The Swedish term "hålla av, tycka om" matches the English term "be fond of"

other swedish words that include "av" : english :
en lång rad av a long string of
avtagande abatement
abdikera, avsäga sig abdicate
avsägelse abdication
avvikelse aberrancy
avsky, fasa abhorance
själsgåvor abilities
avsvärjelse abjuration
avsvärja abjure
avvänjning ablactation
avljud ablaut
avsäga sig abnegate
avskaffa, upphäva abolish
avskaffad abolished
avskaffande abolition
avskyvärd abominable
avsky abominate
avsky abomination
avbrutits aborted
flöda över av abound
skava(nöta)av, abradera abrade
avnötning abrading
avskavning, slitning abrasion
sträv abrasive
avreagera abreact
avreagering abreaction
avskaffa abrogate
avstå abstain
bottenlös, avgrundsdjup abysmal
svalg, avgrund abyss
mellanhavande, räkenskap, beräkning, räkning account
narkotikaslav addict
fettvävnad adipose
avdöma adjudicate
lättpåverkad masspublik admass
förvaltning, styrelse, regi, handhavande administration
tillrättavisa, varning admonish
dyrka, tillbedja, avguda adore
adritatiska havet adriatic
avancera, förväg, anmarsch advance
avancerad advanced
äventyr adventure
äventyrare adventurer
äventyrlig adventurous
råd, avi advice
avi advice-note
avråda advice against something
befrämjande av advocacy
beveka, påverka affect
påverkad, gripen, tillgjord, konstlad affected
påverkar affects
efterkrav after-claim
i en ålder av, ålderstigen aged
överenskommelse, ackord, avtal agreement
stiga av alight
avstigning alighting
mångsidig begåvning all-rounder
på avstånd aloof
likaså, tillika, med, också, även also
altartavla altar-piece
upphäva annul
avvikelse, anomali anomaly
mödravårdscentral antenatal
avbländbar anti-dazzle
avföringsmedel aperient
avbön, försvarstal, apologi, ursäkt apology
avfall apostasy
avfälling apostate
bestämma värdet av appraise
avsättning appropriation
akvavit aqua vitae
hävdande argued
såvitt, ända till as far as
liksom, ävensom as well as
undan, avsides, åsido, avsides aside
eftersträva, längta aspire
hävdandet av asserts
taxera, fastställa värdet av, taxera assess
av olika slag assorted
avskyvärd astrocious
autoklav autoclave
lavin avalanche
avantgarde avant-garde
gata, allé, aveny avenue
avoghet averseness
ovilja, aversion aversion
avvända avert
avokado avocado
avvakta await
avfälling backslider
grävling badger
säckväv bagging
deposition av egendom bailment
tillgodohavande, balans, våg, balans, jämvikt balance
avväga balance against each other
havrekaka bannock
avslut, köpslå, dagtinga, rampris, pruta bargain
avspärrning barring
förlisa, haverera be wrecked
innehavare bearer
avbasning, stryk beating
bäver beaver
avla beget
älskling, älskad, avhållen beloved
slipad kant, avfasa, snedslipa bevel
partiskhet, påverka bias
näver birch-bark
svart tavla blackboard
avspärra, klots, kvarter, blockera, block block
tryckbokstav blockletter
full av blommor bloomy
burdus, avtrubba, tvär, trubbig blunt
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
skrävlare, skrytare boaster
skrävlare bobadil
tyll, maskinvävd spets bobbinet
slaveri, träldom bondage
låna av borrow from
skrävlare braggart
avgrena branch off
av mässing brazen
brista, avbrott, spricka, bryta break
bryta av break off
haveri breakdown
avel breeding
svavel brimstone
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
vara full av, borst bristle
trasig, avbruten, söndrig, bruten broken
avsigkommen broken-down
uppbyggd av buildup
säv bulrush
flaggväv, flaggor bunting
begravning burial
begravd buried
begraver buries
gräva, håla burrow
jordfästa, begrava bury
strävpelare, stöd buttress
avnämare, köpare buyer
av, vid, bredvid, till, genom by
avväg bypath
ordstäv byword
avblåsa call off
avlysa, annullera, inställa, avbeställa, avboka cancel
avbrytande canceling
överstrykning, avbeställning cancellation
avbruten cancelled
avbryter cancels
as, lik, kadaver carcase
avleda carry off
kavaljer, ryttare cavalier
kavalleri cavalry
avstå cede
begravningsplatser cemeteries
minnesgravvård cenotaph
avloppsbrunn, kloakbrunn cesspool
jävig challengeable
vaktavlösning changing of the guard
avgift, försvar, omkostnad, anbefalla, kostnad charge
befraktningsavtal charterparty
avprickningslista check list
avfall chips
kväva, kvävas, stokna choke
krav, anspråk, kräva, fordra, hävda claim
hävdad claimed
avräkning, röjning clearing
knyta näven clench one`s fist
prästpåverkade clergy-inspired
gå i närkamp, avgöra clinch
urtavla clock-face
grov, grov, sträv, plump coarse
rock, kappa, kavaj coat
spindelväv cobweb
efterkravgods cod-goods
efterkravsförsändelse cod-parcel
efterkrav collect on delivery
samling, avhämtning, insamling, kollektion collection
håv collection-bag
anförara, befälhavare, kommendörkapten commander
skolavslutning commencement
inledande av commencing
konkurrera, tävla compete
tävlar competes
tävling, konkurrens, tävlan competition
medtävlare, konkurrent competitor
medtävlare, konkurrenter competitors
avslutar completes
komplettering, avslutning completion
användandet av datorer computing
begrepp, avelse, föreställning conception
avse, angå, vikt, gälla, angelägenhet concern
koncessionsinnehavare concessionaire
avsluta conclude
avslutande concluding
avgörande, slutlig conclusive
dirigent, avledare, konduktör, ledare conductor
besläktad, av samma slag congenerous
havsål conger
bindväv connective tissue
betydlig, ansenlig, avsevärd considerable
avsändare consigner
avsändare consignor
avslutning, fulländning consummation
begrunda, ha för avsikt contemplate
strida, tävla, påstå, kivas contend
bestrida, tävlan contest
truppavdelning contingent
oupphörlig, oavbruten continual
oavbrutet, ideligen continually
oavbruten, oupphörlig, ihållande continuous
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
kallt, sval, avkyla cool
avbilda, nummer, exemplar, avbild, kopia, kopiera copy
avskrivare copyists
avskrivarnas copyists'
författare av reklamtext copywriter
förbund, avtal covenant
krasch, flyghaveri, brak crash
kräla, krypa, kravla crawl
kravlade crawled
kritisk, avgörande crucial
boll av idisslad föda cud
dyrkan av cultic
snäv, kort curt
stympa, avkorta curtail
avskuren, avsnöra cut off
avfall, tidningsurklipp cuttings
avbräck, ramponera, åverkan damage
däven dankish
pilkastningstavla dartboard
dävert davit
avstämplingsdag day of issue
avtrappa de-escalate
av-installation de-installation
avaktivera deactivate
avaktiverad deactivated
avaktiverar deactivates
avaktiverande deactivating
avliden, död, dåd dead
förföra, utsvävning debauch
utsvävningar debauchery
avkoda debug
avkodare debugger
avslöja debunk
stiga av en buss debus
avkalkning decalcification
tiostavig decasyllabic
avlida decease
avliden deceased
avkristna dechristianize
besluta, avdöma, avgöra decide
avgjord, beslutat decided
avgörande deciding
avfallande deciduous
avgörande decisive
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
avkok decoction
avkoda decode
avkodar decodes
avkodar decoding
uppackningen av decompressing
avfärga decoulour
avtagande, minska decrease
avkriminalisera decriminalize
dra av deduct
avdragsgill deductible
avdrag, avbränning deduction
gåvobrev deed of gift
avlänka, böja deflect
avlöva defoliate
avskogning deforestation
avfrosta, tina upp defrost
avliden defunct
avfuktning dehumidification
avgudad deifed
avguda deify
avinstallera deinstall
avinstallation deinstallation
avjonisering deionization
