The Swedish term "ägna sig åt" matches the English term "go in for"

other swedish words that include "sig" : english :
abdikera, avsäga sig abdicate
tvätta sig ablution
avsäga sig abnegate
vinna, tillägna sig, införskaffa acquire
fritaga, sköta sig bra, frikänna acquit
akut, spetsig acute
unna sig något allow oneself something
ändra sig, ändra alter
amatörmässig amateurish
belöpa sig till, uppgå till amount to
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
närma, anflygning, närma sig, nalkas approach
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
förvissa sig om ascertain
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
stödja sig på base oneself on
sola sig bask
sola sig, gassa sig bask in the sun
nöja sig be content with
missta sig be mistaken
förhasta sig, överila sig be rash
vinka till sig beckon
trolova sig become betrothed
förlova sig become engaged
uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter behave
bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja bend
donation, välgörenhet, välsignelse benefaction
blanda sig blend
välsigna bless
välsignad, salig blessed
välsignelse blessing
pussig bloated
snyta sig blow one's nose
blåsig blowy
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
välsignelse, förmån boon
bocka sig för bow oneself to
föröka sig, ras breed
bringa, föra med sig, ta med sig bring
våghalsig politik brinkmanship
trasig, avbruten, söndrig, bruten broken
avsigkommen broken-down
röra sig ur fläcken budge
signalhorn bugle
affärsmässig businesslike
anropsignal call sign
lugna sig calm down
bry sig om care for
förkyla sig catch a cold
nosig, näbbig, uppnosig cheeky
harkla sig clear one`s throat
inrikta sig på concentrate upon
bafatta sig med concern oneself
nedlåta sig condescend
rätta sig efter conform to
förbinda, förena sig conjoin
konsignation consignation
sammansvärja sig, konspirera conspire
ådra sig contract illness
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
kontrasignera, lösen countersign
yppa sig crop up
korsa, vresig, kryss, övergå, kors cross
tränga ihop sig crowd together
krusig, lockig curly
töras, våga, drista sig, understå sig dare
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
trotsig defiant
signalement, framställning, skildring, beskrivning description
ägna sig åt devote oneself to
skiljer sig differ
skilja sig differentiate
grådaskig, smutsig dingy
osnygg, oren, smutsig dirty
avsäger sig disclaims
utspy, lämna ifrån sig disgorge
rufsig dishevelled
förställa sig dissimulate
utom sig, galen distraught
sköta sig väl do well
ta av sig hatt doff
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
slö, dåsig, sömnig drowsy
vare sig...eller, antingen... eller either...or
ge ifrån sig, avge, utsända emit
strävan, sträva, bemöda sig endeavour
förfråga sig enquire
ingå, inlåta sig på enter into
fela, missta sig err
gifta sig med espouse
legitimera sig establish one`s identity
undvika, undanbe sig, undgå evade
utmärka sig excel
urskulda sig exculpate oneself
utsätta sig för expose oneself to
röja sig exposeoneself
yttra sig express an opinion
förälska sig fall in love
lust, tycka om, infall, tänka sig fancy
bulna, vara sig fester
oroligt flytta sig fidget
eldig, hetsig fiery
smutsig, otäck, snuskig filthy
hetsigt firey
förstklassig first-class
förstklassig, prima first-rate
hjord, flock, tapp, skocka sig flock
larva sig footle
ojust, orättvis, smutsig foul
gnaga, oroa sig fret
vara ute och roa sig mycket gadabout
klara sig get along
ge sig av, komma bort get away
skärra upp sig get excited
slå sig get hurt
geifta sig get married
röra på sig get moving
gå och lägga sig get off to bed
klippa sig get one's hair cut
klara sig i get through
resa sig, stiga upp get up
glansig glazed
glansig glossy
lägga sig go to bed
roffa åt sig, gripa tag i grab
ge sig i kast med, dust grapple
gräma sig över grieve at
hårdna, härda sig harden
förbarma sig have pity
harkla sig, hök hawk
disig hazy
bekymra sig om heed
ta för sig help oneself
sig själv herself
sig själv himself
föreställa sig, inbilla sig, tänka sig imagine
förbättra, förkovra sig, bättra improve
ådra sig incur
innebära, sluta sig till infer
ställa sig in ingratiate
upprorisk, uppstudsig insubordinate
lägga sig ut för intercede
ingripa, lägga sig i interfere
berusa sig intoxicate oneself
inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa intrude
sig själv itself
glädja sig över joice at
hålla sig i styr keep quiet
buga sig kowtow
slafsa i sig lap up
tvåla in, löddra sig, lödder lather
mager, luta sig lean
lära sig, erfara learn
vräka sig loll
spegla sig look at oneself in the glass
missta sig make a mistake
få klara sig med make do with
förvissa sig om make sure of
föresätta sig make up ones mind
märka, märke, markera, signera, beteckna mark
gifta sig med, viga, gifta sig marry
under, förundra sig marvel
behärska sig master one's temper
skriva in sig vid universitet matriculate
slingra sig meander
rutinmässigt mechanically
lägga sig i, befatta sig med meddle (in)
befattar sig meddles
bry sig om mind about
blanda sig, blanda mingle
disig, dimmig misty
sur, vresig, dyster morose
ge sig av move off
skitig, lortig, smutsig mucky
föröka, avla av sig, multiplicera multiply
grötig, mosig, sörjig mushy
tjusig nifty
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
tvångsmässig obsessional
trotsig obsinate
sig oneself
sig, sig själv onself
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
trasig, i olag, i oordning out of order
försova sig oversleep
häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull passionate
spetsig, mager peaked
förvänd, vresig perverse
snurrig, vimsig pixilated
störta sig in i plunge into
spetsig, pekade pointed
kasta sig över pounce
kråma sig prance about
drista sig, förmoda, undererstå sig presume
snygga upp sig primp
snygga upp sig prink
yrkesmässig professional
yrkesmässiga professional-looking
visa sig vara prove to be
eka, staka sig fram punt
renrasig pure-bred
ta på sig put on
meritera sig qualify oneself
rida på ord, ordlek, slingra sig quibble
beslutsmässigt antal quorum
trasig ragged
förgrena sig ramify
erinra sig reall
visa sig på nytt, återuppstå reappear
uppfostra, bakdel, uppföda, stegra sig rear
dra sig tillbaka recarde
vila, luta sig bakåt recline
påminna sig, minnas recollect
krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig recover
hämta sig recuperate
rödbrusiga red-faced
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
fröjda sig åt rejoice at
åter sluta sig till, svara rejoin
förhålla sig remaine
minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig remember
avsäga sig renounce
avsägande sig renouncing
betala sig, vedergälla, återbetala repay
ångra, ångra sig repent
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
retirera, dra sig tillbaka retire
stiga, resa sig rise
rulle, trilla, vältra sig, mullra, bulle, slingra roll
rosig rosy
rutinmässigt routinely
rödbrusig rubicund
utsätta sig för, löpa risk run the risk
störta sig in i rush into
skingra sig scatter
knasig scatty
klia sig scratch oneself
sigill, försegla, säl, tätning, besegla, lacka seal
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
föresätta sig set oneself to
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
hamna, bosätta sig settle down
raka sig shave oneself
skolka, smita ifrån, undanbe sig shirk
teckna, skylt, underteckna, vink, signera sign
signalera, signal, märklig signal
påskrift, signatur, underskrift signature
signaturmelodi signature tune
signerad signed
märkbar, signifikant significant
sätta sig sit down
smyga sig, maska skulk
vårdslös, hafsig slipshod
kämpa sig genom slog through
sluskig, hafsig, slarvig slovenly
ryck, rycka till sig, nappa åt sig snatch
smyga sig, smita sneak
tupplur, ta sig en lur snooze
uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas sojourn
smutsig, simpel sordid
vräka sig sprawl
smutsig squalid
huka sig ned squat
vrida sig, våndas squirm
stocka sig, stagnera stagnate
avteckna sig mot stand out against
begiva sig till start for
smyga sig, stjäla steal
spira, spetsigt torn steeple
böja sig stoop
stötta, kråma sig strut
underkasta sig, foga sig submit to
existera, livnära sig subsist
vresig, trumpen sulky
livnära sig support oneself
övervinna, höja sig över surmount
ge sig, uppge surrender
stjälpa i sig swig
vinnlägga sig om, vinnlägga sig om take pains to
bemäktiga sig take possession of
ikläda sig take upon oneself
trasig, söndertrasad tattered
sig themselves
förstklassig tiptop
trasig torn
