, omtanke, hänsyn consideration
omständligheter considerations
komplott, komplott, sammansvärjning conspiracy
omstridd, omtvistad contested
omtvistad controversial
sammankalla, sammankomma convene
överenskommelse convention
överenskommelser conventions
omvänt conversely
omvändelse conversion
omvandlingar conversions
omvända, konvertera convert
omvandlare converter
adelskrona, undersökningsdomare coroner
tråd, bomull cotton
bomullsvadd, bomull cotton-wool
domstol, hov court
appellationsdomstol court of apeal
domstolar courts
pärm, överdrag, omslag, lock, skyla, täcka, täcke cover
gömställe, hemlig covert
skapa, frambringa, komponera create
beröm credits
krympling, omintetgöra cripple
korsvis, genomkorsa criss-cross
genomresa crossroad
gängse, ström (el- ), nuvarande current
svordom, förbanna curse
ömtålig damageable
värd fördömelse damnable
fördömelse damnation
fördömande damning
computer dator
dagdröm daydream
dagdrömmare daydreamer
dagdrömmande daydreaming
omtöcknad, yrvaken, förvirrad dazed
överenskommelse, planka, handla deal
domprost, prost, dekanus dean
dekalkomani decalcomania
besluta, avdöma, avgöra decide
omlöpning decider
dekomprimering decompression
döma, anse deem
gudom deity
rådpläga om deliberate upon
känslig, delikat, ömtålig, fin, finkänslig delicate
domstol delinquency
fördöma, angiva denounce
fördömer denouncing
fördömande, angivelse denunciation
avgå (om fartyg), avresa depart
ankomma på, bero på depend on
tömma deplete
sjunkbomb depth-charge
derby, plommonstop derby
avkomling, ättling descendant
ättlingar, efterkommande descendants
omväg, avstickare detour
andakt, fromhet, hängivenhet devotion
from, andäktig, uppsluka, förtära, sluka devour
omständlig, svamlig, diffus diffuse
stift (kyrko-), biskopsdöme diocese
diplom diploma
diplomati diplomacy
diplomat diplomat
diplomat diplomatist
omintetgöra disconcert
sjukdom disease
sjukdomar diseases
omtvistad, omstridd disputed
anatomisal dissecting-room
utom sig, galen distraught
görs om diversifying
spådom divination
gudomlig, spå divine
gudom, kristendom, teologi divinity
domännamn domain-name
dom, kupol dome
domens dag domesday
dominerande, förhärskande dominant
behärska, dominera dominate
dominera, behärska domineer
dominikanska republiken dominican
inget att tala om don`t mention it
svaghet, ålderdomsslöhet dotage
nere, fjun, utför, ned, omkull, dun, nadanför down
fullkomligt downright
dröm dream
drömmar dreams
drömvärld dreamworld
grundlig blöta, genomdränka drench
sömmerska dressmaker
dromedar dromedary
slö, dåsig, sömnig drowsy
dumbom, dumhuvud dunce
som går åt öster eastbound
salomos predikare ecclesiastes
miljömärkning eco-labelling
ekonomisk economic
sparsam, ekonomisk, ekonomisk, sparsam economical
nationalekonomi economics
ekonomier economies
nationalekonom economist
sparsamhet, hushållning, sparsamhet, ekonomi economy
edomiterna edomites
genomarbeta, utveckla elaborate
genomarbetar, utvecklar elaborates
gäckande, oåtkomlig, bedräglig elusive
inskeppa, gå ombord embark
omfatta, omfamning, krama, omfamna, famna embrace
omfattning embracing
dyka upp, framkomma emerge
inkomst emolument
imperium, rike, kejsardöme empire
tömt emptied
tömmer empties
tömma, tom empty
tomhet emptyness
omvandlare emulator
omringa encircle
omge encircled
omgiva encompass
omsluta enfold
maskin, lokomotiv, motor engine
lokomotivförare enginedriver
omslag, kuvert envelope
miljö, omgivning environment
lärdom erudition
rymning, rymma, slippa, flykt, undkomma, undfly escape
särdeles, speciellt, enkom, i synnerhet, särskilt especially
promenadplats esplanade
egendom, gods, gård, ägor, lantegendom, stärbhus estate
värdera, uppskatta, bedöma estimate