avgränsa delimit
avgränsad delimited
avgränsning delimiter
utlämna, avlämna, leverera, överlämna, rädda deliver
avleverera deliver up
avlusa delouse
avlusa delousing
gräva delve
gräver delves
grävande delving
avmagnetisera demagnetize
begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka demand
avkräva, avfordra demand from
krävande, kräver demanding
kräver demands
avgränsa demarcate
avgränsning demarcation
avmobilisera, demobilisera demobilize
avslag denia
förnekande, avslag denial
avkläda, beröva denude
avgå (om fartyg), avresa depart
avdelning, varuhus, departement department
utfart, avresa, uppbrott, avfärd departure
avgångshall departure hall
avvikelser departures
avgång departyre
underhavande dependant
avhängig, underlydande dependent
avbildad depicted
avbildningar depicts
avfolka depopulate
avfolkningsbygd depopulated region
avsätta depose
deponera, säkerhet, insättning, avlagring deposit
avlagra deposit in layers
söka avvärja deprecate
avskrivning depreciation
beröva, avhända deprive
avreglera deregulate
avreglering deregulation
avsalta desalinate
avkomling, ättling descendant
upphöra, avstå desist
avsända despatch
lösgöra, avskilja detach
avskiljande, avskildhet detachment
avkänning detection
avskräcka deter
bestämma, avgöra, avgöra determine
avgöra determining
avskräckande deterrent
avskyvärd detestable
avsätta dethrone
omväg, avstickare detour
avgifta detoxify
utveckling av developing
avvika deviate
avvikelser deviation
djävul, tusan devil
djävulskap devilry
avmaska deworm
diabolisk, djävulsk diabolical
ringa, urtavla dial
avslockna die away
avviker differs
grävde, gräva, grävt dig
grävande digging
avvikelse, avvika digress
avmasta dimast
stänga av disable
avstängd, vanför disabled
stänger av disables
avvisa disallow
avrusta disarm
avrustning disarmament
avlagd discarded
avlasta, släppa, avfyra, avlossa discharge
avdankad discharged
avsägande disclaimer
avsäger sig disclaims
avslöja disclose
avslöjad disclosure
urbleka, avfärga discolour
koppla av, stänga av disconnect
avbryta discontinue
avskräcka discourage
avvikelse, oförenlighet discrepancy
diskutera, avhandla, diskutera discuss
ta isär, slopa, skrota, avmontera dismantle
avskeda, entlediga, avvisa dismiss
avsked, uppsägning dismissal
avskedade dismissed
sitta av dismount
depesch, avsända, expediera, avfärda dispatch
avsändare dispatcher
flytta, avsätta, rubba displace
avpollettera dispose of
avvika, ha olika mening dissent
utsvävande dissipated
avståndstagande dissociation
utsvävande, liderlig dissolute
håll, distans, sträcka, avstånd distance
fjärran, avlägsen, långt avlägsen distant
avsmak distaste
bortlagd, avlagd disused
avvika diverge
förstörelse, avkoppling, avledande diversion
förströ, avleda divert
avhända divest
skifta, indela, dela, uppdela, skilja, avdela divide
avstava divide into syllables
ta av sig hatt doff
gjort, förehavande doing
herravälde dominanse
herravälde domination
välde, besittning, herravälde dominion
gåva donation
gåvor donations
biplan, tvåvåningsbuss double-decker
hemgift, gåva dowry
dränera, avlopp, avdika drain
avrinna drain off
avleda vatten drain water
avlopp drainage
avloppsledning drainpipe
utställda, oavgjord drawn
avklädningshytt dressing cubide
avdrift, vandra drift
dregla, dregel, dravel drivel
avskräde, slagg dross
slavgöra, slit drudgery
byxor av segelduk ducks
avgifter dues
kravbrev dunning letter
avkastningsförmåga earning capacity
jordbävning earth-quake
jordbävning earthquake
avta, ebb, ebb ebb
utgåva, upplaga edition
påverkad effected
avrätta i elektriska stolen electrocute
avlägsna eliminate
vall, kaj, vägbank, bank (av jord) embankment
ge ifrån sig, avge, utsända emit
efterliknande, tävlan emulation
avkodande encoding
avkryptera encrypt
avkrypterar encrypts
utgång, slut, ände, avsluta, stump, ända, sluta end
strävan endeavor
strävanden endeavors
strävan, sträva, bemöda sig endeavour
gåvofond endowment
avslutar ends
lavemang enema
gravera, inrista, inprägla engrave
gravör engraver
gravyrer engravings
avancerat enhanced
avnjuta, åtnjuta, uppskatta, njuta av enjoy
förslava enslave
inträdesavgift entrance fee
avundsjuk envious
avundas, avund envy
medlem av episkopalkyrkan episcopalian
epitaf, gravskrift epitaph
ridande, ryttartävling equestrian
europavaluta euro-currency
avdunsta, avdunsta, dunsta evaporate
slät, plan, än, jämn, även even
vräka, avhysa, fördriva evict
fordrande, krävande exacting
schackta, utgräva, gräva upp excavate
utgrävd excavated
utgrävning excavation
utgrävare, grävmaskin, grävare excavator
avsöndra excrete
avsöndring, avföring excretion
förbannelse, avsky execration
verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra execute
avrättning, verkställande execution
uttömma, utmatta, avgas exhaust
avgas exhaust gas
nödläge, krav exigency
krävande, tvingande exigent
framtvinga, avtvinga, utpressa extort
överdåd, utsvävning extravagance
vävnad, tyg, väv fabric
avlägsen far-off
fjärran, avlägsen, långt borta far away
avsked, farväl farewell
avskedsbesök farewell visit
favorit favorite
gynna, favorisera, tjänst, gunst, nåd, ynnest favour
älsklings, favorit favourite
taxa, avgift, arvode, provision, honorar fee
avgifter fees
apportera, avhämta, hämta fetch
demon, slav, fantast, djävul, odjur fiend
djävulska fiendish
avsluta finish off
avslutat, färdig finished
avlossa fire off
näve, knytnäve fist
ryck i tävling fit in a race
fladdra, sväva flit
sväva, flyta, flöte, vaja float
avdelningschef floor-walker
vattenränna, flodravin flume
avspisa fob off
avståndsinställning, fokuserande focusing
ljud av steg footfall
fotspår, fotavtryck footprint
avstå från, uppge forgo
räv fox
avgiftsfri, gratis, kostnadsfri free of charge
avskräcka, skrämma, skärra upp frighten
jordfästning, begravning funeral
räv-, skinn fur of a fox
gavel gable
gaveltak gable roof
sätta munkavle på, munkavle gag
skavsår, galla, skava gall
galärslav galley-slave
massor av, i överflöd galore
havssula gannet
strunt, skräp, avskräde garbage
avfallskvarn garbage disposer
arbetsgivaravgift general payroll tax
ge sig av, komma bort get away
skänk, talang, gåva, present gift
begåvad, talangfull gifted
jävel git
ge upp, uppge, lämna, avstå, efterskänka, avträda give up
avgiven given
fågelmage, kräva gizzard
sväva, rutscha, glida glide
avgnaga gnaw off
gudagåva godsend
ravin, klyfta, hålväg, slukastrupe, frossa gorge
sommarträd, fin väv gossamer
gåva, dricka gratuity
viktig, grav, allvarlig grave
beta, snudda vid, avbeta graze
smalna, avmagra, magra grow thin
avmattas grow weak
larv, mask, gräva grub
mycket krävande, stryk gruelling
barsk, sträv gruff
ravin, ränna gully
barsk, hård, sträv harsh
lyfta, vräka, hivahäva heave
hjälpavsnitt helpsection
härav hence
avbetalningsplan hire-purchase plan
affischtavla, plank hoarding
innehavare, ägare holder
hemvävd, vadmal, enkel homespun
håv hoop-net
avenbok hornbeam
fasaväckande horrific
hästavel horse-breeding
trikåvaruhandlare hosier
trikåvaror, strumpor hosiery
lägenhetsinnehavare householder
kretsa, sväva hover
svävfarkost hovercraft
svävande hovering
svävar hovers
centrum, hjulnav, dator hub, nav hub
kyffe, hydda, nav, koja, backstuga hut
avgud, idol idol
avgudisk idolatrous
avgudadyrkan, avguderi idolatry
avgudadyrkan idolization
avguda idolize
äventyra imperil
intryck, avtryck, prägel impression
lättpåverkad impressionable
förgäves in vain