bekymra sig trouble about
förlita sig på, lita på trust in
vända sig om turn round
anförtro sig åt unbosom
åta sig undertake
ta av kläderna, klä av sig undress
tillskansa sig, inkräkta på usurp
drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag venture
invärtes, känslomässigt visceral
yrkesmässig vocational
jämra sig wail
jämrar sig wails
vältra sig wallow
gifta sig med, viga wed
bege sig wend
vare sig...eller whether...or
blåsig windy
förundra sig, undra över wonder at
vimsig woozy
oroa sig för worry about
slingra sig wriggle
vrida sig writhe
vred sig writhed
jämra sig yammer
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
other swedish words that include "åt" : english :
atombomb A-bomb
åtskilligt a good deal
bakåt aback
ablativ ablative
matros able seaman
tvätta sig ablution
återhållsam abstemious
röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet abstinence
måttlig abstinent
missbrukat abused
acceleration acceleration
åtkomsttid access time
åtkomliga accessed
tillgänglig, åtkomlig accessible
åtföljande accessor
ackompanjatör accompanist
medfölja, följa, ackompanjera, åtfölja, ledsaga accompany
prestation accomplishment
samlat accumulated
ackumulator accumulator
noga, ackurat, verkligt accurate
ackusativ accusative
acetat acetate
ättikssyra acetic
uppnått achieved
prestantion, insats, gärning achievement
följning, åtkomst, anskaffningskostnad acquisition
akrobat acrobat
akrobatisk acrobatic
akrobatik acrobatics
tillförordnad, spelsätt, spel acting
gärning, rättegång, process, aktion, handling action
handling, åtalbar actionable
driva, sätta i rörelse actuate
improviserat ad lib
anpassning, adaptation adaptation
tillsätta add on
tillsats additive
adresserat addressed
mottagare, adressat addressee
tillsats, komplement adjunct
lättpåverkad masspublik admass
administration admin
administratör administrator
administratörer administrators
tillåtlig admissible
tillrättavisa, varning admonish
adritatiska havet adriatic
advokater advocates
ansatt, drövad afflicted
afroasiat afro-asian
rakvatten after-shave
efterrätt afters
dan, efter, efteråt, i efterhand afterwards
åter, mot, emot against
agat agate
företag och organisationer agencies
åratal ages
total, aggregat aggregate
alteration, sinnesrörelse agitation
mål, sikte, syfte, måtta aim
inriktat aimed
lufttät air-tight
flygplats airport
lufttät airproof
lufttäta airtight
albatross albatross
alkoholrelaterad alcohol-related
fjärmande, alienation alienation
psykiater alienist
allomfattande all-embracing
alltomfattande all-in
desto bättre all the better
lätta alleviated
lättnad alleviation
alligator alligator
allitteration alliteration
tilldelat allocated
låta, tillåta allow
tillåtna allowable
tillåten allowed
tillåter allowing
tillåter allows
sjukhuskurator almoner
ändrat altered
alternativt, växelvis alternately
alternativ alternative
alternativt alternatively
alternativ alternatives
växelströmsgenerator alternator
höjdmätare altimeter
amatör amateur
amatörmässig amateurish
amatörskap amateurism
amatörers amateurs
försåt, bakhåll, bakhåll ambush
förbättra ameliorate
förbättring amelioration
korrigerat amended
rättelse amendment
amerikatillverkade american-made
amperemeter, amperemätare ammeter
fostervatten amniotic
amfiteater amphitheatre
amputerat amputated
amputation, amputering amputation
anastigmat anastigmat
anatema, bannlysning anathema
anatomisk anatomical
anatom anatomist
anatomi anatomy
ankarplats, förankring anchorage
engelskhatare anglophobe
animationer animations
årsberättelse annals
korelat antecedent
fördatera, antedatera antedate
förväntan, antecipation anticipation
kylarvätska antifreeze
böghatande antigay
antimateria antimatter
antistatisk antistatic
motsats, antites antithesis
apatisk apathetic
dvala, apati apathy
apatit apatite
aplanat aplanatic lens
attiralj, apparat apparatus
blindtarmsinflammation, appendicit appendicitis
aptit, matlust appetite
tillämpning, applikation application
applikationer applications
applikationer applikation
att placera applying
tillsätta, utnämna, bestämma appoint
uppskatta, uppskatta, värdera appreciate
uppskattat appreciated
uppskattar appreciates
uppskattning appreciation
uppskattande appreciative
uppskattande appreciatively
anhålla, begripa, uppfatta apprehend
fattbar apprehensible
anhållande, uppfattning, farhåga apprehension
underrätta apprise
åtkomlig approachable
närmat approached
avsättning appropriation
approximation, närmevärde approximation
vatten aquatic
vattenledningar aqueducts
rätt aright
aristokrati aristocracy
aristokrat aristocrat
aristokratisk aristocratic
mattematik, aritmetik arithmetic
matematik arithmetik
armatur armature
fåtölj armchair
fåtölj armcheer
arrangerat arranged
artikulation, artikulera articulation
askfat ashtray
asiatisk asian
asiatisk asiatic
åt sidan askance
frågat asked
taxering, beskattning assessment
överlåtare assigner
kamrat, kompanjon associate
umgänge, samfund, association, förening association
associationer associations
förutsätta assume
förutsätter assumes
åtagande assumption
astigmatiker astigmatic
åtskild, sönder asunder
åtminstone at least
i täten at the head
åt ate
ateism atheism
atensk athenian
aten athens
idrottsman, atlet athlete
atlas (karta) atlas
åtminstone atleast
atmosfär, stämning atmosphere
atoll atoll
atom atom
atrofiera atrophy
attaché attaché
attentat, försök attempt
attest attestation
inställning, hållning, attitud, ståndpunkt attitude
attityd attitudes
ombud, advokat attorney
ombud, advokater attorneys
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
intagande, attraktiv, tilldragande attractive
attribut attribute
attribut attributes
auktionsförrättare, auktionsutropare auctioneer
upphovsman, författare author
författarinna authoress
berättigande, auktorisation, auktorisation authorization
författare authors
författarskap authorship
automatisera automate
automatiserad automated
automatisk automatic
automat automatic machine
automatiskt automatically
automatiskt automaticaly
gata, allé, aveny avenue
medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta average
brydsamma, oskicklig, tafatt, obehaglig awkward
ayatollah ayatollah
himmelsblått azure
pratmakare babbler
kandidatexamen baccalaureate
bärätande baccivorous
ungkarl, kandidat bachelor
karm, tillbaka, rygga, rygg, åter back
antedatera backdate
reträtt backdown
åt gården backroom
återfalla backslide
bakgata backstreet
eneggat svärd backsword
efterbliven, bakåt backward
baklänges, bakåt, tillbaka backwards
bakvatten backwater
rätt dålig baddish
bagatell bagatelle
påstvätt bagwash
ungsbakad rätt bakemeat
bakplåt bakestone
ösa en båt bale out a boat
balsaträd balsa
råtta bandicoot
patronbälte bandoleer
skjutplattform barbette
barbiturat barbiturate
med blottat ansikte barefaced
nätt och jämt barely
plats kring en lada barnyard
fat barrelful
advokat barrister
skål, handfat, fat basin
batong, taktpinne baton
batterier batteries
batteri battery
uppsagd, att vara eller inte vara, vara, bli be
förmå, orka, vara i stånd att, kunna be able to
återgå be cancelled
aktas för väta be kept dry
fattas be lacking
återstå be left
älskare, sprätt beau
naturskön plats beauty-spot
därför att, emedan, därför because
börjat begun
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
begråta bemoan
begråtit bemoaned
våt fest bender
donation, välgörenhet, välsignelse benefaction
koj, ankarplats berth
fläckat ner besmear
bättre better
övermåttan beyond measure
gnabbas, träta bicker
matsedel bill-of-fare
nativitet birth-rate
hätsk, bitter, besk bitter
skrälla, smattra blare
blöda, åderlåta bleed
återvåndsgränd blind alley
plakat blotto
bakåtblåsning blowback
burdust sätt bluffness
inackorderingsställe, pensionat boarding-house
internatskola boarding school
båt boat
båtkarl boatman
båtägare boatowner
båtsman boatswain
förbindelse, obligation, band bond
litteratursökning booksearch
självinmatande programladdare bootstrap
kant, bård, gräns, ram, rabatt border
lånat borrowed
obegränsad, gränslös, omätlig boundless
kubb, styv filthatt, kastare bowler
fläta braid
flätor braids
oväsen, träta brawl
stråtrövare brigand
rand, brädda, brätte, brädd brim
återföra bring back
ställa inför rätta bring to justice
undulat budgerigar
undulat budgie
sämsskinn, matt gul buff
vattentätt skott bulkhead
busshållplats, hållplats bus-stop
rymdmått bushel
australisk stråtrövare bushranger
bus station busstation
beskäftig, upptagen, sysselsätta busy
droskstation cab-rank
droskstation cab-stand
gapskratta cachinnate