utrymning, uttömning evacuation
föredöme example
präktig, utmärkt, utomordentligt, förträfflig excellent
utom except
utomordentligt exceptionally
överdriven, omåttlig excessive
uttömma, utmatta, avgas exhaust
omåttlig exorbitant
bekostnad, kostnad, utgift, omkostnad expense
svordom expletive
härkomst, uppackning extraction
ovidkommande, artfrämmande extraneous
utomordentligt, ovanlig extraordinary
insomna, somna fall asleep
ryktbar, berömd, känd famous
nyckfull, fantasi, romantisk fanciful
lust, tycka om, infall, tänka sig fancy
vida berömd far-famed
jultomte Father Christmas
genomförbarhet feasibility
tycka synd om feel sorry for
skönlitteratur, diktroman fiction
plombera, fylla fill
plomb filling
upptäcka, utforska, få visshet om, få reda på find out
smak, arom, krydda flavour
studioman, regissör floor manager
blomningstid florescence
blomsterodling floriculture
blomstrande, rödlätt, svulstig, överlastad florid
blomsterhandlare florist
krumelur, briljera, fanfar, blomstra, svänga flourish
blomma flower
blomkruka flower-pot
blomsterprakt flowerage
blomsterutställning flowershow
flytande(om att tala) fluently
ekonomiskt opålitlig, nattmänniska fly-by-night
tycka om fond
narr, tok, dumbom fool
fotbroms footbrake
ömfotad footsore
kommersiella for-sale
föregripa, förekomma forestall
förgäta, glömma forget
glömskt forgetful
glömska forgetfulness
glömmer forgets
glömde forgot
glömd forgotten
förr i tiden, fordom, förr formerly
skör, bräcklig, ömtålig fragile
skröplig, ömtålig, bräcklig frail
stomme, ram frame-work
stomme framework
ofta förkommande frequent
gränsområde, område, gräns frontier
svika, gäcka, omintetgöra frustrate
komisk, kul, rolig, lustig, löjlig funny
blivande, tillkommande, framtid future
dumbom gaby
driva omkring gad around
broms gadfly
driva omkring gallivant
galvanometer galvanometer
trädgård, tomt garden
gastronom gastronome
samling, sammankomst, möte gathering
homosexuell, ljus, glättig gay
geometri geometry
fara omkring get about
ge sig av, komma bort get away
komma efter get behind
förkomma, vilse, försvinn! get lost
komma bra överens get on well
komma till tals med get to speak to
omringa gird
gördel, omge, bälte girdle
gördel, sadelgjord, omkrets girth
välkomna glad-hand
att komma going
dumbom, kräk goof
sommarträd, fin väv gossamer
småningom, gradvis gradually
bombastisk grandiloquent
grekisk-romerska greco-roman
domna grow numb
gyrokompass gyrocompass
lomhörd hard of hearing
ögna (igenom) have a glance (at)
hedendom heathendom
bekymra sig om heed
huller om buller helter-skelter
gömde hid
gömd, dold, förborgad hidden
dölja, gömma, hud hide
kurragömma hide-and-seek
gömställe hideout
gömställen hideouts
gömma hiding
gömställe hiding-place
honom him
grop, ihålighet, ihålig, urholka, tom hollow
homogenitet homogeneity
homogen homogeneous
homosexuell homosexual
homosexualitet homosexuality
homosexuella homosexuals
olycks-, trolldom hoodoo
hopp om hope of
broms horsefly
sjömätning hydrography
mödomshinna hymen
tomgång idling
om, om, ifall if
utomäktenskaplig illegitimacy
sjukdom, åkomma illness
sjukdomar illnesses
sjukdom ilness
sjukdomar ilnesses
genomdränka, genomsyra imbue
omogen immature
omogenhet immaturity
omätlig immeasurable
omedelbarhet immediacy
omedelbar immediate
ofördröjligen, genast, omedelbart immediately
ofantlig, omätlig immense
väldig omfattning immensity
omåttlig immoderate
sedelös, omoralisk, osedlig immoral
omoral immorality
fast egendom immovables
oframkomlig impassable
ogenomtränglighet impenetrability
ogenomtränglig impenetrable
omärklig imperceptible
ofullständig, ofullkomlig imperfect
ogenomtränglig impermeable
omöjlighet impossibility
omöjlig, hopplöst impossibly