inavel inbreeding
oavlåten incessant
oavhängig, självständig, oberoende independent
anstrucken av infected with
djävulsk infernal
sjukhusavdelning, sjukhus infirmary
inflytande, inverkan, påverka influence
påverkat influenced
ärva av inherit from
begynnelsebokstav, inledande initial
oförrätt, åverkan injury
avig inside out
avbetalning (med belopp) instalment
avsedd intended
avsikt, uppsåt intent
avsikt intention
avsiklig intentional
avsikligt intentionally
avsikter intentions
begrava, jordfästa inter
påverka varandra interact
begravning, jordande interment
utläggning, tolkning av interpretation
störa, avbrott interrupt
avbrott interrupts
avbrott interuption
genomvävd interwoven
upphävande invalidation
oavsett irrespective
avskild, isolerad isolated
jacka, jacka, rock, kavaj, kofta jacket
javanesisk javan
javanesisk javanese
avundsjuk, svartsjuk jealous
avundsjuka jealousy
äventyra jeopardize
fylld av glädje joyous
jugoslavien jugoslavia
skära halsen av jugulate
likaväl just as well
klav, grundton keynote
avspark kick-off
dräpa, avliva, döda, slå ihjäl kill
trikåvaror knitwear
frånvaro, avsaknad, saknad, sakna, brist lack
trappavsats, landstigning landing
lava lava
lavendel lavender
avföringsmedel, lösande laxative
avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse leave
avgångsbetyg leaving certificate
avsats, hylla ledge
avdrift leeway
påvlig legat legate
brev, skrivelse, bokstav, brev letter
avlatsbrev letter of indulgence
bokstäver lettering
bokstäver letters
avjämna level make
avvägning levelling
hävstång, spak lever
hävstångsverkan leverage
frigav liberated
licensinnehavare licensee
utsvävande, tygellös licentious
lav lichen
åvila lie upon
avhöra, höra på, avlyssna listen to
ordagrann, ordagrann, bokstavlig literal
bokstavligen, formligen literally
skräp, bår, kull av djuryngla litter
massor av, laddar loads
avskyvärd loathsome
skymta fram, vävstol loom
herravälde lordship
skrävlare loudmouth
kavajkostym lounge suit
lågsvavlig low-sulfur
spikklubba, spira, ämbetsstav mace
stor bokstav majuscule
avlägga bekännelse make a confession
åthävor, fason, umgängessätt manners
avmarsch marching off
salutorg, marknad, avsättningsområde market
sakkunskap, herravälde mastery
väv, tyg, materiell, ämne, stoff material
avmätt, mätt measured
medelhavs Mediterranean
mätavgift metage
prägla, myntverk, myntaväxter mint
felstavat misspelled
felstavningar misspellings
vallgrav moat
enstavig monosyllabic
torka av, svabb mop
biltävling motor-race
ge sig av move off
tryckande, kvav muggy
föröka, avla av sig, multiplicera multiply
mos, dravel mush
smal, trång, snäv narrow
avsmalna narrow off
nav nave
navigera navigate
navigerande navigating
navigatör navigator
kravatt neck-tie
vävnadsdöd, nekros necrosis
avbetalning never-never
avbitartång nipper
avbitartång nippers
kväve nitrogen
inte oäven not amiss
anslagstavla notice-board
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
avdomnad, stel numb
av ek oaken
havre oat
havre oaten
havremjöl oatmeal
havre oats
avsikt, saklig objective
avlång oblong
begravningshögtidligheter obsequies
innehavare occupant
innehavare occupier
oktav, oktavformat octavo
av of
dåvarande of the time
avfall, avskräde offal
avkomma, avföda, avkomling offspring
oljeråvaror oil-seeds
jourhavande on duty for the day
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
orgie, utsvävning orgy
rättstavning, rättskrivning ortography
annan, av ett annat slag otherguess
avlägsna, kasta ut, fördriva oust
avkrok out-of-the-way corner
utlopp, utflöde, avflöde outflow
utlopp, avlopp outlet
utmark, avlägsen outlying land
avlång oval
förkasta, upphäva overrule
på grund av owing to
ägarinna, innehavare, ägare owner
avgrundskval pains of hell
påvedömet papacy
påvlig papal
avstyckning parcelling out
något avklippt parings
delning, avsked, bena parting
avskedshälsning parting greeting
avbalka partition off
partner, delägare, sällskap, kavaljer, kompanjon partner
avliva, förgå pass away
patentinnehavare patentee
patrullera, avpatrullera, patrull patrol
paviljong pavilion
avlöna, betala, avlöna, erlägga pay
avbetala pay off
avlöningsdag payday
avlöningslista payroll
stamtavla, släkregister pedigree
oavgjord, i avvaktan på pending
till äventyrs perchance
fotogravyr photogravure
tavla, målning, bild, porträtt, bild picture
trave, hög, påle, stapel, trava upp pile
pipa, avloppsrör, ledning, rör pipe
minnestavla, platta plaque
avdramatisera play down
stavhopp pole-jump
stavhopp pole-vault
påve pope
påvar popes
avpoträttera portray
innehavande possessing
avsänd posted
avsända posting
fjäderfä-avel poultry-breeding
avtala prearrange
föregånget av preceded
havandeskap pregnancy
havande, grossess, gravid, innehållsrik pregnant
uppsåtlig, överlagd, avsiktlig premeditated
gåva, present, framföra, nuvarande, presens present
avstyra, förhindra, förbygga prevent
avhålla från prevent from
avträde, hemlighus, hemlig privy
pristävlan prize competition
tillverkning av processing
utsvävande profligate
avkomma progeny
avancemang, befordran promotion
avkunna, uttala pronounce
fortplantning, avling propagation
bevisa, ådagalägga, påvisa prove
såvida, försedd provided
för, stäv prow
köp av purchasing
avsikt, mening, föresats, ändamål, uppsåt purpose
avsiktligt purposely
avspisa, uppskjuta put off
vaktel, bäva, förlora modet quail
kajavgift quayage
avvägningsförmåga question of priorities
löpning, kapplöpning, lopp, ras, tävling race
tävlingshäst racehorse
upprätta, upphöja, höja, upphäva, resa upp, lyfta raise
avståndsbestämning range-finding
strävt ljud, fil rasp
hålväg, klyfta, ravin ravine
råvara raw product
råvarubaserad rawmaterial-based
bakåtsträvare, reaktionär reactionary
avläsa read off
avläsning readout
snäsa av rebuff
tillrättavisande rebuke
feg, trolös, avfälling recreant
avseende, referens reference
avspegling, reflex, eftertanke, återsken reflection
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
refräng, avstå refrain
vägran, avslag refusal
neka, vägra, avslå, avskräda, rata refuse
avskrädeshög refuse heap
avslå refusing
vederlägga, tillbakavisa refute
hänsyn, betrakta, avse, respekt regard
oavsett regardless
anmälningsavgift, registreringsavgift registration fee
slopa, avstöta, rata, tillbakavisa, förkasta reject
tillbakavisad rejected
tillbakavisar rejects
koppla av, slakna relax
avkoppling relaxation
avslappnad, avspänd relaxed
understöd, undsättning, avbrytare, lättnad relief
avlösa, undsätta, lindra, avslöja relieve
ge upp, avstå från relinquish
smak, njuta av relish
botemedel, råd, avhjälpa, läkemedel, bota remedy
avlägsen remote
avlägset remotely
flyttning, avföring removal
flytta, avföra, undanröja, avlägsna, avsätta remove
avlöning remuneration
avger renders
avsäga sig renounce
avsägande sig renouncing
hyra, arrendeavgift rent
avgäla rent in kind
upphäva repeal
åthutning, tillrättavisning, tillrättavisa reprimand
avbilda, reproducera, återskapa, återge reproduce
förebrå, tillrättavisa reprove
avvisa repulse
krav requirement
krav requirements
upphävd rescinded
avsäga, försaka, avgå, avstå resign
avsägelse, avskedsansökan, undergivenhet resignation
åvila rest with
inskränka, avhålla, återhålla restrain
röja, förråda, uppenbara, yppa, avslöja reveal
avslöjande revealing
uppenbarelse, avslöjande revelation
väckelse, återupplivning av revival
ledare av myteri ringleader
riskera, fara, äventyr, våga, risk risk