kackel, kackla, fnitter, kackla, prat cackle
pratmakare cackler
illalåtande cacophonous
golgata calvary
kamratskap camaraderie
batist cambric
campingplats camping-ground
lägerplatser campsites
aspirant, kandidat candidate
matsal, marketenteri canteen
fånga, uppbringa, tillfångata, kap, erövra capture
karat carat
kolhydrat carbohydrate
karburator, förgasare carburettor
karikera, karikatyr caricature
köttätande carnivorous
gnata, karp carp
matta carpet
gnat carping
fortsätt carry-on
politisk karikatyr, tecknad film cartoon
patron, filmrulle cartridge
patron cartridge to a gun
sätthärdat stål case-hardening-steel
insatt kassett casette-in
fat, tunna cask
schatull, skrin casket
katt cat
kategorier catagories
kategori catagory
katalog catalog
kataloger catalogs
katalog, katalogisera catalogue
katalogisering cataloguing
katalog catalouge
katapult, slangbåge catapult
stort vattenfall, grå starr cataract
katarr catarrh
katastrof catastrophe
katastrofer catastrophies
fasadklättrare catburgler
fasttaga, hinna, fånga, ertappa, fatta, gripa catch
katekes catechism
kategorier categories
kategori category
hålla mat, skaffa mat cater
matleverantör caterer
domkyrka, katedral cathedral
katolik Catholic
katolicism Catholicism
katter cats
kreatur, boskap cattle
gnat cavilling
celibat celibacy
begravningsplatser cemeteries
intyg, intyg, certifikat, betyg, betyg certificate
konstatera, intyga certify
kätting chain-cable
karismatisk charismatic
charlatan charlatan
småprata chat
snattra, tala, sladdra, skallra tänder chatter
pratmakare chatter-box
pratsam chatty
schack och matt, besegra checkmate
glättig, munter, gladlynt cheerful
glatt cheerfully
vattenkoppor chicken-pox
skratta skrockande chortle
kamrat chum
fastsatt cinched
stadsstater city-states
civilisation, kultur civilization
civilisationer civilizations
klättra clamber
klasskamrat class-mate
klassifikation classification
klausul, kort sats, bisats clause
klimat climate
klimat climates
klänga, klättra climb
klättrande climbing
klättrar climbs
stänga, stänga, nära, noggrann, tät, slut, nära close
tätt closely
äckla, övermåtta cloy
tafatt, drumlig, oskicklig, klumpig clumsy
bråte, oväsen, skräpa ner clutter
villig att samarbeta co-operative
spindelnät cob-web
liten flat båt, hjärtmussla cockle
förarplats i flygplan cockpit
jämföra, kollationera collate
jämförelse, lätt måltid collation
samlat collected
kolonisatörer colonists
kombination combination
kombinationer combinations
matvaror comestibles
kommatecken comma
kommatecken commas
åtagande commitment
meddelat communicated
skrivelse, meddelande, kommunikation communication
nattvard communion
kamratskap companionship
jämförande, relativ comparative
kompatibilitet compatibility
kompatibel compatible
kompatibla compatibles
jämlike, kamrat compeer
nödsakad att compelled to
ersätta, kompensera compensate
kompensation compensation
kompilator compiler
självbelåtenhet complacence
självbelåten complacent
invecklad, sammansatt, komplicerat complicated
åtlyder complies
åtlyda comply
kompositör, tonsättare composer
sammansatt composite
tema, uppsats, komposition composition
fattning composure
blanda, sammansatt compound
fattningsförmåga, uppfattning comprehension
omfattande comprehensive
obligatorisk compulsary
obligatorisk compulsory
data computational
databeräkningar computations
databehandla compute
databehandlat computed
dator computer
datorns computer's
datorbaserade computer-based
dator-kontroll computer-controll
datatidningar computer-magazines
datorspelare computer-players
datoriserad computerized
datorer computers
databehandlar computes
användandet av datorer computing
kamrat, kamrat comrade
kamrats comrade's
kamrater comrades
sammansättning concatenation
upptänklig, fattbar conceivable
fatta, uttänka conceive
koncentration concentration
bafatta sig med concern oneself
slut, slutsats conclusion
kondensera, förtäta condense
nedlåta sig condescend
överse med, förlåta, gottgöra condone
småprat, samtal confabulation
statsförbund confederation
justerat configured
konfirmation, stadfästelse, bekräftelse confirmation
konfirmerat confirmed
rätta sig efter conform to
behaglig, sympatisk, besläktad congenial
grattis! congratters
gratulera, lyckönska congratulate
gratulerar congratulating
gratulation, lyckönskan congratulation
konjugationer conjugations
efterlåtenhet, tyst medgivande connivance
tillåta consent to
följd, konsekvens, slutsats consequence
konservativ, försiktig conservative
konservativa partiet Conservative Party
upprätthållare, bevarare conservator
musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri conservatory
har i åtanke considers
konsignation consignation
statsobligationer consols
förfalska, statsförfattning, författning constitution
konsulat consulate
konsumtion, lungsot, förbrukning, åtgång consumption
kontaktat contacted
förorenat contaminated
nöjd och belåten contended
trätgirig contentious
belåtenhet contentment
återhållsamhet continence
kontinent, fastland, världsdel, återhållsam continent
fortsättning continuation
fortsätta continue
fortsatt continued
fortsättning continuing
manick, apparat, grej contraption
trilsk, motsatt contrary
motsats, kontrastera, kontrast contrast
insats, bidrag, tillskott contribution
vitsgåta conumdrum
konversation, samtal conversation
samtala, konversera, motsatt converse
kokerska, laga mat, koka, kock cook
matlagning, anrättning cooking
tvättbjörn coon
litterär äganderätt copyright
författare av reklamtext copywriter
fiskarbåt coracle
korrigera, korrek, rätta, rätt, beriktiga, riktig correct
rättad corrected
rättning correction
rättelser corrections
rättar till corrects
korrelat, motsvarighet correlate
fräta corrode
anfrätning, sönderfrätande corrosion
frätande corrosive
advokat, rådplägning counsel
kopplat coupled
krigsrätt court-martial
appellationsdomstol court of apeal
eftertrakta, åtrå covet
sprätt coxcomb
kran att lyfta med crane to lift with
skitprat crap
kraschat crashed
kreativ creative
kreativitet creativity
lättrogen, godtrogen credulous
kremerat cremated
krematorium crematorium
besättning, manskap crew
ropade, ropat cried
kritiserat criticized
fullsatt, trångt crowded
kröna, hjässa, krona, hattkulle crown
gråta, utrop, läte, ropa, rop, skrik cry
gråt crying
rymdmåyy, kubikmått cubic measure
släpa i väta daggle
plattform, estrad dais
Dalmatien Dalmatia
dalmatisk dalmatian
skadeersättning damages
förbaskat damn
sprätt, snobb dandy
data data
databehandling data-processing
databas database
databaser databases
daterbar datable
databehandling datamation
datasorter datatypes
dadel, tidpunkt, träff, datera, årtal, datum date
datum-tid date-time
daterad dated
dataöverförings datel
odaterad dateless
datum dates
dativ dative
av-installation de-installation
diakonat deaconry
handlat, handlade dealt
debatt, debattera, debatt debate
debattör debater
debatterande debating
avgjord, beslutat decided
deklamatorisk declamatory
deklaration, förklara declaration
deklarationer declarations
deklarerat declared
deklination declension
utsmyckning, dekoration, orden decoration
dekorativ decorative
nedsätta, racka ned på decry
att böja deflecting
urartat degenerated
nedsatt degraded
avinstallation deinstallation
delegation delegation
takt, delikatess, känslighet delicacy
känslig, delikat, ömtålig, fin, finkänslig delicate
läcker, välsmakande, ljuv, delikat delicious
demokrati democracy
demokrat democrat
demokratisk democratic
bevisande, demonstration demonstration
demonstrativ, bevisande demonstrative
tjock, tät dense
avsätta depose
deponera, säkerhet, insättning, avlagring deposit
insättare depositor
deputation deputation
åtlöje, hån derision
hånskratt derisive laughter
nedsättande derogatory
avkomling, ättling descendant
ättlingar, efterkommande descendants
begär, önskar, åtrå, önska, åstunda desire
desperat desperately
efterrätt, dessert dessert
bestämmelseort, destination destination
utblottad, utfattig destitute
urartat deteriorating
föresats, beslutsamhet, beslut determination
avsätta dethrone
utvecklat developed
övergå, överlåta devolve
ägna sig åt devote oneself to
katastrofdrabbade diasterstricken
diatonisk diatonic
sättpinne dibble
maktbud, diktamen, diktat dictation
diktator dictator
diktatur dictatorship
stil, språk, uttryckssätt diction
dö, tätning die
sammandrag, smälta maten digest
lättsmält digestible
matsmältning digestion
skrattgrop dimple
äta middag dine
matsal, matsal, sal dining-room
matsal diningroom
diplomati diplomacy
diplomat diplomat
diplomat diplomatist
direktörsbefattning directorate