omöjlig imppssible
ogenomförbarhet impracticality
ointaglig, ogenomtränglig impregnable
impregnera, genomdränka impregnate
släktingar genom giftermål in-laws
bråttom in a hurry
om en vecka in a week
inom parantes in brackets
oåtkomlig inaccessible
andefattig, tom, fånig inane
tomhet inanity
eftersom inasmuch
inombords inboard
brandbomb incendiary bomb
inbegripa, medräkna, inkludera, omfatta include
inkomst, inkomster income
inkommande incoming
inkompabilitet incompatibility
inkompatibel incompatible
omutlig incorruptible
omdömeslös indiscriminate
omöjlig att skilja indistinguishable
inomhus, inne indoors
ofrånkomlig, oundviklig inevitable
outtömlig inexhaustible
barndom infancy
mindervärdighetskomplex inferiority complex
omsluta infold
informera om inform of
omänsklig inhuman
omdömeslös injudicious
vansinne, sinnessjukdom insanity
omättlig insatiable
försåtlig, lömsk insidious
sömnlöshet insomnia
omedelbart instantly
omåttlig intemperate
omväxla, utväxla interchange
oregelbundet återkommande, intermittent intermittent
genomvävd interwoven
inledning, introduktion, rekommendation introduction
omvänt invers
vända om invert
ovidkommande irrelevant
huvudströmbrytare isolator
domkraft jack
domkraft jackscrew
pompös engelska johnsonese
judendom judaism
domare, döma, bedöma judge
dömts judged
omdöme judgement
domareboken judges
domarämbete judgeship
utslag, omdöme, dom judgment
domarna judiciary
uppkomlingar jumped-up
lagom just enough
domsrätt justicary
domarämbete justiceship
högste domare justiciar
domsrätt justiciary
tidig ungdom juvenescence
ungdomlig juvenescent
ungdomlig juvenile
ungdomsverk juvenilia
ungdom juvenility
kilometer kilometre
sömn, slaf kip
insikt, vetande, kunskap, vetenskap, kännedom knowledge
beröm kudos
arbetsdomstol labour court
pris-, prisa, berömvärd laud
berömmande laudatory
tvättautomat laundrette
domstol lawcourt
lära, lärdom learning
föredrag om lecture on
lik, liksom, tycka om, gilla, som like
britt, brittisk sjöman limey
tomma ord lip-service
existens, uppehälle, utkomst, levebröd, levande living
rörlig, lokomotiv locomotive
genomsyn lookover
odåga, storlom, slyngel loon
flanera, ströva omkring lounge around
kärleksfull, öm loving
romb lozenge
malström maelstrom
polisdomare magistrate
åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra make
låtsas som om make as if
förvissa sig om make sure of
sjukdom, sjuk malady
manlighet, mandom manhood
ringblomma marigold
sjöman mariner
salutorg, marknad, avsättningsområde market
dominerande masterful
para, styrman, kompis mate
släntra omkring maunder
gullviva, vårblomma mayflower
not, promemoria memorandum
nämna, omtala, omnämna mention
metabolism, ämnesomsättnings metabolic
ämnesomsättning metabolism
mikrometer micrometer
midsommar midsummer
mime, pantomin mime
bry sig om mind about
förtvivlad, eländig, ömklig, usel miserable
bomma miss the mark
utforma, mönster, modell, mannekäng, föredöme model
omtvistad, tvivelaktig moot
dessutom moreover
döende, dödsdömnd moribund
ömsa skinn, rugga moult
talträngd, bombastisk mouthy
tömma tarmen move the bowels
linda om, dämpa muffle
kompost mulch
kommunal municipal
kommun, stad municipality
ömsesidig mutural
narkomani narcomania
narkoman narcomaniac
landsomfattande nationwide
sömerska needlewoman
handarbete, sömnad needlework
nykommling new-comer
nykomling newcomer
mara, mardröm nightmare
mardrömmar nightmares
dumbom ninny
dumbom nitwit
nomadiserande nomadic
icke-kommersiell non-commercial
icke-tomma non-empty
ickekommerciella non-profit
ickekommerciella noncommercial
inte så .....som not so .....as
ny, roman novel
romanförfattare novelist
romaner novels
ömsom now....now....