vansklig, äventyrlig, riskabel, riskfullt risky
tävla med, medtävlare rival
skär av sten rock of stone
stång, stav, spö rod
brödkavle rolling-pin
skrovlig, grov, sträv, knagglig, hårdhänt, ojämn rough
avrunda round off
avrundad rounded
avrundning rounding
kunglighet, avgift royalty
regerade av ruled
rusa, forsa, säv rush
avskeda, säck, påse, plundra sack
säckväv sackcloth
säckväv sacking
kassavalv safe-deposit
segla, avsegla, segel sail
haverrot salsify
sav, underminera, tunnel, löpgrav, saft, dumbom sap
saftig, savfull sappy
satanisk, satanisk, djävulsk satanic
savann, grässlätt savannah
ordstäv, såga, såg saw
avsågad sawn-off
massor av pengar scads
byggnadsställning, schavott scaffold
avscanna, skärskåda, avsöka scan
skandinavien Scandinavia
skandinavisk Scandinavian
avscannade scanned
avsökare, antenn radar scanner
avsökning scanning
avskrap scrapings
avskärma screen off
skumma, avskum, skum scum
sjö, hav, sjögång sea
havsstrand seashore
tång (sjö), havstång seaweed
avstänga seclude
gömma, avsöndra secrete
avsöndring secretion
sektor, avsnitt sector
avskilja segregate
jordbävnings seismic
avyttra, sälja sell
avskedstagande send-off
avvisa send away
avsändare sender
skild, åtskild, avsöndra, skilja, särskild separate
grav sepulchre
avskilja, beslagta sequester
slaveri servitude
skilja, hugga av sever
avgångsvederlag severance pay
avloppsvatten sewage
nyans, kupa, skugga, avblända, skärm shade
avtona shade off
skaka, skakning, skälva, bäva shake
avskeppa ship off
avlastare, varuavsändare shipper
haveri, förlisa, skeppsbrott shipwreck
huttra av shiver with
förkortas, förkorta, avkorta shorten
avkortande shortening
skrin, helgongrav, helgonskrin shrine
avmönstra sign off
skiffer, griffeltavla slate
slav slave
träldom, slaveri slavery
slavar slaves
slaviska Slavic
slaviska Slavonic
avfartsväg slip road
påfart, avfart sliproad
överge, avbryta slough off
obegåvad, trögtänkt slow-witted
ha en anstrykning av smack of
kväva smother
knäppa, nafsa, snäsa av snap
klippa av, remsa snip
snäsa av snub
sväva högt soar
avhärda, mjukna soften
spara, bespara, avvara, skona spare
skolavslutning speech-day
stava spell
rättstavningskontroll spell-checking
stavningskontroll speller
bokstaverande, rättskrivning spelling
fjäder av stål spring of steel
spjärna, avvisa, med förakt spurn
gråverk squirrel fur
stav, personal, stab staff
avelshingst, hingst stallion
avteckna sig mot stand out against
stav stave
stam, förstäv, stäv, stjälk, stadga stem
fastna, pinne, käpp, stav stick
kväva stifle
högtravande stilted
avklädning stripping
sträva, streta, strida strive
strävan striving
kassavalv strong-room
strävade, stred strove
kvav, inskränkt stuffy
snubbla, snava, stappla stumble
underavdelning subdivision
avrop suborder
stycke, underavdelning subsections
avtagande subsidies
avlösare, efterföljare, efterträdare successor
lida av suffer from
kvävas, kväva suffocate
kvävning suffocation
svavel sulphur
kvav sultry
avlysa, suspendera, uppskjuta, hänga upp suspend
avstängning suspension
vika av, avvikelse, vridning swerve
instrumenttavla switchboard
stavelsebildande syllabic
uppdela i stavelser syllabify
stavelse syllable
bord, tabell, tavla table
lertavlor tablets
startplats, avstamp take-off
avgjuta take a cast of
anlag (medfött), talang, begåvning, fallenhet talent
begåvad talented
pricka av, överensstämma tally
smalt ljus, smalna av taper
avsmalnande tapering
vävd tapet tapestry
smaka, smak, avsmaka taste
krävande, svår taxing
nykter, måttlig, tempererad, avhållsam temperate
avsluta terminate
avslutande, uppsägning, ämne, ändelse termination
vävnad, tyg, textil textile
tes, avhandling thesis
avreda thicken
avgänga thread off
bäva, rysa thrill
ventil, kväva throttle
åtsittande, trång, asfull, snäv, stram, tät tight
avstjälpning tipping
fint tyg, vävnad tissue
knoga, knog, sträva toil
tecken, gåva token
grav, grift, gravvalv tomb
tillika, också, även, alltför too
översättning, avskrift transcript
sippra ut, avdunsta transpire
travers, genomkorsa traverse
avhandling treatise
fördrag, traktat, avtal treaty
skälva, bäva, darra tremble
skyttegrav, dike, löpgrav trench
bock av trä, stöd trestle
avtryckare på vapen trigger
trimma, vårdad, putsa, avkvista trim
krokben, färd, tripp, utflykt, tur, snava, trippa trip
lunka, trava, trav trot
avkorta truncate
avkortande truncating
avkortning truncation
avtalat möte tryst
avlöpa, köra ut turn out
vika av åt turn to the ..
vändning, avtagsväg turning
avgiftsbelagd väg, tullbom turnpike
havssköldpadda, sköldpadda turtle
avkodare udecoder
biavsikt ulterior purpose
ultraviolett ultraviolet
av-markera un-select
av-markerad un-selected
flärdfri, opåverkad unaffected
tina upp, slappna av, räta unbend
otämjd, oavbruten unbroken
uppackning, avkomprimering uncompressing
blotta, avtäcka uncover
undergräva, underminera undermine
avdelningschef undersecretary
utläsa av understand from
begravningsentreprenör undertaker
ta av kläderna, klä av sig undress
gräva upp unearth
avslöja, utveckla unfold
avsela unharness
haka av dörr unhinge
avinstallera uninstall
avinstallerande uninstalling
oavbruten uninterrupted
ovänlig, avogt unkind
om inte, såvida inte, med mindre unless
lossa, stänger av, avlasta unload
avstängning, avlastning unloading
avmarkera unmark
avmarkerade unmarked
oavlåtlig unremitting
avrigga unrig
avsadla unsaddle
oavgjord unsettled
avtäcka, avslöja unveil
oavsiktligt unwittingly
av och an up and down
nyttjanderättshavare usufructuary
svävande, vag, otydlig vague
förgäves vainly
avskedstal valedictory speech
avart, mängd variety
strida, tävla vie
rättfärdiga, försvara, hävda vindicate
vinskörd, årgång av vin vintage
visavi, gentemot vis-à-vis
rävhona vixen
offergåva votive
avstå från, ge upp waive
avta wane
sal, avdelning, skyddsling, myndling ward
avdelningssköterska ward sister
slösa, ödsla, avfall, öda, ödelägga, öde waste
våg på havet wave out on the sea
sväva, vackla waver
gjord av vax waxen
matta, avmatta, försvaga weaken
avvänja wean
avvant weanling
avklinga wear off
avvänja ett barn wearn a child
hindrad av vädrets makter weatherbound
sammanfläta, väva weave
vävare weaver
vävning weaving
väveri weaving-mill
nät, väv web
sadelgjordsväv webbing
inslag i väv weft
varav, varifrån whence
skära av whittle
avsiktlig wilful
avveckla wind up
avlyssning wire-tapping
avlägsnande withdrawal
avsiktligt wittingly
nött, avtärd worn
dyrka, tillbedja, avguda, tillbedjan worship
vävt, flätat woven
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
jugoslavisk yugoslavian
other swedish words that include "om" : english :
atombomb A-bomb
som far vilse aberrant
i blom abloom
ombord aboard
omkring, ungefär, kring, vid, cirka about
helomvändning about-turn
om hundar, vädra about doogs
helomvändning aboutface
utlandet, utomlands, utrikes abroad
åtkomsttid access time
åtkomliga accessed
tillgänglig, åtkomlig accessible
hälsa såsom, hylla acclaim
ackompanjemang accompaniment
ackompanjatör accompanist
medfölja, följa, ackompanjera, åtfölja, ledsaga accompany
följning, åtkomst, anskaffningskostnad acquisition
dessutom additionally
tilldöma, tillerkänna adjudge
avdöma adjudicate
tilldömande adjudication
tillsats, komplement adjunct
ungdom adolscent
utomäktenskaplig adulterous
som är rakt emot adverse
genomlufta aerate
flygfält, aerodrom aerodrome
aeromekanik aeromechanics