kataloger directories
katalog, telefonkatalog, adresskalender directory
katalog-utrymme directory-space
katastrof, olyckshändelse disaster
katastrofal disasterous
missbelåten discontented
rabatt discount
rabatter discounts
debatt, överläggning, diskussion, diskussion discussion
landstiga, landsätta, debarkera disembark
missbelåten disgruntled
maträtt, fat, disk, rätt dish
nedsätta disparage
flytta, avsätta, rubba displace
utställa, ståt, utställning, skylta display
anatomisal dissecting-room
åtskillnad, utmärkelse distinction
åtskillnad mellan distinction between
åtskillnader distinctions
utmäta distrain
utmätning distraint
diverse, åtskilliga divers
delat divided
återbäring dividends
division, indelning, indelning, delat med division
göra, duga, uträtta do
dokumentation documentation
dokumentation documention
ta av sig hatt doff
inget att tala om don`t mention it
liten roddbåt dory
dos format dos-format
dos, dosis, sats dose
ifrågasatts doubted
nerladdat downloaded
nedåt downward
nedåt downwardly
nedåt, nedanför downwards
avleda vatten drain water
dränerat drained
dramatisk dramatic
dramatiskt dramatically
dramatiker dramatist
dramatiserade dramatizes
förbaskat drat
trassat drawee
bottensats dregs
andmat duckweed
sprätt, klädsnobb dude
tråkig, andefattig, slö, trög, matt, dov dull
attrapp, träkarl, träkarl, falsk, bulvan dummy
ätt, dynasti dynasty
lätta, lätthet ease
enkel att använda ease-of-use
lättar på eases
enklast att använda easiest-to-use
med lätthet easily
som går åt öster eastbound
åt öster, mot öster eastward
lätt, obesvärad, mak, ledig easy
lättanvänt easy-to-use
fåtölj easy chair
äta, äta, förtära eat
matvaror eatables
ätit eaten
ätande eating
äter eats
nationalekonomi economics
nationalekonom economist
ätlig edible
elektronisk databehandling edp
utflöde, spillvatten effluent
åttionde eighieth
åtta eight
åttatimmarsdag eight-hour day
åttonde eighth
åttitalet eighties
åttio eighty
armatur electric fittings
avrätta i elektriska stolen electrocute
kvalifikation eligibility
önskvärd, berättigad, valbar eligible
gäckande, oåtkomlig, bedräglig elusive
inbäddat embedded
omfatta, omfamning, krama, omfamna, famna embrace
omfattning embracing
rätta, förbättra emend
textförbättring emendation
läger, lägerplats encampment
slutresultat end-result
sätta i fara endanger
upprätthålla enforce
upprätthåller enforces
ge rösträtt enfranchise
förbättra, stegra enhance
avancerat enhanced
förbättring enhancement
förbättringar enhancements
förbättrar enhances
gåta enigma
gåtfull enigmatic
åtnjutande enjoement
avnjuta, åtnjuta, uppskatta, njuta av enjoy
uppskattade enjoyed
uppskattande enjoying
uppskattar enjoys
ofantlig, enorm, jättelik enormous
ingå, inlåta sig på enter into
berättiga entitle
berättigad entitled
valberättigad entitled to vote
berättigar entitles
fläta ihop entwine
epitet, attribut epihtet
ekvation equation
ekvationer equations
ekvator equator
utrustning, apparatur equipment
rättvisa equity
resa upp, upprätt, eregerade, rak, rakryggad erect
promenadplats esplanade
uppsats, försök essay
inrätta, konststatera, grun, etablera, fastställa establish
upprättande, inrättning, institution establishment
värdera, högaktning, uppskatta, aktning, respekt esteem
värdera, uppskatta, bedöma estimate
uppskattning estmation
eufrat euphrate
evangelisation evangelization
slät, plan, än, jämn, även even
händelserelaterad event-related
vattenkanna, handkanna ewer
övermåttan, synnerligen exceedingly
överdriven, omåttlig excessive
övermåttan excessively
skattkammare exchequer
ensamförsäljningsrätt exclusivity
undanflykt, ursäkt, förlåt, förevändning, förfall excuse
verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra execute
avrättning, verkställande execution
uttömma, utmatta, avgas exhaust
utmattad exhausted
utmattning exhaustion
omåttlig exorbitant
åtgång, utgifter expenditure
utsätta sig för expose oneself to
blottställd, utsatt exposed
anknyningsapparat extension telephone
lovprisats extolled
jättebra, fantastisk fab
tvättlapp face cloth
vetta åt face to
underlätta facilitate
dåna, svimma, svag, matt faint
ätt, familj, släkt family
fanatiker, fanatisk fanatic
fanatisk fanatical
fanatiskt fanatically
fanatism fanatism
sätt, mode fashion
snabbmat fast-food
ofattbar fathomless
trötta, strapats fatigue
fjäderlätt feathery
statsförbund federacy
matt, klen, svag feeble
mata feed
matning feeding
matningsvalsar feedrolls
matarverk feedwork
matarverk feedworks
låtsas, föregiven, hyckla feign
kattlik feline
karl, kamrat fellow
reskamrat fellow-traveller
fjättra, fotboja, boja fetter
fjättrad fettered
få, fåtal few
lättsinnig, ostadig, flyktig person fickle
skönlitteratur, diktroman fiction
snatta filch
fil-katalog file-catalogue
filspecifikation filespec
slutresultat final-result
drätsel, finansiera finance
påträffa, skaffa, få tag i, hitta, fynd, finna find
avslutat, färdig finished
skatte fiscal
fiskebåt fishing-boat
utsätta en tid fix a time
utsatt dag fixed day
reparation fixing
prålig, teatralisk flamboyant
klanglös, flat, flack, fadd, platt, våning, slät flat
plattar till flatten
flod, högvatten, översvämning, översvämma flood
blomstrande, rödlätt, svulstig, överlastad florid
volang, rusa i väg, sprattla flounce
flundra, sprattla, plumsa flounder
rabatt flowerbed
flytande(om att tala) fluently
vätska fluid
vätskor fluids
vattenränna, flodravin flume
ekonomiskt opålitlig, nattmänniska fly-by-night
dopfunt, teckensnitt, vigvattenskål font
matsäck, mat, kost, föda food
matförgiftning food poisoning
matransonering food rationing
skrivpapper i folioformat foolscap
stativ, fot foot
sprätt, snobb fop
till, prenumerera på, åt, ty, för for
förfader, låta bli, upphöra med forbear
förutfattad foregone
förlät forgave
förgäta, glömma forget
förlåta forgive
förlåtit forgiven
förlåtelse forgiveness
formatera, format format
format formats
formaterad formatted
formaterande formatting
framåt forth
framåt, anfallsspelare, befordra, fram forward
framlänges, framåt forwards
ojust, orättvis, smutsig foul
stifta, funnen, upprätta, grunda, inrätta found
bråk (i matematik), fraktion fraction
rösträtt franchise
avgiftsfri, gratis, kostnadsfri free of charge
gratisgrunka freebie
gratisprogram freeware
återställer freshening
färskvatten freshwater
fregatt frigate
grannlåt frills
lättsinnig, obetydlig frivolous
helhjärtat fullhearted
lättroad fun-loving
tratt, skorsten funnel
en åttondels mile furlong
prat gab
prata gabble
pratsjuk gabby
nonsens, dumt prat, ljuster gaff
sätta munkavle på, munkavle gag
snattra, kackla, pladdra gaggle
muntert, glatt gaily
vinstgivande, lukrativ gainful
gång, sätt att gå gait
garanterat garanteed
granat garnet
garnison, besättning garrison
pratsjuk garrulous
gas, bensin, gasa, prat gas
gastätt gas-tight
bensinstation gas station
pratkvarn gasbag
gastät gasproof
magkatarr gastric catarrh
akut magkatarr gastritis
tafatt, klumpig gauche
grannlåt gaud
mätare gauges
ridhandske, gatlopp gauntlet
tafatt, dumskalle gawky
homosexuell, ljus, glättig gay
gelatin gelatine
gemytlig, sympatisk, gynnsam genial
gest, åtbörd gesture
skaffa, bliva, få, lätta get
återfå get back
bjäfs, grannlåt gewgaw
varmvattenberedare geyser
jättelik, jätte giant
jättinna giantess
jättar giants
prata, snattra gibber
lättsinnig, vimmelkantig, yr i huvudet, yr giddy
lätt tvåhjulig vagn gig
jättelik, gigantisk gigantic
jätte gigantic-
gingivit, tandköttsinflammation gingivitis
zigenare, tattare gipsy
återge give back
låta påskina give out
gladiator gladiator
sätta glas i, glasyr glaze
glätta, glans gloss
att komma going
golgata golgatha
godnatt good-night
stånga, levrat blod gore
lättstyrda governable
roffa åt sig, gripa tag i grab
korn att så grain to sow
grammatiskt grammatical
grammatiskt grammatically
grammatik, språklära grammer
magnat grandee
bevilja, tillåta, medgiva grant
tillåten granted
tillåter granting
grepp, tag i, uppfatta, gripa tag i, tag, fatta grasp
fattande grasping
granat grenade
granater grenades
rutnät grid
grundvatten groundwater
avmattas grow weak
akta, skydd, patrull, bevaka, vakt guard
gapskratt, gapskratta guffaw
gapskrattar guffaws
lättlurad gullible
naturlig hemvist habitat
boningsplats, boning habitation
hackat hacked
hyllats hailed
halvhjärtat halfheartedly
helgat hallowed
hängmatta hammock
vacker, ståtlig handsome
ratt handwheel
åtrå hanker
strapats, umbärande, möda, vedermöda hardship
hatt hat
hata hate
hatade hated
hätsk, förhatlig hateful
förhatligt hatefully
hatar hates
hat hatred
hattmakare hatter
äta have lunch (or dinner ..)