atomdriven nuclear-powered
avdomnad, stel numb
ed, svordom, svordom, ed oath
förekommande obligin
glömska oblivion
glömsk oblivious
förekomma occour
uppkomst, tilldragelse occurrence
förekommande occurring
kompenserad offset
avkomma, avföda, avkomling offspring
ålderdom old age
ålderdomlig oldfashioned
förebud, omen omen
ombord on board
däremot, tvärtom on the contrary
ombord onboard
om igen one`s more
dunkel, ogenomskinlig opaque
fördomsfri open-minded
fördomsfrihet open-mindedness
sömnmedel opiate
åsikt, mening, tycke, omdöme, tanke opinion
omlopps orbiting
befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera order
härkomst, ursprung, upphov, upprinnelse, ursprung origin
pompös orotund
andra som styr other-government
utomhus out-of-doors
utomhus, ute out of doors
utomhus outdoor
utomhus, i fria luften outdoors
omodern, föråldrad outmoded
rida om outride
utanför, utanpå, yttre, utom, utsida, yttersida outside
utomstående outsider
utomlands overseas
köra om overtake
anbud, uvertyr, stjälpa omkull overture
som skall betalas owing
hedendom paganism
gom palate
påvedömet papacy
parad, promenadplats parade
socken, pastorat, kommun, församling parish
partner, delägare, sällskap, kavaljer, kompanjon partner
uppkomlingar parvenues
genomgå pass through
överfart, genomfart, överresa, korridor, pass passage
ta notis om, uppmärksamma, lystra till pay attention to
egendomlig, besynnerlig peculiar
egenhet, egendomlighet peculiarity
huller om buller pell-mell
skinn, bombardera pelt
penetrera, tränga igenom, genomtränga penetrate
genomslagskraft penetration
fullkomlig, perfekt perfect
återkommande periodic
förgås, omkomma perish
genomtränga permeate
genomtränger permeates
komminister perpetual curate
genomläsning perusal
genomtränga pervade
kronblad, blomblad petal
fenomenen phenomena
fenomen, företeelse phenomenon
genombryta, genomborra pierce
genomträngande piercing
pietet, fromhet piety
from pious
sorglig, ynklig, ömklig piteous
ynklig, ömklig pitiable
medlidsam, ömklig pitiful
medlidande, synd, ömka pity
ynkliga, ömklig pityful
alf, tomtenisse pixie
folkomröstning plebiscite
gott om plenty of
täppa, intrig, komplott, tomt, konspirera plot
plugg, plomb, tapp, propp plug
plommon plum
peta, röra om poke
omtyckt, populär, poppel popular
efterkommande, eftervärld posterity
potentiometrar potentiometers
grötomslag poultice
fattigdom, armod poverty
fömåga, kraft, styrka, makt power
görlig, genomförbar practicable
lovprisa, beröm, prisa, berömma praise
berömvärd praiseworthy
område, gräns precinct
förhärskande, övervägande, dominerande predominant
dominera predominate
fördom prejudice
fördomsfull prejudiced
furstendöme princedom
furstendöme principality
villkorlig dom, prov probation
avkomma progeny
promenadkonsert prom
omedelbar prompting
omedelbart promptly
pronomen pronoun
gods, ägodel, egendom, egenskap property
profetia, spådom prophecy
blomstra, trivas prosper
gynnsam, blomstrande prosperous
blomstrar prospers
stryka omkring prowl
ombud proxy
tomte Puck
punktera, kommatera punctuate
kompetent, kvalificerade qualified
kajområde, kajkant quayside
omfrågad questioned
tombola raffle
omfång, räckvidd range
omfång ranging
genomleta, plundra ransack
strid ström rapid stream
omskola re-educate
välja om, återvälja re-elect
ompröva, återställa re-examine
åtkomlig reachable
genomläsa read through
omprövning reappraisal
omvärdering reapprasial
arrangera om rearrange
binda om rebind
omstarta reboot
omstartar reboots
omkalibrera recalibrate
omkalibrerat recalibrated
gjuta om recast