åkomma, tillgivenhet, kärlek affection
agent, ombud agent
samtycka, överenskomma, överensstämma, godkänner agree
enig, höll med, överrenskommet, överens agreed
överenskommelse, ackord, avtal agreement
överenskommelser agreements
agronomi agronomy
lufttrycksbroms air-brake
luftström air-current
allomfattande all-embracing
alltomfattande all-in
runt omkring, allsidig all-round
be om ursäkt allege
ålderdomshem almshouse
omväxlande alternat
växla, omväxla alternate
växelström alternating current
omväxling, växling alternation
växelströmsgenerator alternator
anatomisk anatomical
anatom anatomist
anatomi anatomy
forntida, ålderdomlig ancient
anemometer anemometer
aneoridbarometer aneroid
kommentera annotate
anomal anomalous
avvikelse, anomali anomaly
anomi anomie
sprängbomb anti-personel
förutse, förekomma anticipate
förekommer anticipates
mån om anxious about
vem som helst, någon anybody
vem som helst anybody / anyone
hur som helst, alltnog, i varje fall anyhow
vad som helst, någonting anything
närsomhelst anytime
hursomhelst anyway
var som hest, någonstans anywhere
be om ursäkt apologize
användningsområde application area of use
åtkomlig approachable
ungefärligt, omkring approximately
skiljedom, medla arbitrate
skiljedom arbitration
ålderdomlig archaic
område, yta, area area
områden areas
arom aroma
ankomst arrival
ankomsthall arrival hall
ankomma, länder arrive
såsom, enär, eftersom, som as
som den är as-is
liksom om as if
liksom, ävensom as well as
så....som as.....as
förvissa sig om ascertain
bedja om, begära ask for
kamrat, kompanjon associate
kompanjoner associates
astronom astronomer
astronomisk astronomical
astronomi astronomy
när som helst at any time
äntligen, omsider at last
omsider at length
på samma nivå som at the same level as
atom atom
ombud, advokat attorney
juridiskt ombud attorney-at-law
ombud, advokater attorneys
automatisera automate
automatiserad automated
automatisk automatic
automat automatic machine
automatiskt automatically
automatiskt automaticaly
autonom autonomous
medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta average
kännedom awareness
axiom axiom
axiom axioms
romdränkt sockerkaksring baba
barndom babyhood
som har bär bacciferous
omvänt snedtecken backslash
bakom kulisserna backstage
åldermans ämbetsområde bailiwick
deposition av egendom bailment
agn (om fisk), bete, hetsa bait
bomullstrikå balbriggan
rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning ballot
strömming Baltic herring
bom, takt, spärr bar
bomma igen bar up
omänsklig, barbarisk barbarous
stor utomhusfest, utomhusgrill barbecue
sömnmedel barbitone
tillbommad barred
medveten om be aware of
tiga om be silent about
fyr, sjömärke beacon
skönhetssömn beauty sleep
bakefter, bakom, baktill, efter behind
domstol, bänk bench
sidan om, bredvid beside
dessutom, utom, för övrigt, för resten, förutom besides
beställa, omvittna bespeak
över, förutom, utom, bortom beyond
två gånger om året biannual
fördömd blasted
blodström bloodstream
blomster, blomma, blom bloom
blommande blooming
full av blommor bloomy
blomstring, blomstra, blomma blossom
blomstrande blossoming
strandpromenad boardwalk
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
bömen bohemia
skena, bult, regla, bom bolt
bomb bomb
bomb bomba
bombardera bombard
bombardemang bombardment
bombade bombed
bombplan bomber
slaveri, träldom bondage
gränsområde borderland
undomsfängelse borstal
båda, ömse both
obegränsad, gränslös, omätlig boundless
dryckeslag, omgång bout
barndom, pojkår boyhood
broms brake
bromsar brakes
broms braking
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
avsigkommen broken-down
ung flickscout, tomte brownie
kompisar buddies
kompis buddy
tomt building plot
blomlök, glödlampa bulb
domherre bullfinch
affär, rörelse, göromål business
smörblomma butter-cup
av, vid, bredvid, till, genom by
småningom by and by
omgående by return
ömsom, i tur och ordning by turns
gömställe cache
kom came
området kring skola campus
segla omkull, kantra capsize
försiktighet, vård, skötsel, omsorg, ans care
bry sig om care for
mån om careful of
rädd om careful with
genomdriva carry out
domkyrka, katedral cathedral
valkommitté, valmöte caucus
blomkål cauliflower
berömd celebrated
berömdhet, celebitet celebrity
berömd celibrated
omväxling, ändra, omkastning, byt, växla change
komma på andra tankar change one's mind
föränderlig, ombytlig changeable
avgift, försvar, omkostnad, anbefalla, kostnad charge
lös egendom chattels
vårda, omhulda, hysa cherish
barndom childhood
som ett barn childlike
krabb sjö, ombytlig vind choppy
kristendomen christianity
krom chromium
röra om, kärna smör churn
cirkulera, skicka omkring circulate
kretslopp, omlopp circulation
omskärelse circumcision
omkrets circumference
omskriva circumscribe
omständighet circumstance
omständigheter circumstances
omständig circumstantial
spridning, omlopp cirkulation
gripa hårt om, nita clench
skomakare cobbler
kännedom cognizance
kombination combination
kombinationer combinations
kombinera, skördetröska combine
kombinerad combined
kombinerar combines
kombinerande combining
komma come
komedi, lustspel comedy
kommer comes
komisk comical
instundande, kommande, tillkommande coming
kommatecken comma
ålägga, order, kommandera, anföra, befäl command
kommandoknappar command-buttons
kommandofil command-file
kommandorad command-line
kommenderade commanded
anförara, befälhavare, kommendörkapten commander
kommandofil commandfile
kommandon commands
kommatecken commas
kommendera commend
kommentar, anmärkning comment
kommentar commentary
kommenterade commented
kommersiell, kommersiell, merkantil commercial
kommersialisera commercialize
kommerciellt commercially
ömka commiserate
kommission, provision, fullmakt, uppdrag commission
kommitté commitee
nämnd, kommitté, utskott committee
kommitténs committee's
kommittéer committes
kommando commmand
kommendör commodore
kommun commune
kommunicera communicate
skrivelse, meddelande, kommunikation communication
kommuniké communique
kommunism Communism
kompabilitet compability
komprimera, dryg compact
komprimerar compacts
lag, firma, bolag, företag, sällskap, kompani company
jämföra, komparera compare
kompass compass
kompatibilitet compatibility
kompatibel compatible
kompatibla compatibles
kompendium compendium
ersätta, kompensera compensate
kompenserad compensated
kompensation compensation
kompetens competency
duglig, kompetent competent
kompilera compile
kompilerad compiled
kompilator compiler
åkomma, klagomål complaint
klagomål complaints
komplementerande complementary
full, komplettera, fullända, fullständig complete
komplettering, avslutning completion
komplexa complex
komplicera complicate
invecklad, sammansatt, komplicerat complicated
komplimang compliment
komponent component
komponenter components
utarbeta, komponera compose
kompositör, tonsättare composer
tema, uppsats, komposition composition
kompositör compositor
omfattande comprehensive
komprimera, omslag compress
komprimerade compressed
komprimerande compressing
kompression compression
kompressor compressor
kompromiss, kompromettera compromise
dölja, gömma conceal
hemliga, undangömd, dold concealed
döma, fördöma condemn
fördömelse condemnation
dödsdömd condemned
kondom condom
komplett congenital
se genom fingrarna connive
försynt, hänsynsfull, grannlaga, omtänksam considerate
övervägande, omtanke, hänsyn consideration