hjärtat heartedly
ansätta, utfråga heckle
kätteri heresy
kättare heretic
falskt patos heroics
gråtrut herring gull
kättersk heterodox
kättersk hetetical
markerat highlighted
berättelser histories
lura, spratt hoax
filthatt homburg
hem-, hemåt homewards
hederlig, renhårig, ärlig, rejäl, rättskaffens honest
ärligt talat honestly
horisontal, vågrät horizontal
kåt horny
värddator, värddator host computer
centrum, hjulnav, dator hub, nav hub
nedsättande, förnedrande humiliating
hundratals hundreds
jagat hunted
kolväten hydrocarbons
vattenkraft hydroelectric
väte hydrogen
sjömätning hydrography
förlåt I`m sorry
identifikation identification
overksam, fåfäng, lat, sysslolös, sysslolös idle
sysslolöshet, dagdriveri, lättja idleness
lätting, dagdrivare idler
integrerad databehandling idp
olovlig, otillåten illicit
illustration, exempel, förklaring illustration
illustratör illustrator
illustrated illustrerad
klättrare imber
imitatör imitator
omätlig immeasurable
ofantlig, omätlig immense
väldig omfattning immensity
invandrat immigrated
omåttlig immoderate
satunge imp
dödläge, återvändsgränd impasse
pank, fattig impecunious
imitation impersonation
imitationer impersonations
imitatör impersonator
underförstått implicitly
impregnerat trä impregnated-wood
lättpåverkad impressionable
fängsla, sätta i fängelse imprison
förbättra, förkovra sig, bättra improve
förbättrad improved
bättring improvement
förbättrande improving
ifrågasätta impugn
bråttom in a hurry
in natura, i natura in kind
oåtkomlig inaccessible
otillåtlig inadmissible
andefattig, tom, fånig inane
inkarnation incarnation
motivation incentive
oavlåten incessant
inbegripa, medräkna, inkludera, omfatta include
inkompatibel incompatible
ofattlig inconceivable
skuldsatt indebted
skadeersättning indemnification
körvisare, indikator indicator
indikatorer indicators
utfattig indigent
dålig matsmältning indigestion
omöjlig att skilja indistinguishable
privata individualized
efterlåten, eftergiven, överseende, efterlåten indulgent
utan resultat ineffective
oskattbar, ovärderlig inestimable
oförlåtlig inexcusable
slutsats inference
lättantändlig inflammable
inflammation inflammation
påverkat influenced
meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange inform
information, underrättelse, upplysning information
informativ informative
upprörande, orättfärdig iniquitous
insatt i initiated in
såra, förorätta injure
oförrätt, åverkan injury
oförrätt, orättvisa, orättvisa injustice
värdshus, gätgiveri inn
insinuation innuendo
ympat inoculated
inmatning input
inkvisitationenr, äfst inquisition
omättlig insatiable
anföringssats inserted clause
försåtlig, lömsk insidious
insinuation insinuation
visitation, inspekterande inspecting
inspektorat inspectorate
installations-disketten installation-diskette
installationsfiler installationfiles
installation installing
installationer installs
inrättning, anstalt institution
inrättningens institution's
integrerat integrated
integration integration
intelligens, underrättelse intelligence
omåttlig intemperate
avsikt, uppsåt intent
sammanfläta, fläta samman, inflätning interlace
oregelbundet återkommande, intermittent intermittent
internationell international
internationellt internationally
översatt interpreted
översättare, tolk interpreter
mellan stater interstate
inledning, introduktion, rekommendation introduction
inverterat inverse
investerat invested
förhatlig invidious
inåt, inre inwards
lättretlig irascible
oersättlig irreparable
oersättlig irreplaceable
orygglig, oåterkallelig irrevocable
bevattna, vattna irrigate
retlig, lättretlig irritable
prata jargong jargonize
dupliceringsapparat jellygraph
jättebra, toppen jim-dandy
sats jism
glättig, glad, munter jocund
gått med joined
änkesäte jointure
glatt joyfully
rättskipning judicature
rättslig judicial
rättsligen judicially
rättslig juridical
rättsligen juridically
rättslärd jurisconsul
rättskipning jurisdiction
rättslärd jurisprudent
rättslärd jurist
bara, rättvis, just, rättfärdig just
domsrätt justicary
rätt, rättvisa justice
domsrätt justiciary
försvar, berättigande justification
rättfärdigande justificative
rättfärdigat justified
rättfärdiga justify
rättvist justly
rättvisa justness
förvara, utfodra, hålla, fortsätta, behålla keep
fortsätta med keep on doing
skitprat kibosh
glada, drake att flyga med kite
kattunge kitten
kattungar kittens
verkstad, laboratorie laboratorie
laboratorium laboratory
landstiga, hamna, landsätta, ägor, landa, land land
landat landed
trappavsats, landstigning landing
båtbrygga landing-stage
språk-databaser language-databases
språköversättning language-translation
språköversättare language-translator
trög, matt languid
skoj, skoja, spratt, lärka lark
uppdaterad senast last-updated
förra natten last night
dold, latent latent
latin latin
latintalande latin-speaking
latitud latitude
skratt, skratta laugh
skrattretande laughable
skrattande laughing
åtlöje laughing stock
skrattande laughingly
skrattar laughs
skratt laughter
slunga, sjösätta, starta launch
tvätta och stryka launder
tvätterska laundress
tvättautomat laundrette
tvätt, tvättinrättning laundry
rättegång law suit
gräsmatta lawn
gräsmattor lawns
process, rättegång lawsuit
sakförare, advokat, jurist lawyer
angöringsplats lay-by
parkeringsplats layby
lättja laziness
lat lazy
blyinfattad leaded
arrendator leaseholder
åtminstone leastwise
avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse leave
lektorat lectureship
avsats, hylla ledge
längst åt vänster leftmost
påvlig legat legate
laglig, rättmätig, legitim legitimate
lånat, lånade, fastan lent
hyresgäst, arrendator lessee
ifall, för att inte lest
hyra ut, låta, låt let
låt oss let's
låter lets
avlatsbrev letter of indulgence
låter letting
slät, flack, nivå, jämn level
lättsinne levity
ordboksförfattare lexicographer
licentiat, auktoriserad licentiate
naturlig storlek life-size
livbåt lifeboat
lätt, tända, sken, lindrig, ljus, tunn, lyse light
upplysa, lätta, blixtra, tändare lighten
pråm, lätta lighter
lätt lightly
lätthet lightness
lättvikt lightweight
sympatisk likable
handlingssätt line of conduct
radmatning linefeed
radmatningar linefeeds
korkmatta lino
korkmatta linoleum
vätska liquid
apatisk, liknöjd, håglös listless
lektyr, litteratur literature
plats locale
platser locations
talesätt locution
naturlig magnet lodestone
ståtlig, hög lofty
förnäm, myndig, ståtlig lordly
hårvatten lotion
gapskratt loud laughter
dagdrivare, lätting lounger
lönande, lukrativ lucrative
trasproletariat lumpenproletariat
begär, åtrå lust
matt, glanslös lustreless
lyriker, textförfattare lyricist
rådhusrätt magistrates` court - the
magnat magnate
magnetapparat magneto
skata magpie
magistrat magstrates
skickat mailed
upprätthålla, bevara, underhålla, bibehålla maintain
majestätisk majestic
majestät majesty
overklighet, fantasi, låtsaslek, låtsad make-believe
sammansättning, smink, sminkning make-up
låtsas som om make as if
bagatellisera make light of
täta make tight
föresätta sig make up ones mind
mammut, jätte-, kolossal mammoth
mandat mandate
obligatorisk mandatory
manifestationer manifestations
vis, sätt, maner manner
åthävor, fason, umgängessätt manners
salutorg, marknad, avsättningsområde market
handelsplats mart
potatismos mashed-potatoes
behärska, bemästra, mästare, patron, husbonde master
matris, original master copy
kateder master`s desk
matt yta, matta mat
matador matador
matcha, tändsticka, make match
matchboll match point
väv, tyg, materiell, ämne, stoff material
materialism materialism
kamratlig matey
matematik math
matematiska mathematical
matematiskt mathematically
matematiker mathematician
matematiker mathematicians
matematik mathematics
matiné matinée
parningsläte mating call
matriark matrarch
matriser matrices
matris, gjutform matrix
ting, materia, ärende, angelägenhet, stoff, sak matter
mattillverkning matting
osyrat bröd matzo
gråtmild, halvfull, sentimental maudlin
regel, sentens, grundsats maxim
måtte, får may
måltid, mål mat meal
matdags meal time
uttryckssätt means of expressing
menade, menat meant
mått, takt, mäta, åtgärd measure
längdmått measure of length
avmätt, mätt measured
mått measurement
mått measures
mätning measuring
måttband measuringtape
kötträtt meat course
lägga sig i, befatta sig med meddle (in)
befattar sig meddles
beskäftig, påträngande meddlesome
medelmåttig mediocre
medelmåtta mediocrity
medelmåttlig, mellan medium
återse meet again
påträffa, anträffa meet with
livlig debatt, handgemäng mêlée
förbättra meliorate
hjärnhinneinflammation meningitis
mätning mensuration
matsedel, meny menu
legosoldat, vinningslysten, vinningslysten mercenary
maska, nätmaska mesh
metabolism, ämnesomsättnings metabolic
ämnesomsättning metabolism
metatecken metacharacter
mätavgift metage
mätare meter
medelmåttig middling
miniatyr-, liten sportbil, dvärg midget
midnatt midnight
vintergatan Milky Way
vintergatan milkyway
miniatyr miniature
minidator minicomputer
minidatorer minicomputers
gunstling, någons kreatur minion
minister, frikyrkopräst, präst, statsråd minister
ministär, statsråd, departement, prästämbete ministry
präglat minted