ladda om recharge
ömsesidig reciprocal
ömsesidighet reciprocity
klassificera om reclassify
tillstyrka, rekommendera recommend
rekommendabel recommendable
rekommendation recommendation
rekommendationer recommendations
omkompilera recompile
återkomma, upprepas recur
återkommande recurrent
placera om redeploy
styra om, ändra, ställa om redirect
omdirigerad, omplacerad redirected
omdirigering redirection
omfördela redistribute
omfördelnings redistributive
göra om redo
rita om redraw
domare i idrott referee
folkomröstning referendum
trakt, område region
omgift remarried
minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig remember
påminna om remind of
påminnande om reminiscent
omnumnrera renumber
omnumnrerat renumbered
omnumnrerar renumbers
omorganisera, organisera om reorganize
återkommande repetitive
omformulera rephrase
omspelning replaying
representant, representativ, ombud representative
bedja om request for
läs om reread
omstarta, starta om rerun
omflyttning resettlement
omstarta restart
startat om restarted
omstrukturera restructure
omstrukturering restructuring
töm retin
omskolning retraining
återkommst, återvända, returnera, återlämna return
hemkomst return home
skriv om retype
återförening, sammankomst reunion
omvärdering revaluation
göra om revamp
ränta, inkomst, att få revenue
dagdröm reverie
omkastning reversal
omkastbar reversible
omarbeta, revidera revise
varv, revolution, rotation, omvälvning revolution
omformulera reword
skriva om rewrite
romb rhomb
romboid rhomboid
romb rhombus
rikedomar riches
rikedom richness
helt om right-about
flacka omkring roam
rådjur, rom roe
romersk, romare Roman
romantik, romantisk romance
romarna romans
romantisk romantic
romantik romanticism
romantiker romanticist
romantisera romanticize
Rom Rome
runt, om, rond, rund, varv, omkring, kring round
rondell, omväg, karusell round-about
omgång round turn
omväg, krokväg roundabout way
ströva omkring rove
rödblommig, jäkla ruddy
rom-sprit, underlig rum
letande, genomleta rummage
uppkomling runner-up
sjöman, matros sailor
sjömanskostym sailor suit
rea, omsättning, försäljning, realisation sale
omsättningsskatt sales tax
fromhet, helgd sanctity
helgedom sanctuary
helgedom sanctum
jultomte Santa Claus
sav, underminera, tunnel, löpgrav, saft, dumbom sap
indränka, genomsyra saturate
vanka omkring saunter about
doft, smak, arom savour
mandelblomma saxifrage
skala inom musik scale in music
lärdom, stipendium scholarship
omfattning scope
genomsöka, skura scour
skrift, kristendom scripture
skarv, söm, sömma, skikt seam
gast, matros, sjöman seaman
sömmerska seamstress
genomsökt searched
enslig, undangömd secluded
gömma, avsöndra secrete
verka som seem to
döma, mening, sats, dom sentence
publisera som följetong seralize
livegenskap, träldom serfdom
omgång set (of clothes)
sömnad sewing
slug, lömsk shifty
skomakare shoemaker
fackföreningsombud shop-steward
ont om short of
kväljningar, sjukdom, illamående sickness
emedan, eftersom, sedan since
omfång, nummer, format, storlek size
benstomme, skelett skeleton
slira, bromsa skid
slalombacke slalom slope
träldom, slaveri slavery
sova, sömn sleep
sömnig sleepy
kämpa sig genom slog through
spelautomat, enarmad bandit slot-machine
sloka, slöfock, loma slouch
sömnig slumberous
listig, bakslug, lömsk, slug sly
genomdränkt soakt
genomdränkt sodden
enträget be om solicit
omtanke solicitude
salomo solomon
några, somliga, någon some
stundom, emellanåt, ibland sometimes
trolldom sorcery
ömt ställe, öm, sårig sore
ömhet soreness
omfatta span