omständligheter considerations
komplott, komplott, sammansvärjning conspiracy
omstridd, omtvistad contested
omtvistad controversial
sammankalla, sammankomma convene
överenskommelse convention
överenskommelser conventions
omvänt conversely
omvändelse conversion
omvandlingar conversions
omvända, konvertera convert
omvandlare converter
adelskrona, undersökningsdomare coroner
tråd, bomull cotton
bomullsvadd, bomull cotton-wool
domstol, hov court
appellationsdomstol court of apeal
domstolar courts
pärm, överdrag, omslag, lock, skyla, täcka, täcke cover
gömställe, hemlig covert
be om, längta efter crave
skapa, frambringa, komponera create
beröm credits
krympling, omintetgöra cripple
korsvis, genomkorsa criss-cross
genomresa crossroad
gängse, ström (el- ), nuvarande current
svordom, förbanna curse
ömtålig damageable
värd fördömelse damnable
fördömelse damnation
fördömande damning
computer dator
dagdröm daydream
dagdrömmare daydreamer
dagdrömmande daydreaming
omtöcknad, yrvaken, förvirrad dazed
överenskommelse, planka, handla deal
domprost, prost, dekanus dean
dekalkomani decalcomania
besluta, avdöma, avgöra decide
omlöpning decider
dekomprimering decompression
döma, anse deem
gudom deity
rådpläga om deliberate upon
känslig, delikat, ömtålig, fin, finkänslig delicate
domstol delinquency
fördöma, angiva denounce
fördömer denouncing
fördömande, angivelse denunciation
avgå (om fartyg), avresa depart
ankomma på, bero på depend on
tömma deplete
sjunkbomb depth-charge
derby, plommonstop derby
avkomling, ättling descendant
ättlingar, efterkommande descendants
omväg, avstickare detour
andakt, fromhet, hängivenhet devotion
from, andäktig, uppsluka, förtära, sluka devour
omständlig, svamlig, diffus diffuse
stift (kyrko-), biskopsdöme diocese
diplom diploma
diplomati diplomacy
diplomat diplomat
diplomat diplomatist
omintetgöra disconcert
sjukdom disease
sjukdomar diseases
omtvistad, omstridd disputed
anatomisal dissecting-room
utom sig, galen distraught
görs om diversifying
spådom divination
gudomlig, spå divine
gudom, kristendom, teologi divinity
domännamn domain-name
dom, kupol dome
domens dag domesday
dominerande, förhärskande dominant
behärska, dominera dominate
dominera, behärska domineer
dominikanska republiken dominican
inget att tala om don`t mention it
svaghet, ålderdomsslöhet dotage
nere, fjun, utför, ned, omkull, dun, nadanför down
fullkomligt downright
dröm dream
drömmar dreams
drömvärld dreamworld
grundlig blöta, genomdränka drench
sömmerska dressmaker
dromedar dromedary
slö, dåsig, sömnig drowsy
dumbom, dumhuvud dunce
som går åt öster eastbound
salomos predikare ecclesiastes
miljömärkning eco-labelling
ekonomisk economic
sparsam, ekonomisk, ekonomisk, sparsam economical
nationalekonomi economics
ekonomier economies
nationalekonom economist
sparsamhet, hushållning, sparsamhet, ekonomi economy
edomiterna edomites
genomarbeta, utveckla elaborate
genomarbetar, utvecklar elaborates
gäckande, oåtkomlig, bedräglig elusive
inskeppa, gå ombord embark
omfatta, omfamning, krama, omfamna, famna embrace
omfattning embracing
dyka upp, framkomma emerge
inkomst emolument
imperium, rike, kejsardöme empire
tömt emptied
tömmer empties
tömma, tom empty
tomhet emptyness
omvandlare emulator
omringa encircle
omge encircled
omgiva encompass
omsluta enfold
maskin, lokomotiv, motor engine
lokomotivförare enginedriver
omslag, kuvert envelope
miljö, omgivning environment
lärdom erudition
rymning, rymma, slippa, flykt, undkomma, undfly escape
särdeles, speciellt, enkom, i synnerhet, särskilt especially
promenadplats esplanade
egendom, gods, gård, ägor, lantegendom, stärbhus estate
värdera, uppskatta, bedöma estimate
utrymning, uttömning evacuation
föredöme example
präktig, utmärkt, utomordentligt, förträfflig excellent
utom except
utomordentligt exceptionally
överdriven, omåttlig excessive
uttömma, utmatta, avgas exhaust
omåttlig exorbitant
bekostnad, kostnad, utgift, omkostnad expense
svordom expletive
härkomst, uppackning extraction
ovidkommande, artfrämmande extraneous
utomordentligt, ovanlig extraordinary
insomna, somna fall asleep
ryktbar, berömd, känd famous
nyckfull, fantasi, romantisk fanciful
lust, tycka om, infall, tänka sig fancy
vida berömd far-famed
jultomte Father Christmas
genomförbarhet feasibility
tycka synd om feel sorry for
skönlitteratur, diktroman fiction
plombera, fylla fill
plomb filling
upptäcka, utforska, få visshet om, få reda på find out
smak, arom, krydda flavour
studioman, regissör floor manager
blomningstid florescence
blomsterodling floriculture
blomstrande, rödlätt, svulstig, överlastad florid
blomsterhandlare florist
krumelur, briljera, fanfar, blomstra, svänga flourish
blomma flower
blomkruka flower-pot
blomsterprakt flowerage
blomsterutställning flowershow
flytande(om att tala) fluently
ekonomiskt opålitlig, nattmänniska fly-by-night
tycka om fond
narr, tok, dumbom fool
fotbroms footbrake
ömfotad footsore
kommersiella for-sale
föregripa, förekomma forestall
förgäta, glömma forget
glömskt forgetful
glömska forgetfulness
glömmer forgets
glömde forgot
glömd forgotten
förr i tiden, fordom, förr formerly
skör, bräcklig, ömtålig fragile
skröplig, ömtålig, bräcklig frail
stomme, ram frame-work
stomme framework
ofta förkommande frequent
gränsområde, område, gräns frontier
svika, gäcka, omintetgöra frustrate
komisk, kul, rolig, lustig, löjlig funny
blivande, tillkommande, framtid future
dumbom gaby
driva omkring gad around
broms gadfly
driva omkring gallivant
galvanometer galvanometer
trädgård, tomt garden
gastronom gastronome
samling, sammankomst, möte gathering
homosexuell, ljus, glättig gay
geometri geometry
fara omkring get about
ge sig av, komma bort get away
komma efter get behind
förkomma, vilse, försvinn! get lost
komma bra överens get on well
komma till tals med get to speak to
omringa gird
gördel, omge, bälte girdle
gördel, sadelgjord, omkrets girth
välkomna glad-hand
att komma going
dumbom, kräk goof
sommarträd, fin väv gossamer
småningom, gradvis gradually
bombastisk grandiloquent
grekisk-romerska greco-roman
domna grow numb
gyrokompass gyrocompass
lomhörd hard of hearing
ögna (igenom) have a glance (at)
hedendom heathendom
bekymra sig om heed
huller om buller helter-skelter
gömde hid
gömd, dold, förborgad hidden
dölja, gömma, hud hide
kurragömma hide-and-seek
gömställe hideout
gömställen hideouts
gömma hiding
gömställe hiding-place
honom him
grop, ihålighet, ihålig, urholka, tom hollow
homogenitet homogeneity
homogen homogeneous
homosexuell homosexual
homosexualitet homosexuality
homosexuella homosexuals
olycks-, trolldom hoodoo
hopp om hope of
broms horsefly
sjömätning hydrography
mödomshinna hymen
tomgång idling
om, om, ifall if
utomäktenskaplig illegitimacy
sjukdom, åkomma illness
sjukdomar illnesses
sjukdom ilness
sjukdomar ilnesses
genomdränka, genomsyra imbue
omogen immature
omogenhet immaturity
omätlig immeasurable
omedelbarhet immediacy
omedelbar immediate
ofördröjligen, genast, omedelbart immediately
ofantlig, omätlig immense
väldig omfattning immensity
omåttlig immoderate
sedelös, omoralisk, osedlig immoral
omoral immorality
fast egendom immovables
oframkomlig impassable
ogenomtränglighet impenetrability
ogenomtränglig impenetrable
omärklig imperceptible
ofullständig, ofullkomlig imperfect
ogenomtränglig impermeable
omöjlighet impossibility
omöjlig, hopplöst impossibly