återspegla, spegel mirror
återspeglingar mirrors
missuppfattning misapprehension
missuppfattning misconception
utfattig miserably poor
felstavat misspelled
husmor, älskarinna, matmor, lärarinna mistress
missuppfatta, missförstå misunderstand
missuppfattning, missförstånd misunderstanding
användningssätt mode of application
moderera, dämpa, måttlig, sansad, moderat moderate
måtta moderation
apekatt, apa monkey
mal, nattfjäril moth
motorbåt motorboat
begråta, sörja mourn
mus, blåtira mouse
musgrå, råttfärgad mouse-coloured
råttfångare mouser
munvatten mouthwash
rörelse, flytta, drag, åtgärd move
slåttermasin, gräsklippare mower
idka sensationsskriverier, dynggrep muckrake
sensationsmakare muckraker
mulatt mulatto
multinationell multinational
multiplikation multiplication
multiplicerat multiplied
dyster, tät, mulen murky
muskatell muscat
muskatellvin muscatel
varietéteater music-hall
bisamråtta muskrat
dämpa, statist, stum mute
mystisk, gåtfull mysterious
häst, hästkrake, tjata, gnata nag
gnat nagging
gnatar nags
najad, vattennymf naiad
berätta narrate
berättelse narrative
berättare narrator
nativitet, födelsetal natality
bakdel, säte nates
folk, nation nation
nationalstat nation-state
nationell, riks national
nationalistisk nationalistic
nationaliteter nationalities
nationalitet nationality
nationalisering nationalization
förstatliga nationalize
landsomfattande nationwide
födelse, nativitet nativity
nätt, prydlig natty
naturlig natural
naturalistisk naturalistic
naturalisering naturalization
naturalisera naturalize
naturligtvis naturally
natur, beskaffenhet nature
pärlbåtsnäcka nautilus
navigatör navigator
snygg, nätt neat
kravatt neck-tie
negativa, baksida negative
uraktlåta, försumma, underlåta, vanvårda, vansköta neglect
underlåtenhet, slarv, oaktsamhet negligence
nät, netto net
nätboll netball
nätbindning netting
nätverk network
nätverks network's
för nätverk networked
nätverksarbetande networking
nätverksprogram networkprogram
nätverk networks
oförgätlig never-to-be-forgotten
nyhetsrelaterad news-related
vattenödla newt
natt night
nattuggla night-bird
nattblindhet night-blindness
nattklubb night-club
nattlampa night-light
nattuggla night-owl
nattportier night-porter
nattrafik night-service
nattetid night-time
nattvakt night-watchman
nattlinne nightdress
nattens inbrott nightfall
nattlig nightly
nätter nights
nattskjorta, nattskift nightshirt
nattdräkt nightwear
nitrat nitrate
nattlig nocturnal
bråk, oljud, buller, väsen, olåt, stoj noise
åtalseftergift nolle prosequi
kandidat nominee
beteckningssätt notation
kungörelse, underrättelse notification
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
oaktat notwithstanding
romanförfattare novelist
atomdriven nuclear-powered
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
obligatorisk obligatory
observatorium observatory
ansätta, hemsöka obsess
besatt obsessed
besatthet obsession
påtruga obtrude
påtvingande obtrusion
påtaglig, tydlig, självklar obvious
sysselsättning, yrke occupation
sysselsättnings occupational
besätta, upptaga, besitta, intaga, besätta occupy
uppstått occurred
åttahörning octagon
åttakantig octagonal
oktav, oktavformat octavo
gemen, förhatlig odious
förhatligt odiously
naturligtvis, givetvis of course
jätte, troll ogre
utelämnande, underlåtenhet omission
uraktlåta, underlåta, utelämna omit
nätt och jämnt only just barely
operationer operations
maskinist, operatör operator
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
motsatt opposite
motsättning, stridighet opposition
organisation organization
prydnad, smycke, sira, dekoration ornament
rättstavning, rättskrivning ortography
oscillator oscillator
föregiven, ostentativ ostentatious
annan, av ett annat slag otherguess
på annat sätt, annars, anorlunda otherwise
otit, öroninflammation otitis
grundlig, tvättäkta, total out-and-out
resultat outcome
få ur fattning outface
följd, utväxt, resultat outgrowth
utmatning output
utåt, utvärtes outwards
överfettat over-greased
överskatta overrate
åsidosätta override
överbeskattas overtax
sadelplats, hästhage, hage paddock
palats, slott palace
handflata palm
handflator palms
kännbar, påtaglig palpable
parad, promenadplats parade
förlåtelse, benåda pardon
socken, pastorat, kommun, församling parish
analysera en sats parse
passionerat passionately
uppenbar, patent patent
patenterad patented
patentinnehavare patentee
patent patents
tålig, patient, tålamod patient
patriarkerna patriarchs
patrullera, avpatrullera, patrull patrol
smattra, rabbla patter
fattighjon pauper
trottoar, gatläggning, trottoar, stenläggning pavement
pant, pantsätta pawn
pantat pawned
källskatt pay-as-you-earn
återbetala pay back
betala skatt pay in taxes
utfattig penniless
märka, uppfatta, märka, förnimma, varsebli perceive
uppfattning, förnimmelse perception
bestämd, diktatorisk peremptory
utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta perform
återkommande periodic
tillåtelse, lov, permission permission
tillåta, låta permit
lodrät perpendicular
liten, bagatellartad, småsint petty
filatelister philatelist
falsk, låtsad phoney
fosfat phosphate
att ta picking
klämma, ättikslag pickle
tavla, målning, bild, porträtt, bild picture
pilatus pilate
snatta pilfer
plakat pissed
gatuförsäljare pitch-man
affisch, anslag, löpsedel, plakat placard
ställa, sätta, anbringa, placera, plats place
placerar, platser places
slätt, tydlig, enkel, simpel, fält, vanlig plain
slättinvånare plainsman
plissera, fläta, vecka plait
flätor plaits
minnestavla, platta plaque
våt, sank plashy
plansch, skiva, plåt, platta, tallrik plate
platå plateau
läktare, kateder, plattform platform
platina platinum
Platon Plato
avdramatisera play down
lekkamrat playfellow
lekplats playground
lekkamrat playmate
dramatisk författare playwright
nöjd, belåten, glad pleased
löfte, pant, pantsätta, lova pledge
lod, lodrätt, blylod plumb
pneumatiska pneumatic
lunginflammation pneumonia
utpeka, framhålla, påoeka, konstatera, poängtera point out
granatäpple pomegranate
ståt pomp
ståtlig, uppblåst pompous
funderat på pondered
rynka på näsan åt pooh-pooh
torftig, dålig, stackars, fattig poor
fattigvård poor relief
ståtlig, fetlagd portly
porträtt portrait
avpoträttera portray
porträtterad portrayed
ställning, plats, läge position
besatt possessed
stolpe, posta, plats, befattning, post post
förutsättning, självklar sak postulate
kaliumkarbonat, pottaska potash
potatis potato
potentat potentate
jättegryta pothole
fattigdom, armod poverty
kraftstation power station
pragmatisk pragmatic
tilltag, upptåg, spratt prank
bönematta prayer rug
förfilateli pre-philately
försiktighetsåtgärd, försiktighetsmått precaution
försiktighetsåtgärder precautions
prejudikat, föregående precedent
fördatera predate
predikat predicate
bättre preferable
uppsåtlig, överlagd, avsiktlig premeditated
preparat, förberedelse preparation
förbereda, rusta, anrätta, bearbeta, preparera prepare
privilegium, förmånsrätt prerogative
presentationer presentations
ansätta, klämma, pressa, press, trycka press
övermod, förutsättning presumption
förutsätta presuppose
låtsas pretends
ganska, nätt, näpen, vacker, söt, någorlunda, täck pretty
prissättning pricing
katolsk präst, präst priest
primat, överhöghet primacy
premiärminister, statsminister prime minister
flödat primed
knallhatt, grundfärg, nybörjarbok, primer primer
förstfödslorätt primogeniture
huvudsats principal clause
datautskrift, utskrift print-out
förtursrätt, företräde, prioritet priority
enskild, menig, privat private
privat privately
privilegium, rättighet privilege
pris (att få) prize( to gain)
problematiska problematic
fortsätta proceed
fortsätta proceeding
utvecklats progressed
proletariat proletariate
profeterat prophesied
sats proposition
äganderätt proprietorship
åtala, åklaga prosecute
åtalad prosecuted
åtal prosecution
bevisats proven
förutsatt att providing
förråd, tillförsel, matvaror, proviant provision
matsäck, proviant, livsmedel provisions
statlig, offentlig, publik public
skrift, publikation publication
publikationer publications
punktera, kommatera punctuate
stjäla, snatta purloin
avsikt, mening, föresats, ändamål, uppsåt purpose
utlovat purposed
lätt sak, lätt match, barnlek pushover
lägga, ställa, placera, sätta, uttrycka put
åsidosätta put aside
infoga, tillsätta, införa put in
sätta i stånd, ordna put in order
förbryllande, gåtfull puzzling
snattra, charlatan, kvacksalvare quack
kvadratiska quadratic
förbehåll, kvalifikation, merit qualification
kvalifikationer qualifications
kvalitativ qualitative
kvantitativ quantitative
kivas, kiv, gräl, träta quarrel
kvatr, kvarter, kvartal, fjärdedel quarter
kvartsformat quarto
cituationstecken quatation marks
drottninglik, majestätisk queenly
ifrågasätta questioning
ge liv åt, egga, påskynda quicken
tystlåtet quietly
citat, anbud (pris) quotation
anföringstecken, cituationstecken quotation mark
citationstecken quotes
återkalla, kalla hem racall
tvättbjörn racoon
regnmätare rain-gauge
upprätta, upphöja, höja, upphäva, resa upp, lyfta raise
rucklare, räfsa, kratta rake
hätskhet, agg rancour
knacka, lätt slag rap
råtta rat