mast, bom spar
fiskrom, lägga rom, yngel spawn
rom (fisk-) spawn of a fish
omtala speak of
på tal om speaking of
fe, tomte sprite
blommans ståndare stamen
uppståndelse, fläkta, omröra stir
fors, ström, forsa, rinna stream
ströva, promenera, promenad stroll
framlägga, inkomma, underställa submit
arbetsmoment suboperation
omstörtning subversion
omstörtande subversive
omstörta subvert
sommar summer
omge, omgiva, omringa surround
omgiven surrounded
omringar, omger surrounds
svordomar swearing
bomtåg swifter
vidja, strömbrytare, växel switch
akta, sköta, vårda, ta hand om, ta vara på take care of
vinnlägga sig om, vinnlägga sig om take pains to
senfärdig, långsam, senkommen tardy
telekommunikation telecommunication
yppa, berätta, säga, förtälja, tala om tell
öm, kärleksfull, mör, späd tender
ömt tenderly
ömhet tenderness
områden territories
område, territorium territory
som, det, att, vilken that
det, som är that's
häromdagen the other day
tvärom the other way around
Högsta domstolen the Supreme Court
däromkring thereabout
därvid, därigenom thereby
därom thereof
termometer thermometer
genomfart, huvudgata thoroughfare
träl, träldom thrall
roman, sensationsfilm thriller
blomstrande thriving
genom, igenom through
genom thru
omintetgöra thwart
schema, kommunikationstabell, tidtabell time-table
tomat tomato
tombola tombola
stel, domnad torpid
flöde, ström torrent
område, traktat tract
genomdriva, uppgöra transact
genom öknen transdesert
omgestalta, förhärliga transfigure
genomborra transfix
genomresa transit
genomskinlig translucent
genomskinlig transparent
omplantera, transplantera transplant
omlastning transshipment
travers, genomkorsa traverse
domstol tribunal
problem, bråk, krångla, oroa, genera, omak, möda trouble
vända sig om turn round
omsättning turnover
avgiftsbelagd väg, tullbom turnpike
U-sväng, helomvändning U-turn
kricketdomare, skiljedomare umpire
omonterade unassembled
ovetande, omedveten unaware
kommande, ofödda unborn
omarkerad, ohämmad unchecked
okomprimerade uncompressed
uppackning, avkomprimering uncompressing
medvetslös, sanslös, omedveten unconscious
omedvetet unconsciously
omyndig, minderårig under age
genomgå undergo
genomgå undergoing
omodern unfashionable
om inte, såvida inte, med mindre unless
omalen unmilled
omisskänlig, tydlig unmistakable
okomprimerad unpacked
omogen unripe
oräknelig, omätlig untold
omvälvning upheaval
uppkomling upstart
önskedröm, utopi utopia
obesatt, ledig, tom vacant
lämna, tömma, utrymma vacate
tomhet vacuity
tom vacuous
tomrum, vakuum vacuum
ombytlig, variabel variable
omväxling variation
moms vat
ordrikedom verbosity
utslag, dom verdict
genomförbarhet viability
manlighet, mandom virility
invärtes, känslomässigt visceral
tomrum, tom, ogiltig void
storlek, volym, omfång volume
omröstning, rösta, röstning, röst vote
röstning, omröstning, röstar voting
gång, vandra, promenad, gå, vandring, promenera walk
promenad walking
flodområden watersheds
välstånd, rikedom wealth
rikedom wealthiness
välkommen, kärkommen, välkomna welcome
välkommen-hem welcome-home
välkomnade welcomed
välkomnande welcoming
söm, ärr, prygla welt
vad som helst whatever
varigenom whereby
om wheter
huruvida, om whether
vilken, som, vilken which
strömvirvel whirlpool
vilken, vem, som who
vem som än whoever
testamente, kommer att, skall, vilja will
windowskompatibelt windows-compatible
spel bakom kulisserna wirepulling
vishet, klokhet, visdom wisdom
trolldom witchcraft
inuti, innanför, inom within
trolldom wizardy
kommer inte att won't
drömmerier wool-gathering