omöjlig imppssible
ogenomförbarhet impracticality
ointaglig, ogenomtränglig impregnable
impregnera, genomdränka impregnate
släktingar genom giftermål in-laws
bråttom in a hurry
om en vecka in a week
inom parantes in brackets
oåtkomlig inaccessible
andefattig, tom, fånig inane
tomhet inanity
eftersom inasmuch
inombords inboard
brandbomb incendiary bomb
inbegripa, medräkna, inkludera, omfatta include
inkomst, inkomster income
inkommande incoming
inkompabilitet incompatibility
inkompatibel incompatible
omutlig incorruptible
omdömeslös indiscriminate
omöjlig att skilja indistinguishable
inomhus, inne indoors
ofrånkomlig, oundviklig inevitable
outtömlig inexhaustible
barndom infancy
mindervärdighetskomplex inferiority complex
omsluta infold
informera om inform of
omänsklig inhuman
omdömeslös injudicious
vansinne, sinnessjukdom insanity
omättlig insatiable
försåtlig, lömsk insidious
sömnlöshet insomnia
omedelbart instantly
omåttlig intemperate
omväxla, utväxla interchange
oregelbundet återkommande, intermittent intermittent
genomvävd interwoven
inledning, introduktion, rekommendation introduction
omvänt invers
vända om invert
ovidkommande irrelevant
huvudströmbrytare isolator
domkraft jack
domkraft jackscrew
pompös engelska johnsonese
judendom judaism
domare, döma, bedöma judge
dömts judged
omdöme judgement
domareboken judges
domarämbete judgeship
utslag, omdöme, dom judgment
domarna judiciary
uppkomlingar jumped-up
lagom just enough
domsrätt justicary
domarämbete justiceship
högste domare justiciar
domsrätt justiciary
tidig ungdom juvenescence
ungdomlig juvenescent
ungdomlig juvenile
ungdomsverk juvenilia
ungdom juvenility
kilometer kilometre
sömn, slaf kip
insikt, vetande, kunskap, vetenskap, kännedom knowledge
beröm kudos
arbetsdomstol labour court
pris-, prisa, berömvärd laud
berömmande laudatory
tvättautomat laundrette
domstol lawcourt
lära, lärdom learning
föredrag om lecture on
lik, liksom, tycka om, gilla, som like
britt, brittisk sjöman limey
tomma ord lip-service
existens, uppehälle, utkomst, levebröd, levande living
rörlig, lokomotiv locomotive
genomsyn lookover
odåga, storlom, slyngel loon
flanera, ströva omkring lounge around
kärleksfull, öm loving
romb lozenge
malström maelstrom
polisdomare magistrate
åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra make
låtsas som om make as if
förvissa sig om make sure of
sjukdom, sjuk malady
manlighet, mandom manhood
ringblomma marigold
sjöman mariner
salutorg, marknad, avsättningsområde market
dominerande masterful
para, styrman, kompis mate
släntra omkring maunder
gullviva, vårblomma mayflower
not, promemoria memorandum
nämna, omtala, omnämna mention
metabolism, ämnesomsättnings metabolic
ämnesomsättning metabolism
mikrometer micrometer
midsommar midsummer
mime, pantomin mime
bry sig om mind about
förtvivlad, eländig, ömklig, usel miserable
bomma miss the mark
utforma, mönster, modell, mannekäng, föredöme model
omtvistad, tvivelaktig moot
dessutom moreover
döende, dödsdömnd moribund
ömsa skinn, rugga moult
talträngd, bombastisk mouthy
tömma tarmen move the bowels
linda om, dämpa muffle
kompost mulch
kommunal municipal
kommun, stad municipality
ömsesidig mutural
narkomani narcomania
narkoman narcomaniac
landsomfattande nationwide
sömerska needlewoman
handarbete, sömnad needlework
nykommling new-comer
nykomling newcomer
mara, mardröm nightmare
mardrömmar nightmares
dumbom ninny
dumbom nitwit
nomadiserande nomadic
icke-kommersiell non-commercial
icke-tomma non-empty
ickekommerciella non-profit
ickekommerciella noncommercial
inte så .....som not so .....as
ny, roman novel
romanförfattare novelist
romaner novels
ömsom now....now....
atomdriven nuclear-powered
avdomnad, stel numb
ed, svordom, svordom, ed oath
förekommande obligin
glömska oblivion
glömsk oblivious
förekomma occour
uppkomst, tilldragelse occurrence
förekommande occurring
kompenserad offset
avkomma, avföda, avkomling offspring
ålderdom old age
ålderdomlig oldfashioned
förebud, omen omen
ombord on board
däremot, tvärtom on the contrary
ombord onboard
om igen one`s more
dunkel, ogenomskinlig opaque
fördomsfri open-minded
fördomsfrihet open-mindedness
sömnmedel opiate
åsikt, mening, tycke, omdöme, tanke opinion
omlopps orbiting
befalla, beställa, skick, orden, bud, kommendera order
härkomst, ursprung, upphov, upprinnelse, ursprung origin
pompös orotund
andra som styr other-government
utomhus out-of-doors
utomhus, ute out of doors
utomhus outdoor
utomhus, i fria luften outdoors
omodern, föråldrad outmoded
rida om outride
utanför, utanpå, yttre, utom, utsida, yttersida outside
utomstående outsider
utomlands overseas
köra om overtake
anbud, uvertyr, stjälpa omkull overture
som skall betalas owing
hedendom paganism
gom palate
påvedömet papacy
parad, promenadplats parade
socken, pastorat, kommun, församling parish
partner, delägare, sällskap, kavaljer, kompanjon partner
uppkomlingar parvenues
genomgå pass through
överfart, genomfart, överresa, korridor, pass passage
ta notis om, uppmärksamma, lystra till pay attention to
egendomlig, besynnerlig peculiar
egenhet, egendomlighet peculiarity
huller om buller pell-mell
skinn, bombardera pelt
penetrera, tränga igenom, genomtränga penetrate
genomslagskraft penetration
fullkomlig, perfekt perfect
återkommande periodic
förgås, omkomma perish
genomtränga permeate
genomtränger permeates
komminister perpetual curate
genomläsning perusal
genomtränga pervade
kronblad, blomblad petal
fenomenen phenomena
fenomen, företeelse phenomenon
genombryta, genomborra pierce
genomträngande piercing
pietet, fromhet piety
from pious
sorglig, ynklig, ömklig piteous
ynklig, ömklig pitiable
medlidsam, ömklig pitiful
medlidande, synd, ömka pity
ynkliga, ömklig pityful
alf, tomtenisse pixie
folkomröstning plebiscite
gott om plenty of
täppa, intrig, komplott, tomt, konspirera plot
plugg, plomb, tapp, propp plug
plommon plum
peta, röra om poke
omtyckt, populär, poppel popular
efterkommande, eftervärld posterity
potentiometrar potentiometers
grötomslag poultice
fattigdom, armod poverty
fömåga, kraft, styrka, makt power
görlig, genomförbar practicable
lovprisa, beröm, prisa, berömma praise
berömvärd praiseworthy
område, gräns precinct
förhärskande, övervägande, dominerande predominant
dominera predominate
fördom prejudice
fördomsfull prejudiced
furstendöme princedom
furstendöme principality
villkorlig dom, prov probation
avkomma progeny
promenadkonsert prom
omedelbar prompting
omedelbart promptly
pronomen pronoun
gods, ägodel, egendom, egenskap property
profetia, spådom prophecy
blomstra, trivas prosper
gynnsam, blomstrande prosperous
blomstrar prospers
stryka omkring prowl
ombud proxy
tomte Puck
punktera, kommatera punctuate
kompetent, kvalificerade qualified
kajområde, kajkant quayside
omfrågad questioned
tombola raffle
omfång, räckvidd range
omfång ranging
genomleta, plundra ransack
strid ström rapid stream
omskola re-educate
välja om, återvälja re-elect
ompröva, återställa re-examine
åtkomlig reachable
genomläsa read through
omprövning reappraisal
omvärdering reapprasial
arrangera om rearrange
binda om rebind
omstarta reboot
omstartar reboots
omkalibrera recalibrate
omkalibrerat recalibrated
gjuta om recast
ladda om recharge
ömsesidig reciprocal
ömsesidighet reciprocity
klassificera om reclassify
tillstyrka, rekommendera recommend
rekommendabel recommendable