rationalisera rationaiize
rationalisering rationalization
rationalisera rationalize
råttor rats
åter re
genljuda, eka, återskalla re-echo
återredigering re-editing
välja om, återvälja re-elect
återanställning re-employment
återinträda re-enter
återupprätta re-establish
ompröva, återställa re-examine
eftergummerat re-gummed
åtkomlig reachable
reagera, återverka react
bakåtsträvare, reaktionär reactionary
återaktivera reactivate
återplantera reafforest
räta ut realign
uträtning realignment
visa sig på nytt, återuppstå reappear
återinsätta reappoint
baksäte rear seat
åter samla reassemble
återväcka, återuppväcka reawaken
rabatt rebate
återuppföra rebuild
återuppbyggandet rebuilding
återuppbyggd rebuilt
tillrättavisande rebuke
omkalibrerat recalibrated
återkalla recall
återkalla ett yttrande recant
deklamation recitation
återfordra reclaim
vila, luta sig bakåt recline
rekommendation recommendation
rekommendationer recommendations
ersättning, ersätta recompense
återuppföra reconstruct
relatera, uppräkna, skildra, berätta recount
återvinna recovered
tillfrisknande, återhämtning, bättring recovery
återskapa recreate
återskapande recreating
förströelse, nöje, rekreation recreation
rektangulär, rätvinklig rectangular
rätta rectify
rektorat rectorship
återkomma, upprepas recur
återkommande recurrent
återvinna recycle
återvinning, återanvändning recycling
återställa redecorate
återlösa, infria, utlösa redeem
åter överlämna redeliver
utlösning, återlösning redemption
återupptäcka rediscover
återvisad redisplayed
nedsatt reduced
nedsatt-pris reduced-rate
jätteträd i kalifornien redwood
återinträde reentrancy
hänvisat referred
återmontera refit
betänka, reflektera, återspegla reflect
avspegling, reflex, eftertanke, återsken reflection
reformator reformer
återbetalning refund
återbetalande refunding
återbetalningar refunds
neka, vägra, avslå, avskräda, rata refuse
återfå, återvinna regain
återgång, regress regress
återväxt regrowth
ge upprättelse åt rehabilitate
återupprättelse, rehabilitering rehabilitation
återanställning rehiring
ersätta reimburse
ersättning reimbursement
reinkarnation reincarnation
reincarnation reinkaration
återinstallera reinstall
återinstallera reinstalling
slopa, avstöta, rata, tillbakavisa, förkasta reject
fröjda sig åt rejoice at
åter sluta sig till, svara rejoin
återfalla, återfall, recidiv relapse
relatera, förtälja, anknyta relate
relationer, förhållande relations
relation relationship
relationer relationships
relativ, anhörig, släkting, anförvant relative
relativt relatively
relativistisk relativistic
understöd, undsättning, avbrytare, lättnad relief
avlösa, undsätta, lindra, avslöja relieve
återladda reload
återladdar reloads
vara kvar, restera, förbli, återstå, kvarstå remain
behållning, rest, återstoden remainder
återsända i häkte remand
åtanke remembrance
efterlåten, loj, försumlig remiss
efterskänka, förlåta, översända, remittera remit
flytta, avföra, undanröja, avlägsna, avsätta remove
lämnar, föredraga, återge render
omnumnrerat renumbered
åternumrera renumbering
återöppna reopen
återoptimera reoptimize
återpackar repackaging
reparationsverkstad repair-shop
reparatör repairer
reparation, lagning repairing
reparationer repairs
reparation, gottgörelse reparation
betala sig, vedergälla, återbetala repay
återbetalning repayment
upprepat repeatedly
återkommande repetitive
ersättning, återställelse replacement
ersättande replacing
återplantering replanting
åter fylla replenish
rapport, knall, refererat, smälla, referera report
meddelat reporting
förvaringsplats repository
representant, representativ, ombud representative
åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa reprimand
återtrycker reprints
avbilda, reproducera, återskapa, återge reproduce
förebrå, tillrättavisa reprove
återköpa repurchase
återförsäljning resale
återkalla rescind
räddning, rädda, undsättning rescue
återsådd reseeding
återförsäljare reseller
återställa reset
residens, säte, bostad, vistelseort residence
återuppstå respawn
återuppstår respawns
startat om restarted
återställande restorations
återställa, restaurera restore
återställa restoring
inskränka, avhålla, återhålla restrain
resultat result
resultat results
återuppta resume
återupptar resumes
återuppväcka resurrect
återuppståndelse resurrection
återuppliva resuscitate
återförsäljare retail dealer
återförsäljare retailer
återintaga retake
återutsändning retransmission
återutsända retransmit
återtåg, återtåga, retirera, tillflyktsort retreat
återvinnande retrieval
återblick retrospect
återkommst, återvända, returnera, återlämna return
tur och retur, återfärd return journey
återvändande returning
återförening, sammankomst reunion
återförena reunite
ränta, inkomst, att få revenue
återkasta reverberate
återgå revert
återgiven reviewed
uppdaterad revised
återuppliva revitalize
väckelse, återupplivning av revival
förnya, återuppliva revive
återuppväckt revived
återkalla, annullera revoke
varv, revolution, rotation, omvälvning revolution
återspola rewound
ändrat rewritten
reumatism rheumatism
rebus, gåta riddle
sållandet, gåtorna riddling
förlöjliga, åtlöje ridicule
befogenhet, rät, riklig, rätt, höger, rättighet right
rätt, höger right-hand
allemansrätt right of common
rättfärdig, rättskaffens righteous
rättfärdighet righteousness
rättmätig rightful
med rätta rightly
rättigheter rights
ringa (att) ring (to)
sprättkniv ripper
utrymme, plats, rum room
svängning, rotation rotation
rotations rotational
ro en båt row a boat
roddbåt rowing-boat
matta, filt, ryamatta rug
anlopp, ansats, upptakt run-up
utsätta sig för, löpa risk run the risk
sabbat Sabbath
segelbåt sail-boat
sjöman, matros sailor
rea, omsättning, försäljning, realisation sale
omsättningsskatt sales tax
skrattsalva salvo of laughter
tillåtelse, sanktion sanction
sappör, ingenjörssoldat, pionjär sapper
satt sat
Satan Satan
satanisk, satanisk, djävulsk satanic
satanister satanists
mätta, tillfredsställa sate
drabant, satellit satellite
satellits satellite's
mätta, övermätta satiate
övermättad satiety
satäng, satin satin
satir satire
satirisk satiric
satiriskt satirical
tillfredsställelse, belåtenhet, nöjaktig satisfaction
nöjd, mätt satisfied
tillfredsställa, mätta satisfy
mättande saturation
Satunus Saturn
tungsint, tystlåten, dyster saturnine
satyr satyr
tefat, kaffefat saucer
flanera, spatsera saunter
savann, grässlätt savannah
gatsopare scavenger
schematisk schematic
lärare, skolkamrat, lärarinna schoolfellow
ättling, telning scion
mjuk platt kaka scone
omfattning scope
resultat, tjog, poängställning score
klättra, rusning scramble
lätt regnskur, rusa, vindil scud
sigill, försegla, säl, tätning, besegla, lacka seal
tätningar seals
gast, matros, sjöman seaman
sök och ersätt search-and-replace
mandat, soffa, sits, sittplats, säte, bänk seat
begagnad, antikvariat second-hand
sekretariat secretariat
säkrat secured
lugnande medel, sedativ sedative
bottensats sediment
återse see again
gripande, attack, anfall seizure
realisation selling of
halvfabrikat semi-manufactures
senaten senate
senatorer senators
förnimmelse, sensation, uppståndelse sensation
döma, mening, sats, dom sentence
skild, åtskild, avsöndra, skilja, särskild separate
separerat separated
separat separately
efterspel, fortsättning sequel
ställa, sätta, gäng, lag, plantera, uppsättning set
organisation set-up
föresätta sig set oneself to
bosättning setting up
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
hamna, bosätta sig settle down
uppgjord, ordnat settled
flera, åtskillig several
avloppsvatten sewage
schattering shading
shareware-relaterat shareware-related
katta she-cat
lodrätt, idel, gir, gira sheer
bleckplåt sheet-iron
granat, skal, skala shell
butiksråtta shop-lifter
minskat shrunk
påskrift, signatur, underskrift signature
signaturmelodi signature tune
tyst, tystlåten silent
på samma sätt, liknande similarly
enkel att använda simple-to-use
sätta sig sit down
plats-licens site-license
platser sites
plats, läge, tjänst, ställning, situation situation
situationer situations
sjätte sixth
omfång, nummer, format, storlek size
fräsa vid matlagning sizzle
eka att ro skiff to row
skiva, platta, häll, kaka slab
slät, blank sleek
smart, hal, slät slick
lätt, lindrig, spenslig slight
tillbakasatt slighted
glatt, slipprig, hal slippery
slokhatt sloch har
slask, utspillt vatten, overall, arbetsrock slop
spelautomat, enarmad bandit slot-machine
lättja, slöhet sloth
latmask, slöfock sluggard
smack, slag, fiskebåt, smacka smack
slät, jämn, mjuk, glatt smooth
självbelåten smug
matbit, mellanmål snack
försåt, snara, snärja snare
ryck, rycka till sig, nappa åt sig snatch
hånskratt sneering laugh
föraktfull, nedlåtande sniffy
snatta, knycka, snoka snoop
socialdemokrat social democrat
natrium sodium
knekt, krigare, soldat soldier
advokat solicitor
på något sätt somehow
stundom, emellanåt, ibland sometimes
låt, visa, sång song
läte, klinga, pejla, ljud, solid, låta, ljuda sound
lät sounded
sått, sådd sown
platsen spacing
omfatta span
spottade, damask, spottat spat
specifikation specification
specifikationer specifications
spekulation speculation
spekulativ speculative