ordrikedom wordiness
världsomfattande wordwide
bearbeta, verka, göromål, job, syssla, verk work
världsberömd world-renowned
världsomspännande worldwide
korsband, omslag wrapper
omslag wrapping
omslagspapper wrappingpaper
x-kromosom X-chromosome
ungdomlig youtful
yngling, ungdom youth
ungdomlig youthful
dumbom zany
surra, brumma, zoom zoom
zootomi, djuranatomi zootomy
other swedish words that include "efter" : english :
eftergiven acquiescent
efter after
eftervård after-care
efterkrav after-claim
efterverkning after-effect
live efter detta after-life
efterglans afterglow
livet efter detta afterlife
efterdyningar, efterräkning aftermath
eftermiddag afternoon
efterrätt afters
eftersmak aftertaste
dan, efter, efteråt, i efterhand afterwards
trakta efter, åsyfta, sikta mot, rikta mot aim at
utefter all along
såsom, enär, eftersom, som as
eftersträva, längta aspire
efterstygn backstitch
efterbliven, bakåt backward
efterblivenhet backwardness
bakefter, bakom, baktill, efter behind
efterkravgods cod-goods
efterkravsförsändelse cod-parcel
efterkrav collect on delivery
eftergivenhet, samtycke compliance
foglig, eftergiven compliant
medgivande, eftergift concession
rätta sig efter conform to
efterlåtenhet, tyst medgivande connivance
eftertrakta, åtrå covet
begärlig efter covetous of
begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka demand
märke efter slag, buckla dent
efterlevande dependents
ättlingar, efterkommande descendants
efterrätt, dessert dessert
eftertryck emphasis
eftertrycklig, starkt betonad emphatic
efterliknande, tävlan emulation
följa, efterfölja, lyda follow
efterbehandling follow-up
efterföljda followed
flämta, flämtning, dra efter andan gasp
kippa efter andan gasp for breath
komma efter get behind
ge upp, uppge, lämna, avstå, efterskänka, avträda give up
treva efter, famla efter grope for
fika efter hanker after
framdeles, hädanefter henceforth
härefter hereafter
efterlikna, imitera, härma imitate
efterbildning imitation
efterliknande imitative
enträgen, efterhängsen importunate
eftersom inasmuch
efterlåten, eftergiven, överseende, efterlåten indulgent
oefterhärmlig inimitable
söla, bli efter lag
tråna efter languish for
längta efter, åstunda long for
tillse, passa, efterse, sköta look after
söka efter look for
rusa efter make after
härma, apa efter mimic
åtalseftergift nolle prosequi
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
efterlevnad observance
efterkommande, eftervärld posterity
efterlämnade, postum posthumous
efter födelsen postnatal
efterskrift postscript
strax, kort därefter presently
eftergummerat re-gummed
eftertrupp rear-guard
avspegling, reflex, eftertanke, återsken reflection
efterlåten, loj, försumlig remiss
efterskänka, förlåta, översända, remittera remit
efterfrågan, anmaning, begäran, anhållan, bön request
begärde, efterfrågade requested
efterspana, leta efter search for
eftersända, sända efter send for
efterspel, fortsättning sequel
emedan, eftersom, sedan since
eftersökt sought for
sacka efter, ströva straggle
eftersläntare straggler
lyckas, efterträda, lyckas, efterträda, efterfölja succeed
framgång, efterträder succeeded
efterföljande succeeding
efterträder succeeds
avlösare, efterföljare, efterträdare successor
efternamn, tillnamn surname
karamell, söt, efterrätt, ljuv sweet
konfekt, efterrätt, snask, gotter, sötsaker sweets
lön efter skatt take-home
därefter, därefter thereafter
törsta efter thirst for
efterföljande trailing
eftersökt wanted
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.