rekommendation recommendation
rekommendationer recommendations
omkompilera recompile
återkomma, upprepas recur
återkommande recurrent
placera om redeploy
styra om, ändra, ställa om redirect
omdirigerad, omplacerad redirected
omdirigering redirection
omfördela redistribute
omfördelnings redistributive
göra om redo
rita om redraw
domare i idrott referee
folkomröstning referendum
trakt, område region
omgift remarried
minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig remember
påminna om remind of
påminnande om reminiscent
omnumnrera renumber
omnumnrerat renumbered
omnumnrerar renumbers
omorganisera, organisera om reorganize
återkommande repetitive
omformulera rephrase
omspelning replaying
representant, representativ, ombud representative
bedja om request for
läs om reread
omstarta, starta om rerun
omflyttning resettlement
omstarta restart
startat om restarted
omstrukturera restructure
omstrukturering restructuring
töm retin
omskolning retraining
återkommst, återvända, returnera, återlämna return
hemkomst return home
skriv om retype
återförening, sammankomst reunion
omvärdering revaluation
göra om revamp
ränta, inkomst, att få revenue
dagdröm reverie
omkastning reversal
omkastbar reversible
omarbeta, revidera revise
varv, revolution, rotation, omvälvning revolution
omformulera reword
skriva om rewrite
romb rhomb
romboid rhomboid
romb rhombus
rikedomar riches
rikedom richness
helt om right-about
flacka omkring roam
rådjur, rom roe
romersk, romare Roman
romantik, romantisk romance
romarna romans
romantisk romantic
romantik romanticism
romantiker romanticist
romantisera romanticize
Rom Rome
runt, om, rond, rund, varv, omkring, kring round
rondell, omväg, karusell round-about
omgång round turn
omväg, krokväg roundabout way
ströva omkring rove
rödblommig, jäkla ruddy
rom-sprit, underlig rum
letande, genomleta rummage
uppkomling runner-up
sjöman, matros sailor
sjömanskostym sailor suit
rea, omsättning, försäljning, realisation sale
omsättningsskatt sales tax
fromhet, helgd sanctity
helgedom sanctuary
helgedom sanctum
jultomte Santa Claus
sav, underminera, tunnel, löpgrav, saft, dumbom sap
indränka, genomsyra saturate
vanka omkring saunter about
doft, smak, arom savour
mandelblomma saxifrage
skala inom musik scale in music
lärdom, stipendium scholarship
omfattning scope
genomsöka, skura scour
skrift, kristendom scripture
skarv, söm, sömma, skikt seam
gast, matros, sjöman seaman
sömmerska seamstress
genomsökt searched
enslig, undangömd secluded
gömma, avsöndra secrete
verka som seem to
döma, mening, sats, dom sentence
publisera som följetong seralize
livegenskap, träldom serfdom
omgång set (of clothes)
sömnad sewing
slug, lömsk shifty
skomakare shoemaker
fackföreningsombud shop-steward
ont om short of
kväljningar, sjukdom, illamående sickness
emedan, eftersom, sedan since
omfång, nummer, format, storlek size
benstomme, skelett skeleton
slira, bromsa skid
slalombacke slalom slope
träldom, slaveri slavery
sova, sömn sleep
sömnig sleepy
kämpa sig genom slog through
spelautomat, enarmad bandit slot-machine
sloka, slöfock, loma slouch
sömnig slumberous
listig, bakslug, lömsk, slug sly
genomdränkt soakt
genomdränkt sodden
enträget be om solicit
omtanke solicitude
salomo solomon
några, somliga, någon some
stundom, emellanåt, ibland sometimes
trolldom sorcery
ömt ställe, öm, sårig sore
ömhet soreness
omfatta span
mast, bom spar
fiskrom, lägga rom, yngel spawn
rom (fisk-) spawn of a fish
omtala speak of
på tal om speaking of
fe, tomte sprite
blommans ståndare stamen
uppståndelse, fläkta, omröra stir
fors, ström, forsa, rinna stream
ströva, promenera, promenad stroll
framlägga, inkomma, underställa submit
arbetsmoment suboperation
omstörtning subversion
omstörtande subversive
omstörta subvert
sommar summer
omge, omgiva, omringa surround
omgiven surrounded
omringar, omger surrounds
svordomar swearing
bomtåg swifter
vidja, strömbrytare, växel switch
akta, sköta, vårda, ta hand om, ta vara på take care of
vinnlägga sig om, vinnlägga sig om take pains to
senfärdig, långsam, senkommen tardy
telekommunikation telecommunication
yppa, berätta, säga, förtälja, tala om tell
öm, kärleksfull, mör, späd tender
ömt tenderly
ömhet tenderness
områden territories
område, territorium territory
som, det, att, vilken that
det, som är that's
häromdagen the other day
tvärom the other way around
Högsta domstolen the Supreme Court
däromkring thereabout
därvid, därigenom thereby
därom thereof
termometer thermometer
genomfart, huvudgata thoroughfare
träl, träldom thrall
roman, sensationsfilm thriller
blomstrande thriving
genom, igenom through
genom thru
omintetgöra thwart
schema, kommunikationstabell, tidtabell time-table
tomat tomato
tombola tombola
stel, domnad torpid
flöde, ström torrent
område, traktat tract
genomdriva, uppgöra transact
genom öknen transdesert
omgestalta, förhärliga transfigure
genomborra transfix
genomresa transit
genomskinlig translucent
genomskinlig transparent
omplantera, transplantera transplant
omlastning transshipment
travers, genomkorsa traverse
domstol tribunal
problem, bråk, krångla, oroa, genera, omak, möda trouble
vända sig om turn round
omsättning turnover
avgiftsbelagd väg, tullbom turnpike
U-sväng, helomvändning U-turn
kricketdomare, skiljedomare umpire
omonterade unassembled
ovetande, omedveten unaware
kommande, ofödda unborn
omarkerad, ohämmad unchecked
okomprimerade uncompressed
uppackning, avkomprimering uncompressing
medvetslös, sanslös, omedveten unconscious
omedvetet unconsciously
omyndig, minderårig under age
genomgå undergo
genomgå undergoing
omodern unfashionable
om inte, såvida inte, med mindre unless
omalen unmilled
omisskänlig, tydlig unmistakable
okomprimerad unpacked
omogen unripe
oräknelig, omätlig untold
omvälvning upheaval
uppkomling upstart
önskedröm, utopi utopia
obesatt, ledig, tom vacant
lämna, tömma, utrymma vacate
tomhet vacuity
tom vacuous
tomrum, vakuum vacuum
ombytlig, variabel variable
omväxling variation
moms vat
ordrikedom verbosity
utslag, dom verdict
genomförbarhet viability
manlighet, mandom virility
invärtes, känslomässigt visceral
tomrum, tom, ogiltig void
storlek, volym, omfång volume
omröstning, rösta, röstning, röst vote
röstning, omröstning, röstar voting
gång, vandra, promenad, gå, vandring, promenera walk
promenad walking
flodområden watersheds
välstånd, rikedom wealth
rikedom wealthiness
välkommen, kärkommen, välkomna welcome
välkommen-hem welcome-home
välkomnade welcomed
välkomnande welcoming
söm, ärr, prygla welt
vad som helst whatever
varigenom whereby
om wheter
huruvida, om whether
vilken, som, vilken which
strömvirvel whirlpool
vilken, vem, som who
vem som än whoever
testamente, kommer att, skall, vilja will
windowskompatibelt windows-compatible
spel bakom kulisserna wirepulling
vishet, klokhet, visdom wisdom
trolldom witchcraft
inuti, innanför, inom within
trolldom wizardy
kommer inte att won't
drömmerier wool-gathering
ordrikedom wordiness
världsomfattande wordwide
bearbeta, verka, göromål, job, syssla, verk work
världsberömd world-renowned
världsomspännande worldwide
korsband, omslag wrapper
omslag wrapping
omslagspapper wrappingpaper
x-kromosom X-chromosome
ungdomlig youtful
yngling, ungdom youth
ungdomlig youthful
dumbom zany
surra, brumma, zoom zoom
zootomi, djuranatomi zootomy
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.