hastighetsmätare speedometer
rättstavningskontroll spell-checking
bokstaverande, rättskrivning spelling
rättskrivningsfel spelling mistake
uttmattad, spenderade spent
spenat spinach
skadeglad, hätsk spiteful
snylta, svamp, tvättsvamp sponge
idrott, sport, ståta med sport
platser spots
spira (att) sprout (to)
snurrade, snurrat, spann, spunnit spun
patrull, grupp squad
kvadrat, tvär, fyrkant, ruta, torg square
ytmått square measure
lätt berusad squiffy
patron, godsägare, väpnare squire
teater, scen, estrad stage
stake, insats, satsa stake
insats stake in a game
dödläge, patt stalemate
parkett på teater stalls at thr theatre
stativ, ställ, bestå, tåla, uthärda, stå stand
ersättare stand-in
start, försprång, starta, börja, sätta i rörelse start
ståt, tillstånd, skick, påstå, stat, konstatera state
ståtlig stately
statisk static
station, förlägga station
statistiskt statistical
statistik statistics
statistikfunktion statistics-function
staty statue
statylik statuesque
statyett statuette
ställning, status status
ångbåt steamer
lager, ätt, stam, förråd, aktier stock
framåtböjd stooping
täppa, täta stop up
utfyllnad, ersättare stopgap
hållplats stopping-place
berättelser stories
berättelse, sägen, historia story
berättelsens story's
historieberättaren storysman
rakt, direkt, rät, rak straight
rättfram straightforward
strategiskt strategic
strategiska strategically
strategier strategies
strategi strategy
gata street
ökat stretched
studio, ateljé studio
ämne, tyg, stoff, material, fylla stuff
dvala, apati stupor
under-katalogerna sub-catalogues
under-katalogerna sub-directories
underkatalog sub-directory
föremål, ämne, subjekt, undersåte subject
undervattensbåt, ubåt submarine
u-båtar submarines
bisats subordinate clause
kalla inför rätta subpoena
prenumeration, abonnemang subscription
grundvatten subsoil water
substitut, surrogat, suppleant, vikarie substitute
kortfattad succinct
hjälp, hjälpa, undsätta succour
parasit, sugapparat sucker
åtala, stämma, lagsöka sue
rösträtt suffrage
lämpat suited
sulfat sulphate
sammanfatta, summera sum up
kortfattade summaries
sammanfatta summarize
resumé, sammanfattning, sammandrag, översikt summary
sammanfattning summing-up
äta kvällsvard, klunk, supera sup
övernaturlig supernatural
statist, övertalig supernumerary
ersätta supersede
kvällsmat, supé supper
överstatlig supranational
påtryck surcharge
övermättnad, övermått surfeit
extraskatt surtax
lantmätare, besiktningsman surveyor
grästorv, gräsmatta sward
totalisator sweepstake
karamell, söt, efterrätt, ljuv sweet
sötpotatis sweet-potato
konfekt, efterrätt, snask, gotter, sötsaker sweets
sopade, svepte, svept, sopat swept
lekande lätt swimmingly
simmat swum
tilltalande, sympatisk sympathetic
sympatisera sympathize
sympatisör sympathizer
syndikat syndicate
sammanfattning synops
syntes, sammanfattning, synopsis synopsis
system-katalog system-directory
systematisk systematic
systematisera systematize
katta, spräcklig tabby
matgäst table-boarder
högplatå table-land
matsked table-spoon
matkniv tableknife
högplatå tableland
matskedsmått tablespoonful
piller, tablett, tidning i litet format tabloid
fåordig, tystlåten, tystlåten taciturn
lön efter skatt take-home
startplats, avstamp take-off
tillvarata take charge of
vidtaga åtgärder take steps
tillfångatagen taken prisoner
saga, sägen, berättelse tale
tala, samtal, prat, samtala talk
pratsam, språksam, talför talkative
pratade talked
pratmakare talker
tämja, matt, tam tame
påtaglighet tangibility
stridsvagn, cistern, vattenbehållare tank
göra matt tarnish
tatuering, tapto, tatuera tattoo
beskatta, skatt tax
skattefri tax-free
skattesats tax rate
skattepliktig taxable
beskattning taxation
konservator taxidermist
gråtmild tearful
telekommunikation telecommunication
yppa, berätta, säga, förtälja, tala om tell
berättar telling
berättar tells
måtta, nykterhet temperance
nykter, måttlig, tempererad, avhållsam temperate
temperatur temperature
temperaturer temperatures
hyresgäst, arrendator tenant
grundsats tenet
besittningsrätt, ämbetstid tenure
ragata termagent
ändstation terminus
text-statistik text-statistics
som, det, att, vilken that
den, tull, vintergatan, trokoloren, vänstern, det the
motsatsen the contrary
motsatsen the opposite
ju förr desto bättre the sooner the better
teater, operationssal theatre
teatralisk theatrical
termostat thermostate
dramatisk thespian
hitåt this way
genomfart, huvudgata thoroughfare
roman, sensationsfilm thriller
tidvattens tidal
tidvatten, flod tide
åtsittande, trång, asfull, snäv, stram, tät tight
åtdragande tightening
tätt tightly
åtdragning tightness
schema, kommunikationstabell, tidtabell time-table
tidsmäta timing
skiftning, lätt färga tinge
jättelik titanic
till, att, att, rämna, åt to
bli, att vara eller inte vara to be or not to be
att äta to eat
att få, ränta to get
i natt to night
slang, att tala to speak
rostat bröd, skål (utbringa en -) toast
att göra todo
berättade, berättat told
tomat tomato
yrhätta tomboy
hankatt tomcat
engelsk soldat tommy
i kväll, inatt, i afton tonight
verktygs uppsättning toolkit
cylinderhatt top-hat
konservativ tory
lättstött touchy
åt, emot, mot towards
område, traktat tract
lätthanterlig tractable
översättning, avskrift transcript
överföra, överlåta, överlåtelse, transportera transfer
överlåtbar transferable
transformator transformer
översätta translate
översättandet, översätter translating
översättning translation
översättnings-process translation-process
översättningsfunktion translationfunction
översättningsresultat translationresult
översättare translator
översättnings-motor translator-engine
utstyrsel, grannlåt trappings
skatta, skatt treasure
skattmästare treasurer
skattkammare, finansdepartementet treasury
fördrag, traktat, avtal treaty
prövning, rannsakning, rättegång, prov trial
bidragande, skattskyldig, biflod tributary
konst, lura, fuffens, tilltag, spratt trick
vintårta, bagatell, småsak, tårta trifle
lättsinnig trifling
stativ, trefot tripod
stigit, trampat trodden
jätte, tralla, troll troll
soldater troops
batong truncheon
avtalat möte tryst
vika av åt turn to the ..
omsättning turnover
privatlärare tutor
tvinna, bindgarn, fläta twine
pamp, magnat tycoon
typsättning typesetting
ubåt U-boat
ultrakonservativa ultraconservatives
oförändrat unaltered
otillåten unavailable
tina upp, slappna av, räta unbend
anförtro sig åt unbosom
odaterad undated
underskatta underestimate
undervegenation undergrowth
förstått understood
ersättare i roll understudy
åta sig undertake
dämpat undertone
odokumenterat undocumented
oväntat unexpectedly
orättvis unfair
orättvis, orättfärdig unjust
obegränsat unlimited
onaturlig unnatural
obesatt unoccupied
oförlåtlig unpardonable
orelaterade unrelated
oavlåtlig unremitting
oräknelig, omätlig untold
uppdatering, uppdatera update
uppdaterande updating
rättskaffens, rakryggad, rak, upprätt, renhårig upright
resultat upshot
att fatta uptake
uppåt upward
uppåt upwardly
uppåt upwards
platsanviserska på teater usherette
nyttjanderätt usufruct
nyttjanderättshavare usufructuary
utåt utwards
vakans, ledig plats vacancy
obesatt, ledig, tom vacant
vaccinationer vaccinations
vatikanen vatican
förlåtlig venial
versifikation versification
lodrät vertcal
vibrate vibrera
matvaror victuals
vaka, nattvak vigil
rättfärdiga, försvara, hävda vindicate
ättika vinegar
vulgata vulgate
rån, oblat wafer
lättsinnig, yster wanton
lättfärdigt wantonly
lättsinne wantonness
tvätt, tvätta, spola wash
tvättäkta washable
tvätt, tvätta washing
tvättrum washroom
tvättäkta wasshable
makulatur waste paper
nattvakt watchman
bevattna, vatten, vattna water
vattenledning waterconduit
vattendrag watercourse
vattenkrasse watercress
vattenfall waterfall
vattning watering
vattenlinje waterline
vattenfylld waterlogged
vattenmärke watermark
impregnera, vattentät waterproof
vattnen, farvatten waters
vattendelare watershed
vattenkran watertap
tillförlitlig, vattentät watertight
vattenverk waterworks
wattal wattage
flätverk wattle
sträcka, kosa, sätt, väg way
ligga i försåt för waylay
vägar, sätt, leverne ways
matta, avmatta, försvaga weaken
försvagat weakened
sammanfläta, väva weave
nät, väv web
gråta weep
gråt weeping
gråtmild weepy
rättvis well-deserved
gråtit, grät wept
väta, blöt, våt wet
hur är det fatt what`s the matter
hjul, ratt, ring wheel
under det att, medan, stund while
osiktat mjöl wholemeal
jättestor whopping
flätverk, videvärk wicker
testamente, kommer att, skall, vilja will
pratmakare windbag
windowskompatibelt windows-compatible
windows-katalog windows-directory
kommer inte att won't
världsomfattande wordwide
åtgärder workarounds
fattighus workhouse
arbetsmaterial working material
arbetskamrat workmate
arbetsstation workstation
maskäten wormy
vävt, flätat woven
drypande våt wringing
skriva, författa write
författare, skrivare writer
galet, fel, orätt, felaktig, orättvisa, tokig wrong
orättfärdig wrongful
främlingshatare xenophobe
liten båt yawl
åratal, år years
rätt så ung youngish
fanatism zealotry
nollbeskatta zero-rate
zootomi, djuranatomi zootomy
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.